Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 1051] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1167 ve Gerekçesi
II- Boşaltma giderleri Madde 1167 - (1) Sözleşme, boşaltma limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamüller ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiden çıkartılması gideri taşıyana, geri kalan boşaltma giderleri ise, gönderilene aittir. Madde Gerekçesi: Tasarının 1143 üncü maddesi de dikkate alınarak, Alm. TK.’nın 593 üncü paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1051 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5924 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1050] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1166 ve Gerekçesi
B) Boşaltma I- Demirleme yeri Madde 1166 - (1) Kaptan, eşyayı boşaltmak için gemiyi sözleşmede belirlenen yere demirler. (2) Sözleşmede yalnızca, geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge belirlenmişse, gemi, bu liman veya bölge için ayrılmış bekleme alanında boşaltma yerinin belirlenmesini bekler. Madde Gerekçesi: Tasarının 1142 nci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir.
(Şerh No: 5923 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1049] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1165 ve Gerekçesi
XI- Belgeleri verme yükümlülüğü Madde 1165 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde, taşıtan ve yükleten, eşyanın teslim alınacağı süre içinde o eşyanın taşınması için gerekli belgeleri taşıyana vermek zorundadır. (2) Bu belgelerdeki bütün yolsuzluklardan ve özellikle bunların gerçeğe uymayan beyanları içermelerinden doğan zararlardan taşıtan ve yükleten taşıyana ve yükle ilgili diğer kişilere karşı 1145 inci madde gereğince sorumludur. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra, Alm. TK.’nın 591 inci p...
(Şerh No: 5922 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1047] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1164 ve Gerekçesi
2. Taşıtanın sözleşmeyi feshetmesi Madde 1164 - (1) Yüklemeden sonra taşıtan, tam navlunu ve 1201 inci madde uyarınca güvence altına alınmış diğer alacakları ödeyerek veya 1202 nci madde uyarınca güvence vererek sözleşmeyi feshedebilir; şu kadar ki, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayını almış olmadıkça taşıtan, eşyanın boşaltılmasını isteyemez. Taşıyan eşyanın gemiden çıkarılması için yolculuğu de...
(Şerh No: 5921 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1046] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1163 ve Gerekçesi
X- Kırkambar sözleşmesi 1. Yükleme anı Madde 1163 - (1) Kırkambar sözleşmesinde taşıtan, taşıyanın veya yetkili temsilcisinin çağrısı üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemek zorundadır. (2) Taşıtan gecikirse taşıyan, eşyanın teslimini beklemekle yükümlü değildir. Yolculuk, eşya teslim alınmadan başlamış olsa bile, taşıtan tam navlunu ödemekle yükümlüdür; şu kadar ki, taşıyanın teslim edilmiş olmayan eşya yerine yüklediği eşyanın navlunu, tam navlundan indirilir. (3) Taşıyanın, geciken taşıta...
(Şerh No: 5920 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1046] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1163 ilâ 1165 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun kırkambar sözleşmesine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmasını gerektirecek sorunlar tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu yüzden, Tasarıya alınan hükümlerde, bu maddeler neredeyse aynen korunmuştur. Yalnız, 6762 sayılı Kanunun 1048 inci maddesi, çağdaş deniz işletmeciliği çerçevesinde bu hükme gerek kalmadığı için, kanundan çıkartılmıştır.
(Şerh No: 5919 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1045] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1162 ve Gerekçesi
2. Birden çok taşıtan Madde 1162 - (1) Geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1152 ilâ 1157 nci maddeler hükümleri her sözleşme için ayrı ayrı uygulanır; şu kadar ki, 1158 inci maddede düzenlenen hâller gerçekleştiğinde, gemiye alınmış olan eşyanın boşaltılması, yolculuğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, diğer bütün taşıtanların onayı alınmış olmadıkça taşıtan, eşyanın boşaltılmasını isteyemez. Ma...
(Şerh No: 5918 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1040] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1161 ve Gerekçesi
IX- Birden çok yükleten veya taşıtanın bulunması 1. Birden çok yükleten Madde 1161 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmesine veya taşıtanın sonradan verdiği geçerli bir talimata göre eşya, aynı limanda birden çok kişiden teslim alınacaksa, hazırlık bildiriminin taşıtana yapılması gereklidir. 1152 ilâ 1160 ıncı madde hükümleri, birden çok yükleten bulunması dikkate alınmaksızın uygulanır. Yükletenler, herbir eşya için, geminin yükleme yerinin değiştirilmesini isteyebilir; şu kadar ki, yer değişti...
(Şerh No: 5917 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1043] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1159-1160 ve Gerekçeleri
VIII- Yüklemenin hiç veya süresinde yapılmaması 1. Yüklemenin hiç yapılmaması Madde 1159 - (1) Yükleme süresinin sonunda, 1152 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gemi bekleme alanında bekliyorsa veya yükleme başlamış değilse, taşıyan, 1158 inci maddede öngörülen hakları kullanmak üzere taşıtana faks mesajı, elektronik mektup veya benzeri teknik araçlarla da mümkün olmak üzere, yazılı bildirimde bulunabilir. Sürastarya süresi kararlaştırılmamışsa, yükleme süresinin sonu itibarıyla yolculu...
(Şerh No: 5916 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:30)

 Bilgi  [TTK. 1043] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1159 ilâ 1160 ıncı Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Yüklemenin, Borçlar Kanununun 96 ncı maddesi anlamında “hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi” halleri, 6762 sayılı Kanunda (1020, 1033, 1037, 1038, 1039 ve 1043 üncü maddelerde) dağınık bir biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin uygulanması birçok zorluğun ve tereddütlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu dağınıklığı gidermek için, hukuken ve fiilen gündeme gelebilecek ihtimaller biraraya toplanmış ve Tasarının 1159 ilâ 1160 ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Maddelerin ilki, yüklem...
(Şerh No: 5915 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:29)

Taraflar arasında akdedilen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde, yüklenicinin, ruhsat alımından itibaren belli bir sürede inşaatın tamamlanıp teslim edileceği tahhüdü vardır. Yüklenicinin inşaata dair edimini ifa ettiği bölümü itibariyle; teslimini taahhüt ettiği sürede inşaatı tamamlayıp teslim etmesi mümkün olmadığından, alacaklı tarafça yükleniciye süre verilmeksizin ve ihtara gerek olmaksızın akdin feshi koşullarının oluştuğu ve böylece alacaklının, BK m.106 daki seçimlik haklarını kullanabil...
(Şerh No: 5913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 18:36)

İhaleye katılan isteklilerin sosyal güvenlik prim borçları olduğunun tespiti halinde ihale dışı bırakılmalarıyla yetinilmesi gerekip, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarına dair işlem tesis edilemez.
(Şerh No: 5912 - Ekleyen: Av.Rıdvan ERGÜN - Tarih : 27-05-2010 17:15)

 Bilgi  [TTK. 1040] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1158 ve Gerekçesi
VII- Yolculuk başlamadan önce sözleşmenin feshi Madde 1158 - (1) Taşıtan, yolculuk çarteri sözleşmesini, gemi o sözleşme uyarınca yüklemesini tamamlayıp yolculuğa çıkıncaya kadar feshedebilir. (2) Fesih tazminatı olarak, taşıyan sözleşmenin feshedilmesinden dolayı yoksun kaldığı kazanç ve o zamana kadar doğmuş olan alacaklarını isteyebilir. Tereddüt hâlinde, kararlaştırılan toplam navlunun yüzde otuzu, yoksun kalınan kazanç sayılır. Feshedilen sözleşmenin ifası için gereken süre içinde, taşı...
(Şerh No: 5910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1036] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1156 ve Gerekçesi
5. Yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabı Madde 1156 - (1) Yükleme ve sürastarya süreleri takvime göre aralıksız hesaplanır. (2) Taşıtanın faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye teslimi mümkün olmayan günler de yükleme ve sürastarya sürelerinin hesabında dikkate alınır. (3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen raslantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiye alınması mümkün olmayan günler ise bu sürelerin hesabında dikkate alınmaz; sürastarya süre...
(Şerh No: 5909 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1035] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1155-1157 ve Gerekçeleri
4. Sürastarya parası Madde 1155 - (1) Sürastarya süresi için taşıyana “sürastarya parası” ödenir. (2) Sürastarya parasının miktarı, sözleşme ile belirlenmişse, taşıyan, sözleşmede belirlenen miktarı aşan bir istemde bulunamaz. (3) Sözleşmede miktarı belirlenmemişse, sürastarya parası olarak yükleme süresini aşan bekleme nedeniyle, taşıyanın yapmak zorunda kaldığı giderler ve yararlı giderler istenebilir. (4) Yükleme limanında doğan sürastarya parasının borçlusu, taşıtan olup, sürastarya pa...
(Şerh No: 5908 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1032] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1154 ve Gerekçesi
3. Sürastarya süresi Madde 1154 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmesi için yükleme süresinden fazla beklemek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir. (2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da, sürastarya süresi belirtilmemişse, bu süre on gündür. (3) Sürastarya süresi, yükleme süresi bitince, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın başlar. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1030 uncu madde...
(Şerh No: 5907 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1031] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1153 ve Gerekçesi
2. Yükleme süresi Madde 1153 - (1) Yükleme süresi, hazırlık bildiriminin, muhatabına ulaşmasını izleyen ilk takvim günü ve eğer yüklemeye fiilen başlanmışsa, o andan itibaren işlemeye başlar. Sürenin işlemeye başladığı anda, yüklemeye fiilen başlanılamaması hâllerinde de 1156 ncı madde uygulanır. (2) Yükleme süresi sözleşme ile belirlenmemişse, yüklemenin yirmidört saatlik kesintisiz çalışma ile yapılması hâlinde ihtiyaç duyulacak süre, yükleme süresi olarak kabul edilir. Bu süre hesaplanırk...
(Şerh No: 5906 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1030] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1152 ve Gerekçesi
VI- Süreler 1. Hazırlık bildirimi Madde 1152 - (1) Yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmış değilse, taşıyan veya yetkili bir temsilcisi, aşağıdaki hükümlere uygun olarak taşıtana bir hazırlık bildiriminde bulunur. (2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1142 nci maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. (3) 1142 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üzerine gemiye yükleme yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti, ...
(Şerh No: 5905 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1030] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1152 ilâ 1162 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Yükleme ve boşaltma sürelerine ilişkin düzenlemeler, mehaz Almanya’da, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnâmesi’yle ilk kez federal bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu Kanunnâme’nin ilgili hükümleri, bir kaç önemsiz düzeltme ile 1897 tarihli yeni Alm. TK.’ya aynen geçmiştir. Bu hükümler, önce 13/05/1929 tarihli ve 1440 sayılı Ticaret Kanununun (2. Kitap-Deniz Ticareti) 1101 ve devamındaki maddelerine tercüme edilerek iktibas edilmişti. Öte yandan 1930’lu yıllarda Almanya’da, deniz hukukunun...
(Şerh No: 5904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1029] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1151 ve Gerekçesi
V- Güverteye konacak eşya Madde 1151 - (1) Taşıyan, eşyayı güvertede taşıyamaz ve küpeşteye asamaz. (2) Taşıyan eşyayı ancak yükleten ile arasındaki anlaşmaya veya ticarî teamüle uygunsa ya da mevzuat gereği zorunluysa güvertede taşıyabilir. (3) Taşıyan eşyanın güvertede taşınması veya taşınabileceği hususunda yükleten ile anlaştığı takdirde denizde taşıma senedine bu yolda yazılı bir kaydı düşmesi gerekir. Böyle bir kaydın düşülmemesi hâlinde, güvertede taşıma hususunda bir anlaşmanın varl...
(Şerh No: 5903 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1028] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1150 ve Gerekçesi
IV- Başka gemiye yükleme ve aktarma Madde 1150 - (1) Taşıyan, taşıtanın iznini almadan eşyayı başka gemiye yükleyemez, yüklerse bundan doğacak zarardan sorumlu olur; meğerki, eşyanın kararlaştırılan gemiye yükletilmiş olması hâlinde de zararın meydana gelmesi kesin ve zarar dahi taşıtana ait olsun. (2) Tehlike hâlinde ve yolculuk başladıktan sonra yapılacak aktarmalar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1028 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 5...
(Şerh No: 5902 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1027] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1149 ve Gerekçesi
3. Bilgi Madde 1149 - (1) Taşıyanın veya acentesinin bilgisi 1146 ilâ 1148 inci maddelerdeki hâllerde kaptanın bilgisi hükmündedir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1027 nci maddesinden, mehaz 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve Alm. TK.’nın 564c paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5901 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:18)

 Bilgi  [TTK. 1026] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1148 ve Gerekçesi
d) Tehlikeli eşya hakkında Madde 1148 - (1) Denizde can ve mal koruma hakkındaki mevzuata göre tehlikeli sayılan eşya kaptanın bunlardan veya bunların tehlikeli cins veya niteliklerinden bilgisi olmaksızın gemiye getirilirse, taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat edilmese dahi, 1145 inci maddeye göre sorumludur. Bu hâlde kaptan eşyayı her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çıkarmaya, imha etmeye veya başka suretle zararsız hâle getirmeye yetkilidir. (2) Kaptan, eşyanın tehlikel...
(Şerh No: 5900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1025] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1147 ve Gerekçesi
c) Gizlice yüklenen eşya hakkında Madde 1147 - (1) Kaptanın bilgisi olmaksızın gizlice gemiye eşya yükleyen kişi de 1145 inci maddeye göre bu yüzden doğacak zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Kaptan bu gibi eşyayı tekrar karaya çıkarmaya ve gemiyi veya diğer eşyayı tehlikeye düşürürse gerektiğinde denize atmaya yetkilidir. Kaptan eşyayı gemide tutarsa, yükleme yerinde ve yükleme sırasında bu gibi yolculuk ve eşya için alınan en yüksek navlunun ödenmesi gerekir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı...
(Şerh No: 5899 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1024] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1146 ve Gerekçesi
b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında Madde 1146 - (1) Taşıtan ve yükleten, harp kaçağı veya ihracı, ithali veya transit olarak geçirilmesi menedilmiş olan eşyayı yükler yahut yükleme sırasında kanun hükümlerine, özellikle kolluk güçleri, vergi ve gümrük kanunlarına aykırı hareket ederlerse, taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise ancak kusurları varsa sorumlu olurlar. (2) Kaptanın onayıyla hareket etmiş olmaları, taşıtan ve yükleteni diğer kişilere karşı...
(Şerh No: 5898 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1023] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1145 ve Gerekçesi
2. Doğru bildirimde bulunma yükümlülüğü a) Eşya hakkında Madde 1145 - (1) Taşıtan ile yükleten, eşya hakkında taşıyana tam ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler. Bunlardan her biri, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, ancak kusurları varsa sorumlu olurlar. (2) Taşıyanın navlun sözleşmesi gereğince taşıtan ve yükleten dışındaki kişilere karşı olan yükümlülükleri ve sorumluluğu saklıdır. Madde Gerek...
(Şerh No: 5897 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1022] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1144 ve Gerekçesi
III- Yüklenecek eşya 1. Kararlaştırılandan başka eşya Madde 1144 - (1) Kararlaştırılan eşya yerine, aynı varma limanı için, taşıtan tarafından gemiye başka eşya yükletilmek istenilirse taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu kabul ile yükümlüdür. Sözleşmede, eşya ferden belirlenmiş ise bu hüküm uygulanmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1022 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 562 nci paragrafıyla karşılaştırılarak alınmıştır. Bu maddenin 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kan...
(Şerh No: 5896 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1021] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1143 ve Gerekçesi
II- Yükleme giderleri Madde 1143 - (1) Sözleşme, yükleme limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa, yerel teamüller ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiye kadar taşıma gideri taşıtana, yükleme gideri ise taşıyana aittir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1021 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 561 inci paragrafıyla karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5895 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1020] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1142 ve Gerekçesi
İKİNCİ AYIRIM Yükleme ve Boşaltma A) Yükleme I- Demirleme yeri Madde 1142 - (1) Kaptan, eşyayı almak için gemiyi sözleşmede belirlenen yere demirler. (2) Sözleşmede yalnızca geminin yükleme yapacağı liman veya bölge belirlenmişse, gemi, bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanında yükleme yerinin belirtilmesini bekler. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1020 nci maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 1152 ilâ 1162 nci maddelerine ilişkin gerekçeler de esas alın...
(Şerh No: 5894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1019] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1141 ve Gerekçesi
D) Taşıyanın; gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü Madde 1141 - (1) Her türlü navlun sözleşmesinde taşıyan, geminin denize, yola ve yüke elverişli bir hâlde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. (2) Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola veya yüke elverişli olmamasından doğan zararlardan sorumludur; meğerki, tedbirli bir taşıyanın harcamakla yükümlü olduğu dikkat ve özen gösterilmekle beraber, eksikliği yolculuğun başlangıcına kadar keşfe olanak bulunm...
(Şerh No: 5893 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1018] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1140 ve Gerekçesi
C) Kamaralar Madde 1140 - (1) Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğinde kamaralar kapsam dışı sayılır; bununla beraber taşıtanın izni olmaksızın kamaralara eşya yükletilemez. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1018 inci maddesinden Alm. TK.’nın 558 inci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 5892 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:17)

 Bilgi  [TTK. 1017] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1139 ve Gerekçesi
B) Yolculuk çarter partisi Madde 1139 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmesi yapıldığında taraflardan her biri, giderini vererek, sözleşme şartlarını içeren bir yolculuk çarter partisi düzenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1017 nci maddesinden Alm. TK.’nın 557 nci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 5891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:16)

 Bilgi  [TTK. 1016] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1138 ilâ 1271 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabının Dördüncü Faslının 1016 ilâ 1178 inci maddeleri arasında “Deniz Ticaret Mukaveleleri” düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanun, dört kısımda dört sözleşme türünü ele almaktadır: eşya taşıma (navlun) mukaveleleri (1016 ilâ 1118 inci maddeler), yolcu taşıma mukavelesi (1119 ilâ 1132 nci maddeler), denizaşırı satış mukaveleleri (1133 ilâ 1158 inci maddeler) ve deniz ödüncü mukavelesi (1159 ilâ 1178 inci maddeler). Deniz ödüncünün gemi rehninin modern şekilleri ile ika...
(Şerh No: 5890 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:16)

 Bilgi  [TTK. 1016] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1138 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A) Sözleşmenin türleri Madde 1138 - (1) Navlun sözleşmesiyle taşıyan, navlun karşılığında; a) Geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek denizde eşya taşımayı üstlenir (yolculuk çarteri sözleşmesi); veya b) Ayırdedilmiş eşyayı (parça eşya) denizde taşımayı üstlenir (kırkambar sözleşmesi). (2) Bu Bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşımalarına uyg...
(Şerh No: 5889 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:16)

 Bilgi  [TTK. 1016] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1131 ilâ 1137 nci Maddeler ve Gerekçeleri
İKİNCİ BÖLÜM Zaman Çarteri Sözleşmesi A) Tanımı Madde 1131 - (1) Zaman çarteri sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, bununla tahsis eden, donatılmış bir geminin ticarî yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bırakmayı üstlenir. (2) Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, geminin zilyedi sayılır. Madde Gerekçesi: 1966 tarihli Fransız Kanununun 5 inci maddesinden alınan bu hükümde zaman çarteri sözleşmesi, onu benzer sözleşmelerden ayırt...
(Şerh No: 5888 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:16)

 Bilgi  [TTK. 1016] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1131 ilâ 1137 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Deniz ticareti uygulamasında gemi kira sözleşmeleri ile navlun sözleşmelerinin yanında sıkça zaman çarteri sözleşmesi de kullanılmaktadır. 6762 sayılı Kanunda bu sözleşmelere ilişkin kapsamlı bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada taraflar böyle bir sözleşme ile borç altına girmek istediklerinde çoğunlukla tip sözleşmelere başvurmaktadırlar. Bu sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hangi genel hükümlerin uygulanabileceği tereddütlere sebep olmuştur. Bu sebeble milletlerarası uygulamanın ışı...
(Şerh No: 5887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:16)

 Bilgi  [TTK. 890] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1119 ilâ 1130 ncu Maddeler ve Gerekçeleri
DÖRDÜNCÜ KISIM Deniz Ticareti Sözleşmeleri BİRİNCİ BÖLÜM Gemi Kira Sözleşmeleri A) Tanımı ve türleri Madde 1119 - (1) Gemi kira sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, bununla kiralayan, belirli bir süre için geminin kullanılmasını, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlenir. (2) Kiralayanın, gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi üstlenmesi, sözleşmenin niteliğini değiştirmez. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Ma...
(Şerh No: 5886 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 11:15)

Ne sebepten doğmuş olursa olsun “her türlü alacak”kural olarak zamanaşımına tabi olup mal rejimine yönelik katkı payı alacağı için de belirli bir süre sessiz kalınırsa bu hareketsizlik o alacağın artık dava edilmesine engel oluşturur.Başka bir anlatımla zamanaşımı söz konusu olur.4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonra evlilik birliği içinde edinilen mallarla ilgili açılan değer atış payı ve katılma alacağına ilişkin talepler bakımından TMK’nun 178.maddesinde yazılı 1...
(Şerh No: 5881 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 27-05-2010 09:30)

1) A person who publicly provokes the public to disobey the law and such provocation is capable of disturbing public peace shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years or a judicial fine.
(Şerh No: 5884 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 27-05-2010 02:05)

1) Security measures specific to legal entities shall be imposed where an offence relating to the production and trading of narcotics and pyschotropic substances is committed in the course of the activities of a legal entity.
(Şerh No: 5883 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 27-05-2010 02:03)

1) The types of security measures and their enforcement procedures particular to minors are defined in the relevant statute.
(Şerh No: 5882 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 27-05-2010 02:02)

Karar iş davalarında, bilirkişilerin ve mahkemelerin çokça düştüğü bir yanılgıyı düzeltmektedir. İşçilik alacaklarına ilişkin kararlarda, net-brüt ayrımı yapılmadığı için infazda tereddüte yol açmakta ve işverenin mükerreren bazı ödemelerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bilirkişi raporu ve mahkeme kararında yasal kesintiler yapıldıktan sonra karar verilmelidir.
(Şerh No: 5880 - Ekleyen: Av.Suat ERGİN - Tarih : 26-05-2010 15:26)

1) Any person who, without permission, produces, possesses, sells or transports substances which are poisonous which may only be produced, possessed or sold with permission shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two months to one year.
(Şerh No: 5879 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:49)

1) Security measures specific to legal entities shall be imposed where an offence reating to the production and trading of narcotics and psychotropic substances is committed in the course of the activities of a legal entity.
(Şerh No: 5878 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:47)

1) Any person who causes noise in a way which is capable of harming the health of another and is contrary to the obligations identified in the relevant laws shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two months to one year or a judicial fine.
(Şerh No: 5877 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:46)

1) Any person who removes, alter or fails to place a sign or barricade which are necessary to prevent the dangers derived from works conducted in public place or from items left in association with such work shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to six months or a judicial fine.
(Şerh No: 5875 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:43)

1) Any person who fails to take precautions during construction or demolition activities that are necessary for safeguarding human life or physical integrity shal be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to one year or a judicial fine.
(Şerh No: 5874 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:41)

1) Any person who fails to discharge his duty to care or look after a person suffering from a mental disorder in such a way as to create a danger to the life, health or property of others shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine.
(Şerh No: 5873 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:38)

1) Where the offences of theft, abuse of trust or theft by deception are committed and, as a result, a legal entity derives unjust benefit from such, then security measures specific to legal entities shall be imposed upon that legal entity.
(Şerh No: 5872 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:35)

1) Any person, having obtained property through a legal transaction, who fails to notify, without delay, the relevant authorities responsible for upholding law and order, upon becoming aware that such property has been acquired through the commission of an offence or a result of an offence shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine.
(Şerh No: 5871 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:33)

1) (As amended by 26/6/2009 – 5918/3Art) Any person who purchases or accepts property which was acquired through the commission of an offence shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to three years and a judicial fine up to one thousand days.
(Şerh No: 5870 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:31)

1) Any person who goes bankrupt as a result of his failure to discharge proper care and attention to be expected from a merchant, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two months to one year.
(Şerh No: 5869 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:29)

1) Any person who enjoys the use of property, which has been lost by its owner or obtained by mistake as if he were the owner of such property without informing the relevant authorities or returning such propery, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to one year or a judicial fine upon complaint.
(Şerh No: 5868 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:27)

1) Where a person commits theft by deception in order to collect a debt which derives from a lawful relationship, he shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to one year or a judicial fine upon complaint.
(Şerh No: 5867 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:25)

1) Any person who deceives another through fraudulent behaviour and secures a gain for himself or others, and causes loss to the victim or another person shall be sentenced to penalty of imprisonment for a term of one to five years and a judicial fine up to five thousand days.
(Şerh No: 5866 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:23)

1) Any person who uses a bond without value shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years and a judicial fine upon complaint.
(Şerh No: 5865 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:21)

1) Any person who partially or completely destroys, demolishes, eliminates, damages, renders unusable or sils another person's movable or immovable property shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of four months to three years or a judicial fine upon complaint. 2) Any person who kills or harms an animal without reasonable excuses in such a way as to render it unusable or as to lower its value, the provisions of the above section shall be applied.
(Şerh No: 5864 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:19)

1) Where a person uses force or threats in order to collect a debt which derives from a lawful relationship, the provisions relating to intentional injury and threat shall apply. 2) Where the value of the property in the offence of robbery is minimal, then the penalty may be reduced by one third to one half.
(Şerh No: 5863 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:17)

1) Where the offence of theft is committed as a result of an urgent and serious need, the penalty to be imposed may be either reduced or waived altogether, having taken into account the circumstances of the situation.
(Şerh No: 5862 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:14)

1) Where the offence of theft is committed with the intention of returning the property to the owner after having used the property temporarily, the penalty to be imposed shall be reduced by one half upon complaint. Where such property is used to commit a crime, then this provision shall not be applicable.
(Şerh No: 5861 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:12)

1) The penalty to be imposed for the offence of theft may be reduced if the value ıf property concerned is minimaland, in such circumstances, may be waived altogether after having taken into account the type and characteristics of the offence.
(Şerh No: 5860 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:10)

1) Where any person commmits the crime of theft a) and he has joint or co-ownership of the property b) with the aim of collecting a debt owed through a legal relationship he shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two months to one year or a judicial fine upon complaint.
(Şerh No: 5859 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:08)

1) Where the offence of theft is committed during the night, the penalty shall be increased by up to one third.
(Şerh No: 5858 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:05)

1) Any person who appropriates removable property from its place without the consent of the individual in whose possession it is in order to derive benefit for himself or a thir party shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one year to three years. 2) Any form of energy which has an economic value shall be considered to be removable property.
(Şerh No: 5857 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:04)

1) Security measures specific to legal entities shall be imposed where offences defined in the above articles are committed by legal entities.
(Şerh No: 5856 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:02)

1) Excluding the offences of recording of personal data, illegally obtaining or giving data and destruction of data, the commencement of an investigation and prosecution for the offences listed in this part are subject to complaint.
(Şerh No: 5855 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 01:01)

1) Any person who fails to destroy data in accordance with the prescribed procedures, before the expiry of the legally prescribed period for destruction shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to one year.
(Şerh No: 5854 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 00:59)

1) Any person who illegally obtains, disseminates or gives to another person someone's personal data shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years.
(Şerh No: 5853 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 00:58)

1) Any person who illegally records personal data shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to three years. 2) Any person who illegally records personal data on another person's political, philosophical or religious opinions, their racial origins, their illagal moral tendencies,sexual lives, health or relations to trade unions shall be sentenced to a penalty of imprisonment in accordance with the above section.
(Şerh No: 5852 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 00:56)

1) Any person who violates the privacy of another person's personal life shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years or a judicial fine. Where the violation of privacy occurs as a result of recording images or sound, the penalty of imprisonment to be imposed shall not be less than one year. 2) Any person who discloses the images or sounds of another person's private life shall be sentenced to a penalty of imprisonment from a term of one to three years. Where the offence is committed through the press or broadcasting, the penalty shall be increased by one half.
(Şerh No: 5851 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 26-05-2010 00:53)

İcra müdür yardımcılarının yapmış olduğu eylem ve işlemlerin yasaya ya da genel mevzuata aykırı olması halinde icra müdürleriyle "birlikte" sorumlu tutulmaları gerekir.
(Şerh No: 5581 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 25-05-2010 14:41)

(1) A person who is not aware of the substantial elements of the legal definition of a crime, cannot be deeemed to have acted on purpose. The penal liability stipulated due to negligence for this faulty act is excepted. (2) A person may avail himself of the fault who makes a mistake regarding the fulfillment of causes of increase or decrease of the penalty. (3) A person may avail himself of the fault who inevitably makes a mistake regarding the realization of the requirements of the grounds of elimination or mitigation of the liabiltiy. [4] (Inserted by the Act. No. 5377, dated 08.07.2005) A person cannot be penalized in case he inevitably makes a mistake on the illegality of the act performed.
(Şerh No: 5849 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:56)

(1) A person, who commits a crime under the influence of anger or severe pain caused by an unjustifiable incitement, shall be convicted to a sentence of 18 till 24 years in stead of an aggravated life sentence and 12 till 18 years in stead of a life sentence. In other cases there will be a reduction of the penalty by one fourth till three fourth.
(Şerh No: 5848 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:50)

(1) There will be no penalty for crimes committed as a result of irresistible or ineluctable use of force or pressure or a serious and imminent intimidation or threat. In these cases the person who exercised use of force and violence, intimidation and threat will be regarded as the offender.
(Şerh No: 5847 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:48)

(1) If a person unvoluntarily crosses the limits in the cases of justifiable grounds of elimination of criminal liability, the penalty will be reduced to one sixth till one third of the sum prescribed by law, providing the punishabitily of the action was stipulated by law when performed with negligence. (2) In case of lawful self-defense there will be no penalty if limits are crossed by justifiable excitement, fear or agitation.
(Şerh No: 5846 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:48)

(1) No one shall be penalized because of exercising his own legal right. (2) No one shall be penalized due to an act performed upon the consent of the victim regarding the rights which are within his full disposal.
(Şerh No: 5843 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:25)

(1) A person is not criminally liable for the acts of defence which are deemed as necessary to avert the danger under the existing circumtances and which are proportionate with the existing, imminent or repetitive unjustified attack against himself or against the rights of others. (2) A person is not criminally liable if confronted with a serious or imminent danger to himself, another person or property, he performs an act necessary to ensure the safety of the person or property, provided that the instruments used are proportionate with the gravity of the threat and that the danger was not caused deliberately by the perpetrator himself.
(Şerh No: 5842 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:23)

[1] A person is not criminally liable due to an act stipulated or authorised by law. [2] A person is not criminally liable who performs an action ex officio and commanded by a lawful authority. [3] An order which is of a criminal nature shall not be executed under no circumstances. Otherwise, the person who gives the order and the person who executes it will be both liable. (4) The superior shall be solely liable for the performance of the illegal order the legality of which cannot be questioned due to the existing law.
(Şerh No: 5841 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:19)

[1] If an act leads to a consequence which is different or more serious than what was attempted, at least action by negligence is required in order to hold the perpetrator criminally liable for the result occurred.
(Şerh No: 5840 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:14)

[1] Acts of negligence can only be penalized if the punishability was strictly laid down by law. [2] Negligence is the accomplishment of the result of a legally defined crime without envisaging this due to a lack of prudence and diligence. [3] There is conscious negligence if the result envisaged by the perpetrator occurs notwithstanding the act was not intentional; In this case the sentence will be increased by one third to half. [4] The penalty of negligence shall be determined in proportion of the perpetrator’s fault. [5] Every person will each be personally liable for his own fault when more than one persons commit a crime by negligence. The penalty of each person will be determined separately as regards his fault. [6] No penalty shall be inflicted for a person if the result occurred due to a negligent act has victimized the perpetrator solely pertaining to his personal and family ties and thus the punishment became unnecessary. The penalty will be reduced to one half or one sixth in case of conscious negligence.
(Şerh No: 5839 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:11)

[1] Intention is obligatory to establish a crime . Intention is the accomplishment of the constituting elements of the legal definition of a crime consciously and on purpose. [2] A person shall be deemed to have been acted with probable intention in case he acts envisaging the legally constituting elements of the crime can be realised. In such a case, an aggravated life sentence will be reduced to a life sentence and a life sentence will be reduced to a sentence of 20 to 25 years. The reduction is one third of the main sentence for the rest of the other offences.
(Şerh No: 5838 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:07)

[1] Criminal Liability is strictly personal. No one can be held criminally liable for acts of others. [2] No criminal sanction can be applied against legal persons. However, safety measures stipulated by law attributable to an offence are excepted.
(Şerh No: 5837 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:06)

[1] The penalty adjudicated according to Turkish law cannot surmount the maximum penalty envisaged in the country where the crime is committed when judging crimes committed outside the scope of sovereignty of Turkey. [2] The first paragraph of this article shall not be applied in case the crime was committed: a) Against the security of Turkey or in detriment of the security of Turkey, b) Against a Turkish citizen or in detriment of a legal person founded pursuant to Turkish Law.
(Şerh No: 5836 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:04)

[1] A foreigner who has been convicted or subjected to a penal investigation due to an offence committed or alleged to have been committed abroad may be exradited on a formal request by the foreign Country.However, extradition is not possible, if the alleged offence : a) Is not deemed as a penal crime by the Turkish law, b) Is of a military or political nature or pertains to the right to freedom of expression, c) Committed against the national security of Turkish State or to the detriment of the Turkish State or a Turkish citizen or a legal person established pursuant to the Turkish Law, d)Falls within the criminal jurisdiction of Turkey, e) Is not statute-barred or covered by amnesty. [2] A citizen cannot be extradited to a foreign country due to an offence , save the obligations deriving from being subject to the International Criminal Court’s jurisdiction. [3] The extradition demand should not be accepted if there are strong indications that the person shall be prosecuted, punished, exposed to torture or bad treatment because of his ethnicity, religion, citizenship, political beliefs and being a member of a social group. [4] The criminal court of the place where the person is situated shall decide on the matter of extradition according to this article and international conventions to which Turkey is a party. This decision is appealable. [5] If the court accepts the extradition demand , this decision shall be executed upon the resolution of the Counsel...
(Şerh No: 5835 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:04)

[1] The Court shall render on a formal request by the public prosecutor that the legal consequences regulated via Turkish Law shall be applicable in the cases stipulated by the above mentioned Articles, provided that the judgment rendered abroad envisages deprivation of rights due to the Turkish Laws and which is in conformity with the Turkish Law Order .
(Şerh No: 5834 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:02)

[1] The period elapsed during the arrest, custody, detention or conviction for an offence committed anywhere in abroad, shall be deducted from the sentence which is to be sent up by the Turkish Courts for the very offence.
(Şerh No: 5833 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:01)

[1] The term of the penalty which is particularly deemed a requisite for prosecution shall be calculated by taking into consideration both the lower limits of the legal aggravating circumstances and the upper limits of the legal mitigating circumstances which were alleged during the prosecution.
(Şerh No: 5832 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:01)

[1] No prosecution or preliminary inquiry shall be held for the cases stipulated by the Articles 11 and 12 , providing the jail sentence and legal fines were envisaged as optional punishments by the Article laying down the very offence.
(Şerh No: 5831 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 11:00)

[1] Turkish law should be applied for the following offences providing that the act was committed abroad by either a citizen or a foreigner: a) Offences laid down under the First Section of the Book Two, b) Offences laid down by the third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth parts under the Fourth Section of the Book Two, c)Torture (Articles 94,95) d) Willfully Causing of Environmental Pollution (Art. 181) e)Production or trafficking in Drugs or other stimulant's (Art. 188), or facilitating use of drugs or other stimulants. f) Money Counterfeiting (Art. 197), production or trafficking of means designed for the manufacturing of money or seals (Art. 200), forgery of seal of the State (Art. 202) g) Prostitution (Art. 227) h) Bribery (Art. 252) i) Hijacking or taking over of aviation, railway or seaway vehicles of transport (Art. 223, paragraphs 2,3) or destruction or defacing offences committed against these vehicles.(Art. 152) [2] (Amended by the Act. No. 5377, dated 08.07.2005) Prosecution due to the offences laid down via the first paragraph is subject due a formal request by the Minister Of Justice, excepting the offences laid down by the third, fourth, fifth, sixth and seventh sections under the Fourth Section of the Book Two. [3] ] A re-trial shall be made due the offences stipulated by the provisions (a) and (b) of the first paragraph of this Article on a formal request by the Minister Of Justice, notwithstanding a sentence or acquittal decision wa...
(Şerh No: 5830 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:59)

[1] A foreigner shall be punished pursuant to the Turkish law, save the crimes laid down by the Art. 13, if the crime punishable with at least one year of imprisonment was committed in a foreign country to the detriment of Turkey and the perpetrator is stationed in Turkey.The prosecution is subject to a formal request by Minister of Justice. [2] The perpetrator shall be punished via the Turkish law on victim's complaint, in case the crime mentioned in the above paragraph was committed in abroad to the detriment of a Turkish citizen or a legal person established according to Turkish law, provided that a foreign sentence was not rendered due to the very crime and the perpetrator is stationed in Turkey. [3] In case the victim is a foreigner, the perpetrator shall be prosecuted on a formal request of Minister of Justice, in case : a) The crime committed is punishable with a minimum term not less than 3 years of imprisonment, b) Lacking of an agreement of extradition or the formal request of extradition is not accepted by the governments of either the Country of perpetrator's origin or the act was accomplished. [4] A re-trial shall be made due to an offence stipulated by the first paragraph of this Article on a formal request by the minister of justice for the foreigner who has been sentenced or acquitted or whose act that is no more indictable or whose case or punishment is cleared .
(Şerh No: 5829 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:57)

[1] A Turkish citizen shall be punished via the Turkish law, save the crimes laid down by the Art. 13, if the crime punishable with at least one year of imprisonment was committed in a foreign country and the perpetrator is stationed in Turkey, provided that a foreign sentence was not given due to the offence and the prosecution is probable. [2] In case the crime punishable with a minimum term of less than one year is committed in abroad, the prosecution is subject to complaint by the victim or the competent authorities of the foreign country. In such case, the complaint is limited with a period of 6 months which embarks upon the date the citizen entered in Turkey
(Şerh No: 5828 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:54)

[1] A person who is in charge of a formal occupation or a mission on behalf of Turkey commits an occupational offence in the Foreign countries shall be re-judged in Turkey, notwithstanding even a conviction decision rendered by a foreign Court due to this offence.
(Şerh No: 5827 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:53)

[1] A person who has been sentenced in the foreign countries due to an offence committed in Turkey shall be re-judged in Turkey.
(Şerh No: 5826 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:52)

[1] Turkish law is applicable to all offences committed in the territory of Turkey.A crime shall be deemed to have been committed in Turkey where either its act in part or total or consequences of which occurred within Turkey. [2] The offence shall be deemed to have been committed in Turkey if it was committed : a) In the Turkish continent and air space or territorial waters, b) In or by the Turkish ships or aircrafts in the high sea or within its air space, c) In or by the Turkish battle ships or aircrafts, d) In or against the stationary platforms built in the continental shelf or exclusive economic zone of Turkey.
(Şerh No: 5825 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:51)

[1] No one may be punished or be subject to safety measures for an act which is not deemed by explicit stipulations of law as a crime in the time of the act. No one also may be punished or be subject to safety measures for an act which is not deemed as a crime by law passed after the time of commission. The execution or the legal consequences of such a punishment or a safety measure shall be per se abolished. [2] In case the legal provisions of the new Acts and the Acts which were in force in the time of the commission differ , the ones which are favourable for the perpetrator are applicable and executable. [3] (Amended by the Act. No. 5377, dated 08.07.2005) Save the provisions regarding the probation, adjournment of punishment and repetition of crimes; the provisions of this Act pertaining to punishment regime shall be applied in praesenti. [4] The provisional and periodic Acts shall be applied for the offences which are perpetrated during the term of their application.
(Şerh No: 5824 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:49)

(1) For the purposes of this law : a)Citizen : shall mean the person who is Turkish in the time of the conduct; b) Minor : shall mean the person who is under eighteen years of age; c) Public official : shall mean the person who participates within the operation of public service as permanently, periodically or transitionally either by way of being elected or nominated or by any reasons. d) Judiciary : shall mean the attorneys; judges and public prosecutors and the associate judges of the High Courts, Common, Military and Administrative courts. e) Night Time : shall mean the period which embarks upon one hour later than the sunset and ends one hour earlier than the sunrise. f) Weapon shall mean : 1. Fire Arms 2. Explosives 3. Any kind of cutter, penetrative or bruisor tool which are made to be used for assault or defence 4. Other tools that are capable to be used in assault or defence even they were not made for those purposes. 5. Nuclear, radioactive , chemical and biological material which are of igniter, corrosive, scathing, suffocating and intoxicating nature and which may cause permanent disease. g) By way of Press and Publication: shall mean any kind of publication broadcasted by written, visual, audio and electronically mass media. h)Habitual Criminal : shall mean the person who has committed an intentional offence or its aggravated or mitigated forms in different times more than once a year . ı)Professional Criminal : shall mean the pers...
(Şerh No: 5823 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:46)

(1) The general provisions of this Code shall be applied for the private penal laws and the crimes which were regulated by the other statutes.
(Şerh No: 5822 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:46)

(1) Lack of knowledge relating to the existence of the penal laws cannot be deemed as a valid excuse to avoid punishment. (2) (repealed)
(Şerh No: 5821 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:45)

(1) The punishments and the safety measures shall be proportionate with the gravity of the conduct committed. (2) For the purposes of this act, no one could be granted privileges nor be subject to discrimination depending upon his race, language, religion, sect, nationality, political or any other thoughts, philosophical belief, national or social origin, birth and economical or social statues.
(Şerh No: 5820 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:42)

(1) An act may only be punished or be subject to a safety measure if its punishability was explicitly determined by law. No punishment or a safety measure can be applied other than those which are provided for by the law. (2) İt is not permitted to decree crimes or punishments by administrative regulatory acts. (3) Analogy cannot be applied in the implementation of the penal provisions.The provisions stipulating crimes and punishments cannot be interpreted widely to lead to analogy.
(Şerh No: 5819 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 25-05-2010 10:41)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,11115098 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.