Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AnaY. MADDE 148

     
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 148
3. Görev ve yetkileri
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler(Ek İbare: 7.5.2010 5982/18) ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını,(Ek İbare: 7.5.2010 5982/18)-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını-, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.
(Değişik Fıkra: 7.5.2010 5982/18) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.
 11  İçtihat    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 24-09-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AnaY. MADDE 148 İçtihatları

Başvurucu, 1979 yılında açılan ve 1993 tarihinde asli müdahil sıfatıyla katıldığı tespite itiraz davasının hali hazırda ilk derece mahkemesi önünde derdest olması nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının" ihlal edildiğini iddia etmektedir. Başvurucu, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle taşınmazını uzun süren kullanamadığını ve gelirinden istifade edemediğini belirterek, 41.703,25 TL maddi ve 80.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. HÜKÜM: A. B...
(Şerh No: 16005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-12-2014)

Başvurucu adına kayıtlı taşınmazlar, park alanı olarak belirlenmiş; başvurucu park alanına dönüştürülen ancak uzun süredir kamulaştırılmayan taşınmazların kamulaştırılarak bedelinin ödenmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise belediyeye ait başka taşınmazlarla takas edilmesi veya imara açılması hususlarını içeren taleplerle idare mahkemesinde 18.3.2002 tarihinde dava açmıştır. İdare Mahkemesi, 1.10.2003 tarihinde davayı reddetmiş, Danıştay 27.12.2005'te ilk derece mahkemesi kararını bozm...
(Şerh No: 15328 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-01-2014)

Başvurucunun belirli bir hukuk yolunun etkililiği konusunda sadece bir kuşku duyması, kendisini o hukuk yolunu tüketme yükümlülüğünden kurtarmamakla beraber, somut başvuruda olduğu gibi, şikâyetini özü itibarıyla ilk derece mahkemesi ve temyiz mahkemesi önünde ileri sürmüş olan başvurucu tarafından, usul hükümleri uyarınca olağan bir kanun yolu olduğu kabul edilmekle birlikte etkili görülmeyerek karar düzeltme kanun yoluna başvurulmamışsa, temyiz onama kararıyla başvuru yolları tüketildiğinden o...
(Şerh No: 15245 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2013)

Başvurucu, iş akdinin feshinin haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı gerekçesiyle yetkili iş mahkemesinde 6.5.2009 tarihinde feshe itiraz/işe iade davası açmış; iş mahkemesi 21.10.2010 tarihinde davanın kabulüne karar vermiş; temyiz edilen dava dosyası Yargıtay 10. Hukuk Dairesine gönderilmiş, 10. HD işbölümü esası gereği dosyayı 20.1.2011 tarihli kararı ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesine; 9 HD de Yargıtay 22. Hukuk Dairesine göndermiş; 22 HD 13.4.2012 tarihinde eksikliklerin ikmali için dosyan...
(Şerh No: 15244 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2013)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; müştereken malik olduğu taşınmazın 1993 yılında kamulaştırılması sonrası kamulaştırma amacına uygun kullanılmadığından bahisle idare aleyhine ikame edilen tapu kaydının iptali ve tescil davasının reddi kararının mülkiyet hakkını ihlal ettiğine mesnetledir. 6216 S.K. Geçici Madde 1/8 uyarınca "Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler." Başvuru konusu kararın, bireysel başvurula...
(Şerh No: 14217 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği'nin, 6.4.2011 tarih ve 6225 S.K. m.10 ve 12 ile 11.4.1928 tarih ve 1219 S.K.’a eklenen ek 14. madde ve geçici m. 8/4-ç ile getirilen düzenlemeler nedeniyle üyelerinin haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. 6216 S.K.'un 46. maddesine göre; bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel, kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir ve özel hukuk tüz...
(Şerh No: 14216 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; eşinin bir üniversite hastanesinde yapılan ameliyatındaki tıbbi hata sonucu hayatını kaybeden başvurucunun, olay sebebi ile başvurduğu hukuk yollarından sonuç alamadığına, anayasal haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. 6216 S.K. Geçici Madde 1/8 uyarınca "Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler." Başvuru konusu kararın, bireysel başvuruların incelenmeye başlandığı tarih ola...
(Şerh No: 14215 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013)

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru; iki köy arasındaki yayla ve mera uyuşmazlığı konulu davanın, yargılama ve kanun yolu incelemeleri sürecinde usul hükümlerinin yanlış uygulanması nedeniyle Anayasa’nın 36 ve 138. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğine mesnetledir. Anayasa m. 127/1-5 uyarınca “köy”, köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan, kuruluş esasları kanunla düzenlenen ve merkezi idarenin idari vesayet denetimi altına bulunan kamu tüzel kişiliğin...
(Şerh No: 14214 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2013)

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ANAYASADA BELİRTİLMİŞTİR. SIKIYÖNETİM İLANI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARINI ONAYLAYAN TBMM KARARININ DENETİMİ ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI DIŞINDADIR. DAVANIN REDDİ GEREKİR.
(Şerh No: 6304 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 03-08-2010)

Anayasa’nın ilk üç maddesinde değişiklik öngören veya Anayasa’nın sair maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak aynı sonucu doğuran herhangi bir yasama tasarrufunun da hukuksal geçerlilik kazanması mümkün olmadığından, bu doğrultudaki tekliflerin sayısal yönden Anayasa’ya uygun olması tasarrufun geçersizliğine engel oluşturmayacaktır. Anayasa değişikliklerinin içerik yönünden denetimi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerin doğrudan ya da dola...
(Şerh No: 6290 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 02-08-2010)

Anayasa'nın 148. maddesinin 2. fıkrasında Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden incelenmesi hükmü,Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin içeriği bakımından da geçerlidir. Şekil içerisinde esas denetimi.
(Şerh No: 4568 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 02-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

AnaY. MADDE 148 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AnaY. MADDE 148 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AnaY. MADDE 148 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AnaY. MADDE 148 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04401207 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.