Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

CMK. MADDE 135

     
 
5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 135
BEŞİNCİ BÖLÜM: TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
(1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. (Mülga son iki cümle: 24/11/2016-6763/26 md.)
 9  İçtihat    4 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 19-04-2017 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

CMK. MADDE 135 İçtihatları

“Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur. Doktrinde, "Meşru müdafaa olarak değerlendirilebilecek, örneğin hakaret, tehdit veya şantaj suçlarına muhatap olan ve o an konuşmaları...
(Şerh No: 16080 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 28-02-2015)

Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur. Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur.
(Şerh No: 15378 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 22-02-2014)

Hakimler ve Savcılar Kanunu m.94 ve 5271 S.K. m.2'deki suçüstü tanımı beraber değerlendirildiğinde; ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçüstü halinde, herhangi bir izin sistemi getirilmediği gibi, suçun türüne veya yapılan göreve ya da sahip olunan unvana ilişkin herhangi bir ayırım yapılmadığından hakim ve savcıların soruşturması genel hükümlere göre yapılacaktır. CMK m.135/1'e göre şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınab...
(Şerh No: 15327 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-01-2014)

Sanıklar hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu nedeniyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması kararları alınmıştır. Bu kararlara dayanılarak dinlenen telefon görüşmeleri, ancak "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu yönünden delil olarak kullanabilir. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma" suçları yönünden dinleme kararı bulunmadığından, sözü edilen telefon konuşmaları bu suçlarda delil olarak kullanılmaz. Öte yandan, CMK'nın 135. ...
(Şerh No: 14327 - Ekleyen: Av.Gül KÜLCÜ - Tarih : 11-03-2013)

İletişimin tespitinde hukuka aykırı elde edilen delillerden ötürü ceza verilemeyeceği.
(Şerh No: 14015 - Ekleyen: Av.Gökmen AŞKAR - Tarih : 26-09-2012)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesinin, 25.5.2005 günlü, 5353 sayılı Yasa’nın 17. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrası ile (3) numaralı fıkrasının Anayasaya aykırılık itirazının reddi hakkında.
(Şerh No: 13225 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2012)

Kanun dışı elde edilmiş delillerle, T.C. Anayasası'nın 20, 38/6, AİHS'nin 6, 8 ve CMK'nın 217/2. maddesi uyarınca, ayrıca Yargıtay Ceza Genel Ku-rulu'nun 03.02.2006 gün, 2006/5 MD-154 Esas-2007/145 Karar, 14.04.2006 gün, 2007/5 MD-23 Esas-2007/167 Karar ve 22.01.2008 gün, 2007/5 MD-101 Esas-2008/3 Karar numaralı ilamı da dikkate alınarak, mahkumiyet yönünde hüküm kurulamadığı, dosya içeriğine ve oluşa göre, sanık hakkında elde edilen başka delillerin de maktulü öldürmesi için diğer sanık M____'n...
(Şerh No: 6305 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 03-08-2010)

Haklarında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişilerin iletişim tespit tutanaklarının delil mahiyetinde kullanılamayacağı, iletişim tespit tutanaklarında yer alan delillerin tesadüfen elde edilmiş delil olarak kabul edilmesi gerektiği, bu deliller değerlendirilmesinin yasadışı elde edilmelerinden dolayı mümkün olmadığı,Ayrıca değerlendirildiği kabul edilse dahi söz konusu suçun "görevde yetkiyi kötüye kullanma olduğu" bununda CMK m.135'te anılan katalog suçlar arasında yer almadığından yasa dışı ...
(Şerh No: 3745 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 31-01-2010)

TELEFON DİNLEMELERİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLER' in, Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi Durumunda, Tek Başına Delil Sayılamayacağı
(Şerh No: 2425 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

CMK. MADDE 135 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İletişimin Tespiti Artık Mümkün Olmayacak
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 06.02.2012 tarihli 2012/578 Esas nolu Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz kararı ile; Danıştay 10. Dairenin 09.05.2012 tarihli 2012/1001 Esas sayılı kararı ile, 14.02.2007 tarih 26434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; ...
(Şerh No: 14397 - Ekleyen: Av.Mine ALTINBAŞ - Tarih : 21-03-2013)

Maddenin değişiklik öncesi hali
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda alınabilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhal hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması vey...
(Şerh No: 3132 - Ekleyen: Av.Oğuzhan TÜRK - Tarih : 07-01-2010)

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 135.- Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmeye girme, mevzuatımızda sadece 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda belirli örgütlü suçlar için düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uygun genel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı 135 ilâ 138 inci maddeler ile Türk usul hukukundaki bu önemli boşluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararl...
(Şerh No: 1614 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009)

Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 14/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26434 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve tek...
(Şerh No: 1056 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

CMK. MADDE 135 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

CMK. MADDE 135 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

CMK. MADDE 135 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02880502 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.