Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 68

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 68
B) İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI :
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/38 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./16. md.) Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz.

Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.

İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/2 md.) Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.

Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır.

(Ek fıkra: 06/06/1985 - 3222/6 md.; Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/2 md.), (Değişik cümle: 17/07/2003-4949 S.K./16. md.) İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.12) "yüzde yirmiden" aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.


C) İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI :
MADDE 68/a.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/39 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./17. md.) Takibin dayandığı senet hususi olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu halde icra hakimi iki taraftan izahat alır.

Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması için merci önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. İcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticvabına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete tabidir.

Tatbika medar imza mevcutsa bununla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile yapılacak mükayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden merci, reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Hakim lüzum görürse, oturumun bir defadan fazla talikine meydan vermiyecek surette, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir.

İmza tatbikında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 uncu maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/3 md.) Yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunmaması halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkumiyetine karar verilir. Duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/3 md.) Merci hakimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu sözü edilen senede dayanan takip konusuna alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı davayı kazanırsa bu ceza kalkar.

Borçlu inkar ettiği imzayı, itirazın kaldırılması duruşmasında ve en geç alacaklının senedin aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hakkında para cezası hükmolunmaz ve kendisine yargılama giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama giderleri ile mülzem olur. Senedin aslı takip talebi anında icra dairesine tevdi edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Ek fıkra: 06/06/1985 - 3222/7 md.; Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/3 md.) İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.13) "yüzde yirmiden" aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.


BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI:

MADDE 68/b.

(Ek madde: 09/11/1988 - 3494/4 md.)

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır. (Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./18. md.) Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına, alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.

Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar bu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm bu Kanunun 150/a maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./18. md.) Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olması, kredi hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameden önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda, önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
İİK. MADDE 68 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : KatMülkiyetiK.37, KatMülkiyetiK.17
 32  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 68 İçtihatları

Borçlu, borç doğuran ilişkiyi kabul etmişse, alacaklının artık İİK'nun 68/1. maddesinde belirtilen belgelere dayanmasına gerek yoktur. Borçlu, alacaklı ile aralarındaki hukuki ilişki kabul edilip "itirazını ödeme olgusuna" dayandırdığına göre artık takip dayanağı belgenin İİK'nun 68/1.maddesindeki belgelerden olması aranmaz. Çünkü, anılan maddede yazılı belgelerle ispatlanacak olan hukuki ilişki borç olup, bu husus da kabul edildiğine göre ayrıca ispatına gerek bulunmamaktadır. Bu ilke HGK.nu...
(Şerh No: 16962 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-10-2019)

Borçlunun borca ve fer'ilerine itirazı üzerine takip durdurulmuştur. HARİCEN KISMİ ÖDEMEDE BULUNULMASI İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARI VERİLMESİNİ SAĞLAMAZ. """İcra dosyasına borçlu tarafından yapılmış bir ödeme olmayıp, alacaklının haricen tahsilde bulunması, borçlunun itirazdan vazgeçtiğine yönelik açık bir kabul beyanı olmadığı müddetçe, itirazdan vazgeçme olarak değerlendirilemez."""
(Şerh No: 16616 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-07-2017)

İcra mahkemesi İİK.'nun 68. maddesi uyarınca yapacağı inceleme sonucu itirazın kaldırılması isteminin reddine ya da kabulüne karar verir. Görevsizlik kararı ise veremez.
(Şerh No: 15656 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-07-2014)

Takibe dayanak belgeler her ne kadar İİK m.68'de öngörülen belge niteliğinde değil ise de; borçlu, itiraz dilekçesinde alacağı kabul ettiğini ve fatura bedellerini ödediğini bildirdiğinden; faturalara ilişkin alacak bakımından belgelerin niteliklerinin tartışılmasına gerek bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15394 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2014)

Takipte İİK m.68/1'de sayılı belgeye dayanılmadığı halde borçlu borcu veya borcu doğuran hukuki ilişkiyi kabul etmişse artık dayanak belgenin niteliğine bakılmaksızın ödeme iddiası üzerinde durulmalıdır. Çünkü anılan maddede yazılı belgelerle ispatlanacak olan, borçlu tarafından kabul edilen hukuki ilişki ve borçtur.
(Şerh No: 15240 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-12-2013)

Alacaklının, İİK m.68/1'de yer alan ve mücerret borç ikrarını içeren bir belgeye dayanmadan başlattığı ve borçlunun borca itirazı üzerine ikame ettiği itirazın kaldırılması davasında; borçlu cevap dilekçesinde ödeme iddiasında bulunmuştur. Borçlu, borç doğuran hukuki ilişkiyi kabulle itirazını ödeme olgusuna dayandırdığına göre itirazın kaldırılması isteminin mahkemede incelenmesi sırasında alacaklının artık İİK m.68/1'de belirtilen bir belgesinin mevcut olup olmadığı üzerinde durulmasına gere...
(Şerh No: 15239 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-12-2013)

Hakkında başlatılan icra takibine borçlu, aidat borcu bulunmadığını bildirerek itiraz etmiştir. Davacı alacaklı iddiasını İİK m.68'de yazılı nitelikteki belgelerden biri ile kanıtlayamadığına göre itirazın kaldırılması ve inkar tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.
(Şerh No: 15219 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-12-2013)

Kat irtifakına geçilen kooperatiflerde de genel kurul kararları İİK. 68. maddesinde yazılı belgeler kapsamındadır.
(Şerh No: 14897 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Takip konusu alacak 13.7.1997 tarihli işletme projesine dayanmıştır. 634 Sayılı Kanunun 37/son maddesi hükmüne göre bu proje kat maliklerine veya bağımsız bölümlerden yararlananlara imzaları karşılığında bildirilmesi şarttır.
(Şerh No: 14896 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

İİK.68.maddenin işletme projesi için öngördüğü kesinleşme koşulu kat malikleri kurulu kararlarında aranmaz. Anılan kararın genel mahkemede iptal edildiği yönünde bir iddia ileri sürülmediğine ve borçlu ödeme belgesi de sunamadığına göre itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 14895 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Takibin dayanağı olan 8.8.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararında borçlunun imzasının bulunmaması sonucu etkilemez. Anılan karar Sulh Hukuk Mahkemesince iptal edilmediği sürece bağlayıcı niteliktedir.
(Şerh No: 14894 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Taşınmazın fiilen tamamlanıp tamamlanmadığı ve bağımsız bölümlerinin 2/3'ünün kullanılmaya başlanıp başlanmadığı kat irtifakı kurulup kurulmadığı araştırılarak sonucuna göre karar vermek gerekirken henüz kat mülkiyetine geçilmediği nedeni ile itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 14893 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Somut olayda, taşınmazın cins tashihinin yapıldığı, henüz kat mülkiyetine geçilmediği, tapu idaresinin dosyaya konulu yazısından anlaşılmış ise de; bu yazıda kat irtifakının kurulup kurulmadığı açıklanmamıştır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 17/son maddesi gereğince kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanılmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygul...
(Şerh No: 14892 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37/son maddesi gereğince "kesinleşen işletme projeleri" veya "Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları" İİK.nun 68/1. maddesinde de belirtilen belgelerden sayılır. Somut olayda alacaklı talep edilen ortak giderin Kat Malikleri Kurulu kararı nedeniyle istenildiğini açıkladığına ve bu kararın borçluya tebliğine de gerek bulunmadığına göre merciice itirazın kaldırılması talebinin yukarıda açıklanan kural çerçevesinde incelenip oluşacak sonuca...
(Şerh No: 14891 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Somut olayda otopark ücreti alacağı için takip yapılmış olup otopark ücreti işletme gideri kapsamında olmadığından, anılan alacak yönünden dayanak kat malikleri kurulu İİK.nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerden sayılamayacağından, alacaklı merciden itirazın kaldırılmasını isteyemez.
(Şerh No: 14890 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Alacaklı takip talepnamesinde dayandığı belgeleri göstermemiş olup, yargılama sırasında ibraz ettiği belgeler de 634 sayılı yasanın 37/son maddesinde öngörülen ve belirli bir alacağı içeren Kat Malikleri Kurulu kararı veya kesinleşmiş işletme projesi niteliğinde değildir. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 14889 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-07-2013)

Davacı Muhasebeci tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzundan sonra ki tarihli, davalının itirazına uğramayan bir para alma makbuzu bulunduğuna göre, *Davacının anılan serbest meslek makbuzunu yıllık ücret alacağına karşılık olarak ve mevzuat öyle gerektirdiği için düzenlediği, *Bu makbuzun düzenlenmiş olmasının, makbuza konu alacağın bütünüyle ödendiğinin kabulüne yeterli bulunmadığı, hususlarının kabulüyle, davalının ödeme iddiasını, tıpkı serbest meslek makbuzundan sonra düzenlenmi...
(Şerh No: 13801 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-07-2012)

Alacaklının, genel haciz yoluyla başlattığı takibin dayanağı Kredi kartı ve Bireysel Kredi Sözleşmesidir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ( İİK ) 68/b maddesi koşullarında borçluya tebliğ olunan kat ihtarına borçlu, herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Durum bu olunca, kat ihtarındaki asıl alacak miktarı ve talep edilen faiz oranı kesinleşmiş; itiraz edilmeyen hesap özeti İİK.68.maddede yazılı belgelerden sayılma niteliğine dönüşmüştür. Dar yetkili icra mahkemesinde yapılan itirazın kald...
(Şerh No: 12070 - Ekleyen: Av.Selen ŞAVLI - Tarih : 20-08-2011)

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Bankalarca Açılan Davalarda Genel Mahkemeler Görevlidir
(Şerh No: 10765 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 10-03-2011)

Fatura, İİK m.68'deki borç ikrarını içeren bir belge değildir; lakin borçlu, borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğünde dayanak belge, `mücerret borç ikrarını` içerdiğinden; alacaklı, belirtilen kabul nedeniyle borçlunun itirazının kaldırılmasını icra mahkemesinden talep edebilir.
(Şerh No: 8664 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-11-2010)

İcra inkar/kötü niyet tazminatı yargılamanın her aşamasında talep edilebilir.
(Şerh No: 8086 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-10-2010)

İcra inkar/kötü niyet tazminatı istemi, yargılamanın her safhasında ileri sürülebilir.
(Şerh No: 8085 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-10-2010)

4389 S.K. m.15/3 ve 14/5 gereği TMSF'na devredilen Sümerbank A.Ş. aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilemez.
(Şerh No: 8084 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-10-2010)

İİK m.67, 68, 68/a, 169/a ve 170'te tazminat talebi için bir süre öngörülmemiştir. İnkar tazminatı, zaman içinde oluşan zararın karşılığı olup miktarı hakim tarafından tayin olunmaktadır. Bu itibarla tazminat talebi bir süreye tabi olmayıp, duruşmaya son verilinceye kadar istenilmesi mümkündür.
(Şerh No: 8083 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-10-2010)

Doktrinde benimsenen İİK m.68'deki icra inkar ve kötü niyet tazminatının, (talep şartına bağlı olması nedeniyle) bu talebin mutlaka dava/cevap dilekçesinde yer alması gerektiği; aksi halde iddianın genişletilmesi savunması ile karşılaşabileceği görüşü, icra inkar/kötü niyet tazminatının özelliği ve niteliği ile bağdaşmaz.
(Şerh No: 8082 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-10-2010)

Alacaklının, itirazın kaldırılmasına dair talebi, takip dayanağı belgenin İİK m.68/1'deki belgelerden olmadığından bahisle (işin ESASINA girilmeden) reddedilirse; alacaklı, tazminatla sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 8081 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-10-2010)

Tedbir nafakasına dair icra takibinde; borçlu, birbirini takip eden tarihlerde, hükmedilen nafaka tutarlarının tamamını kapsamayacak şekilde de olsa alacaklıya ödemelerde bulunmuşsa; sunulan belgeler işbu ödemelerinin nafakaya dair olduğu açıklamasını muhtevi olmasa da (borçlu tarafça yapılan tüm ödemelerin, açıkça alacaklı tarafça nafaka dışındaki bir alacağa ilişkin olduğu ispat edilmediği sürece) borçlu, yaptığı ödemeler nispetinde nafaka borcundan kurtulur.
(Şerh No: 6274 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-08-2010)

İİK. 68/b emredici hükmünce, faiz tahakkuk dönemini takip eden 15 gün içerisinde gönderilmeyip sonradan gönderilen hesap özeti, İİK.nun 68. maddesinde yazılı belge niteliğini kazanamayacağından, bu belgeye dayanarak yapılan itirazın kaldırılması talebinin reddi gerekir.
(Şerh No: 6241 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 24-07-2010)

İcra Mahkemesi kararı ile aleyhine %40 oranında inkar tazminatına hükmedilmiş bulunan alacaklının icra takibine konu alacakla ilgili genel mahkemede (alacak) dava açtığı anlaşıldığından İİK.nun 68/son madde hükmü uyarınca açılan davanın sonucuna kadar icra mahkemesince hükmedilen tazminatın tahsilinin tehiri gerekmektedir.
(Şerh No: 4555 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 01-03-2010)

Süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özetini havi ihtarname ve sözleşmeler, İİK.m.68 de yazılı belgelerden olup; alacaklı itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir. Borçlu borç miktarını ancak borcu ödedikten sonra dava edebilir.
(Şerh No: 3310 - Ekleyen: Av.Şehper Ferda DEMİREL - Tarih : 13-01-2010)

İtiraz konusu belge adi senet olsa dahi,borçlu icra dairesine verdiği itiraz dilekçesinde altındaki imzayı "ayrıca ve açıkça" reddetmediği taktirde, bu takip yönünden adi senetteki imzasını kabul etmiş sayılır. Bu durumda alacaklı,İİK.nun 68/1. maddesinde sayılan ve kendisine itirazın kaldırılması olanağını sağlayan bu belge ile mercie başvurup, borçlunun itirazının kaldırılmasını istemekle haklıdır.
(Şerh No: 3162 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-01-2010)

Fatura, her ne kadar İİK.nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz.
(Şerh No: 904 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 68 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 68 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 68 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 68 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

İİK. MADDE 68 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

B KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI:
KatMülkiyetiK. MADDE 17.
Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 -2814/7 md.) Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.

       (Ek fıkra: 13/04/1983 - 2814/7 md.) Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.
3. İŞLETME PROJESİNİN YAPILMASI:
KatMülkiyetiK. MADDE 37.
(Değişik madde: 13/04/1983 - 2814/12 md.)

       Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

       Bu projede özellikle:

       a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

       b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

       c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

       Gösterilir.

       Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

       Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04365110 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.