Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11.HD. 2001/10308 E.-2002/2746 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
BK. 104/3 emredici hükmünce,icra dosyasında asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş faiz ayrı ayrı değerlendirilerek, takip tarihinden itibaren sadece ana paraya faiz işletilmesi gerekir. Kısaca kural olarak "faizli borç toplamına" faiz işletilmesi yasaktır.
(Karar Tarihi : 26.03.2002)
Taraflar arasında görülen davada Trabzon 2. Sulh Hukuk Mahkemesi´nce verilen 23.05.2001 tarih ve 2000/677-2001/272 sayılı kararın Yargıtay´ca incelenmesi davalılar tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dilek Çakıroğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalıların işleteni olduğu aracın, müvekkili şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı aracın hasarlanmasına sebebiyet verdiğini, sigortalıya ödenen 147.500.000-liranın tahsili için başlattıkları icra takibine davalıların itiraz ederek durdurduklarını ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar yanıt vermemişlerdir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya kapsamına göre kazaya davalıya ait araçtan düşen taşın sebep olup olmadığı anlaşılmadığından tarafların varsa bu konuda delilleri ibraz ettirilerek ve davalının yargılandığı Araklı Sulh Ceza Mahkemesi´nin 2000/82 E ve 89 K. sayılı dosyası da getirtilip incelenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Kabul şekline göre de, davacı icra dosyasında 147.500.000-lira asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş faizi toplayıp 203.752.054-liraya takip tarihinden itibaren faiz işletmesini talep etmiş mahkemece de asıl alacak ve faiz ayrımı yapılmaksızın faizli toplam miktara yönelik itirazın iptaline karar verilmiştir. Karar bu niteliği itibariyle BK´nun emredici nitelikteki 104/3 maddesindeki faize faiz yürütülmesi yasağına aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Yukarıda 1 ve 2. bentlerde açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 26.03.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 104 :Faiz veya mütedahil iratların yahut hibe ettiği bir miktar paranın tediyesinden temerrüt eden borçlu bunlar için geçmiş günler faizini ancak icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren tediyeye mecburdur.

Bunun aksine olan her şart, cezai şart hakkındaki hükümlere tevfikan takdir olunur.

Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-08-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01830697 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.