Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 174

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 174
V. Boşanmada tazminat ve nafaka
1. Maddi ve manevi tazminat
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Gerekçesi için Bkz.
 22  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 174 İçtihatları

Kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez.
(Şerh No: 17126 - Ekleyen: Av.Özge ASLAN - Tarih : 22-12-2021)

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT FAİZ BAŞLANGICI “kararın kesinleştiği tarihten” sözcüklerinin çıkarılmasına yerine “boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten" sözcüklerinin yazılmasına ve yine hüküm fıkrasının 4. bendinin hükümden tamamen çıkarılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle onanmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 17045 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2020)

Boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi (TMK m. 174/1-2) tazminatlar “Boşanma hükmünün kesinleşmesi” ile muaccel (ödenir) hale gelir. Faize de bu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir. Bu sebeple; "gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. ve 2. bentlerinde ayrı ayrı yazılı, "Ayrıca tazminat kararının kesinleşme tarihinden itibaren faiz işletileceğinden davalı-karşı davacının geçmişe yönelik faiz isteminin reddine, tazminat kararının kesinleşmesinden itibaren faiz işletilmesine" kelimelerin...
(Şerh No: 17044 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 13-11-2020)

Davalının cevap dilekçesi ile talep ettiği Türk Medeni Kanununun 174/1-2. ve 175. maddesi kapsamındaki tazminat ile yoksulluk nafakası talepleri boşanmanın eki niteliğinde olup, talep edilebilir olması için ayrıca müstakil bir dava konusu edilmesi gerekmez. Öyleyse mahkemece kadının yoksulluk nafakası ve maddi ile manevi tazminat talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 16896 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-03-2019)

Davacı-davalı erkeğin, mahkemece belirlenen diğer kusurlu davranışlarının yanı sıra; eşini tehdit ettiği, üzerine yürüdüğü bu olayların davalı-davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4, TBK 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru...
(Şerh No: 16854 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-09-2018)

Kararda Maddi Tazminat açısından yasada geçen mevcut ve beklenen menfaatlerden ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.
(Şerh No: 16827 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-09-2018)

"EŞİNE, ÖZEL HAYATINDA İSTEMEDİĞİNİ VE CİNSEL ANLAMDA DA BİRLİKTE OLMAK İSTEMEDİĞİNİ" SÖYLEYEN EŞİN, BOŞANMA DAVASINDA AĞIR KUSURLU OLUP, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREKLİDİR.
(Şerh No: 16810 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 24-07-2018)

Kişilik haklarına saldırı teşkil eden maddi bir hadisenin varlığı ispat edilemediğinden, davacı eş için manevi tazminata hükmedilemez.
(Şerh No: 16374 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 25-11-2015)

Tarafların, evlilikleri süresince sağlıklı bir cinsel ilişki kuramadıkları, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Davacı kadında, cinsel ilişkiye engel olacak fizyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık saptanmamıştır ve cinsel ilişkiden kaçınanın davacı olduğuna ilişkin bir delil de mevcut değildir. Bu halde, sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde davalı kocanın kusurlu olduğu kabul edilmelidir. O halde boşanmaya sebep olan olaylarda ağırlıklı olarak kusurlu o...
(Şerh No: 16211 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-04-2015)

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kocanın, eşine fiziki şiddet uyguladığı; kadının ise eşinin ailesini müşterek evden kovduğu, bunun dışında başka bir kusurunun ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kocanın, kadına göre ağır kusurlu olduğunun kabulüyle az kusurlu olan tarafa uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulması gerekir.
(Şerh No: 15904 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-10-2014)

Davacının, davalı eski eşin evlilik devam ederken kendisine ve müşterek çocuklarına şiddet uyguladığını ve bu sebeple psikolojik bakımdan yıprandığını belirterek talep ettiği manevi tazminat, TMK m.174'teki boşanmanın eki niteliğindeki hükümlere değil TBK'da düzenlenen haksız fiile mesnetle olmakla; davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesindedir.
(Şerh No: 15693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-07-2014)

Eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahseden ve eşinin yüzüne tüküren davalı kadın, dava dosya içeriğine göre, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olmakla; lehine manevi tazminata hükmedilemez.
(Şerh No: 15692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-07-2014)

Davacı kadın savcılık soruşturma dosyasında verdiği ifadesinde dava dışı bir kişiyle birlikte olduğunu kabul ettiğinden her iki taraf da sadakatsiz olup boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Bu durumda eşit kusurlu davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca boşanma davası sırasında kendi isteğiyle işinden ayrılan taraf yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez.
(Şerh No: 15462 - Ekleyen: Av.Yılmaz KAN - Tarih : 03-04-2014)

Davacının birlik görevlerini yerine getirmemesi ve eşini kendi anne babasıyla oturtması tek başına davalının kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilemez. Davalının kişilik haklarına saldırı teşkil eden maddi bir olayın varlığı da kanıtlanamadığına göre davalının manevi tazminat isteğinin reddi gerekir.
(Şerh No: 15059 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013)

Davacı kadın dava dilekçesinde tazminat istememişken tahkikat aşamasında 26.9.2012 havale tarihli dilekçe ile maddi ve manevi tazminat (TMK. m. 174/1-2) talebinde bulunmuştur. Davacı ISLAH talebi ile bu isteklerde bulunabilir.
(Şerh No: 14712 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-06-2013)

Herhangi bir malvarlığı bulunmayan, kirada oturan, emekli maaşı onu yoksulluktan kurtaracak düzeyde olmayan ve boşanmada tamamen kusursuz olan kadın yararına, karşı tarafın mali gücü oranı da gözetilerek uygun miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmelidir. Davacının, bir başka kadına "ek kredi kartı" çıkartarak bu ek kart harcamalarının genellikle koltuk v.s. gibi eşyalara ilişkin olduğu anlaşılmakla ve davacının da bununla ilgili makul ve kabul edilebilir bir sebep göstermediği dikkate alını...
(Şerh No: 14296 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013)

Boşanmaya neden olan olaylarda her iki taraf da kusurlu ise de; sadakatsiz davranan davacı kadının kusurunun daha ağır olduğu anlaşılmakla; kadın yararına yoksulluk nafakası ve maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 14294 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013)

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu ise maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerekir.
(Şerh No: 13939 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2012)

Eşit kusur halinde maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi gerekir.
(Şerh No: 12821 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-01-2012)

Tarafların yedi ay birlikte yaşadıkları halde aralarında cinsel birleşmenin gerçekleşmediği, davacının halen bakire olduğu hususları dosya kapsamıyla sabittir. Taraflar hakkında düzenlenen hastane sağlık kurulu raporlarında, cinsel ilişki kurmaya engel oluşturacak fiziki, anatomik ve psikolojik bir durumun saptanamadığı belirtilmiştir. Davalının 02.04.2008 tarihli oturumdaki açıklamaları, tanık ifadeleri ve diğer kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde, fiziki ve psikolojik herhangi bir sorunu bu...
(Şerh No: 12820 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-01-2012)

Evlilik birliği içinde alınan taşınmaza katkı nedeniyle alacak istemi boşanmanın fer’ilerinden değildir. Boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşma şartı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174.maddesinde düzenlenen boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat, 175.maddesinde düzenlenen yoksulluk ve 182. maddesinde düzenlenen iştirak nafakası talep haklarına ilişkindir. Anlaşmada ayrıca yer verilmemişse tarafların aralarındaki akdi ilişkiyi tasfiye ettikleri kabul edilemez.
(Şerh No: 6052 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-06-2010)

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve boşanma sonucu diğerinin maddi desteğini yitiren eş lehine, ağır veya eşit kusurlu olmadığı hallerde maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.
(Şerh No: 3197 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 09-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 174 Şerhler, Notlar, Yorumlar

tazminat talepleri
Anılan maddede bahsedilen maddi tazminat talebi eğer boşanmaya bağlı olarak uğranılan maddi kayıpların karşılığı olarak istenmekteyse, boşanma davasının eki niteliğinde olur. usuluna uygun karşılık yahut bağımsız dava bulunmadığı takdirede bunun dışında tazminat talebi olamaz. (bu yönde yargıtay kararı: 17.02.05 tarihli Yargıtay 2.HD 2005/281 E. 2005/2218K.) Ayrıca boşanmayla talep edilebilecek kalmeler arasında yer alan ziynet eşyalarının da kadın eşe ait olduğu kabul edilir ve aksi belirtilmed...
(Şerh No: 6332 - Ekleyen: Av.Hatice ÇINAR - Tarih : 10-08-2010)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 143 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin birinci fıkrası boşanma nedeniyle maddî tazminatı düzenlemektedir. Yürürlükteki maddeden farklı şekilde davacının kusursuz olması mutlak bir şart olarak aranmamış, daha az kusurlu olan tarafın da bu davayı açabilmesi kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası boşanma nedeniyle manevî tazminatı düzenlemektedir. Yürürlükteki maddeden farklı olarak davacının kusursuz olması şartı yasadan çıkarılmış, davalının kusurlu ol...
(Şerh No: 223 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 174 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 174 Yabancı Dil Çevirileri

Faultless or less faulty party whose existing or prospective interests injured due to divorcement, may claim an appropriate material compensation from the party at fault. The party whose personal right assaulted due to facts caused to divorce, may claim to be paid a proper amount of money as spiritual compensation by the other party at fault.
(Şerh No: 12513 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 02-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 174 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 174 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6669 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04919791 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.