Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/4035 Esas 2019/2178 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi (TMK m. 174/1-2) tazminatlar “Boşanma hükmünün kesinleşmesi” ile muaccel (ödenir) hale gelir. Faize de bu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir.

Bu sebeple; "gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. ve 2. bentlerinde ayrı ayrı yazılı, "Ayrıca tazminat kararının kesinleşme tarihinden itibaren faiz işletileceğinden davalı-karşı davacının geçmişe yönelik faiz isteminin reddine, tazminat kararının kesinleşmesinden itibaren faiz işletilmesine" kelimelerinin hüküm fıkralarından ayrı ayrı çıkarılmasına, yerlerine "Boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine" sözcüklerinin yazılmasına, karar verilmiştir.
(Karar Tarihi : 06.03.2019  )
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, kadın yararına hükmolunan maddi ile manevi tazminat ve yararına maddi ile manevi tazminata hükmedilmemesi yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından katılma yoluyla faizin başlangıç tarihi yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 05.03.2019 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı ____ vekili Av. ____ ve karşı taraf katılma yoluyla temyiz eden davalı-karşı davacı ____ vekili Av. ____ geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Karar: 1-Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan yönlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık mümkün bulunmamasına göre davacı-karşı davalı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir.
 
2-Davalı-karşı davacı kadının hasren yapılan temyiz incelemesine gelince:
 
Boşanmanın eki niteliğindeki maddi ve manevi (TMK m. 174/1-2) tazminatlar "Boşanma hükmünün kesinleşmesi" ile muaccel (ödenir) hale gelir. Faize de bu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekirken, "Tazminat kararının kesinleşme tarihinden itibaren" maddi ve manevi tazminatlara faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
 
KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda (2). bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. ve 2. bentlerinde ayrı ayrı yazılı, "Ayrıca tazminat kararının kesinleşme tarihinden itibaren faiz işletileceğinden davalı-karşı davacının geçmişe yönelik faiz isteminin reddine, tazminat kararının kesinleşmesinden itibaren faiz işletilmesine" kelimelerinin hüküm fıkralarından ayrı ayrı çıkarılmasına, yerlerine "Boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine" sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 2.037,00 TL. vekalet ücretinin …..'den alınıp …..'e verilmesine, aşağıda yazılı harcın ……'ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 176.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran …..'e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.
 
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 174 :Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2020

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02156806 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.