Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 13.HD. 2003/16488 E.-2004/172 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
İbraz süresi içinde bankaya ibraz edilmeyen kambiyo vasfını kaybetmiş çeke dayalı itirazın iptali davasında, keşide tarihinden değil,takip tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir.
(Karar Tarihi : 19.01.2004)
Ş.vekili ile K.vekili ihbar Edilen: Ö. aralarındaki dava hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 12.11.2002 tarih ve 518-884 sayılı hükmün Dairenin 9.10.2003 tarih ve 10274-11622 sayılı Hamiyle onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

Davacı, davalının sekreteri aracılığıyla kendisinden borç para aldığını, karşılığında 18.2.2001, 11.3.2001, 18.3.2001, 17.4.2001 tarihli çekleri verdiğini, bedellerinin ödenmemesi üzerine icra takibi başlattığını öne sürerek takibe yapılan itirazın iptalini, %40 inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, çeklerin kendisinin bilgisi ve izni dışında sekreteri tarafından davacıya verildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmiş; davalının temyizi üzerine hüküm Dairemizce onanmış, davalı bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme taleplerinin reddi gerekir.

2- icra takibine konu edilen çekler, Türk Ticaret Kanununun 708. maddesinde öngörülen ibraz sürelerinde bankaya ibraz edilmediği için kambiyo senedi vasfını kaybetmiş olup, yazılı delil başlangıcı niteliğindedirler. Kambiyo senedi vasfını kaybetmiş olan çeklere dayanılarak keşide tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesi mümkün değildir. Mahkemece, daha önce temerrüt oluşmadığından asıl alacağa takip tarihinden itibaren faiz yürütülmek suretiyle takibe itirazın kısmen iptaline, işlemiş faize ilişkin takibe itirazın iptali talebinin ise reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus göz ardı edilerek "itirazın iptaline" denilmek suretiyle çeklerin keşide tarihlerinden takip tarihine kadarki zaman içindeki işlemiş faizlerine de hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce zuhulen onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmış olup, davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemize ait 9.10.2003 tarihli, 2003/10274 esas 2003/11622 karar sayılı "onama" ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç : 1. bent gereğince davalının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent gereğince davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemize ait 9.10.2003 tarihli 2003/10274 esas 2003/11622 karar sayılı "onama" ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), evvelce alınan onama harcı ile peşin harcın istek halinde iadesine, 19.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 104 :Faiz veya mütedahil iratların yahut hibe ettiği bir miktar paranın tediyesinden temerrüt eden borçlu bunlar için geçmiş günler faizini ancak icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren tediyeye mecburdur.

Bunun aksine olan her şart, cezai şart hakkındaki hükümlere tevfikan takdir olunur.

Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 31-07-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02433610 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.