Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 72

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 72
MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/43 md.)

Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.

İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.15) "yüzde yirmiden" aşağı tayin edilemez.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.15) "yüzde yirmisinden" aşağı olamaz.

Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.

Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.
 40  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 72 İçtihatları

borçlu tarafından, İİK'nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15'inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, icra müdürlüğüne talep anına kadar fer'ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını nakit olarak depo etmesi ya da bu miktar muteber ve kesin banka teminat mektubunu sunması halinde, al...
(Şerh No: 17290 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 24-07-2023)

Bankada Çekmiş olduğu Tüketici kredi borcunu kapatmasına rağmen, davalı bankanın icra takibi yoluyla tahsilini istemesi üzerine davacının, borçlu olmadığının tespiti için açmış olduğu menfi tespit davasının, uyuşmazlığını tüketici hakem heyetinde çözülmesi gerektiği gerekçesiyle usulden red etmesi doğru değildir şöyleki; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde ki düzenlemeler göz önüne alındığında böyle bir görevinin olmadığı yine bir uyuş...
(Şerh No: 16862 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 05-10-2018)

Taşınmaz üzerinde tahsisi sırasında tarafları arasında doğmuş ve doğabilecek tüm borçlara teminaten konulduğu belirtilen ipoteğin, dayanağı olan kredi sözleşmesinin borçlu tarafça tamamen ifa edilmesine rağmen, başka bir borcun teminatı olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususunun doktrine ve özellikle de rehnin belirliliği ilkesine atıf yapılarak incelenmesine yönelik içtihattır.
(Şerh No: 16764 - Ekleyen: Stj.Av.Çiğdem KÖSE - Tarih : 02-04-2018)

Mahkeme menfi tespit davasının reddi kararında davanın reddi kararının kesinleşmesine kadar ihtiyati tedbirin devamına karar veremez. İİK'nun 72/4.maddesi hükmü nedeniyle HMK 397/ 2 hükmü burada uygulanmaz.
(Şerh No: 16556 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 05-01-2017)

Davalı banka, basiretli davranarak genel kredi sözleşmesini huzurda imzalatması gerekirken bu yöndeki yükümlülüklerine uymayarak davacının imzasını taşımayan genel kredi sözleşmesine mesnetle davacı aleyhine icra takibi başlattığından kötüniyetli olduğu kabul edilmeli ve davacı yararına kötüniyet tazminatına hükmedilmelidir.
(Şerh No: 15408 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-03-2014)

Kesinleşen takip üzerine borçlu tarafından icra veznesine yatan paranın, açılan menfi tespit davasında İİK m.72/3 gereğince alınan tedbir kararı nedeniyle ödenmemesi durumunda, paranın icra veznesine yatış tarihi ile tedbir kararının kaldırılması tarihine kadar icra müdürlüğünce faiz yürütüleceğine dair verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15397 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2014)

Kesinleşen takip üzerine borçlu tarafından icra veznesine yatan paranın, açılan menfi tespit davasında İİK m.72/3 gereğince alınan tedbir kararı nedeniyle ödenmemesi durumunda, paranın icra veznesine yatış tarihi ile tedbir kararının kaldırılması tarihine kadar icra müdürlüğünce faiz yürütüleceğine dair verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15396 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2014)

Davacı tarafından menfi tespit davası açıldıktan sonra, dava konusu edilen üç adet çek, ciro edildiği dava dışı üçüncü kişi tarafından icra takibine konu edilmiş ve davacı da, çek bedellerini işbu icra dosyasına ödemiştir. Davacının, dava konusu üç adet çekin icra dosyasına ödendiğini, davaya istirdat davası olarak devam edilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen; davanın menfi tesbit davası olarak görülüp sonuçlandırılması isabetli görülmemiştir.
(Şerh No: 14901 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013)

Kararda menfi tespit davası-eda davası ilişkisi irdelenmektedir.
(Şerh No: 14900 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-07-2013)

Davalı taraf, iddiaya konu ödemenin başka bir senede yönelik olduğunu savunmuş, ancak savunmasına dayanak yaptığı senedi dosyaya sunmamıştır. Kural olarak ödemelerin başka bir alacağa yönelik olduğu yolundaki savunmanın davalı alacaklı tarafından usulen kanıtlanması gerekir.
(Şerh No: 14269 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 14-02-2013)

Bilindiği üzere, borçlunun icra takibinden önce veya sonra menfi tespit davası açabilmesi için borçlu olmadığının tespitinde hukuki yararının bulunması şarttır. Cari Hesaba dayalı ilamsız icra takibine karşı, süresi içerisinde borca itiraz üzerine takip durmuş olmasına rağmen, itirazın iptali davası açılmasını beklemeden davacı tarafından borçlu olmadığının tespiti amacıyla dava açılan somut olayda, yerel mahkemenin, davacı borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunduğu yolun...
(Şerh No: 13986 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-10-2012)

İİK.72.maddeye dayalı istirdat talebinde 1 yıllık hak düşürücü süre, icra takibinde yapılan son ödeme tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(Şerh No: 13901 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 19-09-2012)

Dava konusu çekin ilk olarak 14.03.2008 tarihinde bankaya ibraz edildiğinin,bankanın cevabi yazısından anlaşılmasına ibrazdan sonra alacağın temlikine ilişkin yazılı bir beyan bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.
(Şerh No: 13522 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 21-04-2012)

İstirdat davasından söz edebilmek için, ödemenin cebri icra tehdidi altında, yani, takibin kesinleşmesinden sonra yapılmış olması gerekir. Davacı, ödeme süresi içerisinde icra dosyasına parayı yatırdığı için eldeki davanın İstirdat Davası olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
(Şerh No: 12431 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 13-11-2011)

Senet metninde tahrifat yapıldığı çıplak gözle anlaşıldığından sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 12310 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-10-2011)

Hamile karşı ikame ettiği menfi tespit davası reddedilen keşidecinin, cirantaya karşı borçlu olmadığının tespitini istemesinde hukuki yararı vardır.
(Şerh No: 12032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-07-2011)

Süresinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve bu nedenle hakkındaki icra takibi kesinleşen borçlu, takibi durdurabilmek için bu borcu cebri icra tehdidi altında ödemek zorundadır. Maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalan borçlu, ödediği parayı geri alabilmek için istirdat davası açabilir. Davacının borçlu olmadığı bir parayı ödemiş olması, istirdat davasının maddi hukuka ilişkin tek şartıdır. BK md. 62'dekinin aksine, burada davacı, yalnız borç...
(Şerh No: 9683 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-01-2011)

Senedin rakam hanesinde tahrifat yapılmış olduğunun saptanması halinde, bedelin yazı ile kaydedilen bölümüne itibar edilmez.
(Şerh No: 9810 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-01-2011)

Bir alacak için başlatılan icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleşmesi, o alacak için açılan menfi tespit davasında borçlunun borcu ikrar ettiğine dair karine teşkil etmemelidir. Menfi tespit davasının davalısı konumundaki alacaklının alacağını ispat etmesi gerekir.
(Şerh No: 9422 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 06-01-2011)

Tehditle alındığı ileri sürülen bono karşılığında,yine tehdit sonucu verilen bir kısım nakit ve yeni bonolara ilişkin istirdat ve menfi tespit isteminde, istirdata konu nakdi kısmın tehdit sonucu ödendiği mahkemenin kabulünde ve bu yön davalı yanca temyiz konusu edilmemiş ise,aynı anda düzenlendiği anlaşılan menfi tespit konusu senetlerinde tehdit altında alındığının kabulü gerekir. Bir başka ifadeyle, nakdin zorla,senetlerin ise rıza ile alındığı,hayatın olağan akışına uygun düşmez.
(Şerh No: 8722 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-12-2010)

Menfi tespit davası devam ederken borç ödenmiş olursa, İİK.nun 72/6. maddesi gereğince dava kendiliğinden(kanundan ötürü) istirdat davasına dönüşür. Ancak mahkemece sadece borcun bulunmadığı yönünde hüküm kurulmuş olması(istirdat yönünde hüküm kurulmamış olması)halinde, davacının açacağı istirdat davası, daha önce sonuçlanmış olan ve İİK.nun 72/6. maddesine göre kendiliğinden (kanundan ötürü) istirdat davasına dönüşmüş bulunan menfi tespit (daha doğrusu istirdat) davasının devamı niteliğindedi...
(Şerh No: 8289 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 21-10-2010)

Bağımsız bölümlerin arsa payları, büyüklükleri veya diğer özellikleri dikkate alınarak her bir bağımsız bölüm yönünden belirlenecek gider ve avans payı ( aidat ), ister malik ister kiracı tarafından ödensin, bağımsız bölüme bağlı olarak oluşan ve sürekli şekilde her ay eksiksiz yönetime ödenmesi gereken bir borç olup bağımsız bölümün satılarak el değiştirmesi ya da kiracının ayrılması halinde, bu kişilerin kullandığı dönem için gerçekleşen harcamaların yöntemince saptanarak, fazlalık varsa iades...
(Şerh No: 6727 - Ekleyen: Av.Ufuk GÜR - Tarih : 17-09-2010)

Artezyen suyu kullanıldığından bahisle,abonesiz olarak atıksu tahliyesi yapıldığına ilişkin tutanağa karşı menfi tespit isteminde, her ne kadar artezyenden çıkan suyun tahliyesi için davalı tarafından sunulmuş bir hizmet bulunmayıp, suyun tahliyesi işyerinin yanından geçen dereye yapılmakta ise de, 20.11.1981 gün ve 2560 sayılı İSKİ'nin Kuruluş Yasası'na eklenen Ek madde uyarınca tüm Büyükşehir belediyelerinde bu yasa hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alındığından ve MESKİ tarifeler Yönetm...
(Şerh No: 6325 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-08-2010)

İstirdat davası borcun tamamen ödenmesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Şayet istirdat istemine konu borç takside bağlanmış ise,süre son taksidin ödenme tarihinden itibaren işlemeye başlar.
(Şerh No: 6291 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 02-08-2010)

Gerek icra inkar tazminatı,gerekse kötüniyet tazminatı, İİK.nun 72. maddesinde sadece menfi tesbit davaları bakımından öngörülmüş bulunmaktadır. Bu bağlamda istirdat davasının borçlu(istirdat isteyen)lehine sonuçlanması halinde, takip alacaklısı aleyhine "kötüniyet tazminatı" ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. O halde, istirdat davasına konu olan miktar bakımından borçlu yararına tazminata hükmedilmesi hatalıdır.
(Şerh No: 6282 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 01-08-2010)

İnternet bankacılığı şifresinin kırılması eylemine dayalı menfi tespit isteminde,davalı bankanın sisteminde yeterli güvenlik tedbirlerini aldığının, davacının ise korumakla yükümlü olduğu şifresini koruyamadığının saptanması halinde,davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 6242 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 24-07-2010)

Dava konusu senedin teminat amacı ile verildiğini iddiası karşısında, aynı husus davalı yanca da kabul edildiği taktirde, nakden ibaresi yazılı senede dayalı husumette çift taraflı talil söz konusudur. Çift taraflı tadilde ispat yükü yer değiştirmeyeceğinden, menfi tespit isteminde bulunan davacının ispat yükümlülüğü devam eder.
(Şerh No: 6186 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 16-07-2010)

Havale tarihleri bononun tanzim tarihinden sonra olduğuna göre ödemelerin başka bir borca yönelik olduğunu davalının usulen kanıtlaması gerekmektedir. Başka bir ifade ile somut olayda ispat yükü davalı taraftadır. Bu durumda mahkemece davalıya savunmasını ispat olanağı tanınarak tüm deliller birlikte toplandıktan sonra uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 6177 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 15-07-2010)

İlama dayalı ilamlı icra takiplerinde borçlu, ilamın verildiği tarihten önceki dönemde borcun itfa edilmiş veya zamanaşımına uğramış olduğunu ileri sürerek istirdat veya menfi tespit davası açamaz. Buna karşılık, ilam niteliğindeki belge (Bu belgeler ya İcra ve İflas Kanununun 38. maddesinde veya özel kanunlarda belirtilmiştir.), maddi anlamda kesin hüküm gücüne sahip olmadığından belge tarihinden önceki itfa ve zamanaşımı iddialarına dayalı istirdat veya menfi tespit davaları açılabilir. Diğer ...
(Şerh No: 6178 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-07-2010)

Menfi tesbit davasının kısmi dava olarak açılması mümkündür.
(Şerh No: 5111 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-04-2010)

Teminat olarak verildiği iddia edilerek senet borçlusu tarafından açılan menfi tespit davasında şayet Mahkemece, senedin teminat senedi olduğu kabul edilirse bu halde, teminat fonksiyonunun gerçekleşmesi olgusunu ve ne oranda olduğunu ve/veya aksini ispat yükü davalı alacaklıdadır.
(Şerh No: 4251 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-02-2010)

Kiralayan tarafından başlatılan icra takibinden dolayı kiracı tarafından açılan menfi tespit davasında; taraflar arasında kira bedellerine ilişkin olarak niza olması ve arada yazılı kira akti bulunmaması halinde, iddia ettiği kira bedelini ispat yükü alacaklı kiralayana aittir.
(Şerh No: 4248 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-02-2010)

Hileye mesnetle ikame edilecek menfi tesbit davası “öğrenme”den itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Davacı davasında hileye dayansa da; şayet dava konusu olayda hilenin varlığı söz konusu değilse bu halde senet hakkında borçlu olunmadığının tespiti için, taraflar arasındaki akit gereğince verildiğinin ve bu akde göre senedin karşılıksız kaldığının davacı tarafça ispatı gerekir
(Şerh No: 4202 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2010)

Menfi tesbit davası kural olarak borç ödeninceye kadar ikame edilebilirse de; söz konusu davaya mesnet kılınan hukuki sebep maddi hukukta bir süre ile sınırlandırılmışsa, maddi hukukta belirlenen bu sürede menfi tesbit davasının açılması gerekir. TTK m.25 e göre ticari satışlarda ayıp nedeniyle tekeffül için 6 aylık müruruzaman söz konusu olmakla ayıplı malda semen olarak verilen senetler için ikame edilecek menfi tesbit davasında da zamanaşımı süresi 6 aydır.
(Şerh No: 4199 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2010)

Kambiyo senedi niteliğinde olmayan ve borç ikrarını havi olduğu kabul edilemeyecek olan senetlerin hukuki olarak bir kıymeti bulunmadığından ve bu tür senetler icra takibine de konu edilemeyeceğinden işbu belirtilen belgeye mesnetle menfi tespit davası ikame edilmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır.
(Şerh No: 3809 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2010)

Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız takibe itiraz edilmiş olmasına rağmen alacaklı henüz itirazın iptali davası ikame etmemiş ise bu aşamada borçlunun menfi tesbit davası ikame etmekte hukuki yararı olduğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 3808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2010)

Alacaklı tarafından icra takibi başlatıldıktan sonra borçlunun itirazı ile duran icra takibinde, itirazı bertaraf etmek için alacaklının itirazın iptali davası ikame etmiş olması halinde; borçlunun, işbu itirazın iptali davasında savunma sebebi olarak iddialarını ileri sürme imkanı olması sebebiyle; ayrıca menfi tesbit davası ikame etmesinde hukuki yararı yoktur.
(Şerh No: 3807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-02-2010)

Yetkisiz temsile dayalı menfi tespit isteminde,davacı şirketin,yetkisiz temsilcinin temsiline tahammül gösterip göstermediğinin araştırılması gerekir.Bir başka ifadeyle davacının yetkisiz temsilcinin kendi adına imza atmasına ses çıkarmayıp,yetkisiz temsil imzasının sonuçlarını yüklendiği durumlarda sorumluluğu vardır. Öte yandan takibe konu çeki ciro yoluyla devralan davalı, çekteki keşideci imzasının sıhhatını bilebilme olanağı bulunmadığından kötüniyetli kabul edilemeyeceğinden tazminata hükm...
(Şerh No: 3172 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-01-2010)

Menfi tespit davası sonuçlanmadan yapılan ödemelerin istirdatında, istirdat süresi ödeme tarihinden değil, menfi tespit davasının kesinleşme tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bir başka ifadeyle menfi tespit davası açıldığı halde, istirdatı söz konusu olan fazla ödeme için ayrıca istirdat davası açmakta hukuki yarar yoktur.
(Şerh No: 3121 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-01-2010)

BONODA MALEN KAYDI VE MENFİ TESPİT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ Her ne kadar fatura ve irsaliyelerin davacı ile bağlantısı kurulamasa da, malen kaydı taşıyan bono teslim alınan malın karşılığı düzenlendiğine karinedir.Bunun aksini davacının ispatlaması gerekir.
(Şerh No: 3122 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 07-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 72 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MENFİ TESPİT DAVASI HAKKINDA BAZI ÖRNEKLER
MENFİ TESPİT DAVASI HAKKINDA BAZI ÖRNEKLER: -Hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersizlik; Borçlu, borç senedinin temyiz kudreti noksanlığı, hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu bildirerek borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabilir. (Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş fakat bu itirazı icra mahkemesinde incelenmeden kaldırılmış olsa bile bu sebebe dayanarak menfi tespit davası açabilir.) - Borçlunun borcunu daha önce ödemiş olması halinde: Borçlu,...
(Şerh No: 15229 - Ekleyen: Derya AKBAY - Tarih : 17-12-2013)

Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi
Borcun ödendiğini öğrenen mahkeme, kendiliğinden menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam etmesi gerekir.Bunun için davacının(borçlunun)bir talepte bulunması şart değildir.Ancak,davacının icra harç ile giderleri ve temerrüt faizini talep etmesi gerekir ki;davayı kaybeden davalı alacaklıyı mahkeme ,borçlunun icra takibinde ödemiş olduğu paradan başka bunlar için de mahkum edebilsin. 13.HD.3.7.1986;3388/3902 "Dava dilekçesinde iptali istenen 275.000 liralık senetler dava görülürken dav...
(Şerh No: 4415 - Ekleyen: Fehim AKKUŞ - Tarih : 22-02-2010)

İcra takibinden önce ikame edilen menfi tespit davasında talep edilebilecek "ihtiyati tedbir"in içeriği hususu doktrinde tartışmalıdır.
İİK m.72/2: “İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir” şeklinde düzenlenmiştir. Kanaatimce yasakoyucu maddedeki “icra takibinin durdurulması hakkında” ibaresini bilinçli olarak ve özellikle bu şekilde düzenleme yolunu seçmiştir. Maddenin 3. fıkrasında icra takibinden sonra ikame edilecek menfi tespit davasında...
(Şerh No: 3851 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 72 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 72 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 72 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04006696 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.