Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 101

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 101
B) BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

I - ŞARTLAR
Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtariyle, mütemerrit olur.

Borcun ifa edileceği gün müteffikan tâyin edilmiş veya muhafaza edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tesbit etmiş ise, mücerret bugünün hitamı ile borçlu mütemerrit olur.
 9  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 101 İçtihatları

Hukuksal işlemin borç doğurmasının sebebi irade açıklaması; sebepsiz zenginleşmenin borç doğurmasının sebebi ise kişinin iradesi dışında malvarlığında bir eksilmenin meydana gelmesidir. Sebepsiz zenginleşme alacaklıya, ikinci derecede ( tali nitelikte ) bir dava hakkı temin eder. Mal varlığındaki azalmanın başka asli nitelikteki davalarla önlenmesi mümkün ise, sebepsiz zenginleşme davası gündeme gelemez. Somut olayda; taraflar arasında imzalanan yüklenme senedi, sözleşme niteliğinde olup, uyu...
(Şerh No: 16056 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-02-2015)

Haksız fiilde ve sebepsiz zenginleşmede temerrüt için ihtarın gerekmediği yolunda açık bir yasa hükmü yoktur. Ancak müşterek hukukun "Gaspeden daima temerrüt halindedir" şeklindeki genel ilkesi, günümüzde de uygulama yerine sahiptir. Bu ilkeye göre, haksız fiilin faili ve sebepsiz zenginleşen daima temerrüt halinde bulunduğu için, zaten gerçekleşmiş olan temerrüdü sağlamak üzere alacaklının bunlara ayrıca bir ihtarda bulunması gerekmez. Haksız fiilden doğan tazminat borçlarında, temerrüdün ha...
(Şerh No: 16032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-01-2015)

Sözleşmedeki 1.9.1993 tarihi, eserin bir bütün olarak teslimi gereken tarihtir. Yüklenici, geniş anlamda borcunu ifa yönünden, bu tarihte temerrüde düşmüştür. Yüklenicinin bu tarihten sonra, dar anlamda birtakım borçları da muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen her bir borca temerrüt faizinin yürütülebilmesi, o borcun miktarı gösterilmek ve talep edilmek suretiyle, borçlunun temerrüde düşürülmesine bağlıdır.
(Şerh No: 15417 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-03-2014)

Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bir alacağa temerrüt faizi uygulanabilmesi için alacağın kararlaştırılan kesin vadede ödenmemiş ya da alacaklının yöntemine uygun ihtar ile borçlunun, usulen temerrüde düşürülmüş olması zorunludur. Taraflar arasındaki sözleşmede kesin vade olmadığı gibi davalıyı temerrüde düşürücü nitelikte ihtar da bulunmadığından kabul edilen alacaklara dava tarihinden itibaren temerrüt faizi yürütülebilir.
(Şerh No: 15416 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-03-2014)

Vergi Mahkemesi ilamından doğan vekalet ücreti için kurumdan talep edildiği tarihten itibaren faiz istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Durum dairece BK 101. maddesine dayandırılmıştır.
(Şerh No: 13138 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 16-02-2012)

Arsa sahipleri ve yükleniciye karşı açılan dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenicisi tarafından alacağın temliki suretiyle 3.kişiye satışı vaad edilen taşınmazın tapu iptali ve tescili, olmazsa yükleniciden tazminat istemi ile ikame edilmiştir. Tarafların kademeli ferağı kabul ettiği eser sözleşmesinde yüklenicinin yapımını üstlendiği inşaatın teslimi için kararlaştırılan tarih geçmesine rağmen inşaat tamamlanmamıştır. Yüklenici, dava tarihinde de devam eden temerrüdü söz ko...
(Şerh No: 9814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-01-2011)

Faturalarda ödeme gününün belirtilmesi ve buna itiraz edilmemesi, BK.101 anlamında temerrüdün gerçekleşmesine olanak vermez.
(Şerh No: 6267 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-07-2010)

Borçlar Kanununun 101. maddesine göre, kesin vadeli sözleşmelerde,temerrüt tarihi kural olarak sözleşmede belirtilen ifa tarihidir. Ancak kredi kartı borçlarına ilişkin gönderilen son hesap özetinde, ödeme günü belirtilmekte ise de, burada borcun tamamı değil belli bir kısmının ödenmesi gerektiği bildirildiğinden(borcun tamamının ödenmesi gerektiği bildirilmediğinden),Borçlar Kanunun 101/2. maddesinde öngörülen, miktarı önceden belli kesin vadeli borç niteliğinde olduğu söylenemez. Kredi kartını...
(Şerh No: 6265 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-07-2010)

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasında, faizin başlangıç tarihi, haksız fiilin vuku bulduğu tarih olup, tazminat borçlusunun Borçlar Kanunu 101´nci maddesinde belirtildiği şekilde ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmez.
(Şerh No: 6263 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 101 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.116 ve Gerekçesi
B. Borçlunun temerrüdü I. Koşulları MADDE 116- Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle borçlu temerrüde düşmüş olur. GEREKÇESİ: MADDE 116- 818 sayılı Borçlar Kanununun 101 inci maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 116 ncı maddesinde, bo...
(Şerh No: 8849 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 101 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 101 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 101 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03998494 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.