Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

TMK 702 vd. maddeleri uyarınca elbirliği mülkiyetinde geçerli bir kira sözleşmesinden bahsedebilmek için tüm paydaşların sözleşmeye katılımı zorunludur; tüm paydaşların katılmadığı kira sözleşmesi hukuken geçerli değildir. Somut olayda, bahse konu kira sözleşmesi paydaşlardan biri ile davalı arasında yapılmışsa da; diğer paydaşlar sözleşmede yer almayıp kira aktine icazet verdikleri de iddia edilmiş değildir. Bu durumda geçerli bir sözleşme bulunmadığı gözetilerek el atmanın önlenmesine ve be...
(Şerh No: 16037 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2015 15:36)

Taksimi mümkün olduğu konusunda tereddüt bulunmayan, ağaç bedeli, eski hale getirme bedeli ve maden bedeli taleplerine ilişkin davayı tüm mirasçıların birlikte açması gerekir.
(Şerh No: 16036 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 26-01-2015 15:35)

Davacı, evli olduğunu bildiği halde dava dışı eşi ile internet ortamında birlikte olup aşk içerikli sözler söyleyen davalının eyleminin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek uğradığı manevi zararın tahsilini istemiştir. Davacının anlaşmalı boşanma davasındaki tazminat istemediğine dair beyanı, genel hükümlere dayalı tazminat isteminden açık bir şekilde vazgeçtiği anlamını taşımayacağı gibi tazminat isteminden feragat edildiği şeklinde de değerlendirilemez. Şu halde davacı ...
(Şerh No: 16035 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-01-2015 19:24)

Somut olayda, talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlık Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girmektedir.
(Şerh No: 16034 - Ekleyen: Av.Nihal YILMAZ - Tarih : 24-01-2015 16:42)

Haksız fiilde ve sebepsiz zenginleşmede temerrüt için ihtarın gerekmediği yolunda açık bir yasa hükmü yoktur. Ancak müşterek hukukun "Gaspeden daima temerrüt halindedir" şeklindeki genel ilkesi, günümüzde de uygulama yerine sahiptir. Bu ilkeye göre, haksız fiilin faili ve sebepsiz zenginleşen daima temerrüt halinde bulunduğu için, zaten gerçekleşmiş olan temerrüdü sağlamak üzere alacaklının bunlara ayrıca bir ihtarda bulunması gerekmez. Haksız fiilden doğan tazminat borçlarında, temerrüdün ha...
(Şerh No: 16032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-01-2015 13:06)

AİLE KONUTU/ EL ATMANIN ÖNLENMESİ/ ECRİMİSİL Dava bağımsız bölüme el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde öngörülen aile konutu şerhi tarafların boşanmaları ve boşanma kararının kesinleşmesi ile dayanağı ve hukuki neticeleri ortadan kalkar. Mülkiyet hakkına değer verilmek suretiyle el atmanın önlenmesi isteğinin kabulüne ve boşanma davasının kesinleşmesinden eldeki davanın açılma tarihine kadar olan süre için belirlenecek ecrimisile...
(Şerh No: 16031 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-01-2015 09:34)

Aile konutu şerhi boşanma kararının kesinleşmesiyle ortadan kalkar. Şerhin şeklen sicil kaydında yer alması bu sonucu değiştirmez.
(Şerh No: 16029 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 17-01-2015 09:24)

Taşınmazın tapu kaydında ihtiyati tedbir şerhinin bulunması ve bu nedenle tescilin yapılamaması, ihale alıcılarının, taşınmazın esaslı vasıflarında hataya düşürülmesi niteliğinde olup, bu husus İİK'nun 134/7. maddesi uyarınca ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 16030 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 17-01-2015 09:04)

Alacak ve para, menkul hükümlerine göre haczedilir ise de, bu paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olamayacağından satış isteme açısından İİK.nun 106. ve 110. maddelerinin tatbiki düşünülemez. Dosya alacağı paraya konulan haciz 10 yıl sonra düşer.
(Şerh No: 16028 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 17-01-2015 08:50)

Vekil, dayanak ilamda ve takipte taraf olmayıp müvekkili adına vekaleten işgören kişi konumunda olup haksız ödendiği belirlenen paranın iadesi de ancak ilamın ve takibin tarafından istenebilir, vekilden istenilemez.
(Şerh No: 16027 - Ekleyen: Av.Murat MEŞELİ - Tarih : 16-01-2015 18:46)

Kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki yıllık süre geçtikten sonra satışın yapılmış olması başlı başına ihalenin feshi nedenidir.
(Şerh No: 16026 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:43)

Bozma kararından önce konulmuş hacizler, bozma kararı ile birlikte varlıklarını sürdürmekle beraber, bozma tarihi ile alacaklının ilamlı icra takibine devam edilmesini isteyebileceği tarih arasındaki süre içinde satış isteme süreleri işlemez; ancak bu sürelerin kesilmesinden (yeniden başlamasından) de söz edilemez. Bozmaya kadar geçen süre, yeniden karar verildikten sonra geçen süreye eklenir.
(Şerh No: 16020 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:37)

Açık bir onama hükmü bulunmasa dahi, taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki temyiz itirazları Yargıtay'ca reddedilip kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, reddedilen temyiz itirazlarının ilgili bulunduğu karar bölümü onanmış sayılacağından alacaklının, bozma ilamı kapsamı dışında kalan alacak bölümleri yönünden takibe devam etmesi mümkündür.
(Şerh No: 16019 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015 10:33)

İcra memurunun haczi talep edilen malın İİK m.82 uyarınca haczinin kabil olup olmadığını değerlendirip bu doğrultuda haciz talebini yerine getirip getirmeme konusunda takdir yetkisi var ise de; bu takdir yetkisi malın, İİK m.82 kapsamında haczinin kabil olup olmadığı ile sınırlıdır, bunun dışında haciz talebini reddetme yetkisi yoktur. Somut olayda; binanın tapusunun bulunmadığı, hakkında yıkım kararı bulunduğu, satışının mümkün olmadığı belirtilerek alacaklı vekilinin talebi reddedilmiş ise ...
(Şerh No: 16025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

Hacze dair talimat yazısı genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Yine haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, şikayetleri inceleme yetkisi haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir.
(Şerh No: 16024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

Hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Ancak, talimat yazısı genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmışsa bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine; haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmışsa, bu halde şikayetleri inceleme yetkisi haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu ...
(Şerh No: 16023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-01-2015 10:26)

“Devlet malları” kavramı “Devlet tüzelkişiliği içindeki genel ve katma bütçeli dairelerin ellerinde bulunan ve idare ve muhasebesi 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi malları" kapsar.
(Şerh No: 16021 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 15-01-2015 22:08)

Boşanma ilamı ile velayeti babaya verilen küçüğün, anneyle kişisel ilişki kurması uygun görüldüğüne göre, kişisel ilişki kurulmamasına da mahkemece karar verilir. İcra Müdürlüğünce, ilamın icrası sırasında, infazın çocuk psikolojisi açısından olumsuzluğuna değinen uzman beyanı dikkate alınarak, çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın yerine getirilmemesi yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 16018 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 15-01-2015 20:19)

Çatı tamirat gideri olarak 4.750,00 TL'nin faiz ve masraflarla birlikte davalı site yönetiminden tahsili talepli dava mahkemece pasif husumet yokluğundan reddedilmiş ise de; Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde doğrudan hakim müdahalesi istenebilir. Ayrıca 634 S.K. m.35 hükmünde, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullan...
(Şerh No: 16017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-01-2015 15:04)

 Bilgi  [TüketiciK. 61] Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi ve Sayı: 10.01.2015 - 29232 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygula...
(Şerh No: 16016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 13-01-2015 12:29)

 Bilgi  [İşK. 112] Yeni Düzenlemenin Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu Hk
Yeni düzenlemenin zaman bakımından uygulanması hakkında boşluk bulunmaktadır. Bu düzenleme yasanın yürürlük tarihinden önce başlayan çalışmaları kapsayacak mıdır? Yasanın yürürlük tarihinden önce işten ayrılanlar hakkında hüküm ifade edecek midir? Eğer yayınlanacak yönetmelikte bu hususta bir düzenleme yapılmaz ise ciddi bir karmaşa yaşanması kaçınılmazdır.
(Şerh No: 16015 - Ekleyen: Av.Nihal YILMAZ - Tarih : 09-01-2015 18:12)

TİCARİ KREDİ- KREDİ TAHSİS VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU-İADE TALEBİ: Borçlar Kanunu 21 - 25 - 26. maddeleri gereğince sözleşme taraflarının kararlaştırılacak miktarları ve oranlarının asgari ve azami hadlerinin açıkça belirlenmesi gerektiği; ancak iş bu davaya konu sözleşmede de bu hususların açıkça belirlenmediği, matbu olarak tanzim edildiği, bu durumun kredi kullanan aleyhine ve MK. 2 maddesine uygun olmadığı, uygulamadan Türkiye İş Bankası ve T.C Ziraat Bankası'nın dava konusu komisyon ile...
(Şerh No: 16010 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 08-01-2015 11:29)

Davacı işçi, davalı işveren tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı, davacının işyerine 03.08.2009 07-09-23-24-25-28-29-30.09.2009 tarihlerinde mazeretsiz olarak işe gelmediğini, işverenin iş akdini haklı nedenle fesih ettiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece, davacının haklı sebeple fesihte 6 günlük hak düşürücü süre bulunduğu, bu süre içinde akdin f...
(Şerh No: 16014 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-01-2015 11:22)

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesini devamsızlık sebebiyle haklı sebeple feshettiğini savunmuştur. Gerçekten davacı iddiası ile de sabit olduğu üzere davacı 30 Eylül 2008 Salı, 1 Ekim 2008 Çarşamba ve 2 Ekim 2008 Perşembe tarihlerinde olan Ramazan Bayramı sonrası 3 Ekim 2008 Cuma günü normal çalışma olmasına rağmen memurlara idari izin verildiği, kendisinin de idari izinli olduğunu zannettiği için işe gelmediğini kabul etmektedir. Yine davacının da kabulünde olduğu gibi davalı işveren davac...
(Şerh No: 16013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-01-2015 11:22)

Davacı işçi, iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek tazminat ve işçilik alacaklarını istemiştir. Davalı, davacının kendisine zimmetli araçla tek taraflı kaza yaptığını, kazanın ertesinde talebi üzerine 3 gün kendisine izin verildiğini, izin süresinin bitmesine karşın davacı işçinin işe gelmediğini, bunun üzerine tutanak düzenlendiğini, bu sırada davacı işçinin de şirkete ihtarname gönderdiğini, ihtarnamede bir kısım alacaklarının ödenmesinin talep edildiğini, ihtarname...
(Şerh No: 16012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-01-2015 11:22)

Davacı işçi, iş sözleşmesinin 30.07.2010 tarihinde işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini, davalı ise davacının üst üste iki gün devamsızlık yapması nedeniyle 11.08.2010 tarihinde haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacı tanıklarından birinin fesihle ilgili bilgisi duyuma dayalı olduğundan, diğeri ise davacının eniştesi olup akrabası olması nedeniyle beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğinden; davalı işveren ise, davacının yapmış olduğu devamsızlıkları tutanak altına almış...
(Şerh No: 16011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-01-2015 11:22)

İhaleyle alınan işlerde alt işverenler arasında işyeri devri olarak kabul edilecek ve edilmeyecek durumlar açıklanmış; bu hususların işçilik alacaklarına etkisi irdelenmiştir.
(Şerh No: 16009 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2015 11:40)

Davacı, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, işe iade kararına rağmen işe başlatılmadığını iddia ederek işçilik alacaklarını talep etmiştir. Davalı Belediye olup yapılan iş ve işlemler resmi kayıtlara dayalı olmak zorunda olduğundan davacı, çalıştı ise hangi tarihlerde çalıştığını ve yaptığı çalışmaları somut olarak resmi belgeleriyle ispatlamalıdır.
(Şerh No: 16008 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2015 11:24)

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçini...
(Şerh No: 16007 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-01-2015 11:13)

Mühür bozma suçunun fiil öğesi yönünden hukuka aykırılık unsurunun oluşması için, mühürleme yetkisinin kanuni dayanağının bulunmasının zorunlu olup; mühürleme tarihinden önce özelleşmiş şirketin özel hukuk tüzel kişisi olarak kamusal yetki kullanma hakkı olmadığından, Anayasa ve Kanuna dayalı kamusal yetkiyi kullanan bir makam tarafından konulmuş mühürleme işleminin bulunmaması nedeniyle, TCK m.203' teki "mühür bozma" suçunun unsurları oluşmaz.
(Şerh No: 16006 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 29-12-2014 08:56)

Başvurucu, 1979 yılında açılan ve 1993 tarihinde asli müdahil sıfatıyla katıldığı tespite itiraz davasının hali hazırda ilk derece mahkemesi önünde derdest olması nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının" ihlal edildiğini iddia etmektedir. Başvurucu, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedeniyle taşınmazını uzun süren kullanamadığını ve gelirinden istifade edemediğini belirterek, 41.703,25 TL maddi ve 80.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. HÜKÜM: A. B...
(Şerh No: 16005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-12-2014 22:20)

Ölü kişi hakkında dava açılamaz ise de, Yargıtay uygulamalarında, ortaklığın giderilmesi davalarının özelliği dikkate alınarak ölü paydaşın mirasçılarının saptanması ve davanın kendilerine yöneltilmesinin sağlanması suretiyle yargılamaya devam edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
(Şerh No: 16004 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2014 11:45)

Ortaklığın giderilmesi davaları özelliği olan davalardan olup verilecek hükümler her iki taraf için de benzer sonuçlar doğurur ve bu davalara uygulanacak hükümler de HUMK'da özel olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ölü şahıs hakkında dava açılamaz kuralı bu davalarda uygulanmaz.
(Şerh No: 16003 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2014 11:45)

Ölü kişiye karşı dava açılamaz ise de; ortaklığın giderilmesi davasının özelliği nedeni ile; ölü kişiye karşı açılan dava reddedilmeyip, murisin veraset ilamına göre tesbit edilen mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekir.
(Şerh No: 16002 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2014 11:45)

Hükmi şahısların ticaret sicilinde yazılı adreslerine 7201 Sayılı Kanun'un 21. maddesine göre gönderilen tebligatlarda tebliğ memurunun "muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin belirlenmesi ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi"ne dair araştırma yapması gerekmez; araştırma yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
(Şerh No: 16001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-12-2014 11:04)

Mecra irtifakının geçerli olarak doğabilmesi için ( diğer unsurların varlığı yanında ) mecra irtifakı sözleşmesinin yasada öngörülen şekilde yapılmış olması zorunludur ( TMK 781 ). Bununla beraber mecra irtifakı, TMK m.780/ilk cümlesindeki buyurucu hüküm uyarınca tapu siciline kaydedilmedikçe ( tescil olunmadıkça ) sadece sözleşme yapılmış olması olgusu irtifakın hükümlerinin yerine getirilmesi için bir talep hakkı vermeyecektir. Ne var ki, TMK m.780, taşınmazlar üzerinde ayni bir hak iktisabını...
(Şerh No: 16000 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-12-2014 15:11)

Uygulamada mecra irtifakından kasıt elektrik, su gibi enerji veya sıvı maddelerin naklini sağlayan tesisattır ve yasanın düzenleniş şeklinden mecra geçirme hakkının sadece komşulara tanınmış bir hak olduğu da anlaşılmaktadır. Komşu sayılamayacak sınai teşebbüsler, ihtiyaçları sebebiyle mecra tesisini teminen TMK m.744'ten faydalanamaz.
(Şerh No: 15999 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-12-2014 14:43)

Somut olayda yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden haciz kalkmış ise de; "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiş olduğundan; yeniden haciz uygulanabilmesi için yenileme harcı alınmasına ve borçluya yenileme tebliğine gerek yoktur.
(Şerh No: 15998 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-12-2014 15:10)

Dava dosyasının incelenmesinden, kanser rahatsızlığı bulunan davacının tedavisinde kullanılması için "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi planlandığı gerekçesiyle doktoru tarafından endikasyon dışı ilaç kullanımı için davalı idareden istenilen iznin dava konusu13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlem ile reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının kanser olduğu, rahatsızlığının tedavisinin yapıldığı hastaned...
(Şerh No: 15997 - Ekleyen: Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ - Tarih : 21-12-2014 12:04)

Boşanma dosyası Yargıtay'da iken, mahkemece hükmedilen tedbir nafakalarının arttırılması davacı tarafından istenilmiştir. Yerel Mahkeme yoksulluk ve iştirak nafakasının henüz kesinleşmediğinden arttırılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Yargıtay, "boşanma dosyasının kesinleşmesinin" beklenerek gerekli araştırma yapılarak karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
(Şerh No: 15996 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-12-2014 22:42)

İnternet Erişim Sağlayıcı tarafından otomatik olarak sağlanan DNS adresinin Google tarafından sunulan DNS adresi ile değiştirilmesi eylemi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinde DNS değişikliği ile kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığından dolayı suç kabul edilmemiştir. Bu nedenle yerel mahkeme kararı bozularak idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 15995 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 18-12-2014 22:53)

Dava, asıl işveren sıfatıyla işçiye ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının sözleşme uyarınca alt işverenlerden rücuan tahsili istemine ilişkindir. Davalı alt işverenler işçi alacaklarından olan kıdem tazminatından işçinin kendi sözleşme sürelerine isabet eden çalışma süresi ile sınırlı olarak sorumlu olup, son alt işverenin kıdem tazminatından olan sorumluluğunun da buna göre hesaplanması gerekmektedir.
(Şerh No: 15994 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-12-2014 12:02)

Sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 29.04.1997 de B____'e mide kanseri olduğuna dair kesin bir teşhis konulmamıştır. Kaldı ki, böyle bir teşhis konulmuş olsa bile, içinde yaşadığımız toplumdaki uygulama, "kanser" gibi hastalıkların hasta olan şahıstan gizlenmesi, söylenmemesidir. Davacı tanıkları da aynı şekilde ifade verdiklerine göre, sigortalı B____'in sigorta sözleşmesi yapılırken teklifnamede mide kanseri olduğunu bildirmemesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunma olarak addedilemez.
(Şerh No: 15993 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-12-2014 19:36)

Alacaklı, 5.4.1986 vadeli senet için borçlu aleyhine 8.11.1988'de (zamanaşımı süresi içerisinde) başlattığı takibinden "başka bir takipte bulunmak üzere takipten feragat ediyorum" şeklinde vazgeçmiş; akabinde 17.6.1991 tarihinde tekrar takip başlatmıştır; davacı borçlu zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, zamanaşımı süresi içerisinde başlatılan ilk takipten vazgeçilmiş olmasının, hakkın özünden vazgeçme olarak nitelendirilemeyeceğinden bahisle; borçlunun zamanaşımı i...
(Şerh No: 15992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2014 12:54)

Müteahhit ile arsa sahipleri arasında "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi" akdedilmiş; davalı idare, müteahhidin vergi borçlarından dolayı, kat karşılığı inşa edilen yerin tapu kaydına haciz şerhi işletmiştir. Davacılar, müteahhidin vergi borçları nedeniyle uygulanan haciz işleminin iptalini talep etmektedirler. Vergi Dairesince, 6183 sayılı Yasa’ya göre kamu alacağının(vergi borcunun) tahsili amacıyla kamu gücüne dayalı, resen ve tek yanlı ol...
(Şerh No: 15991 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-12-2014 13:14)

Haklarında kamu davası açılması sebebiyle ihalelere katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki ortaklık durumu dikkate alınarak, bu tarihten sonra ortaklık durumunda herhangi bir değişiklik olsa bile ilgililer yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
(Şerh No: 15990 - Ekleyen: Ahmet MİZAN - Tarih : 05-12-2014 11:15)

- Tapu ve yönetim planında "Mesken" niteliğinde olan daire "tekstil-tasarım danışmanlığı ofisi" olarak işyeri mahiyetinde kullanılamaz. - Meslek gözüken kendi dairesini daha önce işyerine kiraya vermiş olsa dahi, kat maliki eski hale getirme talebinde bulunabilir. Bu talep hakkın kötüye kullanımı niteliğinde (MK md.2) değildir.
(Şerh No: 15989 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 02-12-2014 19:58)

 Bilgi  [TüketiciK. 66] Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Formu
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği EK-1 BAŞVURU FORMU (…) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURU TARİHİ : BAŞVURU NUMARASI: BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik Numarası* : Adı ve Soyadı* : BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İkamet Ettiği İl / İlçe* : Adresi* : Elektronik Postası : Telefon Numarası* : VARSA BAŞVURU SAHİBİNİN VEKİLİNİN: T.C. Kimlik Numarası : Adı ve Soyadı : Adresi : İletişim Bilgileri : ŞİKAYET EDİLENİN BİLGİ...
(Şerh No: 15988 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 10:39)

 Bilgi  [TüketiciK. 66] Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ...
(Şerh No: 15987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 10:27)

 Bilgi  [TüketiciK. 40] Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanım...
(Şerh No: 15986 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 10:27)

 Bilgi  [TüketiciK. 48] Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayı: 29188 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Finansal hizmetler, b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar, c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telef...
(Şerh No: 15985 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-12-2014 10:27)

Davacı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış bir tanık ismi bildirmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce de 27.04.2012 tarihli delil listesiyle diğer tanıklarının isimlerini bildirdiğinden bu liste ikinci tanık listesi olarak kabul edilemez.
(Şerh No: 15984 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-11-2014 20:52)

İpotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun fatura olarak kabul edilemeyeceği, keza bu işlemlerin banka çalışanları tarafından yapılması mümkün iken serbest bir avukata yaptırılmasının makul kabul edilemeyeceği anlaşıldığından bu masraflarında tüketici tarafından istenebileceği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15983 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 28-11-2014 11:19)

 Bilgi  [VUK. 359] Defter ve Belge Gizleme Suçu
" .... Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir ...." şeklinde 213 sayılı kanunun 359 /a-2 maddesine muhalefet suçu işlendiği gerekçesi ile yapılan yargılamaların çoğu mahkumiyetle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple tırnak içi düzenlemenin hukuki amacının iyi anlaşılması ve kanun koyucunun esas amacını anlamak gerek....
(Şerh No: 15982 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 26-11-2014 22:21)

Borçlu, alacaklının başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin, belirttiği öğrenme tarihi olarak düzeltilmesini ve icra takibine itirazlarını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. Somut olayda şikayet konusu yapılan ödeme emri tebligatı, TK m.10/2 gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK m.21/2'ye göre çıkartılmış olmakla usule aykır...
(Şerh No: 15980 - Ekleyen: Av.Kadir Can KARATAŞ - Tarih : 26-11-2014 19:52)

Tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması yeterli olup tasarruf sırasında borçlunun temerrüde düşmesi mecburi değildir.
(Şerh No: 15981 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-11-2014 15:40)

Davacı işçi, yüklenici firmalar aracılığıyla işçi temini şeklinde muvazaalı işlemlerle davalı Karayolları Genel Müdürlüğü işyerinde istihdam edildiği ve gerçekte Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduğundan bahisle; baştan itibaren davalı Genel Müdürlüğün işçisi sayılması gerektiğinin tespitine, sendika üyeliğinin işveren Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten itibaren Genel Müdürlükle Sendika arasında bağıtlanan 13.dönem TİS'den doğan her türlü ücret alacakları ile fiilen ödenen ücretler arasın...
(Şerh No: 15979 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2014 13:41)

Davacı arsa sahibi, davalı yüklenici ile akdettiği kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, geç teslimden dolayı kira kaybına uğradığından bahisle oluşan gecikme tazminatının tahsilini talep etmiştir. Davadaki gecikme tazminatına konu olan alacak, dönem itibariyle en son 13.07.2004 tarihinde muaccel hale geldiğinden zamanaşımının bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. O halde mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerine, zamanaşımının kat irtifakı tesis tarihinde başlatılacağ...
(Şerh No: 15978 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 12:49)

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden gecikme tazminatı taleplidir. Sözleşmeye göre teslim tarihinin 7.10.2002 olması gerektiği; yüklenici, iskan ruhsatını almamış ise de; davacıların kendilerine düşen bağımsız bölümleri teslim aldıkları, 3.1.2003'te su, 7.1.2003'te elektrik aboneliğinin yapıldığı ve teslim aldıkları daireleri kullandıkları anlaşılmakla; davacılar, 7.10.2002-7.1.2003 arası gecikme tazminatı isteyebilirler.
(Şerh No: 15977 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 12:48)

Asıl dava, davalı yüklenicinin inşa ettiği binalarda davacı arsa sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin geç teslimi sebebiyle oluşan tazminatın ve eksik imalatın giderilme bedelinin tahsili; birleşen dava, davacı yükleniciye isabet etmesi gereken bağımsız bölümlerin tespiti ile bu bölümlerin arsa sahipleri üzerindeki tapu kayıtlarının iptali ve yüklenici adına tescili taleplidir. Asıl davada: sözleşmede inşaatın iskan ruhsatı alınmış vaziyette teslimi öngörüldüğünden yüklenici, iskan ru...
(Şerh No: 15976 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-11-2014 12:48)

Borçlu aleyhine başlatılan takipte borçlunun takip tarihinden önce öldüğünün anlaşılması halinde, takibin ölü kişi aleyhine başlatılması hususunun maddi hatadan kaynaklandığı veya taraf değişikliği talebinin dürüstlük kuralına aykırı olmadığı belirlendiği takdirde takibin mirasçılara yöneltilmesi mümkündür.
(Şerh No: 15973 - Ekleyen: Savaş ALTUNTAŞ - Tarih : 11-11-2014 14:28)

İnternet ortamında kullanıcıların oluşturmuş olduğu veya yüklediği içerikleri yayınlamak bakımından yer sağlayıcı olan davalının hukuki sorumluluğunun 5651 sayılı Kanun hükümleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ek 4. Maddesi kapsamında tespit edilmesi gerekir.
(Şerh No: 15974 - Ekleyen: Av.M.Gökhan AHİ - Tarih : 10-11-2014 18:07)

Davacı, davalı TOKİ ile akdettiği "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi"ne göre 16 ay içerisinde teslimi taahhüt edilen konutun geç teslimi sebebiyle kira kaybı bedelini talep ve dava etmiştir. Davalı, satımın dar gelirlileri daire sahibi yapmaya yönelik olduğunu, davalı idarenin konut alıcılarının taksit ödemelerini teslim tarihine kadar durdurduğu gibi, dönemsel artışları da yapmadığını, bu sebeple geç teslimden kaynaklanan, davacının hak kaybının söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini savu...
(Şerh No: 15972 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-11-2014 10:58)

Davacı kadın, evlilik birliği içinde edinilen bağımsız bölümün davalı koca adına tescil edildiğini, kendisinin temizlik ve ev işleri yaparak temin ettiği gelirle taşınmazın alımına yarı oranında katkıda bulunduğunu açıklayarak, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 30.000 TL'nin boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı koca, babası tarafından bedelleri ödenmek suretiyle 13.8.1985 tarihinde kendisi adına alınan kişisel malları (dava dı...
(Şerh No: 15971 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-10-2014 17:23)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası şirketleri, 3.kişinin aracında oluşan gerçek zararı, azami poliçe limitiyle sorumlu olmak üzere gidermekle yükümlüdür. Gerçek ( doğrudan ) zarar kapsamı içinde araç hasarı, değer kaybı vs bulunmakta ise de zarar gören aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle meydana gelen kazanç kaybı gerçek zarara dahil olmayıp, dolaylı zararlardandır. Bu durumda davalı ZMSS şirketi kazanç kaybı yönünden sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 15970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-10-2014 08:53)

Alacaklı hamil tarafından borçlular keşideci ve lehdar hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanmıştır. Borçlu keşideciler, dayanak senet bononun, vadeli konut satış sözleşmesine istinaden verilen tüketici senedi olduğunu ve 4077 S.K. m.6/A hükmü gereği senedin geçersiz olduğunu iddia ederek takibin iptalini talep etmektedirler. Takip alacaklısının kötüniyetli olduğu iddia ve ispat edilmediği gibi senet metninde de tüketici sözleşmesi sebebiyle verildiğine dair ...
(Şerh No: 15969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:44)

 Bilgi  [TK. 1118] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1002 nci maddesinden ifadesi düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15968 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1117] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1001 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 541 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15967 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1116] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1000 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 540 ıncı paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1115] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 999 uncu maddesinden ifadesi düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15965 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1114] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 998 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 538 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:02)

 Bilgi  [TK. 1113] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 996 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Birinci fıkrada “ilk rota” yerine “izlenen rota” ibaresi tercih edilmiştir. İkinci fıkrada “hükümden düşme” ibaresinin yerine, daha genel nitelikteki “sona erme” ibaresi ikame edilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1113 üncü maddesinin birinci fıkrası, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına dönüştürülerek, ikinci fıkrada geçen "taşıma sözleşmesi", Tasarının 1138 inci maddesinde "n...
(Şerh No: 15963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1112] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 995 inci maddesinden, Alm. TK.’nın 535 inci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1111] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1004 üncü maddesinden, hükümlerin tertip tarzı düzeltilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15961 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1110] Gerekçesi
Maddenin birinci ilâ dördüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 994 üncü maddesinden, deniz ödüncüyle ilgili dördüncü fıkrası çıkartılarak ve ifadesi düzeltilerek alınmıştır. Beşinci fıkra ise, 6762 sayılı Kanunun 1003 üncü maddesinden kısaltılarak alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1110 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik K...
(Şerh No: 15960 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1109] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 993 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 533 üncü paragrafına uygun olarak, kaptanın “gemiyi sevk ve idare eden kişi” sıfatıyla haiz olduğu kanuni yetkileri dahilinde yaptığı hukuki işlemlerin donatanı bağlayacağı ve donatanın sınırlı aynî sorumluluğu kaldırılmış bulunduğundan bu nevi işlemlerden dolayı sadece “borç altına gireceği” tasrih edilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15959 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:01)

 Bilgi  [TK. 1108] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 532 nci paragrafında 21/06/1972 tarihinde yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak alınmıştır. Maddenin başlığı, sadece kaptanın verdiği avanslarla ilgili olmadığı için “kaptanın vekâletsiz iş görmesi” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunun 992 nci maddesindeki “üçüncü şahıs hükmündedir” ibaresinin yerine, mehaza uygun olarak, “üçüncü kişilerden farklı bir hakka sahip değildir” ibaresi ikame olunmuştur.
(Şerh No: 15958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1107] Gerekçesi
Feshi ihbar süresi içerisinde kaptanın yetkilerini kullanmasının donatan tarafından yasaklanıp yasaklanamayacağı hususundaki tereddütleri gidermek üzere mehaz Alm. TK.’nın 21/06/1972 tarihli Kanun ile değişik 545 inci paragrafının birinci cümlesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1106] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 991 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15956 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1105] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 988 inci maddesinin mehazını teşkil eden Alm. TK.’nın 528 inci paragrafında 21/06/1972 tarihli Kanun ile yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak yeniden kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 989 ilâ 990 ıncı maddeleri, mehazdaki değişikliğe uygun olarak, Tasarıya alınmamıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1105 inci maddesinde redaksiyon yapılarak madde kabul edilmiş; ayrıca aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komis...
(Şerh No: 15955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1104] Gerekçesi
Maddenin ilk iki fıkrası 6762 sayılı Kanunun 987 nci maddesinden, geminin “iyi halde korunmasına” ilişkin ibare onun “denize, yola ve yüke elverişli bir halde tutulması” şeklinde değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 1242 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendinin yeniden düzenlenmesi yoluyla kaleme alınmıştır. 6762 sayılı Kanundaki hüküm, yalnızca gemi alacaklısı haklarının paraya çevrilmesi hallerinde uygulama alanı bulur ve...
(Şerh No: 15954 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 15:00)

 Bilgi  [TK. 1103] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 986 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1103 üncü maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15953 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1102] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 1015 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden, kaptanın deniz raporu düzenlettirilmesiyle ilgili görevi Tasarının 1098 inci maddesinde hükme bağlandığından onunla ilgili ibare metinden çıkartılmak suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15952 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1101] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 985 inci maddesinden, konsoloslukların da deniz raporunu düzenleyebileceği göz önünde tutularak, rapor konsoloslukça düzenlenmişse, onun saklanmasını ve talep edildiğinde onaylı bir örneğinin ilgililere verilmesini öngören bir ibare eklenmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15951 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1100] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 984 üncü maddesinden konsoloslukların da deniz raporunu düzenleme yetkisini haiz oldukları göz önünde tutularak mahkeme sözcüğünün yanına konsolosluk sözcüğü eklenerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1100 üncü maddesinin altıncı fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15950 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1099] Gerekçesi
Madde, 6762 sayılı Kanunun 983 üncü maddesinden, konsolosluklar da ilave edilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1098] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin birinci ilâ ikinci fıkralarından, mehaz Alm. TK.’nın 525 inci paragrafında 1972 yılında yapılan değişiklik göz önünde bulundurularak alınmıştır. İkinci fıkra, 6762 sayılı Kanunun 982 nci maddesinin üçüncü fıkrasından, üçüncü fıkra da aynı maddenin dördüncü fıkrasından alınmış ve Tasarının 932 nci maddesinin dördüncü fıkrası için bildirilen gerekçeyle denizde can ve mal koruma mevzuatına genel bir atıf ile yetinilmiştir. Maddenin dö...
(Şerh No: 15948 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:59)

 Bilgi  [TK. 1097] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 981 inci maddesinden birinci ilâ dördüncü fıkraları birleştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1097 nci maddesinin birinci fıkrasında daha doğru bir anlatıma kavuşturulmak amacıyla değişiklik yapılmış ve (i) bendine atıfta bulunulan "Nüfus Kanunu"nun değişmiş olması nedeniyle kanun tekniğine uygun olarak tarih ve sayısı da yazılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15947 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1096] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 980 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. 1965 yılında mehaz Alm. TK.’nın 520 nci paragrafında, gemi jurnalinin tutulmasını zorunlu olmaktan çıkaran değişikliğin Tasarıya yansıtılmasının isabetli olmayacağı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15946 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1095] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 979 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınan bu maddenin başlığı, gemide gemi zabitlerinden oluşan ayrı bir meclis olduğu izlenimini uyandırdığı için, “kaptanın gemi zabitlerine danışması” şeklinde değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15945 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1094] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 978 inci maddesinden mehaz Alm. TK.’nın 517 inci paragrafıyla uyumlu hâle getirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15944 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1093] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 977 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15943 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1092] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 976 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında “polis ve gümrük nizamları” ibaresinin yerine geçmek üzere “güvenlik, vergi ve gümrük kuralları” ibaresi kullanılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1092 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "güvenlik" ibaresinin, amacı daha iyi açıklamak üzere "kolluk" ibaresiyle karşılanması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun g...
(Şerh No: 15942 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:58)

 Bilgi  [TK. 1091] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinden, dili itibarıyla mehazını teşkil eden Alm. TK.’nın 514 üncü paragrafına daha uygun hale getirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında kaptanın, yazılı olsun olmasın, yürüttüğü meslek hakkında geçerli olan bütün kurallara uygun davranmak zorunda olduğuna işaret etmek için, 6762 sayılı Kanunun 975 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denizcilik örf ve usulleri” ibaresinin yerine “denizcilikte geçerli olan kurallar” ibaresi tercih edilmiştir. ...
(Şerh No: 15941 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1090] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 974 üncü maddesinden alınmıştır. Maddede, denize ve yola elverişliliğin tarif edildiği hükme yollamada bulunulmasına gerek görülmemiştir.
(Şerh No: 15940 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1089] Gerekçesi
Bu maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin ikinci cümlesi ile 973 üncü maddesinin birinci fıkrasından, hükümleri birleştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. İkinci ilâ üçüncü fıkraları, 6762 sayılı Kanunun 973 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır. Ancak, “alacağı 988’inci maddeye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklısı ile deniz ödüncü veren” ibaresi, deniz ödüncü Tasarıya alınmadığı ve gemi alacaklısı hakkı da tamamen farklı bir şeki...
(Şerh No: 15939 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1088] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 972 nci maddesinin birinci cümlesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin ikinci cümlesi kaptanın sorumluluğu ile ilgili bulunduğundan Tasarının 1089 uncu maddesine nakledilmiştir.
(Şerh No: 15938 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:57)

 Bilgi  [TK. 1087] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 970 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1087 nci maddesinin birinci fıkrası, 1063 üncü maddede belirtilen gerekçe doğrultusunda değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1086] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 968 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 1086 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde "hepsinin onaylarıyla verecekleri bir kararla" ibaresiyle anlatılmak istenen "oy birliğiyle" ibaresinin kullanılması uygun görülerek değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 Bilgi  [TK. 1085] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 967 nci maddesinin ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15935 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-10-2014 14:35)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06698203 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.