Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. MADDE 21

     
 
4857 S.lı İş Kanunu MADDE 21
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

       Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

       Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

       (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.10.2017 RG NO: 30221 KANUN NO: 7036/12) (YÜR. TAR.: 01.01.2018)
Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.10.2017 RG NO: 30221 KANUN NO: 7036/12) (YÜR. TAR.: 01.01.2018)
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde;

a) İşe başlatma tarihini,

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.
 29  İçtihat    5 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 06-01-2018 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. MADDE 21 İçtihatları

Davada sadece Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Şirket davalı gösterilmiştir. Açılan işe iade davasının kabulünde bir hata yoktur.
(Şerh No: 17106 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-10-2021)

Davacı vekiline Yargıtay onama kararının 10.03.2014 tarihinde “muhatabın sekreterine usulüne uygun olarak tebliğ edildiği ve 31.3.2014 tarihinde davacı asilin yaptığı işe iade başvurusunun hak düşürücü süre olan on iş günü içinde olmadığı kabul edilerek davanın reddi yönünde karar verilmesi gerekirken, hatalı karar verilmesi bozma gerekçesi olarak kabul edilmiştir.
(Şerh No: 17014 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 09-06-2020)

BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI ALACAĞINI ORTADAN KALDIRMAZ. Davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin dört aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
(Şerh No: 17013 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-06-2020)

FESİHTEN SONRAKİ BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİNDE İŞÇİ; FARKLI İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMIŞ ve GELİR ELDE ETMİŞ OLSA DA BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI VE DİĞER HAKLARINI ALIR. Davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü haleldar etmez. Bu durumda, boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakların ödenmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı ş...
(Şerh No: 17012 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-06-2020)

"Dava Tarihindeki Ücret" düzenlemesinin 01.01.2018 tarihinden önce açılan davalarda uygulanamayacağına dair bir karar
(Şerh No: 16979 - Ekleyen: Av.Ahmet Turhan DEMİROĞLU - Tarih : 29-12-2019)

İşe Davet yazısında, işe başlama tarihindeki güncel ücret yerine "aynı özlük hakları ile işbaşı yapmak"dan bahsedilmesi de bu davetin samimi ve yasal koşulları haiz olmadığını göstermektedir.
(Şerh No: 16974 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-12-2019)

Dava; "kesinleşen işe iade kararı sonrası" açılan kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fark işe başlatmama tazminatı ve fark boşta geçen süre ücretinin tahsiline ilişkindir. Dava belirsiz alacak davası şeklinde açılmıştır. Davacının iş yerinden ayrıldığı 26.07.2010 tarihinden işe başlatılmayarak iş sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı 09.08.2012 tarihleri arasında yaklaşık ikibuçuk yıllık bir süre geçmiş olup, belirtilen zaman zarfında işinden ve iş yerinden ayrı kalan davacı iş...
(Şerh No: 16954 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-08-2019)

- Arabuluculuk anlaşmasının ikale sözleşmesi veya ibraname niteliğinde olduğu gerekçesiyle geçersizliği ileri sürülemez. - Arabuluculuk anlaşması ile feragat edilen konularda dava açılamaz. - Arabuluculuk anlaşmasında iade iade davası açılamayacağı konusunda mutabakata varılması durumunda, bu anlaşma geçerlidir.
(Şerh No: 16950 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-08-2019)

İŞE İADE YÖNÜNDEKİ İRADENİN SAMİMİYETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇERMEKTEDİR: Davacı işçi ile banka yetkilileri arasında 05.08.2015 tarihinde davacının işe davet görüşmesinin yapıldığı, işe başlaması yönünde uğraşıldığı anlaşılmaktadır. Ancak fesih nedeninin davacının iş ortamında uyumsuz bir kişi olduğuna ve iş arkadaşlarının motivasyonunu bozduğuna ilişkin olması karşısında; davacı işçinin davanın sonuçlanması yolu ile işe başlama iradesinde bulunmuş olmasının yasaya uygun olduğu anlaşılmaktad...
(Şerh No: 16771 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-05-2018)

Taraflar arasında işe iade kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde işverene başvurulup başvurulmadığı konusunda uyuşmazlık mevcuttur. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21/5. maddesi gereğince işçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. Aynı madde gereğince "kesinleşme şerhi verilen mahkeme kararının" işçiye tebliği zorunludur. Sadece onama ilamının tebliği kesinleşme şerhli karar tebliğ edilmediğinden geçerli değ...
(Şerh No: 16662 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 26-09-2017)

Davacının iş akdi, davalı işveren tarafından 05/04/2013 tarihinde feshedilmiştir. Davacı bu feshe karşı feshin geçersizliği ve işe iade istemli dava yanında kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti isteminde bulunmuştur. Alacak davası devam ederken davacı işçi tarafından açılan feshin geçersizliği ve işe iade davası, işçi lehine sonuçlanarak 4.12.2014 tarihinde Yargıtay'ca onanmıştır. Davacı, davalı işveren tarafından işe başlatılmamış ve kendisine 06/03/2015 tarihinde işe başlatmama taz...
(Şerh No: 16630 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-08-2017)

Somut olayda, davacı işçi boşta geçen süreye ait dört aylık ücret alacağı için işverenin ödeme yükümlülüğü doğmadan (borç muaccel olmadan) icra takibi başlatmıştır. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Erken başlatılan icra takibine yapılan itiraz haksız sayılamayacağından davacı yararına icra inkar tazminatına hükmolunması hatalıdır. Karar DÜZELTİLEREK ONANMIŞTIR.
(Şerh No: 16510 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-10-2016)

4857 sayılı İş Kanunu'nun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur.
(Şerh No: 16365 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 21-11-2015)

Davacının iş akdinin feshinin geçersiz kılındığı tarih itibariyle çalıştığı pozisyon mevcut olup, pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu davacı işçiye yüklenemez. Bu nedenle davacıyı iş akdinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin davacıyı işe başlatmadığının kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
(Şerh No: 16355 - Ekleyen: Av.Ali EKMEKÇİ - Tarih : 18-11-2015)

Davacı, 5580 S.K. kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmiştir. İş sözleşmesinin yenilenmiş olması, sözleşmenin belirli süreli niteliğini değiştirmez. Davacı belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığından iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.
(Şerh No: 16340 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-09-2015)

Davacı, işe iade başvurusunda bulunup davalı işverence yasal süre içinde işe başlatılmaması üzerine 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücret ile işe başlatmama tazminatı alacağını tahsil etmiş; temyize konu davada kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istemiştir. İhbar öneli verilerek iş sözleşmesi feshedilen ve fesih bildirimine itiraz davası kabul edildiği halde işe başlatılmayan işçiye ihbar tazminatının ödenmesi gerekmez.
(Şerh No: 15657 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-07-2014)

Davacı işçinin iş sözleşmesi 31.12.2005 tarihinde feshedilmiş ve süresi içinde feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadeye dair dava açılmıştır. Kesinleşen işe iade kararı üzerine davacı işçi usulüne uygun olarak işe başlama yönünde talepte bulunmuş, işverence süresi içinde işe başlatılmamıştır. Davacı işçi açmış olduğu bu davada ihbar tazminatı isteğinde bulunmuştur. İşe iade davası sonunda feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadeye karar verilmiş ve işçi yasal süresi içinde başvurmuş olm...
(Şerh No: 15625 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-07-2014)

Mahkemece, davacının, süresinde işe başlatma talebini içerir başvurusu üzerine, işverenin işe başlatacağını ifade ettiği bildirimde 1 gün süre tanıması konusunda işverenin kötüniyetini kanıtlayamadığı gerekçesiyle işe başlamama tazminatı isteğinin reddi dosya içeriğine uygundur. Aynı sebeple boşta geçen süre ücreti talebinin de reddedilmesi gerekir.
(Şerh No: 15623 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-07-2014)

İşverene ait iş makinesinde meydana gelen hasarlara iş makinesinin motoruna su ve antifriz konmamasının neden olduğunun anlaşılmasına ve bunda makine operatörü olan davacının da sorumlu bulunduğunun belirlenmesine göre artık davalıdan, davacı ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez. Bu durumda haklı fesih nedeni bulunmasa dahi, geçerli fesih nedeninin bulunduğu kabul edilerek işe iade talebinin reddine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 15274 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-01-2014)

Davacının içerisinde sağlam malların bulunduğu, 60x70 ebadında koliyi forklift aracı ile taşıyıp çöpe attığı anlaşılmıştır. Davacının koliyi taşıma aracına aldıktan sonra farklı bölümlere götürerek, daha sonra çöpe atması şeklinde gelişen olayda, kolinin ağırlığı da dikkate alınarak, davranışının doğruluk ve bağlılık kurallarına uymadığı açıktır.
(Şerh No: 15271 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-01-2014)

Davalı tanıklarının birbirlerini doğrulayan ifadelerinden davacının eşcinsel ilişki içinde olduğu işverenin diğer bir işçisi ile işyerinde bu ilişki sonucu alınan otomobilin parası bahane edilerek küfürlü tartışmaların geçtiği anlaşılmaktadır. Şehir dışı görevlere dahi diğer erkek işçinin beraberinde gönderilmesini isteyecek şekilde tutkulu olan davacının bu davranışları yönünden dalgınlığı şeklinde oluşan davranışların iş verimini olumsuz etkileyecek düzeye ulaşması işçinin cinsel tercihlerini ...
(Şerh No: 15270 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-01-2014)

Uzun yıllardır ve aynı Genel Müdür Yardımcısı ile çalışan davacının iş ve özel ilişkisini yıllardır bildiği anlaşılan davalı işverenin, Genel Müdür yardımcısı ayrıldıktan sonra davacının iş sözleşmesini bu nedenle feshetmesi, doğru bir yaklaşım değildir. Somut bu maddi olgulara göre, davalı işveren, davacının davranışlarından kaynaklanan nedenlerin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını kanıtlamış değildir. Davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmamaktadır.
(Şerh No: 15269 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-01-2014)

İncelenen dosya içeriğine göre davacı; davalı üniversitede üstlendiği görevi, davalı vakıf ile yaptığı bir Sözleşme gereği yürütmüştür. Anılan sözleşme, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 23. maddesine istinaden ve bu maddenin verdiği yetkiye göre yapılmıştır. Anılan maddeye ve yapılan sözleşmeye göre, davalı ile davacı arasındaki ilişki; özel hukuk kurallarına göre belirlenen özel hukuk ilişkisidir (Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 18.03.1985 gün ve 1985/2 E., 1985/8 K.). Davalı vakıf üni...
(Şerh No: 14272 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-07-2013)

Davacı, iş güvencesi kapsamında değildir (6 aydan az çalışma). Akdin feshinde sendikal nedenin bulunmadığını ispat yükü davalı işverendedir. Davacı işçinin sendika üyeliği 3.3.2007 tarihinde işverene bildirilmiş ve iş sözleşmesi 1 gün sonra hizmet alım sözleşmesinin iptali gerekçe gösterilerek feshedilmiştir.Bu arada sendika üyeliğinden çekilen işçiler çalışmaya devam etmiş, sendika üyeliğinin bildirilmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilen işçilerin yerine daha fazla sayıda işçi alınmıştır. Me...
(Şerh No: 13798 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-07-2012)

İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldırmaz. Sürece göre davacının sendikal faaliyette bulunduğu, sendikaya üye olmak üzere evraklarını hazırladığı tanık anlatımı, sendika üyesi olmayan veya sendika üyeliğinden istifa edenlerin iş sözleşmelerinin feshedilmemesi, sendika üyesi olmayan, ancak üye olduklarından şüphe edilen işçilerle birlikte üye olan işçilerin sendika üyeliğinden istifa ettirilmeleri gibi...
(Şerh No: 13797 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-07-2012)

İşe iade ilamının yargılama gideri ve avukatlık ücreti dışındaki bölümleri ilamlı icra takibine konu yapılamaz. Zira tespit niteliğindedir.
(Şerh No: 13796 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 04-07-2012)

Kesinleşen işe iade kararı üzerine işçinin 10 günlük yasal süre içerisinde işverene başvurusu gereklidir. İlk derece mahkemesi olayda işçinin işverene başvuruda bulunup bulunmadığını tespit etmeksizin karar vermiştir. Oysa ki işverenin başvuruda bulunup bulunmadığı fesih tarihi açısından önem taşır. İşçi işe iade kararının kesinleşmesinden sonra 10 günlük süre içinde işverene başvuruda bulunursa fesih tarihi işçinin işe iade için başvurup işverenin işçiyi işe başlatmadığı tarih, aksi halde ise i...
(Şerh No: 12451 - Ekleyen: Av.Gülgün İNCESOYLAR DİLKİ - Tarih : 19-11-2011)

Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir. İşverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Kaldı ki. gönderilen davet yazısında bazı şartlar ileri sürülmüştür. Davacının önceki işinde ve aynı ücretle çalışacağı belirtilmemiş, eğitimine uygun başka bir kadroda istihdam edileceği belirtilmiştir. Davacı bu davet in kanuna uygun olmadığını, belir...
(Şerh No: 10763 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-03-2011)

Dava devam ederken, davacının işe başlatılmış olması, aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. 4857 sayılı kanunun 21. maddesine göre, boşta geçen süre ücreti, feshin geçersizliğine ilişkin karar verilmesi ve işe başlatılmak için işverene süresinde başvurulması şartına bağlıdır. Somut olayda, boşta geçen süre ücretine ilişkin bu şartların yargılama sırasında, davacının işe başlatılmasıyla, önceden gerçekleştiği ...
(Şerh No: 10762 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 08-03-2011)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. MADDE 21 Şerhler, Notlar, Yorumlar

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NUN 12. MADDESİ GEREKÇESİDİR
MADDE 12- Madde ile, 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Üçüncü fıkradan sonra eklenen fıkrayla mahkeme veya özel hakemin, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirleyeceği hüküm altına alınmaktadır. Uygulamada işe iade kararı veren mahkeme boşta geçen süreye ilişkin alacak (ücret ve diğer haklar) ile işe başlatmama tazminatını ay esaslı olarak belirlemektedir...
(Şerh No: 16740 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 06-01-2018)

İbraname yolu ile işe iade davası açmak hakkından feragat edilemeyeceği
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği birçok kararında, işçi imzaladığı ibranamede "işe iade talebinde bulunmayacağı"na dair feragat etse dahi, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21.maddesinin son fıkrasındaki "Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir." hükmüne dayanarak, ibraname yolu ile işe iade davasına bağlı haklardan feragatin geçersiz olduğunu belirtmektedir.
(Şerh No: 11716 - Ekleyen: Av.Hatice Fulya CEPHE - Tarih : 28-06-2011)

İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: Fesih bildirimine itiraz ve usulü MADDE 21. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi,...
(Şerh No: 4983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010)

İşe İadede birkaç problemle ilgili açıklama
İşe iade başvurusu yapan işçi tarafının, işverenin 1 aylık süresi başvuruyu tebellüğ ettiği tarihten itibaren başladığı için, tebligatı göndermekle yetinmemesi, yerine ulaşıp ulaşmadığını da bir şekilde denetlemesi iyi olur. İşverene tebliğde kullanılacak iletişim araçları çok çeşitlidir. Bu istek -işe başlatma isteği- Noterlik yoluyla gönderilebileceği -ki genellikle yapılan budur- gibi, işverenin doğruluğu bilinen faks numarasına faks göndermekle, e-mail adresine elektronik posta göndermekl...
(Şerh No: 4392 - Ekleyen: Av.Seyit Nusret ÖZTÜRK - Tarih : 19-02-2010)

İş güvencesi tazminatı ile ilgili bir kaç hususa dikkat edilmesi gerekmektedir
* İş güvencesi tazminatı, işçinin işe iadesinin işverence kabul edilmemesi sonucu doğar. Bu nedenle de iş güvencesi tazminatına hükmedilebilmesi için işçinin işe iade talebiyle dava açmış olması yeterlidir, ayrıca tazminata hükmedilmesi yönünde bir talebe gerek yoktur. * İş güvencesi tazminatı "çıplak ücret" üzerinden hesaplanır. * İş güvencesi tazminatı, geçersiz fesih tarihinde değil, işe iadesine karar verilen işçinin , başvuru üzerine işverenin işçiyi işe başlatmaması üzerine o tari...
(Şerh No: 3761 - Ekleyen: Av.Derya DEMİR - Tarih : 01-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. MADDE 21 Değişiklik Önerileri

İşçi kesinleşme şerhi alınan mahkeme veya özel hakem kararının, tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
(Şerh No: 17015 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 09-06-2020)

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. MADDE 21 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. MADDE 21 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04758811 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.