Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 2018/12917 Esas 2018/2115 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Davada sadece Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Şirket davalı gösterilmiştir. Açılan işe iade davasının kabulünde bir hata yoktur.
(Karar Tarihi : 04.10.2018)
Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
Davacı İsteminin Özeti:
 
Davacı vekili, müvekkilinin davalı _____ Belediye Başkanlığı ve _____ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren _____ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Limited Şirketinde yaklaşık iki buçuk yıl temizlik işçisi görevinde çalıştığını, belirsiz süreli İş sözleşmesinin ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilen 24.11.2014 tarihinde İş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
 
Davalı Cevabının Özeti:
 
Davalı vekili, davacının müvekkil belediyede bilet gişesinde çalıştığını, müvekkil şirkette bilet gişesinde çalışan davacıya ____ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Şti.'nin araçlarını minibüse çevirmesi ve bu minibüslerde de elektronik sistemle bilet tahsilinin olması sebebiyle davacıya işyerinde ihtiyaç kalmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini beyan etmiştir.
 
Mahkeme Kararının Özeti:
 
Mahkemece, İş sözleşmesinin fesih tarihinde, fesih tarihinden altı ay önce ve sonrasında davalı İş yerinde otuz işçiden az işçinin çalıştığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 19.04.2016 tarihli ilamı ile özetle Sosyal Güvenlik Kurumunun gönderdiği kayıtlardan davalı şirkete ait fesih tarihi itibari ile birden fazla işyeri olduğu bu sebeple Mahkemece, davalı şirkete ait işyerlerinin aynı İş kolunda olup olmadığı araştırılarak çalışan sayısının buna göre açıklığa kavuşturulması ve sonucuna göre davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalanıp faydalanmayacağının belirlenmesi gerekçesi ile bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada davacının kıdem, belirsiz süreli İş sözleşmesi ile çalışma, işveren vekili olmama ve İş yerinde 30 işçi çalışması kriterleri bakımından İş güvencesi hükümlerinin kapsamında kaldığı kabul edilerek davacının işe iadesine karar verilmiştir.
 
Temyiz:
 
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
 
Gerekçe:
 
Dosya kapsamına göre, davalı işverenlikçe fesih bildiriminde ileri sürülen sebeplerin somut delillerle ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Bu gerekçeyle mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygundur.

Ancak, davacı tarafından Belediye'ye karşı husumet yöneltilmediği halde, hüküm kısmında "Davalı belediye tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine" şeklinde hüküm kurulmuş olması ve davacının davalı şirkete iade olunduğunun hüküm fıkrasında açıkça belirtilmemesi isabetsizdir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
 
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
 
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
 
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının ____ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti 'deki İŞE İADESİNE,
 
3-Davacının yasal süre içerisinde İş başvurusu yapmasına karşın işe başlatılmaması durumunda ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ile ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücret olarak belirlenmesine,
 
4-Davacının işe iade için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlaması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaklardan mahsubuna,
 
5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 35,90 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 10,70 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına, davacı tarafından peşin yatırılan 25,20 harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
 
6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 2.180,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
 
7-Davacı tarafından yapılan 1.207,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
 
8-Yatırılan gider avanslarından varsa kullanılmayan bakiyelerinin ilgili tarafa iadesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.10.2018 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İş Kanunu MADDE 21 :GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

       Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

       Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

       (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.10.2017 RG NO: 30221 KANUN NO: 7036/12) (YÜR. TAR.: 01.01.2018)
Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.10.2017 RG NO: 30221 KANUN NO: 7036/12) (YÜR. TAR.: 01.01.2018)
Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde;

a) İşe başlatma tarihini,

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-10-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02932906 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.