Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Av.K. MADDE 44

     
 
1136 S.lı Avukatlık Kanunu MADDE 44
(Değişik : 2/5/2001 - 4667/30 md.)
       Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler.
       A) Aynı büroda birlikte çalışma
       Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın meslekî çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticarî sayılmaz.
       Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında (Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çalışanlarca belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir.


       B) Avukatlık ortaklığı
       Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın bu Kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir. Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev’i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır.
       Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak Kanuna ve tip ana sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Ana sözleşmenin bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
       a) Ortakların hak ve borçları
       1. Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir. Ortakların payı, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kişilere devredilebilir. Ortakların pay devrinin sözleşme ile yasaklanması veya ortakların pay devrine onay vermemeleri, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması halinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklar tarafından payları oranında alınır. Bu işlemlerin üç ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, yönetmelikteki tasfiye hükümleri uygulanır.
       2. Vekâletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki belgesi verir.
       3. Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz, tüzel kişilerin paylarını alamaz. Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.
       4. Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur. Ortakların ve ortaklıkta çalışan avukatların meslekî görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına göre sorumlulukları saklıdır. Avukatlık ortaklıkları hakkında da bu Kanundaki disiplin işlem ve cezaları uygulanır.
       5. Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır.
       b) Uyuşmazlıkların çözümü
       Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, bu Kanunun 167 nci maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.
       c) Avukatlık ortaklığı tip ana sözleşmesinde bulunması gereken; ortakların kimlik bilgileri, ortaklığın unvanı ve adresi, ortaklık payları, ortaklar arasındaki ilişkiler, iş ve davalarla ilgili iş bölümü, yönetici ortakların yetkileri, ortaklığın yönetimi ve temsili, ortaklar kurulu, kurulun görev ve yetkileri, gelir ve giderin paylaşılması, denetim, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, pay devri, ortaklığın sona ermesi, fesih, infisah ve tasfiye gibi hususların esas, şekil ve şartları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanarak Resmî Gazete’de ilan edilen yönetmelikte düzenlenir.
 1  İçtihat    4 Bilgi    (Madde son güncelleme Admin, 09-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

Av.K. MADDE 44 İçtihatları

Adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
(Şerh No: 16445 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 04-03-2016)

Bu Maddeye Not Girin

Av.K. MADDE 44 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Uyuşmazlıkların çözümü - Yasa / Yönetmelik
m.44 / B / b Uyuşmazlıkların çözümü Anlaşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü : Bkz. Şerh No: 818 Madde 167 - (...) (Madde 167, 4667 sayılı Kanunun 80. maddesi ile değiştirilen Madde 167 nin 1. fıkrasının ilk tümcesinin iptali nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan maddenin kalan bölümleri de, Anayasa Mahkemesi'nin 10.7.2004 tarih ve 25518 sayılı R.G.'de yayımlanan, 3.3.2004 gün ve E: 2003/98 - K: 2004/31 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetme...
(Şerh No: 4321 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 10-02-2010)

Kâr payı
Yorumsuz: “…Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz…” (Av.K.m.44/B). "Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kâr payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir." (TBB.Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği,m.20/4). Avukatlık ortaklığının kuruluşu: 1.Katılım payı (TBB. Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği,m.6 ) : a.Mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, b.Menkul, c.Nakit para, d.Mesleki doküman, ...
(Şerh No: 4291 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 10-02-2010)

Avukatlık ortaklığına ilişkin tespit edilen genel gerekçeler
A.Avukat yönünden: 1.Avukatlık mesleğinin iyi bir şekilde yürütülmesi 2.Malî endişeler yüzünden avukatlık mesleğini tercih edemeyen hukukçuların önünün açılması 3.Düzenli ve disiplinli bir çalışma ortamı oluşturulması 4.Şirket ortakları arasında uzmanlaşma sağlanması 5.Avukatların güçlerini birleştirerek uzmanlaşmalarını sağlaması B.Müvekkil yönünden: 1.Bireysel avukatlığın müvekkillerin gereksinmelerini karşılamakta yetersiz kalması 2.Bir avukatlık ortaklığı ile ilişki kuran müvekki...
(Şerh No: 4246 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 09-02-2010)

Meclis Tutanaklarından
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 21. Dönem 3. Yasama Yılı 94. Birleşim 01/Mayıs /2001 Salı(Sayfa 49 – 99) http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g.birlesim_baslangic?P4=5393&P5=B&PAGE1=49&PAGE2=49 Tutanaklardan alınan aşağıdaki görüşler tarafımdan numaralandırılmıştır: 1) “…ülkeler arasındaki her türlü ilişkiler artmış, sosyal ve ekonomik işbirliği faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmalar sonucunda büyük şirketler ortaya çıkmış, ülke nüfuslarında artış, sos...
(Şerh No: 4198 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 08-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

Av.K. MADDE 44 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

Av.K. MADDE 44 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

Av.K. MADDE 44 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03651500 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.