Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 128

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 128
MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ:
İcra memuru satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler hükümleri burada da caridir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/19 md.) İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. (Ek cümle:17/07/2003 - 4949 S.K./33. md.) Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. (Mülga cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./103. md.)

(Değişik fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./2.mad)İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./33. md.) Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir.

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKAYET:
MADDE 128/a.

(Ek madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./34. md.)

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir.

(Değişik fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./3.mad) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.

(Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.
 8  İçtihat    5  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 01-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 128 İçtihatları

KIYMET TAKTİRİ TALİMAT İLE YAPILMIŞ İSE, KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN İTİRAZLARDA YETKİLİ MAHKEME, TALİMATIN YAPILDIĞI YERDEKİ İCRA DAİRESİNİN BAĞLI OLDUĞU İCRA MAHKEMESİ YETKİLİDİR.
(Şerh No: 16806 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 18-07-2018)

İhale konusu taşınmazlar dışında emsal dairenin belirlenen değerin üzerinden satışa sunulması ihalenin feshini gerektirir
(Şerh No: 16457 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 29-04-2016)

İcra takibi borçlularından her birinin kıymet taktiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın kıymet taktirine itiraz HAKKI VARDIR.
(Şerh No: 16450 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 24-03-2016)

İcra takibi borçlularından her birinin kıymet taktiri yapılan malın maliki olması aranmaksızın kıymet taktirine itiraz hakkı vardır
(Şerh No: 16388 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 14-12-2015)

Kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki yıllık süre geçtikten sonra satışın yapılmış olması başlı başına ihalenin feshi nedenidir.
(Şerh No: 16026 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 16-01-2015)

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ilamına dayanılarak yapılacak ihalelerde satış memurluğunca taşınmazların satışa esas kıymet takdirinin yapılması gerekir. Somut olayda satış memurluğunca sulh hukuk mahkemesindeki yargılama sırasında davanın kendi koşulları içinde belirlenen kıymet takdirine dayalı olarak satış yapılmıştır. Mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11711 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011)

Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten itibaren iki senede yapılmaması, mahkemece re'sen gözetilmesi gereken ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10597 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

İİK m.128/2'nin son cümlesi gereğince, kesinleşen kıymet takdiri için 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemeceğinden, "satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten 2 yıl sonra yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebi"dir. Bu hususun re'sen irdelenmesi zorunludur.
(Şerh No: 8010 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 09-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 128 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 128 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 128 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 128 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

İİK. MADDE 128 Ekli Dosyalar

Tapu kaydı ve takyidatı, imar durumu ve çap örneğine ilişkin yazı cevaplarının bir sureti eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer İcra Müdürlüğü'ne yazılacak talimat için örnek.
(Şerh No: 6050 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere bulunduğu yer Kadastro Müdürlüğüne yazılacak çap durumu için müzekkere örneği
(Şerh No: 6049 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere bulunduğu yer belediyesine yazılacak imar durumu için müzekkere örneği
(Şerh No: 6048 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere tapu kaydı ve takyidatı için müzekkere örneği
(Şerh No: 6046 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere tapu kaydı ve takyidatı için müzekkere örneği
(Şerh No: 6047 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03810692 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.