Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 4

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 4
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
(1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler.
HMK. MADDE 4 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : MK.810, MK.982, MK.983, MK.984, MK.992
 4  İçtihat    1 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 4 İçtihatları

Araç kiralama sözleşmesinin hukuka uygun olup olmadığını belirleme yetkisi HMK 4 gereği Sulh hukuk Mahkemesindedir.
(Şerh No: 16836 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

Bağımsız bölüm malikinin halefi olan davacı sigorta şirketi, davalı bağımsız bölüm malikinin dairesinden gelen su sızıntısı nedeniyle sigortalıya ödenen tazminatın rücuan tahsili amacıyla yapılan icra takibine itirazın iptalinitalep etmekte olup, bu şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılan uyuşmazlığın İstanbul ... Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
(Şerh No: 16546 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 28-11-2016)

Davacılar, davada zilyetliğin arkasında bulunan ayni veya şahsi bir hakka dayanmamıştır ve davaya konu taşınmaz da tapuda, Hazine adına kayıtlıdır. Bu halde uyuşmazlık, zilyetliğin korunması hükümleri gereğince çözümlenmelidir. Davaya bakmaya, dava konusu taşınmazın değerine bakılmaksızın, 6100 sayılı HMK'nun 4/c (1086 sayılı HUMK.nun 8/II-3.) bendine göre Sulh Mahkemeleri görevlidir.
(Şerh No: 14071 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-11-2012)

Dava, niteliği itibariyle kira sözleşmesine dayanan bir tespit davası olmayıp kiralanan taşınmazın el değiştirmesinin muvazaalı olduğunun tespiti istemlidir. Bu sebeple temyize konu dava, asliye hukuk mahkemesinin görev alanındadır.
(Şerh No: 12734 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-01-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 4 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Tasarıdaki maddeye ilişkin düzenlemenin "a) İflâsa, konkordatoya ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ve vakıflara ilişkin davalar ayrık olmak üzere, malvarlığı haklarından doğan değer veya tutarı beşbin Türk Lirası (bu tutar dahil) geçmeyen davaları," kısmı çıkarılarak ve b(1)'e "alacak davaları da dahil olmak üzere" ibaresi eklenerek: b) Dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; 1) Kiralanan taşınmazların, İcra ve İflâs Kanununa gör...
(Şerh No: 9960 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 4 Değişiklik Önerileri

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi MADDE 4. (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, alacak davaları da dâhil olmak üzere kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları, b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları, ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları, görürler.
(Şerh No: 16281 - Ekleyen: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 17-06-2015)

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 4 Yabancı Dil Çevirileri

(1) Civil courts of peace shall hear the following, regardless of value and total amount of the matter; a) Actions arising from tenancy relationship including actions of debt concerning all disputes and counter actions filed against these actions on condition that provisions related to enforcement proceeding without judgement pursuant to the Enforcement and Bankruptcy Law dated June 09,1932 and numbered 2004 are exceptional, b) Actions concerning partititoning of movable or immovable properties or rights and elimination of joint ownership, c) Actions soleley aimed at protection of possession in movable or immovable properties, ç) Actions that commissioned the civil court of peace or justice of the peace by this Code and other laws.
(Şerh No: 16367 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 23-11-2015)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 4 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 4 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9848 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 4 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

d. Güvence verilmemesinin sonuçları
MK. MADDE 810.
İntifa hakkı sahibi, kendisine tanınan uygun süre içinde güvence göstermez veya hakkın konusu olan malı malikin itiraz etmesine rağmen hukuka aykırı şekilde kullanmaya devam ederse; sulh hakimi, yeni bir karara kadar intifa hakkı sahibinin zilyetliğini kaldırarak hakkın konusunu atayacağı bir kayyıma tevdi eder.

Gerekçesi için bkz.
 1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası   
2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı
MK. MADDE 982.
Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür.

Davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.

Dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

Gerekçesi için Bkz.
 2  İçtihat    1 Bilgi   
3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı
MK. MADDE 983.
Saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile; zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir.

Dava, saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

Gerekçesi için Bkz.
 1  İçtihat    1 Bilgi   
4. Dava hakkının düşmesi
MK. MADDE 984.
Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer.

Gerekçesi için Bkz.
 1  İçtihat    1 Bilgi   
5. Taşınmazlarda karine
MK. MADDE 992.
Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır.

Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse, gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir.

Gerekçesi için Bkz.
 1 Bilgi   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03931093 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.