Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35. HUKUK DAİRESİ KARAR DOSYA NO : 2017/2010 KARAR NO : 2018/953 İçtihat

Üyemizin Özeti
Araç kiralama sözleşmesinin hukuka uygun olup olmadığını belirleme yetkisi HMK 4 gereği Sulh hukuk Mahkemesindedir.
(Karar Tarihi : 30/05/2018)
T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
35. HUKUK DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
DOSYA NO : 2017/2010
KARAR NO : 2018/953
KARAR TARİHİ:30/05/2018
DAVANIN KONUSU : Motorlu Araç Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin Yapılan İcra Takibine Konu Borcun Bulunmadığına Yönelik Menfi Tespit
İSTİNAF TARİHİ : 05/07/2017
KARAR TARİHİ : 30/05/2018Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ;
İstinaf isteminde usul işlemleri tamam olduğundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf kanun yolu başvuru dilekçesinin ve dosyanın istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda dosyada dairemizce karar verilmesi için eksiklik bulunmadığı anlaşıldı.

Mahkeme; Davaya konu çekişmenin, kira sözleşmesinden kaynaklandığından Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu kabul ederek Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizliğine karar vermiştir.

İstinaf sebebi: Davalı, tarafların tacir olduğunu, uyuşmazlığın tacirler arasındaki ticari ilişkiden kaynaklandığını, davada görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142. maddesi,Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1,2,4. maddeleri,634 Sayılı Yasanın Ek 1.maddesi,Yargılama konusu olayda: Taraflar arasında 10/09/2015 tanzim tarihli araç kiralama sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek olarak yapılan 11/03/2016 tanzim tarihli ek protokol bulunduğu, Davacının, Bakırköy ...İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı takibe konu alacak nedeniyle borçlu olmadığının tespitini talep ettiği ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunu, karşılıklı olarak edimlerinin ifasının mümkün olmadığını belirttiği, mahkemenin, ihtilafın kira ilişkisinden kaynaklandığı gerekçesiyle tensiben görevsizlik kararı verdiği,

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin araç kira sözleşmesi olduğu, takip konusu kira alacağına ilişkin cari hesaptan kaynaklı alacak olduğu, sözleşmenin geçersiz olup olmadığının tartışılması ve ihtilafın çözümünde görevli mahkemenin HMK 4. madde gereği Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu, HMK 4/a maddesi gereğince "kiralanan taşınmazların İcra İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu olan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemesinde" görüleceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.
Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce duruşma yapılmasına gerek olmadığı,
dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar verilmiş olması sebebiyle, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, istinaf sebepleri yerinde olmadığından HMK 353/1-b/1 maddesi gereğince
istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle,

İlk derece mahkemesi kararı hukuka uygun olduğundan istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,
Peşin yatırılan istinaf harcının mahsubuna,
Gider avansından kalanın talep halinde yatırana iadesine,
İstinaf harcı ve masrafının istinaf talebinde bulunanın üzerinde bırakılmasına,
Dair karar dosya üzerinde, tarafların ve vekillerinin yokluğunda oy birliği ile HMK 353/1-a maddesi gereğince KESİN olarak verildi, açıkça anlatıldı.30/05/2018
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 4 :(1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları,

c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları,

ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,

görürler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 12-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02485108 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.