Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 297

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 297
Hükmün kapsamı
(1) Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar:

a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini.

b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini.

c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri.

ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini.

d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını.

e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi.

(2) Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 297 İçtihatları

İstinafa tâbi ara kararların, ayrı bir gerekçeli karar ile yazılarak taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 17095 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-07-2021)

Bir mahkeme hükmünde, tarafların iddia ve savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesinin, sabit görülen vakıalarla, bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerin birer birer, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde hükümde gösterilmesi gereklidir. Bu kısım, hükmün gerekçe bölümüdür.
(Şerh No: 16595 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-03-2017)

Hüküm altına alınan eşyaların cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkartmayacak biçimde belirtilmesi gerekir. Hüküm, dava dilekçesi ve bilirkişi raporu gibi herhangi bir belgeye gönderme yapılarak da kurulamaz.
(Şerh No: 16395 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 18-12-2015)

Muvazaaya mesnetle tapu iptal ve tescil talepli ikame edilen davada; yargılama aşamasında dava konusu bir kısım taşınmazların toplululaştırma işlemine tabi tutulduğu belirlendiği halde, toplulaştırma sonucu oluşan parsel kayıtları getirtilmeyerek infazda sorun çıkaracak biçimde kaydı kapatılan parseller yönünden iptal tescil hükmü kurulmuş olması doğru değildir.
(Şerh No: 15694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-07-2014)

MAHKEME KARARLARININ ŞEKİL OLARAK YAZIMINDA; TİMES NEW ROMAN (12) ZORUNLULUĞU
(Şerh No: 15671 - Ekleyen: Av.Nurgül ARAL - Tarih : 13-07-2014)

Kısa kararla gerekçeli kararın birbirine uygun olması zorunludur. Kısa kararı tefhim etmekle davadan elini çekmiş olan hakimin artık bu kararını değiştirmesine yasal olanak yoktur. Kısa kararla gerekçeli kararın birbirinden farklı olması yargılamanın aleniyetine aykırı bir durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeniyle ilgili olup, gözetilmesi yasayla hakime yükletilmiş bir görevdir, bu durum bozmayı gerektirir.
(Şerh No: 13668 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 23-05-2012)

Hükmün sonuç kısmında, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Ecrimisil talebi hakkında bir hüküm tesis edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 13638 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 22-05-2012)

Davacının hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma istemi bulunduğu halde, Mahkemece HMK. md.297/1-c uyarınca bu isteme ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 13627 - Ekleyen: Av.Özlem AŞKAR TUFAN - Tarih : 20-05-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 297 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Madde “Hükmün kapsamı” başlığını taşımaktadır. Bu madde 1086 sayılı Kanunun 388 inci maddesinin karşılığıdır. Buna göre birinci fıkrada, hükmün Türk Milleti adına verileceği belirtildikten başka, 1086 sayılı Kanun hükmü muhafaza edilmiştir. Beş bent hâlinde ifade edilen unsurları taşıyan ve mahkeme tarafından hazırlanan metin, hükmü oluşturmaktadır. Bu unsurların dosyadaki kayıtlarla doğrulanmasının gerekli olduğu tabiîdir. Maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki hükümle, “Türkiye Cumh...
(Şerh No: 10349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 297 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 297 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 297 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 297 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12267 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 16-10-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04155588 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.