Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 10

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 10
Sözleşmeden doğan davalarda yetki
Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.
HMK. MADDE 10 ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri : EskiBK.73, BK.89, MülgaHUMK.10
 6  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Admin, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 10 İçtihatları

Kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir ki bu da özel yetkiye ilişkin bir düzenlemedir. Dolayısıyla dava, davacının seçimine göre, hem genel ve hem de özel yetkili mahkemede açılabilir.
(Şerh No: 16576 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-01-2017)

Taraflar arasındaki sözleşmenin konu başlıklı maddesinde, sistemin imaliyle alıcının imalatçı fabrikasında çalışır vaziyette teslim edilmesi kararlaştırılmış ise de bu husus teslime ilişkin olup makinenin montajının davalıya ait işyerinin bulunduğu Gaziantep'te yapılacağı da kabul edildiğinden sözleşmenin ifa yerinin Gaziantep olduğu anlaşılmaktadır. HUMK'nın 10. maddesi uyarınca sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemesi de yetkili bulunduğundan, davalının yetki itirazının reddine karar verilerek u...
(Şerh No: 14117 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-11-2012)

Satım sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada; akdin ifa yeri mahkemesi de yetkilidir.
(Şerh No: 14116 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-11-2012)

Taşıma sözleşmesi ile ortaya çıkan zarara ilişkin tazminat davası, a.HMK'nun 6. maddesine göre taşıyıcının ikametgâhı mahkemesinde, b.HMK'nun 10. maddesine göre taşıma sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesinde, c.Taşıma sözleşmesi, taşıyıcının şubesi aracılığı ile yapılmış ise, bu şubenin bulunduğu yerde, açılabilir.
(Şerh No: 14114 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-11-2012)

Sözleşmeden doğan davalar ayrıca sözleşmenin icra olunacağı yani işin yapılacağı yer mahkemesinde de açılabilir. Dava konusu somut olayda davalı yüklenici davacı iş sahibine ait fırın ısıtma sisteminin yapımını ve tesisin davacıya ait fabrikada montajlı ve çalışır vaziyette teslim işini üstlenmiştir. Bu durumda akdin ifa yeri Çorlu İlçesi olup, davacının Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Çorlu Asliye Hukuk Mahkemesi davaya bakmaya ye...
(Şerh No: 14115 - Ekleyen: Av.Hulusi METİN - Tarih : 26-11-2012)

Taraflar arasındaki ilişki eser sözleşmesi olup dava, davalının yerleşim yeri veya akdin ifa yeri mahkemesinde açılabilir.
(Şerh No: 12735 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-01-2012)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 10 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
1086 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan sözleşmelere ilişkin yetki kuralında, davalının veya vekilinin dava tarihinde orada bulunması hâlinde, sözleşmenin kurulduğu yerde de dava açılmasına imkân verilmekte idi. Ancak, bu yetki kuralının işlerlik kazanabilmesi için dava açılmadan önce, davalı ya da vekilinin sözleşmenin kurulduğu yerde bulunduğunu araştırıp tespit etmek zorunluluğu vardı. Bu durumu tespit etmek de, davacı açısından oldukça zordur. O nedenle, sözleşmenin yapıldığı yer mah...
(Şerh No: 9966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 10 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 10 Yabancı Dil Çevirileri

(1) Actions arising from contract, may also be filed where the contract will be fulfilled.
(Şerh No: 16373 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 23-11-2015)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 10 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 10 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9854 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

HMK. MADDE 10 İle İlişkili Diğer Mevzuat Hükümleri

B) BORCUN İFA EDİLECEĞİ MAHAL
EskiBK. MADDE 73.
Borcun ifa edilmesi lâzım gelen yer, iki tarafın sarih veya zımnî arzusuna göre tâyin edilir. Hilâfına bir şart mevcut olmadığı surette aşağıdaki hükümler tatbik olunur:

1 - Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye alacaklının verme zamanında mukim bulunduğu yerde vukubulur.

2 - Borç muayyen bir şeye taallük ediyorsa bu şey akdin inikadı zamanında bulunduğu yerde teslim olunur.

3 - Bunlardan başka her borç doğumu zamanında borçlunun mukim bulunduğu yerde ifa edilir. Alacaklının ikametgâhında tediye edilmesi lâzım gelen bir borcun ifası borcun doğumundan sonra alacaklının ikametgâhını değiştirmesi sebebiyle ehemmiyetli bir surette güçleşmiş ise borç alacaklının evvelki ikametgâhında ifa olunabilir.
 1 Bilgi   
MülgaHUMK. MADDE 10.
Dava, mukavelenin icra olunacağı veyahut müddeaaleyh veya vekili dava zamanında orada bulunmak şartiyle akdin vuku bulduğu mahal mahkemesinde de bakılabilir.
 2  İçtihat    1  Türkçe   
B. İfa yeri
BK. MADDE 89.
Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır;

1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde,

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde,

3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde,

ifa edilir.

Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir
 3  İçtihat    1 Bilgi   
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04199791 saniyede 11 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.