Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 2015/14004 Esas 2015/14909 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Bozma sonrasında yapılan yargılamada davacının 27.06.2012 tarihinde öldüğü nazara alınarak faraziyenin ortadan kalkmasıyla bilirkişiden davacının ölüm tarihi baz alınarak gerçek zararın hesaplanması için ek rapor alınması sonucunda göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
(Karar Tarihi : 23.12.2015)
T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/14004
KARAR NO : 2015/14909
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : B ____ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/05/2015
NUMARASI : 2013/209-2015/298
DAVACILAR : 1-A ____ B ____
2-M ____ B ____ Mirasçıları;

a) Kendi adına asaleten, D____ C____ B____'a velayeten; Ö____ B____
b) M____ C____ B____
DAVALILAR : 1-A ____ Ç ____
2-M ____ Y ____
3-Y____ K____ S____ A.Ş.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı M ____ vekilli tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -

Davacılar vekili, davacı A ____ B ____ ait aracın diğer davacı M ____'nın sevk ve idaresinde iken davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın sebebiyet verdiği trafik kazasında davacıların ağır derecede yaralandığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davacı M ____ için; 1.500,00 TL. tedavi gideri, 3.500,00 TL. sakatlık (sürekli ve geçici iş göremezlik) ve 4.000,00 TL. kazanç kaybı zararı olmak üzere toplam 9.000,00 TL. maddi tazminatın tüm davalılardan, davacı M_____ için 20.000,00 TL., diğer davacı A_____ için 10.000,00 TL. manevi tazminatın da sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 09.3.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle, sürekli ve geçici iş göremezliğe ilişkin maddi tazminat taleplerini bilirkişi raporuna göre toplam 11.692,22 TL.na yükselttiklerini bildirmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili ile davalı M_____ Y ____ vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuşlar, diğer davalı, aracı kazadan önce haricen sattığını ve olayda kusuru bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı sigorta şirketi vekili ve davalı M ____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizin 06.05.2013 gün ve 2012/8769-2013/6348 sayılı ilamı ile bozulmuş; mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda;davanın kısmen kabulüyle davacı M ____ maddi tazminat talebinin kısmen kabulüyle 3.386,50 TL geçici iş göremezlik, 8.305,70 TL sürekli iş göremezlik ve 1.500,00 TL. (fatura edilemeyen) tedavi giderininolay tarihinden itibaren (davalı sigorta şirketi yönünden ise 9.000,00 TLyidavatarihi olan 19.11.2009 dan itibaren arta kalan kısmını 4.192,22 TL yönünden ıslah talebitarihi olan 28.02.2012 tarihinden itibaren) işleyecek yasal faiziyle tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline (davalı sigortacının poliçe limitiyle sorumluluğuna), davacı M ____ için 3.500,00 TL., davacı A ____ için 1.000,00 TL. manevi tazminatın da sigorta şirketi dışındaki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı M ____ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasınagöre,davalı M _____ vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı M ____ yargılama devam ederken 27.06.2012 tarihinde vefat etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının pmf tablosuna göre bakiye ömrü belirlenmiş olup, 03.04.2012 tarihinde verilen ilk kararı davalı M ____ Vekili 30.04.2012 tarihinde temyiz etmiş ve 06.05.2013 tarihinde Dairemizce karar bozulmuştur. Davalı M ____ vekilinin ilk kararı temyiz ettiği tarihte davacı M ____ hayatta olmakla bu temyiz nedenini ileri sürme imkanı bulunmamaktadır. Bozma sonrasında yapılan yargılamada davacının 27.06.2012 tarihinde öldüğü nazara alınarak faraziyenin ortadan kalkmasıyla bilirkişiden davacının ölüm tarihi baz alınarak gerçek zararınhesaplanması için ek rapor alınması sonucunda göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

KARAR : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Muhittin vekilinin sair temyiz itirazının reddine, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenemeyeceğine (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Muhittin vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Muhittin Yücel'e geri verilmesine 23.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
A.Ş.Sertkaya L.E.Köksal M.Özcan S.Kul B.Aydın
Karşılaştırıldı.
M.D. S.A.
Üye Notu : İyi çalışmalar dileğimle..
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 54 :Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.

2. Kazanç kaybı.

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Murat BÖLÜKBAŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 01-03-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02510309 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.