Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

SGvGSSK. MADDE 13

     
 
5510 S.lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu MADDE 13
İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI

İş kazası;

       a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

       b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

       c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

       d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

       e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

       meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

       İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

       a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

       b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

       c) (Mülga: 17/4/2008-5754/8 md.)

       (Değişik paragraf: 17/4/2008-5754/8 md.) iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

       Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

       İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
 8  İçtihat    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 20-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

SGvGSSK. MADDE 13 İçtihatları

Somut olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca sigortalıya gelir bağlanabilmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup olmadığının tespiti ön sorundur. Yapılacak iş; davacıya iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna ihbarda bulunmak, olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden işveren aleyhine iş kazasının tespiti davası açması için öne...
(Şerh No: 16381 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 03-12-2015)

İntihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde (sigortalının "işyerinde bulunduğu sırada") meydana geldiğinde ve iş kazası olduğunda kuşku yoktur. Yalnız husule gelen intihar olayı ile işveren arasında nedensellik bağı yoksa işveren ve onun halefi olanlar SGK'ya karşı sorumlu tutulamaz.
(Şerh No: 14413 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-03-2013)

Temyize konu olayda sigortalı, işveren tarafından toptancıya gönderilmiş; sigortalının öldürülmesi olayı, toptancıya gitme görevinin yerine getirilmesi sırasında değil, sigortalının görev dışında başka bir işyerine uğrayıp, orada çay içerken meydana gelmiştir. Sigortalının ölümüne neden olan olay, sigortalı işçiden yapılması istenilen işin kapsamı itibariyle tamamlanması için geçmesi gerekecek normal sürenin dışında, ancak hoşgörü sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir zaman kesiti içind...
(Şerh No: 14405 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-03-2013)

İş kazasının unsurları: kazaya uğrayanın 5510 S.K. (506 S.K.) anlamında sigortalı sayılması, bu sigortalının bir kazaya uğramış olması, uğranılan kazanın 5510 S.K. m.13 (506 S.K. m.11)'te sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi ve sigortalının hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan bir olay biçiminde gerçekleşmesi ile husule gelen olay ile sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet (nedensellik) bağı bulunmasıdır.
(Şerh No: 14399 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-03-2013)

SGK tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine dair davalarda (tazminat davaları) öncelikle zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Temyize konu davaya ilişkin olayda iş kazası olduğu iddia olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yapılacak iş: davacılara, iş kazasını SGK'ya ihbar etmeleri ve olay SGK tarafından iş kazası olarak kabul edilmezse Sosyal Güvenlik Kurumu ve (hak alanını etkileyeceğin...
(Şerh No: 14387 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-03-2013)

Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda davacıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edilmesi gerekirken talebin aynen kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
(Şerh No: 14131 - Ekleyen: Av.Faruk SINIR - Tarih : 04-12-2012)

1. İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ- MANEVİ TAZMİNAT 2. CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN İŞÇİNİN YAKINLARINA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİ 3. MADDİ TAZMİNAT HESABI 4. MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TAMAMEN REDDİNDE VEKALET ÜCRETİ
(Şerh No: 4821 - Ekleyen: Av.Melih ERYAMAN - Tarih : 22-03-2010)

Davacının, para tahsil işini tamamlayarak, işyerindeki çalışma saatinin son bulmasından sonra, tahsil ettiği parayı teslim için işyerine uğrama olanak veya zorunluluğunun bulunmadığı bir saatte Bandırma’ya geldiğinin belirlenmesi halinde; dönüşünü takiben özel amaçlı telefon görüşmesi için de olsa telefon kulübesinde bulunması, karar metni içerisinde geçen içtihatlarda da belirtildiği üzere, verilen işin tamamlanması için öngörülen süre kapsamındaki bir an olarak değerlendirilebilecek ve bu yakl...
(Şerh No: 3819 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 04-02-2010)

Bu Maddeye Not Girin

SGvGSSK. MADDE 13 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

SGvGSSK. MADDE 13 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

SGvGSSK. MADDE 13 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

SGvGSSK. MADDE 13 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02686405 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.