Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 220

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 220
III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre
Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevi tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Gerekçesi için Bkz.
 15  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 30-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 220 İçtihatları

Ziynet Eşyaları ve düğünde takılan takılarla ilgili talep boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından, boşanma gerçekleşmese dahi talep edilebilir. Talebin esası incelenmelidir.
(Şerh No: 17047 - Ekleyen: Av.Suat TOK - Tarih : 17-11-2020)

Davalının babası tarafından "ölünceye kadar bakma akdi" gibi işlem yapılmış ve yapılan devir evlilik birliği içerisinde gerçekleşmiş ise de; bir fiili karine olarak, hayatın olağan akışına göre eşlerden birinin anne veya babası tarafından yapılan bu gibi malvarlığı devirleri karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirildiğinden ve bu fiili karinenin aksini, yani parasını vererek gerçek anlamda satın alındığını, tasarrufun karşılıksız kazandırma olmayıp karşılığı verilerek elde edilmiş ...
(Şerh No: 17018 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 19-06-2020)

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, KADININ KİŞİSEL MALIDIR, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozd...
(Şerh No: 16362 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 19-11-2015)

Düğünde kadına takılan ziynet eşyaları(altın vs.) kim tarafından takılırsa takılsın KADINA BAĞIŞLANMIŞ sayılır ve boşanma vesair davalarda kadının kişisel malı sayılmalıdır.
(Şerh No: 16361 - Ekleyen: Av.Ahmet GELEGEN - Tarih : 19-11-2015)

Davalı kocaya babası tarafından 30.5.2002 tarihinde bağışlandığı anlaşılan arsanın, kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilmesi sonucu edinilen 2 numaralı daire, 4721 S.K. m.220/1-b.4 gereğince kişisel mal yerine geçen değer olup; bu taşınmaz üzerinde davacı kadının katılma alacağı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 16318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-07-2015)

Davacı kadın, evlilik birliği içinde edinilen bağımsız bölümün davalı koca adına tescil edildiğini, kendisinin temizlik ve ev işleri yaparak temin ettiği gelirle taşınmazın alımına yarı oranında katkıda bulunduğunu açıklayarak, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 30.000 TL'nin boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı koca, babası tarafından bedelleri ödenmek suretiyle 13.8.1985 tarihinde kendisi adına alınan kişisel malları (dava dı...
(Şerh No: 15971 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-10-2014)

Çeyiz eşyaları misli eşyalardan ise de davacının seçimlik hakkı olup, bu eşyaları aynen isteyebileceği gibi sadece bedelinin tahsilini veya terditli olarak eşyaların mevcut olması halinde aynen, olmaması halinde bedelinin tahsilini de isteyebilir. Hakim taleple bağlı olup, bu talep dışında karar veremez. Eldeki davada; davacı isteğini sonradan bedele hasretmiştir. "Davacı başkasının kullandığı ve kötü bir görüntü yaşatan eşyayı almak zorunda bırakılamaz." Davacı tercih hakkını kullanarak eşy...
(Şerh No: 14264 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-02-2013)

Ziynet alacağı davalarında davacının seçimlik hakkı vardır. Davacı dava konusu ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedelinin tahsilini isteyebileceği gibi, bu isteklerden yalnız birini de dava konusu yapabilir.
(Şerh No: 14263 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-02-2013)

Ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı koca tarafından kanıtlanması halinde; koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur.
(Şerh No: 14018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 29-09-2012)

Kadın, düğünde kendisine takılan takıları kocaya, evi terk edip fiilen ayrıldıktan sonra, rızasıyla vermiş ise BK m.62 gereği onu istirdat edemez.
(Şerh No: 13412 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-04-2012)

Normal koşullarda ziynet eşyalarının kadının üzerinde olduğunun kabulü gerektiğinden ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu da kadının ispatlaması gerekir. Kararda; somut durumun özellikleri dikkate alınarak, anılan ispat külfetinin yer değiştirebileceği ve erkeğin, lehine olan yukarıdaki karineden yararlandırılamayabileceği tartışılmıştır.
(Şerh No: 13406 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-03-2012)

Dava, çeyiz ve şahsi eşyalar ile mobilya türünde eşyaların aynen iadesine, olmadığı takdirde ise, bedelinin tahsiline ilişkindir. Eşlerden her biri kişisel eşyalarını her zaman mal rejiminin sona ermesinden önce ya da sonra isteyebilir. Bu istek mal rejiminin tasfiyesi halinde istenilecek katkı payı, değer artış payı veya artık değere katılma alacağı olarak nitelendirilemez ve değerlendirilemez. Davacı, terditli ikame ettiği davada birinci seçenek olarak ayni ( mülkiyet ) hakkına mesnetle tal...
(Şerh No: 13405 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-03-2012)

Davalının evin alımında kullanıldığını iddia ettiği kredinin 27.3.2003 tarihinde evin alım tarihinden kısa süre önce çekilmiş olması karşısında davalı tarafından çekilen kredinin dava konusu 25 nolu bağımsız bölümün alımında kullanıldığının kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece, davalının çektiği kredinin çekildiği tarihten itibaren ödendiği tarihe kadar tüm ödemeleri gösteren belgeleri getirtmek, taşınmazın alındığı 4.4.2003 tarihi ile taraflar arasında boşanma davasının açıldığı 18.2.2004 tarih...
(Şerh No: 7960 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-10-2010)

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır, ona iadesi gerekir. Ancak, ziynet eşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçları için harcandığının davalı yanca kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Davada, davacıya ait olduğu anlaşılan dava konusu altınların evliliğin devamı sırasında davalı tarafından bozdurularak ev ihtiyacı için...
(Şerh No: 234 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 26-10-2009)

Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinilmiştir. Bu mallar, yeni rejime kocanın olarak girmiştir. Edinilmiş mal değildir. Çalışmayan, herhangi bir geliri ve kazancı bulunmayan davacı kadının bu malların edinilmesine herhangi bir katkısı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, davacı; katkı payı karşılığı veya değer artış payı nedeniyle davalıdan alacak talebinde bulunamaz.
(Şerh No: 233 - Ekleyen: Av.Gülsüm SEZEN - Tarih : 26-10-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 220 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Gerekçe; Madde İsviçre Medenî Kanununun 198 inci maddesinde olduğu gibi, yasa gereği kişisel mallardan sayılan değerleri düzenlemektedir. Maddenin (1) numaralı bendinde eşlerin sadece kişisel kullanımına yarayan eşya kişisel mal sayılmıştır. Eşlerin giysileri, saati, çantası, spor alet ve malzemeleri, ziynet eşyası bunlara örnek verilebilir. Bunlar evlilik birliğinin başlangıcında mevcut olabileceği gibi karşılıksız olarak sonradan, da edinilmiş olabilir. Hatta, karşılığı edinilmiş mallardan ...
(Şerh No: 159 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-10-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 220 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 220 Yabancı Dil Çevirileri

Mentioned below, are personal properties by operation of law; 1. Good for merely personal use of one of spouses, 2. Asset values which belonged to one of spouses at the beginning of property regime or ones acquired through inheritence or voluntary acquisition in any way later by a spouse, 3. Receivables for spiritual damages, 4. Values substituted for personal properties.
(Şerh No: 12562 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 07-12-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 220 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 220 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6838 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 15-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03848696 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.