Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 33

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 33
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI :
(Değişik : 18/2/1965 – 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.

Tetkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yolujna başvuru süresi içinde alacağı karşılıyacak nakit veya mercice kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.

İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI:
MADDE 33/a.

(Ek: 18/2/1965 – 538/18 md.)

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
 6  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 30-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 33 İçtihatları

Somut olayda borçlu, ilamdan kaynaklanan para borcunu, karar tarihinden sonra ve takipten önce, alacaklının banka hesabına ödemiş ise de, ödemeyi alacaklıya takip talebinde bulunmasından sonra bildirdiğinden ve de alacaklının her gün ve saatte banka hesabını denetlemesinin hayatın olağan akışı içinde mümkün de bulunmadığından dolayı ödeme borcunun takipten sonra yerine getirildiğinin kabulü gerekir. "Ödemenin takip tarihinden sonra yapıldığı kabul edilerek, icra müdürlüğünce dosya bakiye bor...
(Şerh No: 16429 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-02-2016)

Nafaka ilamı, bir borcun veya hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, "takip tarihinden geriye doğru on yıldan önce" işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.
(Şerh No: 16399 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-01-2016)

Dava müruruzamanının kat'ı sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır. Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz.
(Şerh No: 10730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-03-2011)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede üç yıl süreyle dosyada işlem yapılmadığını iddia ederek zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımı itirazları süreye tabi olmayıp her zaman icra mahkemesinde ileri sürülebilir. Açıklanan nedenlerle esasa girilmesi gerekirken itirazın süreden reddi hatalıdır.
(Şerh No: 9448 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011)

Borçlu itfa itirazına dayanak olarak müşterek çocuğun eğitim öğretim giderleri için çeşitli eğitim kurumlarına yaptığı ödemelere ilişkin ödeme belgeleri sunmuştur. Sunulan ödeme belgelerinin incelenmesinde, ödemelerin alacaklıya yapılmadığı gibi, nafaka borcu için yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama içermediği ve bu nedenlerle İİK’in 33. maddesinde yer alan niteliği taşımadıkları saptanmıştır. O halde, Mahkemece borçlunun itfa itirazının reddi yerine kabulü isabetsizdir.
(Şerh No: 4966 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 24-03-2010)

Çeke dayalı icra takiplerinde,alacaklının takibi ileriye götürmeye yönelik(alacağı tahsile yönelik)zamanaşımını kesen talepleri arasında çekin tabi olduğu 6 aylık zamanaşımı süresinden fazla bir süre varsa diğer bir deyişle dosya 6 aydan fazla işlemsiz bırakılırsa takip icra hakimliğince İİK 71/2'nin atfıyla İİK 33/a maddesi uyarınca geri bırakılır.İcra dosyasında hacizli gayrımenkul veya menkul malların bulunması halinde İİK 106.maddesinde yer alan(2 yıl ve 1 yıllık) satış isteme süreleri sözü ...
(Şerh No: 2542 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 16-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 33 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İİK 33.MADDENİN TEORİK AÇIKLAMASI VE YORUMU
İİK 33.madde ilamların icrası hakkındaki hükümleri için uygulanacak olan bir kanun maddesidir.Alacaklının elinde mahkemeden alınmış bir ilam yada ilam mahiyetine haiz olan belgelerden birisi var ise;bu ilamın gereğini yapmak için ilamlı icra takibi başlatılır.İlamın muhteviyatı;para yada malvalığı alacağı olabileceği gibi;şahıs varlığına ilişkin bir hakta olabilir.İlamlı icra takibine girişen alacaklının başlatmış olduğu bu takibe karşı,borçlu olan kişi yasada sayılan çeşitli ve tahdidi sebepler...
(Şerh No: 11647 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 33 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 33 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 33 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06105804 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.