Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/24654 Esas 2014/23984 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmalı olarak boşanması ilk boşanma kararında hükmedilen alacaklarla ilgili davacıyı ibra ettiğini göstermez.
(Karar Tarihi : 26.11.2014)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların Çorum Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, kararın kesinleşmesinden itibaren 2004 yılının sonuna kadar kocanın eşinden borç olarak aldığı 300 dolar ile kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde 20.000 TL maddi tazminatın kadına ödenmesine karar verilmiş, karar 05.02.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar yeniden 19.03.2007 tarihinde evlenmişler ve yeniden açılan boşanma davasında, Çorum Aile mahkemesinin 27.04.2009 tarihinde kesinleşen 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat, eşya alacağına ilişkin talepleri bulunmaması nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı kadın tarafından 05.02.2004 tarihinde kesinleşen, Çorum Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı ilamı ile hüküm altına alınan 300 dolar için Çorum 2. İcra Müdürlüğünün 2003/1670 esas sayılı icra dosyası ile 20.000 TL maddi tazminat için Çorum 1. İcra Müdürlüğünün 2013/1359 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra yolu ile takip başlatılmış, davacı tarafından açılan iş bu dava ile takiplerin iptaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve ilk ilamda lehine hükmedilen alacakları istemeksizin ikinci kez anlaşmalı boşanması zımnen davalının davacıyı ibra ettiği şeklinde kabul edilmiş, davacı hakkındaki icra dosyasındaki takiplerin ayrı ayrı iptaline ve davaya konu takiplerdeki miktarlar kadar davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir. Davalı tarafından takibe konu edilen alacaklar, tarafların ilk evliliği ile ilgili hüküm altına alınan alacaklarla ilgili olup incelenen Çorum Aile Mahkemesinin 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı dosyasında davalının bu alacak haklarından feragat etmediği, davalının ikinci kez evliliği ile ilgili maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmalı olarak boşanması hükmedilen alacaklarla ilgili davacıyı ibra ettiğini göstermez. Davacı tarafından gösterilen icranın geri bırakılmasını gerektiren bir sebep de bulunmamaktadır (İİK md 33). O halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 26.11.2014
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 166 :Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 24-02-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02530789 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.