Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu - Son Eklenen Şerhler

6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu - Son Eklenen Şerhler

Kararda, bononun, hamil tarafından, bile bile borçlunun zararına hareket ederek iktisabı konusu -hayatın olağan akışı- kavramı çerçevesinde irdelenmiştir. Keşideci, bononun bedelsiz olduğuna ilişkin şahsi def'iyi lehtara karşı ileri sürebilir ise de, hamil davalıya karşı ileri sürebilmesi için, hamilin kötüniyetle iktisabını ispatı gerekir. Dosya kapsamından, taraflar arasındaki maddi ve hukuki olguların gerçekleşme biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde; senet lehtarının ilk cirosun...
(Şerh No: 16297 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2019 14:37)

Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 19.06.2013 gün ve E:2013/271, K:2013/390 sayılı kararın onanmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan çıkan 25.03.2015 gün ve Esas:2013/19-2238, Karar:2015/1062 sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş; Hukuk Genel Kurulunca, dilekçede, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün k...
(Şerh No: 16871 - Ekleyen: Bilgehan DAŞDİBEK - Tarih : 11-12-2018 14:05)

ORTAĞIN ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ NEDENİYLE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA
(Şerh No: 16413 - Ekleyen: Av.Öznur ÇINAR - Tarih : 22-01-2016 08:20)

Kambiyo senedi vasfını taşımayan senetlerdeki hakkın ciro yolu ile devri mümkün değildir; ancak alacağın temliki suretiyle devredilebilir.
(Şerh No: 16242 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-05-2015 12:37)

Sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 29.04.1997 de B____'e mide kanseri olduğuna dair kesin bir teşhis konulmamıştır. Kaldı ki, böyle bir teşhis konulmuş olsa bile, içinde yaşadığımız toplumdaki uygulama, "kanser" gibi hastalıkların hasta olan şahıstan gizlenmesi, söylenmemesidir. Davacı tanıkları da aynı şekilde ifade verdiklerine göre, sigortalı B____'in sigorta sözleşmesi yapılırken teklifnamede mide kanseri olduğunu bildirmemesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunma olarak addedilemez.
(Şerh No: 15993 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 09-12-2014 19:36)

Alacaklı, 5.4.1986 vadeli senet için borçlu aleyhine 8.11.1988'de (zamanaşımı süresi içerisinde) başlattığı takibinden "başka bir takipte bulunmak üzere takipten feragat ediyorum" şeklinde vazgeçmiş; akabinde 17.6.1991 tarihinde tekrar takip başlatmıştır; davacı borçlu zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, zamanaşımı süresi içerisinde başlatılan ilk takipten vazgeçilmiş olmasının, hakkın özünden vazgeçme olarak nitelendirilemeyeceğinden bahisle; borçlunun zamanaşımı i...
(Şerh No: 15992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-12-2014 12:54)

Ticaret müdürü ve ticaret şefi olup yönetim kurulu üyeliği sıfatları bulunmayan davalılara, genel müdür veya müdür yardımcısı ile birlikte ikinci derece imza yetkisi tanınmış olması, onlara yönetim kurulu veya şirket müdürü statüsü bahşetmeyeceğinden söz konusu davalılar hakkındaki talep TTK m.336 vd. hükümlerine istinaden değerlendirilip çözülemez. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri hakkında geçerli bir ibranın söz konusu olabilmesi ve sonuç doğurabilmesi için, sorumluluğa esas işlem veya faaliy...
(Şerh No: 15755 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 16:03)

Şirket yetkililerinden birinin vekaleti ile şirket adına itiraz edilmesi halinde, vekile bu konuda “icazet verilmediği” ispat edilmediği sürece bu itiraz geçersiz kabul edilemez ise de; alacaklı vekilinin bu hususu icra mahkemesine şikayet olarak getirmesi halinde duruşma açılarak anılan “icazet” durumu belirlenip şikayetin buna göre sonuçlandırılması gerekir.
(Şerh No: 15754 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 16:03)

Vade farkının istenebilmesi, taraflar arasında mevcut yazılı sözleşme bulunması ile yanlar arasında vade farkı ödeneceğine dair ticari teamülün olması koşullarına bağlıdır.
(Şerh No: 15666 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-07-2014 11:19)

Faturaya vade farkı ödeneceğine dair ibarenin yazılması ve karşı tarafın faturaya sekiz gün içinde itiraz etmemesi sadece fatura münderecatının kesinleşmesi sonucunu doğurur, vade farkının karşı tarafça kabul edildiği anlamına gelmez. Tek bir vade farkı faturasının karşı tarafça ödenmiş olması da taraflar arasında vade farkı hususunda ticari teamül oluştuğunu kabule yeterli değildir.
(Şerh No: 15665 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-07-2014 11:19)

Sigorta şirketi ile müteahhit arasındaki inşaat sigorta poliçesinde iş sahibi DSİ sigortalı, müteahhit davacı ise sigorta ettiren olarak gösterilmiştir. Bu durumda sigortadan tazminat talep hakkı, sigortalı durumda olan dava dışı DSİ Genel Müdürlüğü'ne aittir. Davacı müteahhidin aktif dava ehliyetine sahip olup olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmak gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak işin esasına girilmesi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 15575 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2014 15:44)

Davacı, işyerindeki emtiayı davalı sigorta şirketlerine sigortalattığını, her iki poliçe primlerinin ödendiğini ve işyerinde çıkan yangın sonucunda oluşan hasarın tazminini talep etmiştir. Somut olayda, sigorta poliçelerinin tanzim tarihleri itibariyle davacının stoklarında ne kadar mal olduğu belirlenmemiş, buna bağlı olarak da çifte sigorta ya da kısmi sigorta olguları somut olarak saptanmamıştır. O halde mahkemece, davacı sigortalının defter ve kayıtları üzerinde uzman bilirkişi aracılığı i...
(Şerh No: 15551 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2014 12:55)

Eksik sigortanın söz konusu olduğu hallerde, sigorta menfaat değerinin tamamen kaybında sigortacı, sigorta bedelini ödemek durumunda ise de; kısmi hasar veya kayıpta sigortacı, sigorta bedelinin sigorta ettirilen menfaat değerine olan oranı hesaplanmak suretiyle bu oranda indirim yapılarak ödemede bulunur. Eksik sigorta incelemesi, sigorta poliçesi genel ve özel koşulları da dikkate alınarak sigorta sözleşmesinin akdedildiği tarihe göre tespit edilmelidir.
(Şerh No: 15550 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2014 12:55)

Davalı sigorta şirketi; taraflar arasındaki sigorta sözleşmesinin tam kâgir konutlar için geçerli olduğu belirtilmiş olmasına rağmen sigortalı konutun bu nitelikte olmadığını, sigortalının poliçe tanzimi sırasında beyan yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle tazminattan indirim yapılması gerektiğini savunmuş; davacı sigortalının kasıtlı olduğunu ileri sürmemiştir. Yangın Sigortası Genel Şartları m.C.2'ye göre sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra bu durumu öğrenmesi halinde ve sig...
(Şerh No: 15549 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2014 12:54)

TTK m.1283'e göre mutabakat ile sigorta değeri belirlenmiş poliçeye dayalı tazminat talebinde sigortalının hasarın miktarına yönelik olarak herhangi bir belge ibraz zorunluluğu yok ise de; TTK m.1264 atfı ile sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanacak BK m.28'e göre diğer tarafın hilesi ile akit imzalayan taraf o akit ile ilzam olunamaz ve hata ve hilenin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sözleşmeyi ifa etmeyeceğini diğer tarafa bildirmeyen taraf sözleşmeye olur vermiş sayılır.
(Şerh No: 15548 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2014 12:53)

Davacı ile davalı sigorta şirketi arasındaki "kar ağırlığı klozunu" da kapsayan yangın sigorta poliçesinin düzenlendiği tarihte rizikonun gerçekleşmediği; daha öncesinde de kar yağışı olmakla beraber sigortalı mahallin daha sonra meydana gelen yağışlar sebebiyle aşırı kar yüklenmesi nedeniyle çöktüğü (rizikonun oluştuğu) sabit olmakla; sözleşmenin geçersizliğine dair TTK m.1279 düzenlemesinin olaya uygulanması mümkün değildir.
(Şerh No: 15547 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2014 12:51)

Kiracı, kiralananı, teslim aldığı şekilde kiralayana teslimle yükümlü olduğundan kiracının, kiraladığı binayı sigorta ettirmekte menfaati vardır ve somut olayda da kiracı, binayı kendi menfaatine sigorta ettirmiştir. Sigorta poliçesinde "sigortalı" olarak kiracı şirket gösterilmiştir ve başkası nam ve hesabına sigorta yaptırma durumu yoktur. Bu durumda davacı bina malikinin sigorta şirketinden tazminat talep hakkı bulunmamaktadır.
(Şerh No: 15545 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-05-2014 12:56)

Çek, keşideci tarafından lehtar lehine düzenlenip keşide edildikten sonra, lehtar tarafından tekrar keşideciye ciro edilmesi halinde, keşidecinin TTK m.700/3 koşullarında yeniden çeki tedavüle çıkararak ciro etmesi durumunda, ikinci tedavülden önceki lehtarın sorumluluğu kalmadığından, lehtar hakkında takip yapılamaz. Bu durumda, keşideci ile takip alacaklısı hamil arasında sorumluluk vardır. Zira keşideci, çeki yeniden tedavüle çıkarmakla, lehtar adına keşide etmeden önceki durumuna döndüğünden...
(Şerh No: 15508 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2014 13:34)

Takibe konu çek keşideci (K) tarafından lehtara (L) keşide edilmiş; akabinde L tarafından K'ya ciro edilen çek, K tarafından tekrar tedavüle çıkarılmıştır. Hamil tarafından başlatılan takipte L, kendisine takip yapılamayacağından takibin iptalini talep etmişse de; çekin, yasal süresinde bankaya ibraz edilmesi, ciro silsilesinde kopukluk bulunmaması karşısında hamilin L hakkında takip yapmasında yasaya bir aykırılık yoktur.
(Şerh No: 15075 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2014 13:30)

Karara konu olayda iki taraf da tacirdir; tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadıyla yapılacak ihbar veya ihtarların noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması lazımdır. Poliçeyi sigortalıya götürdüğünü, imzalamasını istediği halde imzalamadığını ve primi veya ilk taksidi sigortalının ödemediğini iddia eden sigorta şirketi, işbu iddiasını, resmi bir ihtarname keşide etmiş olmakla veya taahhütlü mektup g...
(Şerh No: 15496 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-05-2014 14:02)

Davacı, okuma yazma bilmediğini, bononun kendisine imzalattırılarak takip başlatıldığını belirterek borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir. Davacının, vekiline verdiği vekaletnamede de parmak basma şeklinde işaret olmakla; davacının okuma yazma bilip bilmediği konusunda deliller toplanarak varılacak uygun sonuç dairesinde karar verilmelidir.
(Şerh No: 15472 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-04-2014 15:35)

Ceza, tacirin iktisaden mahvına neden olabilecek derecede ağır ise tamamen kaldırılabileceği gibi, tenkis yoluna da gidilebilir.
(Şerh No: 15439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-03-2014 15:17)

Davacı, davanın sebepsiz zenginleşmeye dayalı itirazın iptali davası olduğunu ileri sürmüş ise de, dava ve icra takibine konu çekte davalı çekin keşidecisi, davacı ise lehdarı olduğuna göre taraflar arasında temel ilişki vardır. O halde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre ispat yükünün davalıya ait olduğu gerekçesiyle davanın kabul edilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 15415 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2014 17:31)

Davacılar, murislerinin, davalı nezdinde hayat sigorta poliçesiyle sigortalandığını, ani gelişen rahatsızlığı sonucu öldüğünü, hastalığın gizlendiği gerekçesiyle davalının tazminat ödemediğini ileri sürerek tazminat talep etmiş; davalı, davacıların murisi sigortalının beyannameye hastalık geçirmediği ve tedavi görmediği yönünde cevaplar verdiğini, önceki hastalığını gizlediğini, kasten gizleme nedeniyle poliçe tazminatının ödenmediğini, müvekkilinin fesih hakkını kullandığını savunarak, davanın ...
(Şerh No: 15406 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2014 15:39)

Sigortalı, sözleşme yapılması sırasında kendisinin bildiği ve sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri sigortacıya bildirmekle yükümlü olup, form doldurulmamış olması sigortalının sağlığına dair konularda sigortacıya bildirimde bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sigortalı tarafından var olan hastalık kasten bildirilmemiş ise sigortacının sözleşmeden cayma hakkı söz konusudur. TTK m.1290/1'deki ihbar yükümlülüğüne aykırı davranışın...
(Şerh No: 15405 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2014 15:38)

TTK m.1290'da cayma hakkının bir ay içerisinde sigorta ettirene "bildiriminden" değil "kullanılmasından" söz edilmektedir. Bu sebeple cayma hakkı, ilgili hususun öğrenildiği tarihten bir ay içerisinde kullanılmalı, yani muhatabın bilgisine ulaştırılmak üzere dışa vurulmalıdır. Somut olayda davalı sigorta şirketi, davacılar murisinin sigorta sözleşmesinin kurulma aşamasında doğru bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmediğini savunarak ödeme yapmamıştır. Muris 18.04.2005 tarihinde silahla sal...
(Şerh No: 15404 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2014 15:38)

"Fesih halinde yapımcının hiçbir hak talep etmeden inşaatı olduğu haliyle arsa sahibine devredeceğine" dair hüküm davalı yüklenicilerin ekonomik yönden mahvına neden olacak nitelikte olduğundan batıldır.
(Şerh No: 15393 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-03-2014 16:57)

Düğün salonu ruhsatı bulunmayan işletmelerin, işyerlerini düğün salonu şeklinde kullandırmasının haksız rekabet oluşturması.
(Şerh No: 15255 - Ekleyen: Av.Faruk SINIR - Tarih : 10-01-2014 11:49)

TTK m.24'ün BK m.161/3'e yaptığı yollamadan da anlaşılacağı gibi, yalnız "fahiş olsa dahi cezai şartın indirilemeyeceği" esası kabul edilmiştir. Yoksa ahlak ve adaba ve emredici hükümlerin koyduğu kurallara aykırı olan cezai şartın geçerli olmasını kabul etmemiştir, maddede bu sonucu veren bir hüküm yoktur. Mahkeme, ahlak ve adaba aykırılığı tayin ve takdir edebilmek için taahhüt olunan işin değerini, tarafların ve özellikle borçlunun cezai şartın kabul edildiği tarihteki iktisadi durumunu bi...
(Şerh No: 15235 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-12-2013 19:26)

Davacıya karşı müracaat sorumlusu durumunda olan davalının, çeki geriye ciro yolu ile alması ve başkalarına ciro etmesi mümkün ise de; bu şekilde ciro ile çeki devir aldıktan sonra kendisinin sorumlu olduğu kimselere müracaat borçlusu olarak başvurması mümkün değildir. Zira, geriye ciro ile çeki devralan ciranta, çeki devretmeden önceki duruma girer ve bu şekilde kimlere başvurma hakkı varsa ancak onlara karşı takip etme imkanına kavuşur.
(Şerh No: 15076 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2013 11:07)

Kendisine rehin cirosu ile lehtar tarafından devredilen bononun hâmili, bonodan doğan bütün haklarını keşideciye karşı kullanabilir.
(Şerh No: 15072 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-11-2013 15:40)

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; süresi içinde ibraz edilmeyen çeke dayalı olarak davacı hamil banka tarafından TTK m.644 uyarınca sebepsiz zenginleşme sebebiyle açılan davada, dava açma süresinin başlangıcı tarihidir. Davaya konu çek 30.5.2008 keşide tarihli olup, 10 günlük ibraz süresi 9.6.2008 tarihinde sona ermektedir. Bu tarihten itibaren TTK m.726'da öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi uygulandığında 9.12.2008 tarihi itibariyle çek zamanaşımına uğramaktadır. Bu tarihten itibaren TTK m.64...
(Şerh No: 15066 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 12:59)

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe konu 24.3.2008 tarihli bononun, alacaklı bankayla düzenlenen kredi sözleşmesinin teminatı olarak verildiğinden bahisle takibin iptali istenilmektedir. Bonoda, teminat amaçlı verildiğine yönelik bir açıklama olmadığı gibi; taraflar arasında düzenlenen 24.3.2008 tarihli genel kredi sözleşmesinde de dayanak senedin teminat olarak verildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Ayrıca alacaklının cevap dilekçesindeki açıklamaları da takip konusu senedin...
(Şerh No: 15062 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013 12:55)

Davacı keşideci tarafından, bono bedellerini tahsil eden, bononun hamili bankaya karşı ikame edilen sebepsiz zenginleşme davasında: Davacının keşidecisi olduğu bonolar, dava dışı şirketler tarafından bankadan kullanılan değişik tarihli kredilere karşılık rehin cirosu ile davalı bankaya intikal ettirilmiştir. Davacı; kambiyo senetlerinin, genel kredi taahhütnamesi ile kefil olunan borcun teminatı olarak bankaya verildiğini ileri sürmektedir. Oysa, bonolar davacı tarafından dava dışı borçlu şir...
(Şerh No: 15055 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-11-2013 11:57)

Dava, hayat sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketi sigortalının ölüm sebebinin Diabetis Mellitus ve Kalp Yetmezliği olduğunu, SSK karnesindeki bilgilere göre sigortalının poliçenin tanziminden önceki dönemde diabetis mellitus ve kalp yetmezliğinden tedavi gördüğü halde poliçe tanzim edilirken bu rahatsızlığını bildirmediğini iddia etmektedir. Mahkemece, davalı sigorta şirketinden sağlık karnesi örneği ve hasar dosyasının tümü getirtilip, sigortalının, sig...
(Şerh No: 14993 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-09-2013 14:50)

Dava, hayat sigorta poliçesine dayalı vefat tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemidir. Sigorta şirketinin iddia ettiği gibi murisin, hastalıklarını sigorta şirketine bildirmediği sabit ise de; uzman bilirkişi kurulu oluşturulup, gizlendiği iddia edilen hastalık veya hastalıklarla ölüm rizikosu arasında doğrudan illiyet bağının olup olmadığı, başka bir anlatımla ölümün gizlenen hastalık veya hastalıklardan meydana gelip gelmediği hususu açıklığa kavuşturulmadan davanın reddi doğru görülm...
(Şerh No: 14992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-09-2013 14:50)

TTK m.23 hükmünce 8 gün içinde itiraz edilmemesi halinde fatura içeriğinin kesinleşmesi kuralı ancak akdî ilişkinin varlığı halinde uygulanır; somut olayda sözleşmeler dışı fazla imalata dayanıldığından itiraz edilmemesi halinde fatura içeriğinin kesinleştiğinden söz edilemez.
(Şerh No: 14969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-08-2013 15:15)

Limited şirket müdürlüğü görevini yerine getirmede ve bu amaçla giderler yapmakta şirket ana sözleşmesi ve ortaklar kurulu kararı ile bağlı olan şirket müdürü, dava dışı ve şirkette kişisel olarak pay sahibi olmayan bir kişinin beyanlarına dayanarak statüye aykırı biçimde harcama yapmasında şirkete karşı şahsen sorumludur.
(Şerh No: 14964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-08-2013 13:16)

Dava, davalıların maliki bulunduğu binanın ana su borusunun patlaması sonucu aynı binada kiracı olarak bulunan sigortalıya ait işyerinde meydana gelen hasarı tazmin eden sigorta şirketinin, ödediği tazminatı TTK m.1301'e mesnetle sigortalısına halefen davalılardan rücuen tazmini talebidir. Sigorta şirketi, davayı, sigortalısına halefen açtığına göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalılar arasındaki ilişkinin hukuki mahiyeti nazara alınır. Dava dışı sigortalı ile davalılar aras...
(Şerh No: 14962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-08-2013 10:57)

Alınacak mal karşılığı avans olarak ödenen para, iade edilmesi gerektiği halde iade edilmezse; avans veren, TTK m.22 uyarınca verdiği avansın faizini talep edebilir.
(Şerh No: 14495 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-04-2013 14:54)

İşletme, ticaret unvanından ayrı olarak devredilemez; işletmenin aktif ve pasifi ile birlikte devri halinde aksi kararlaştırılmadıkça bu devir markanın devrini de kapsar. Taraflar arasındaki sözleşmede marka devir dışı bırakılmamıştır; devir sözleşmesinden 4 gün sonra davalının anılan ibare için marka başvurusunda bulunması kötüniyetlidir.
(Şerh No: 14203 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 04-01-2013 14:51)

Bono keşidecisi tarafından zamanaşımına uğramış bono hakkında ikame olunan menfi tespit davasında keşidecinin, TTK m.644 çerçevesinde sebepsiz zenginleşmediğini ispatı gerekir.
(Şerh No: 14134 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-12-2012 13:16)

Taraflar arasında uyuşmazlık satıma konu baskı makinesinin ayıplı olup olmadığı ve süresinde ayıp ihbarında bulunulup bulunulmadığı hususlarından kaynaklanmaktadır. Davacı şirket yetkilisi tarafından davalı tarafa 2.9.2008 tarihli bir şikayet mektubu yazıldığı, davalı tarafından da 3.9.2008 tarihinde davacı tarafa e-mail ve aynı içerikli faks çekildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece bu e-mail ve faks metni üzerinde durulup, değerlendirilme yapılarak tüm deliller birli...
(Şerh No: 14005 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-09-2012 12:59)

Sorumluluk Sigortası, Türk Ticaret Kanununda ayrı bir bölüm halinde düzenlenmemiştir. Ancak kanunun tamamlayıcı kuralları, sözleşme boşluğunun doldurulmasında bir araç olduğundan ve hâkim, MK. 1/1'e göre, önce kanunun hükmünü uygulamak zorunda bulunduğundan, öncelikle kanunda uygulanabilecek bir hüküm bulunup bulunmadığına veya kanunun başka bir hükmüne atfın mevcut olup olmadığına bakılacaktır. Yangın dolayısıyla sorumluluk sigortası TTK.nun 1309 ve 1310. maddelerinde düzenlenmiştir ve bu madde...
(Şerh No: 13887 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-08-2012 16:56)

TTK nun 688. maddesinin 2. fıkrasına göre bononun kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur.Bu niteliği haiz olmayan bono kambiyo vasfında kabul edilemez
(Şerh No: 13732 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 05-06-2012 13:59)

Ticari defterlere kaydedilen bir kayıt belli koşulların gerçekleşmesi halinde sahibi lehine delil kabul edildiği gibi, kaydın mevcut olmaması da aleyhine delil teşkil eder. Önemli not: İş bu karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/7671, Karar: 2012/3698 Sayılı kararı ile karar düzeltme talebi üzerine değişmiştir! Okumak için baknız: [url]http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=13671[/url]
(Şerh No: 13135 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 28-05-2012 09:19)

TTK düzenlemelerindeki şartların gerçekleşmesi ile ticari defterlerin kapsamı, sahibi lehine ya da aleyhine delil olmakta ise de; ticari defterlere kaydolunmayan konunun delil olacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. NOT: Dairenin temyiz incelemesine ait 24.02.2011 T., 2010/10178 E., 2011/625 K. sayılı gerekçeli kararı için bkz: [url] http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=13135 [/url]
(Şerh No: 13671 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2012 07:13)

TTK m.380 uyarınca ibranın varlığının kabulü, genel kurulun bilgisine sunulan, tartışılıp sonuca bağlanan konulara münhasırdır.
(Şerh No: 13442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2012 11:00)

Davalılar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edildikleri genel kurul toplantısına sunulan geçmiş yıllara ait faaliyet ve kesin hesap raporları ile tahmini bütçe ve denetleme raporlarında; ön inceleme raporunda tespit edilen idari para cezası ile vergi borçları gösterilmemiş olduğundan; ibra edilmiş olmaları, anılan kalemler hakkında davalıları sorumluluktan kurtarmaz.
(Şerh No: 13441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2012 10:54)

T.T.K.'nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler "... dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi" şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. T.T.K.'nun 663/2. maddesine göre ise, zamanaşımının kesilmesi ile kesildiği tarihten itibaren yeni bir süre işlemeye başlar.
(Şerh No: 13206 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 12-03-2012 09:30)

Bonoda sorumluluk tek imza ile doğduğundan, bono metninin altında birden fazla imza olması halinde imzalar, işbu imzaların sahiplerinin durumuna göre asıl borçlu veya aval veren olarak nitelendirilir. Aval, üçüncü bir şahıs tarafından veya poliçeye imza koyan diğer bir şahıs tarafından verilebilir. Poliçenin yüzüne, keşideci veya muhatap müstesna olmak üzere poliçe borçlularının veya üçüncü şahısların sadece imza etmeleri halinde, imza eden şahıs aval vermiş sayılır. (TTK m. 613/2). Bu, yasa...
(Şerh No: 13035 - Ekleyen: Av.Salih ŞAHİN - Tarih : 07-02-2012 12:30)

Taraflar arasında gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesi vardır. Davacı, davaya konu villanın tesliminden sonra imalat hataları ortaya çıktığını ileri sürerek binada tespit edilen ayıplardan dolayı alacak talep etmektedir. Taraflar tacir olup aralarındaki sözleşme ticari satış sözleşmesi niteliğinde olduğundan uyuşmazlığın çözümünde TTK 25/3 ve 25/4 madde hükümlerinin uygulanması gerekmekle; davalının zamanaşımı savunması yönünden de değerlendirme yapılarak karar verilmelidir.
(Şerh No: 12834 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012 14:26)

Ticari işlerden dolayı tacir sıfatına haiz olan kimseler arasında çıkan çekişmelerde, ticari defterlerin tek taraflı değil iki taraflı incelenerek değerlendirilmesi gerekir. Yargılamaya katılmayıp defterlerini ibraz etmeyen tarafa TTK m.81 ve HUMK m.326 çerçevesinde yaptırımları gösterilerek, bu tarafın da ticari defterlerini ibrazı sağlanabilir.
(Şerh No: 12829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012 11:04)

Tasfiye sürecinde dahi olsa kooperatifin yevmiye defterinin yıl sonu kayıt kapatmasının yasal süre olan yılın ilk ayı sonuna kadar yapılmaması Tasfiye memuru konumundaki yönetim kurulu üyelerinin TTK 67/3 gereğince cezalandırılmasını gerektirir.
(Şerh No: 12815 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 21-01-2012 17:06)

Yevmiye defterindeki son kaydın notere görüldü yaptırılmaması TTK 66. maddesi düzenlenen ve 67/3 gereğince yaptırıma bağlanan ticari defterleri tutma mükellefiyetini yerine getirmeme suçunu oluşturmaz.
(Şerh No: 12814 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 21-01-2012 16:47)

Karşılığı bulunmayan bir çekle ilgili olarak keşidecinin ödemeden men talimatı vermiş olması olgusu, muhatap bankanın 3167 sayılı Yasa'nın 10. maddesinde* belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmesi gereğine engel değildir. * 3167 S.K. m.10: "Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla y...
(Şerh No: 12798 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-01-2012 08:09)

 Bilgi  [TTK. 369] Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları
A-Gündeme Bağlılık İlkesi Madde 369 - Umumi heyeti toplantıya davete dair olan ilan veya davet mektuplarında gündemin gösterilmesi lazımdır. Esas mukaveleye göre umumi heyetin muayyen zamanlarda yapacağı adi toplantı gündemine şunlar konur: 1. İdare meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması; 2. Şirketin bilanço ve kar zarar hesabını ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi; 3. İ...
(Şerh No: 12680 - Ekleyen: Av.Can ALTUNTAŞ - Tarih : 26-12-2011 16:34)

Kararda, salt alkol kullanımının sigorta şirketine her halükarda rücu imkanı vermeyeceği, kazanın alkol kullanımı ve bu nedenle güvenli sürüş imkanının kaybı nedeniyle meydana gelmiş olduğunun uzman bilirkişi eliyle tesbit ettirilmesi gereği ifade edilmiştir.
(Şerh No: 12457 - Ekleyen: Av.Ömer GÜNTAY - Tarih : 26-11-2011 10:15)

Dava, davacının alacaklı olduğundan bahisle ve faturaya mesnetle başlattığı takibe, davalı borçlunun itirazı üzerine ikame olunan itirazın iptali davasıdır. Davalının iddia ve savunması takibe mesnet faturalardaki malları almadığı yönündedir. Dava aşamasında ibraz olunan taraf ticari defterlerinin, usulüne uygun tutulmadıkları sabittir ve takibe konu fatura, her iki taraf ticari defterinde de kayıtlıdır. Davalının savunması, fatura konusu malları satın almadığına dairdir ve aksi, aleyhin...
(Şerh No: 12447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2011 11:13)

Alacaklı tarafça ikame olunan itirazın iptali davasında davacı(alacaklı) asıl borç ilişkisine dayanmamaktadır ve davalı da zamanaşımı savunmasında bulunmuştur. Davaya konu bonolarda TTK m.661 çerçevesinde 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu durumda bono kıymetli evrak olma özelliğini kaybetmiştir. Bundan sonra davacı taraf akdi bir ilişkiye dayanmadığı takdirde söz konusu bononun yazılı beyyine başlangıcı olmasından da bahsedilemez. Bu sebeple davacının, konu edilen bono-senede dayanarak da...
(Şerh No: 12370 - Ekleyen: Av.Buket YAVUZ - Tarih : 02-11-2011 13:59)

7. The Right To demand remuneration ARTICLE 22.- Where a merchant renders a service in connection with his commercial undertaking, whether the other party is a mechant ot not, he may demand a suitable remuneration in expense of his services Furthermore he is entitled to interest for advances made or expenses incurred, commencing from the date of payment.
(Şerh No: 11864 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 10-08-2011 21:11)

Temyize konu dava, hissesini devrederek şirketten ayrılan ve böylece müdürlük ve ortaklık sıfatı sona eren davalıya, diğer davalı bankanın, anılan hususların Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olmasına rağmen; şirket hesabından para ödemesi sebebiyle, şirketçe ikame edilen müşterek/müteselsil sorumluluğa dayalı alacak davasıdır. Her ne kadar davalı eski ortağın müdürlük ve ortaklık sıfatı sona ermiş ve işbu husus Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiş ise de; davalı banka, davalı es...
(Şerh No: 12051 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-08-2011 23:48)

TTK m.806 uyarınca taşıyıcı, yolcuları, gidecekleri yere sağ-salim ulaştırmakla, toplu taşıma hizmetleri gereği de gerekli tedbirleri alarak güvenli yolculuk ortamı sağlamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 11838 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 07-07-2011 10:22)

CHAPTER III Firm name and name of the undertaking A) Firm name I – Obligation to use a firm name 3. In general ARTICLE 41.- Every merchant shall carry on the transactions concerning his commercial undertaking under his firms name and sign instruments and other documents concerning his undertaking under the said firm name. The registered firm name shall be written on the entrance front of the undertaking so as to be easily visible by everyone.
(Şerh No: 11835 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 04-07-2011 12:40)

II – LIABILITY OF EMPLOYER ARTICLE 59.- If unfair competition is committed by employees or workers during their service or work, the actions mentioned under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the first paragraph may be brought also against their employers. The provisions of the Code of Obligations apply to actions mentioned under sub-paragraph (d) and (e) of the first paragraph of the foregoing Article.
(Şerh No: 11697 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 17-06-2011 11:38)

Unfair competition is the abuse of economic competition in any manner by means of deceptive acts or other acts incompatible with good faith.
(Şerh No: 11696 - Çeviren: Av.Beyza GERGER - Tarih : 17-06-2011 11:37)

İçtihatta; ticari işlerde kararlaştırılan cezai şartın tenkisinin yapılması gerekip gerekmediği* tartışılmış ve tenkis edilemeyeceği yönünde karar ittihazına gidilmiştir. * İlgili husus 29.06.1956 kabul tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda ayrı bir madde olarak, (24.maddede) açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 11639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2011 11:20)

 Bilgi  [TTK. 299] Maddenin Mülga Olmadan Önceki Hali
V- Kuruluşun Tamamlanması. I. Mahkemenin Vazifesi TTK. Md.299 - (Mülga: 24/6/1995 - KHK-559/13 md.) Kurucular, 290 ve 295 nci maddelerde yazılı muamelelerin ifasından on beş gün sonra anonim şirketin kurulması için gereken şartların ifa edildiğine dair bir beyanname ile esas mukaveleyi, payların kanunen ödenmesi gereken bedellerinin bankaya yatırıldığını bildiren banka vesikasını, kuruluş umumi heyet zabıtlarını, ayın nev’inden sermayeye ve şirketçe devralınması kararlaştırılmış işletme ve ...
(Şerh No: 11637 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 17-05-2011 11:38)

Senedin bono vasfını taşıması için tanzim eden açısından, "tanzim edenin imzasını" havi olması yeterlidir; bono metninde, tanzim eden borçlunun ad ve soyadının olmaması veya yanlış yazılmış olması bono vasfına etkili değildir.
(Şerh No: 11319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-04-2011 10:34)

Dava konusu bonolarun keşideci bölümünde firma adı ile beraber gerçek kişi adı-soyadı yazılarak senet imza edilmiştir. Bu durumda belirtilen firmanın hükmi şahsiyetinin olup olmadığı ticaret sicilinden sorulmalı ve eğer hükmi şahsiyet söz konusu ise tüzel kişinin, hükmi şahsiyet söz konusu değilse imza eden gerçek kişinin keşideci olarak sorumluluğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 11318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-04-2011 10:34)

Her ne kadar bonoda tanzim tarihinin bulunması zorunlu ise de; TTK m.592 gereği açık bono düzenlenmesi mümkün olmakla tanzim tarihinin, taraflar arasındaki anlaşmaya uygun olarak, bono tedavüle çıkarılırken doldurulması da mümkündür. Tanzim edildiği tarihten önce veya sonraki bir tarihi taşıyan bono da geçerlidir.
(Şerh No: 11016 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 21-03-2011 17:31)

Dava, davacı sigorta şirketinin, sigortalı işyerinde meydana gelen zarara dair, sigortalısına ödediği tazminatı davalılardan rücuen istemine ilişkindir. Davacı tarafından sigortalanan işyeri 179/B no'lu işyeridir, sigortalı 181 no'lu işyerini de işbu 179/B no'lu işyeri ile birleştirmiştir. Bu durumda her ne kadar 181 no'lu işyeri sigorta kapsamında değil ise de; 181 no'lu işyerinde husule gelen zarar da davacı tarafça tazmin edilmiştir ve işbu tazmin ödemesine ilişkin düzenlenen makbuz ve ib...
(Şerh No: 10538 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 24-02-2011 12:11)

Lehdar hanesinde yazılan ismin üzeri çizilerek başka bir ismin yazılması ve bu değişikliğin borçlu tarafından paraf edilmemesi halinde bono, borçlu yönünden bağlayıcı değildir.
(Şerh No: 10364 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-02-2011 09:17)

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları'nın 4/e maddesinde, taşıtın, ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen zararların teminat dışı olduğu belirtilmişse de; bu hükmün uygulanabilmesi için, riziko ile istiab haddinden fazla yük ya da yolcu taşıma arasında uygun illiyet bağının bulunması ve kazanın salt bu nedenle meydana gelmesi gerekir. İlliyet bağının kurulamaması halinde sadece istiab haddinin aşılmış olması, rizikonun teminat dı...
(Şerh No: 10327 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-02-2011 12:17)

Dava, yangın nedeniyle meydana gelen zararın, sigorta şirketi tarafından tazmin edilmemesi sebebiyle ikame olunmuştur. Sigorta şirketinin zamanaşımı def'i, yerel mahkemece, ceza zamanaşımının dolmasından önce dava ikame edildiği gerekçesi ile reddedilmiştir. Hukuk davasında ceza zamanaşımı, haksız eylemin failine uygulanır. Eldeki dava sigorta ettiren ile sigortacı arasındadır ve TTK m.1268 uyarınca 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Yalnız somut olayda davalı sigorta şirketi 2 yıllık zamanaşı...
(Şerh No: 9949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2011 12:59)

Her ne kadar 657 sayılı kanun ile ticaretten men edilmiş iseler de devlet memurlarının ticari mahiyette iş ve işlem yapmış olmaları durumunda, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı bu iş ve işlemlerin geçerli olduğu kabul edilmeli ve devlet memurları da bu iş ve işlemlerinden sorumlu olmalıdır.
(Şerh No: 776 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 03-02-2011 07:38)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:17)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:17)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9806 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:16)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9805 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:15)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9804 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:15)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9803 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:15)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9802 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:15)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9801 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:14)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9800 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:14)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9799 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:13)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9798 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:13)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9797 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:12)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9796 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:12)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9795 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:11)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9794 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:11)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9793 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:11)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9792 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:10)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9791 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:10)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9790 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9789 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9788 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:09)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9787 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:08)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9786 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:07)

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 9785 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011 21:07)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06030011 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.