Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 688

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 688
İKİNCİ KISIM : BONO VEYA EMRE MUHARRER SENET

       A - UNSURLAR:

       Madde 688 - Bono veya emre muharrer senet:

       1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;

       2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini;

       3. Vadeyi;

       4. Ödeme yerini;

       5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;

       6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri;

       7. Senedi tanzim edenin imzasını;

       ihtiva eder.
 14  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 688 İçtihatları

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe konu 24.3.2008 tarihli bononun, alacaklı bankayla düzenlenen kredi sözleşmesinin teminatı olarak verildiğinden bahisle takibin iptali istenilmektedir. Bonoda, teminat amaçlı verildiğine yönelik bir açıklama olmadığı gibi; taraflar arasında düzenlenen 24.3.2008 tarihli genel kredi sözleşmesinde de dayanak senedin teminat olarak verildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Ayrıca alacaklının cevap dilekçesindeki açıklamaları da takip konusu senedin...
(Şerh No: 15062 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-11-2013)

TTK nun 688. maddesinin 2. fıkrasına göre bononun kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur.Bu niteliği haiz olmayan bono kambiyo vasfında kabul edilemez
(Şerh No: 13732 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 05-06-2012)

Senedin bono vasfını taşıması için tanzim eden açısından, "tanzim edenin imzasını" havi olması yeterlidir; bono metninde, tanzim eden borçlunun ad ve soyadının olmaması veya yanlış yazılmış olması bono vasfına etkili değildir.
(Şerh No: 11319 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-04-2011)

Dava konusu bonolarun keşideci bölümünde firma adı ile beraber gerçek kişi adı-soyadı yazılarak senet imza edilmiştir. Bu durumda belirtilen firmanın hükmi şahsiyetinin olup olmadığı ticaret sicilinden sorulmalı ve eğer hükmi şahsiyet söz konusu ise tüzel kişinin, hükmi şahsiyet söz konusu değilse imza eden gerçek kişinin keşideci olarak sorumluluğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 11318 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-04-2011)

Her ne kadar bonoda tanzim tarihinin bulunması zorunlu ise de; TTK m.592 gereği açık bono düzenlenmesi mümkün olmakla tanzim tarihinin, taraflar arasındaki anlaşmaya uygun olarak, bono tedavüle çıkarılırken doldurulması da mümkündür. Tanzim edildiği tarihten önce veya sonraki bir tarihi taşıyan bono da geçerlidir.
(Şerh No: 11016 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 21-03-2011)

Bonoda lehdarın ad ve soyadının/unvanının yazılı olması zorunludur. Aksi takdirde dayanak belge bono olarak kabul edilemez ve işbu belgeye mesnetle kambiyo senetlerine mahsus takip yapılması mümkün değildir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2001 tarih ve 2001/11-199 Esas, 2001/244 Karar sayılı kararında lehdarın sonradan belirginleştirilmesi halinde bono vasfının yititirildiğinden bahsedilemeyeceği açıklanmakta ise de; somut olayda lehdarın hükmi şahsiyeti bulunmadığından takibin iptali...
(Şerh No: 9703 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011)

Kambiyo senetlerinde lehdar hanesine hakiki ve hükmü şahsın belirli şekilde yazılması şarttır. Ne var ki lehdarın eksik ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hale dönüştürülmesi durumunda yukarıda açıklanan kuralın tamamlanmış olduğunun kabulü gerekir.
(Şerh No: 9702 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011)

Kambiyo senetlerinde lehdar hanesine hakiki ve hükmi şahsın belirli şekilde yazılması şarttır. Ne var ki, lehtarın eksik ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hale dönüştürülmesi durumunda yukarıda açıklanan kuralın tamamlanmış olduğunun kabulü gerekir.
(Şerh No: 9701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011)

Kambiyo senetlerinde kural olarak lehdar hanesine hakiki veya hükmi şahsın tam adının belirli bir şekilde yazılması gerekir. Lakin lehdar kısmındaki unvan ciro yoluyla tamamlanmış ise; başka bir deyişle unvan sonradan belirgin hale getirilmiş ise eksikliğin giderildiği kabul edilir.
(Şerh No: 9700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011)

Bonoda lehdar görünen şirketin unvanının eksik yazılmış olması, senedin bono vasfına etkili değildir.
(Şerh No: 9699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-01-2011)

Mühür ve parmak izi ile ihdas edilen senet, kambiyo senedi vasfında değildir. HUMK m.297 ye uygun olarak tanzim edilmiş olsa dahi mühür ve parmak izini havi senede, (maddede "imza"dan bahsedilmiş olması sebebiyle), İİK m.68-68/a maddelerinin uygulanması mümkün değildir.
(Şerh No: 6891 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2010)

Tehditle düzenlendiği ve daha önce peşin olarak alınan avukatlık ücretinin iadesi amacıyla tanzim edildiği olgusu tarafların kabulünde bulunan senet hakkında,avukatlıktan azil nedeniyle ücretin iade edilip edilmeyeceği hususunun yargılamayı gerektirdiği de dikkate alındığında, TTK.nun 688/2. maddesinde öngörülen (kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini)taşımadığı anlaşıldığı için, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe konu edilemeyeceği sabittir.
(Şerh No: 6249 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-07-2010)

Senedin sahteliği iddia olundukta imza incelemesi senedin aslı üzerinde yaptırılmalıdır.
(Şerh No: 222 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Senedin bono vasfında olabilmesi için kayıtsız, şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi vaadini içermesi gerekir. Aksi nitelikte senet, bono sayılamayacağından ciro yoluyla devredilemez.
(Şerh No: 191 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 688 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 776 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Bono veya Emre Yazılı Senet A) Unsurlar Madde 776 - (1) Bono veya emre yazılı senet; a) Senet metninde (bono) veya (emre yazılı senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini; c) Vâdeyi; d) Ödeme yerini; e) Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adını; f) Senedin düzenlendiği gün ve yeri; g) Senedi düzenleyenin imzasını; içerir. Madde Ger...
(Şerh No: 5283 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-04-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 688 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 688 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 688 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 688 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 7144 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02960801 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.