Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 25

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 25
5. TİCARİ SATIŞ VE TRAMPA:

       Aşağıdaki hususi hükümler mahfuz kalmak şartiyle, tacirler arasındaki ticari satış ve trampalarda dahi Borçlar Kanununun satış ve trampa hakkındaki hükümleri tatbik olunur.

       1. Mukavelenin mahiyetine, tarafların maksadına veya emtianın cinsine göre satış mukavelesinin kısım kısım icrası kabil veya bu şartların mevcut olmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan teslimi, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse, mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden alıcının haiz olduğu haklar yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanılabilir.

       2. Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden istiyebilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoliyle veya bu işe memur edilen bir kimse marifetiyle yapılmasına karar verir. Satıcı talebederse satışa memur edilen kimse, satışa çıkarılacak emtianın vasıflarını bir ekspere tesbit ettirir. Satış masrafları satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının takas hakkı mahfuz kalmak şartiyle, satıcı tarafından alıcı namına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alıcıya bildirilir.

       3. Emtianın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde keyfiyeti satıcıya bildirmeye mecburdur. Açıkça belli değilse alıcı emtiayı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde muayene etmeye veya ettirmeye ve bu muayene neticesinde emtianın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını muhafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satıcıya bildirmeye mecburdur. Diğer hallerde Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik olunur.

       4. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman müddeti tüccarlar arasındaki ticari satışlarda altı aydır. Şu kadar ki; bu müddet azaltılabilir.

       5. Sif satış ve diğer deniz aşırı satışlar hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 25 İçtihatları

Taraflar arasında uyuşmazlık satıma konu baskı makinesinin ayıplı olup olmadığı ve süresinde ayıp ihbarında bulunulup bulunulmadığı hususlarından kaynaklanmaktadır. Davacı şirket yetkilisi tarafından davalı tarafa 2.9.2008 tarihli bir şikayet mektubu yazıldığı, davalı tarafından da 3.9.2008 tarihinde davacı tarafa e-mail ve aynı içerikli faks çekildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece bu e-mail ve faks metni üzerinde durulup, değerlendirilme yapılarak tüm deliller birli...
(Şerh No: 14005 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-09-2012)

Taraflar arasında gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesi vardır. Davacı, davaya konu villanın tesliminden sonra imalat hataları ortaya çıktığını ileri sürerek binada tespit edilen ayıplardan dolayı alacak talep etmektedir. Taraflar tacir olup aralarındaki sözleşme ticari satış sözleşmesi niteliğinde olduğundan uyuşmazlığın çözümünde TTK 25/3 ve 25/4 madde hükümlerinin uygulanması gerekmekle; davalının zamanaşımı savunması yönünden de değerlendirme yapılarak karar verilmelidir.
(Şerh No: 12834 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-01-2012)

Menfi tesbit davası kural olarak borç ödeninceye kadar ikame edilebilirse de; söz konusu davaya mesnet kılınan hukuki sebep maddi hukukta bir süre ile sınırlandırılmışsa, maddi hukukta belirlenen bu sürede menfi tesbit davasının açılması gerekir. TTK m.25 e göre ticari satışlarda ayıp nedeniyle tekeffül için 6 aylık müruruzaman söz konusu olmakla ayıplı malda semen olarak verilen senetler için ikame edilecek menfi tesbit davasında da zamanaşımı süresi 6 aydır.
(Şerh No: 4200 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2010)

Satıcının alıcıya garanti vermiş olması, bu madde kapsamında düzenlenen ayıp ihbar sürelerini ortadan kaldırmaz. Ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanabilmek için süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulması gerekir.
(Şerh No: 889 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

Satıcının alıcıya satılandan başka bir şeyi teslim etmesi durumunda ayıptan sözedilemez. Bu durumda TTK m. 25 hükmü ve burada düzenlenen hak düşürücü süreler uygulanamaz.
(Şerh No: 891 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

TTK m. 20 hükmü gereğince tacirler arasında ihtar veya ihbarların noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması gerektiği kuralına istinaden, TTK. m 25 kapsamında ayıp ihbarlarının da bu şekilde yapılması gerekir. Bu anlamda, ayıp ihbarının süresinde yapıldığı hususunun tanıkla ispatı mümkün değildir.
(Şerh No: 890 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

4077 sayılı kanun, tüketicilerin korunması hakkındadır. 4077 sayılı yasanın sağladığı korumadan tacirler yararlanamaz. Bu yasanın tüketici lehine benimsediği kurallar kıyasen ticari satımlara uygulanamaz.
(Şerh No: 892 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009)

Tacirler arasında da olsa şayet gizli ayıp söz konusu ise ayıp ihbarının süresinde yapıldığı hususu tanık beyanı ile de kanıtlanabilir.
(Şerh No: 894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 25 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 23 ve Gerekçesi
5. Ticarî satış ve trampa Madde 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış ve trampalarda da Borçlar Kanununun satış ve trampa sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına veya malın cinsine göre satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı kısmen yapılan teslimi, çekince ileri sürmeksizin kabul etmişse, sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle alı...
(Şerh No: 4457 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 25 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 25 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 25 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 25 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6604 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03706193 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.