Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TTK. MADDE 24

     
 
6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 24
4. ÜCRET VE CEZANIN TENKİSİ:

       Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 161 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ve 409 uncu maddesinde yazılı hallerde, fahiş olduğu iddiasiyle bir ücret veya cezanın indirilmesini mahkemeden istiyemez.
 17  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Mehmet Saim Dikici, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TTK. MADDE 24 İçtihatları

Ceza, tacirin iktisaden mahvına neden olabilecek derecede ağır ise tamamen kaldırılabileceği gibi, tenkis yoluna da gidilebilir.
(Şerh No: 15439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-03-2014)

"Fesih halinde yapımcının hiçbir hak talep etmeden inşaatı olduğu haliyle arsa sahibine devredeceğine" dair hüküm davalı yüklenicilerin ekonomik yönden mahvına neden olacak nitelikte olduğundan batıldır.
(Şerh No: 15393 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 05-03-2014)

TTK m.24'ün BK m.161/3'e yaptığı yollamadan da anlaşılacağı gibi, yalnız "fahiş olsa dahi cezai şartın indirilemeyeceği" esası kabul edilmiştir. Yoksa ahlak ve adaba ve emredici hükümlerin koyduğu kurallara aykırı olan cezai şartın geçerli olmasını kabul etmemiştir, maddede bu sonucu veren bir hüküm yoktur. Mahkeme, ahlak ve adaba aykırılığı tayin ve takdir edebilmek için taahhüt olunan işin değerini, tarafların ve özellikle borçlunun cezai şartın kabul edildiği tarihteki iktisadi durumunu bi...
(Şerh No: 15235 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 18-12-2013)

İçtihatta; ticari işlerde kararlaştırılan cezai şartın tenkisinin yapılması gerekip gerekmediği* tartışılmış ve tenkis edilemeyeceği yönünde karar ittihazına gidilmiştir. * İlgili husus 29.06.1956 kabul tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzda ayrı bir madde olarak, (24.maddede) açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 11639 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-05-2011)

Davalı taşımacılık kooperatifi olup, akaryakıt satım işletmeciliği yaptığı da gözetildiğinde tacir olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda TTK m.24 gereği cezai şartın tenkisi söz konusu edilemeyecektir.
(Şerh No: 8523 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

BK m.161/son hükmüne göre hakim fahiş gördüğü cezaları tenkis ile mükellef ise de; TTK m.24 hükmüne göre tacir sıfatını haiz borçlu, fahiş olduğu iddiası ile cezanın indirilmesini isteyemez.
(Şerh No: 8522 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

Her iki tarafın tacir olması nedeniyle, TTK m.24 hükmüne göre, cezai şartın fahiş olduğu gerekçesiyle tenkisi mümkün değildir.
(Şerh No: 8521 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

Cezai şart, olumlu zararı temsil etmektedir. Hiçbir zarar olmasa dahi bu cezanın tazminin istenmesi mümkündür. TTK m.24, tacir sıfatı bulunan borçlunun taraflarca tayin edilen ücret ve cezanın fahiş olduğunu ileri sürerek indirim talep edemeyeceğini hükme bağlamıştır. Tarafların tacir olması ve cezai şartın tahsili halinde davalının ekonomik açıdan yıkıma uğrayacağı yönünde bir savunma bulunmaması halinde, mahkemece hiçbir gerekçe gösterilmeden, re'sen, cezai şartın tenkisine karar verile...
(Şerh No: 8520 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

TTK m.24 hükmüne göre; tacirin, borçlu olduğu cezai şartın tenkisini istemesi mümkün değildir. İşbu maddeye, taraflarca, kararlaştırılan cezai şartın indirilmesinin istenemeyeceği anlaşmaya bağlanmış olmasına; davalının ekonomik yıkıntısına neden olacağı da ileri sürülüp ispatlanmamış olmasına rağmen mahkemece, re'sen cezai şartın tenkisi ile karar ittihazı bozma sebebidir.
(Şerh No: 8519 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

TTK m.24 hükmüne göre, tacirin borçlu olduğu cezai şartın tenkisini istemesi mümkün değildir. Tacir olan taraflarca imzalanan protokolde ileride veya ihtilaf halinde cezai şarttan indirim yapılmasının istenemeyeceği kabul edilmiş; davalı tarafça cezai şartın indirilmesi konusunda bir talepte bulunulmamış ve cezai şartın ekonomik yıkıntıya neden olacak ağır ve yüksek olduğu da savunulmamıştır. Bu durumda mahkemece re'sen cezai şartın tenkisi yoluna gidilemez.
(Şerh No: 8518 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2010)

TTK m.24 te tacirin, fahiş olduğundan bahisle cezanın tenkisini isteyemeyeceği düzenlemesi, tacirler için BK m.161 in uygulanamayacağını öngörmektedir. Cezai şart, borçlunun iktisaden mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise ahlak ve adaba aykırı olmasından mütevellit, duruma göre, BK m.19-20 gereğince tamamen veya kısmen iptal edilmesi gerekir. Açıklanan durumda taraflarca akdedilen sözleşmede müşavirlik hizmeti ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda her geçen gün için %10 cezai m...
(Şerh No: 7850 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-10-2010)

Tarafları tacir olan sözleşmede borçlu tacir, fahiş olduğu iddiasıyla cezai şarttan indirim yapılmasını talep edemez.
(Şerh No: 6053 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-06-2010)

Kural olarak tacirin sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın tenkisini isteme hakkı yoktur. Lakin akitteki cezai şart tacirin mahvına sebep olacaksa bu durum ahlak ve adaba aykırı olacağından tamamen veya kısmen iptali gerekir.
(Şerh No: 777 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-02-2010)

Taraflar arasında akdedilen sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça alacaklı ya akdin icrasını veya cezai şartı talep edebilir. Alacaklının seçimini cezai şarttan yana kullanması halinde borçlu tacir cezai şarttan tenkis talep edemez.
(Şerh No: 812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Konut edinmek amacıyla kurulan ortaklık sıfatındaki Kooperatifin tacir sıfatı bulunmadığından fahiş görülen cezai şartın tenkisi gerekir.
(Şerh No: 791 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

İşveren tacir ile işçisi arasında akdedilen hizmet akdi ticari iş mahiyetinde olmadığından hizmet akdinde kararlaştırılan fahiş cezai şarttan indirim yapılabilir.
(Şerh No: 782 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Kural olarak tacirin sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın fahiş olduğundan bahisle tenkis talep hakkı yoksa da taraflar arasında kararlaştırılan cezai şart tacirin mahvına sebep olacaksa cezai şarttan makbul düzeyde indirim mümkündür.
(Şerh No: 774 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TTK. MADDE 24 Şerhler, Notlar, Yorumlar

09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 22 ve Gerekçesi
4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi Madde 22 - (1) Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 409 uncu maddesinde yazılı hâllerde, fahiş olduğu iddiasıyla bir ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemez. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 24 üncü maddesini karşılayan bu hükümde bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 4456 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-02-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TTK. MADDE 24 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TTK. MADDE 24 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TTK. MADDE 24 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

TTK. MADDE 24 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6603 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03785992 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.