Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, Esas: 2004/2946, Karar: 2004/10468 İçtihat

Üyemizin Özeti
Alınacak mal karşılığı avans olarak ödenen para, iade edilmesi gerektiği halde iade edilmezse; avans veren, TTK m.22 uyarınca verdiği avansın faizini talep edebilir.
(Karar Tarihi : 21.10.2004)
"Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili şirketçe yapılan avans ödemesine karşılık mal göndermediği gibi talebe rağmen avansı da iade etmediğini, alacağın tahsili için girişilen icra takibine kısmen itiraz ederek asıl alacağı ödediğini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, Eylül 2000'de taraf yetkililerinin o gün itibariyle iç piyasadan temini fevkalade güç olan kimyevi maddenin davacı firmaya ithal yolu ile temini konusunda şifahen anlaştığını, müvekkili firmanın anlaşma konusu kimyasal maddeyi ithal etmesine rağmen davacı firmanın malları almaktan imtina ettiğini, malların davalı şirket stoklarında kaldığını, 27.05.2002 tarihli faks ile istenen avansın 28.05.2002 tarihinde davacıya havale edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre asıl alacağın takipten önce ödendiği, davacı tarafça sadece işlemiş faiz yönünden itirazın iptali istendiğinden ve 3.521.050.900 TL'nin davacı tarafça davalı tarafa alınacak mal karşılığında avans olarak ödendiğinden TTK'nun 22. maddesi uyarına avans olarak ödenen paranın iadesi gerektiği halde iade edilmediği takdirde avans veren tarafından faizinin talep edilebileceği, davalı tarafın avansı 27.05.2002 tarihinde ödemiş olup, 07.12.2000 tarihinden 27.05.2002 tarihine kadar işlemiş faizi 3.680.139.715 TL olduğu, taleple bağlı kalınması gerektiği, alacağın likit bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre TTK'nun 22. maddesi uyarınca hüküm verilmesinde yasaya uygunluk bulunmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 22 :2. ÜCRET İSTEME HAKKI:

       Tacir olan veya olmıyan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret istiyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 17-04-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01625109 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.