Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 27] Madde Gerekçesi: 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fiil veya davranışta bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda hükmolunacak cezanın yanısıra bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygula...
(Şerh No: 457 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:15)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 26] Madde Gerekçesi: Kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelerin uygulanması sırasında idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasak olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hü...
(Şerh No: 456 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:14)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 25] Madde Gerekçesi: Bu madde ile sözleşmenin yürütülmesi sırasında yasak olan fiil veya davranışlar belirlenmiştir
(Şerh No: 455 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:13)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 24] Madde Gerekçesi: Hizmet veya yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin sözleşme bedelinin % 50 oranını aşmayan bir artışla tamamlanabileceğinin tespiti halinde dahi, taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirileceği doğaldır. Artan işin ise, doğrudan temin usulüne göre ihale edilmek ve yeni bir sözleşme imzalanmak suretiyle aynı yükleniciye yaptırılabileceği Kamu İhale Kanununda düzenlenmiştir. İşin bu oranın üzerinde bir artış ile tamamlanabile...
(Şerh No: 454 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:11)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 23] Madde Gerekçesi: Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle sözleşmenin feshi halinde işin tasfiye edileceği ve kesin teminatının iade edileceği açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 453 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:10)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 22] Madde Gerekçesi: 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshi halinde idarelerce yapılacak işlemler belirlenmiştir. Teminatlardaki değer kaybını önlemek üzere, sözleşmenin feshi halinde bu teminatların değerinin güncellenmesi gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 452 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:08)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 21] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenicinin ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunmuş olduğunun tespit edilmesi halinde de sözleşmenin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla, maddede sayılan durumlar için sözleşme feshedilmeden taahhüdün tamamlanmasına imkân tanınmıştır. Yasak fiil veya davran...
(Şerh No: 451 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:07)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 20] Madde Gerekçesi: Akde bağlanan bir taahhüdün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, Borçlar Kanununun 106 ncı maddesine uygun olarak sözleşmenin süreye bağlı bildirimli feshi ile yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde bildirim yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür.
(Şerh No: 450 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:05)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 19] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin ağır mali güçlükler içerisinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyebileceği dikkate alınarak, sözleşmenin feshine ve yapılacak işlemlere ilişkin hüküm düzenlenmiştir.
(Şerh No: 449 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:04)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 18] Madde Gerekçesi: Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı belirlenerek, yapılacak işlemlerin neler olduğu düzenlenmiştir. * 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Yasanın 45. maddesi ile İdareye, Ortak Girişim tarafından “pilot veya koordinatör ortak” bildirilmiş olması haline ilişkin ayrık düzenlemeler ve n...
(Şerh No: 448 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:02)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 17] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti durumunda uygulanacak hükümler belirlenmiştir.
(Şerh No: 447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 16] Madde Gerekçesi: Sözleşmenin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin izni ile başkasına devri mümkün görülmekle birlikte, taahhüdünü yerine getirme konusunda sorumlu davranabilecek isteklilerin kamuya karşı yüklenimde bulunmasını sağlamak üzere aynı yüklenici tarafından isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç, üç yıl içinde birden fazla sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlar hakkında ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı...
(Şerh No: 446 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 15] Madde Gerekçesi: Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı anlaşılması kaydıyla, işin yerinde, süresinde ve buna bağlı olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılmasına imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 445 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 14] Madde Gerekçesi: Kesin teminatların uzun yıllar süresince saklanmasındaki sorunları gidermek ve bu sürede değer kaybetmesini önlemek üzere, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatların gelir kaydedilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 444 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 13] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin yükümlülüğünü sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi ve bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi üzerine, teminatların hangi şartlarla geri verilebileceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yüklenim nedeniyle yüklenicinin idareye ve diğer kamu kuruluşlarına borcu bulunduğu takdirde, teminatın paraya çevrilerek borçlarına karşılık olarak alıkonulması ve kalanının iade edilmesi sağlanmıştır.
(Şerh No: 443 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:54)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 12] Madde Gerekçesi: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 10'u oranında ek kesin teminat alınması gerekli görülmüştür. * Maddeye 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Kanunun 44. maddesi ile bu ek kesin teminatların yüklenicinin hak edişlerinden kesinti yapılarak da alınmasının mümkün olduğu şeklinde ek yapılmıştır.
(Şerh No: 442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:51)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 11] Madde Gerekçesi: Taahhüdün istenilen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlarının görevlendirilmesi öngörülmüştür. Bu komisyonlar tarafından yapılacak işlemlerin, mal veya yapılan işin idareye teslimi üzerine başlaması esası benimsenmekle birlikte, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaması şartıyla, imalat veya üretim süreci gerektiren işlerde; geri dönüşü olmayan hataların ort...
(Şerh No: 441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:44)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 10] Madde Gerekçesi: Mevcut Kanunda yer almaması nedeniyle idarelerce farklı uygulandığının tespit edilmesi üzerine Kanun hükmü olarak düzenlenmesi gerekli görülen mücbir sebepler ve şartları belirlenmiştir.
(Şerh No: 440 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:36)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 9] Madde Gerekçesi: Ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlanması ve işin planlanan sürede bitirilebilmesi amacıyla, yapım işlerinde işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yüklenici tarafından ihale dokümanınd...
(Şerh No: 439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:35)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 8] Madde Gerekçesi: İhale yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti etkileyebilecek fiyat değişikliklerinin dikkate alınabilmesi için, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu düzenlemesi getirilmiştir. * Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara dair Kararlar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(Şerh No: 438 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:34)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 7] Madde Gerekçesi: İhtiyaçların Kanuna uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere, sözleşmelerde yer alması zorunlu görülen hususlar belirlenmiştir.
(Şerh No: 437 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:32)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 6] Madde Gerekçesi: İşlerin özelliği dikkate alınarak; anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel ve birim fiyat şeklinde üç sözleşme türüne göre teklif alınması ve sözleşme düzenlenmesi gerekli görülmüştür. * Maddeye 20.11.2008 Tarih, 5812 Sayılı Yasanın 32. maddesi ile anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyat teklifinin birlikte uygulanmasını içeren karma sözleşme ve münferit sözleşme türleri eklenmiştir. Bu eklenen sözleşmelerin zorunlu unsurlarını belirleme yetkisi de Kamu İhale Kurumuna ve...
(Şerh No: 436 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:31)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 5] Madde Gerekçesi: Kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulama birliğini sağlamak üzere, iş türlerine göre farklı Tip Sözleşmelerin hazırlanacağı ve idarelerce yapılacak sözleşmelerde bu Tip Sözleşmelerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 435 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:30)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 4] Madde Gerekçesi: Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, taraflar arasında ihtilaflara neden olunmaması açısından düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında bulunan şartlara aykırı hükümlere yer verilmemesi, Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmaması ve ek sözleşme düzenlenmemesi ilke olarak benimsenmiştir.
(Şerh No: 434 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:28)

 Bilgi  [ÇocukMah.K. 35] (Mülga Maddenin eski hali: Çocuk mahkemesi vermiş olduğu karar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini her zaman denetler. )
(Şerh No: 429 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 02-11-2009 10:35)

Article 21 1.The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties. 2.The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.
(Şerh No: 427 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:00)

Article 29 1.Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 2.Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declares that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation. 3.Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 426 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:49)

Article 28 1.The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession. 2.A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted. 3.Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.
(Şerh No: 425 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:48)

Article 27 1.The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 2.For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
(Şerh No: 424 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:47)

Article 26 1.A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2.The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.
(Şerh No: 423 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:46)

Article 25 1.The present Convention shall be open for signature by all States. 2.The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention. 3.The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 4.The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 422 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:46)

Part VI Article 23 Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained: a.In the legislation of a State Party; or b.In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
(Şerh No: 421 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:45)

Article 22 The specialised agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialised agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.
(Şerh No: 420 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:44)

Article 20 1.The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. 2.The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. (amendment, status of ratification)
(Şerh No: 419 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:43)

Article 19 1.The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2.The Committee shall elect its officers for a term of two years.
(Şerh No: 418 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:42)

Article 18 1.States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect: a.Within one year after the entry into force for the State concerned; b.Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests. 2.Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.
(Şerh No: 417 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:42)

Part V Article 17 1.For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilisation as well as the principal legal systems. 2.The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 3.The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it t...
(Şerh No: 416 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:38)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same right to enter into marriage; b.The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; c.The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; d.The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; e.The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; f.The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; g.The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; h.The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration. 2.The betrothal and the marriage of a child shall ha...
(Şerh No: 415 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:36)

Article 15 1.States Parties shall accord to women equality with men before the law. 2.States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals. 3.States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void. 4.States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
(Şerh No: 414 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:35)

Article 14 1.States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetised sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas. 2.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: a.To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; b.To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning; c.To benefit directly from social security programmes; d.To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency; e.To organise self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment; f.To participate in all community activities; g.To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate...
(Şerh No: 413 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:33)

Article 13 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to family benefits; b.The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit; c.The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
(Şerh No: 412 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:32)

Article 12 1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning. 2.Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation
(Şerh No: 411 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:31)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to work as an inalienable right of all human beings; b.The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment; c.The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; d.The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work; e.The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave; f.The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction. 2.In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: a.To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy...
(Şerh No: 410 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:30)

Article 10 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training; b.Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality; c.The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods; d.The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants; e.The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women; f.The reduction of female student drop-out rates and t...
(Şerh No: 409 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:28)

1.States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 2.States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.
(Şerh No: 408 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:26)

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organisations.
(Şerh No: 407 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:25)

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: a.To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies; b.To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; c.To participate in non-governmental organisations and associations concerned with the public and political life of the country.
(Şerh No: 406 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:25)

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women
(Şerh No: 405 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:23)

States Parties shall take all appropriate measures: a.To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; b.To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.
(Şerh No: 404 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:22)

1.Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. 2.Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
(Şerh No: 403 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:21)

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.
(Şerh No: 402 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:52)

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: a.To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realisation of this principle; b.To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; c.To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; d.To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; e.To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organisation or enterprise; f.To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; g.To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
(Şerh No: 401 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:49)

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
(Şerh No: 400 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:44)

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. In witness whereof the undersigned, duly authorised, have signed the present Convention.
(Şerh No: 399 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:38)

 Bilgi  [BiyotıpS. 20] Türkiye Cumhuriyeti'nin çekincesi: Türkiye, 20'nci maddenin 2'nci paragrafında yer alan hükümler konusunda, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 5'inci maddesiyle uyumlu olmadığı için, bu sözleşmenin 36'ıncı maddesine dayanarak ve 17 Kasım 1997 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne iletilen bir açıklama ile çekince koymuştur.
(Şerh No: 396 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 01-11-2009 15:54)

 Bilgi  [MK. 173] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 141 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrası 3678 sayılı Yasa ile değiştirilmiş, eski maddede boşanan kadının evlenmeden önceki soyadını alabilmesi olanağı kaldırılmış, boşanan kadının ancak ve ancak bekârlık soyadını alabileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik isabetli bulunmamıştır. Boşanan kadının bekârlık soyadı yerine, evlenmeden önceki soyadını kullanmasında yararı bulunabilir. Örneğin; dul iken evlenen ve daha sonra boşanan kad...
(Şerh No: 395 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 01:02)

 Bilgi  [MK. 172] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 140 ıncı maddesini karşılamaktadır. Ayrılık süresi sonunda her iki eşe de, herhangi bir kayda bağlı olmaksızın boşanmaya karar verilmesini isteme hakkı tanındığından, yürürlükteki Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına gerek kalmamıştır. Üçüncü fıkra ise maddenin yeni durumuna uygun hâle getirilmiştir.
(Şerh No: 394 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 01:01)

 Bilgi  [MK. 171] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 139 uncu maddesini karşılamaktadır. Maddede ayrılık süresinin alt ve üst sınırı aynen korunmuştur. Ancak ayrılık süresinin işlemeye başladığı tarihe açıklık getirmek üzere, bu sürenin ayrılığa ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren işlemeye başladığı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 393 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:59)

 Bilgi  [MK. 170] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 138 inci maddesini karşılamaktadır. Madde üç fıkrasıyla birlikte sadeleştirilmek suretiyle yeniden aynen kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 392 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:58)

 Bilgi  [MK. 169] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 137 nci maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle aynen alınmıştır.
(Şerh No: 391 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:57)

 Bilgi  [MK. 168] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 136 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu ilgilendiren bir konuyu düzenlemesine rağmen, kişi halleriyle ilgili önemli bir özel konu olması nedeniyle burada özel yetki kuralı koymanın yararları bulunmaktadır. Bu sebeple maddede özel yetki kuralına ilişkin hüküm korunmuştur. Ancak yürürlükteki madde, davacının boşanmada kusursuz, davalının kusurlu olduğu karinesinden hareketle davacıya kolaylık getirip, kendi yerleşim yerinin bulun...
(Şerh No: 390 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:56)

 Bilgi  [MK. 167] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 135 inci maddesini karşılamaktadır. Bu maddeyle davacıya dilerse boşanma dilerse ayrılığa karar verilmesini isteme yetkisi tanınmıştır. Mevcut maddedeki hüküm sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 389 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:55)

 Bilgi  [MK. 166] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 134 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde yürürlükteki Kanunun 134 üncü maddesinden 3444 sayılı Kanunla yapılmış olan değişikliklerle birlikte aynen alınmış, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 388 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:54)

 Bilgi  [MK. 165] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 133 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki Kanunda akıl hastalığı, en az üç yıldan beri devam etmesi ve bu durumun müşterek hayatın devamını diğer taraf için çekilmez hâle getirmesi koşuluyla boşanma sebebi kabul edilmektedir. Hastalığın geçmesine olanak yoksa, sağlıklı olan eşi üç yıl gibi uzun bir süre dayanılmaz hayat şartları altında bırakmanın adil olmayacağı düşüncesiyle; akıl hastalığının ort...
(Şerh No: 387 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:53)

 Bilgi  [MK. 164] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 132 nci maddesini karşılamaktadır. Maddede iki önemli değişiklik yapılmıştır. Yürürlükteki maddede üç ay olarak öngörülmüş olan terk suresi altı aya çıkarılmıştır. Sürenin uzatılması, ortak konutu terk etmiş olan eşe düşünme süresi olarak daha fazla zaman sağlayacaktır. Pek de önemli olmayan sebeplerle ortak konutu terk eden eşler, zaman geçtikçe yaptıktan davranışın doğru olmadığını, böyle bir sebeple evliliği sona erdirmenin giderilmesi (telafisi) mümkün olmaya...
(Şerh No: 386 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:52)

 Bilgi  [MK. 163] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 131 inci maddesini karşılamaktadır. Maddedeki "terzil edici cürüm" kavramı yerine "küçük düşürücü suç" kavramı kullanılmıştır. Bu kavram hem yüz kızartıcı hem de bu nitelikte olmayan diğer cürümleri kapsar mahiyette geniş bir kavramdır. Yürürlükteki maddede "terzil edici cürüm" işleme mutlak bir boşanma sebebi, buna karşılık haysiyetsiz hayat sürme nisbi bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Bir başka ifadeyle terzil edici cürüm de çekilmezlik sara aranmad...
(Şerh No: 385 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:50)

 Bilgi  [MK. 162] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 130 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki Kanunda "cana kast" ve "pek fena muameleler" boşanma sebebi olarak öngörülmüştür. Oysa Uygulamada ve özellikle yargısal içtihatlarda eşlerden birinin diğerine karşı "onur kinci davranışta bulunması" da boşanma sebebi sayılmaktadır. Maddeye "onur kinci davranışta bulunma" sebebi de eklenmiş ve böylece "hayata kast", "pek kötü davranış" ve "onur kinci davranış" olmak üzere madde üç boşanma sebebini kapsayacak hâle ge...
(Şerh No: 384 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:49)

 Bilgi  [MK. 161] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 129 uncu maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 383 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:48)

 Bilgi  [MK. 160] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 128 inci maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek ve diğer maddelerde olduğu gibi "fesih" yerine mutlak butlan ve nisbi butlan hâllerini kapsamak üzere "iptal" sözcüğü kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 382 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:47)

 Bilgi  [MK. 159] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 127 nci maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddede, yürürlükteki metinde yer alan "fesih" sözcüğü yerine, mutlak butlan ve nisbi butlan hâllerini kapsamak üzere "butlan" sözcüğüne yer verilmiştir.
(Şerh No: 381 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:45)

 Bilgi  [MK. 158] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 126 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde de, evlenmenin butlanına karar verilmesi durumunda, evlenirken iyiniyetli bulunan eşin, bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu koruyacağı öngörülmüştür. Maddenin birinci fıkrasındaki "fakat evlenmeden evvelki aile ismini tekrar alır" cümlesi kaldırılmış, bu cümle ikinci fıkrada "soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır" hükmüyle daha isabetli bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Gerçekten de evlenmenin bu...
(Şerh No: 380 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:44)

 Bilgi  [MK. 157] Gerekçe;Yürürlükteki Kanunun 125 inci maddesini karşılamaktadır. Madde sade ve daha anlaşılır bir hâle getirilmiştir. Maddede yürürlükteki metinden farklı olarak "fesih" sözcüğü yerine, mutlak butlan ve nisbi butlanı ifade etmek üzere "butlan" sözcüğüne yer verilmiştir.
(Şerh No: 379 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:42)

 Bilgi  [MK. 156] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 124 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde tek fıkra hâlinde sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hâle getirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Kenar başlığı "butlan kararı" şeklindedir. Zira bu madde hem mutlak budan, hem de nisbi budan sebebiyle geçersiz olan evlilikleri içermektedir.
(Şerh No: 378 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:41)

 Bilgi  [MK. 155] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 123 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı "Şekil noksanı" yerine "Şekil kurallarına uymama" biçiminde değiştirilmiştir. Maddede yetkili memur önünde evlenmenin akdedilmesi hâlinde, bunun dışında kalan diğer şekil eksikliklerinin bir butlan sebebi sayılamayacağı hükme bağlanmıştır. Yürürlükte olan maddedeki evlendirmeye yetkili memurlar olarak "burada belediye reisi veya vekili veya köylerde ihtiyar heyeti" şeklinde sayma yerine "evlendirmeye yetk...
(Şerh No: 377 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:40)

 Bilgi  [K.İhale.K. 59] Anayasa'nın 38. maddesi: "...Ceza sorumluluğu şahsidir..." ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesi: "Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla Kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır." Böylece Anayasanın ve 5237 S.K. un anılan maddeleri gereği "Tüzel Kişiler" ceza davasında taraf olamazlar. Dolayısıyla maddenin tüzel kişiler hakkındaki ceza kovu...
(Şerh No: 376 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-11-2009 00:39)

 Bilgi  [MK. 154] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 122 nci maddesini karşılamaktadır. Maddede kadın açısından geçerli olan bekleme süresine rağmen yapılan evliliğin butlanının istenemeyeceği düzenlenmiştir. Yürürlükteki Kanunun 142 nci maddesinde öngörülen "kazai müddetler" 3444 sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan, böyle bir süreye uyulmaması da söz konusu olamayacağından maddede bu husus düzenlenmemiştir. Maddede, İsviçre Medenî Kanununun Fransızca metninde olduğu gibi, hem mutlak butlan hem de nisbi butlan hâ...
(Şerh No: 375 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:39)

 Bilgi  [MK. 153] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 120 nci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı "Yasal temsilcinin dava hakkı" şeklinde kısaltılmış ve maddenin dili daha anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır. Madde evlenmenin feshi değil iptaliyle ilgilidir. Bu nedenle "fesih" yerine "iptal" sözcüğü kullanılmıştır.
(Şerh No: 374 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:38)

 Bilgi  [MK. 152] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 119 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki Kanunda maddenin kenar başlığı ve metni iptal davasına ilişkin sürenin zamanaşımı süresi olduğunu ifade etmektedir. Doktrinde ve mahkeme içtihatlarında çoğunlukla belirtildiği üzere, bir yenilik doğuran hak olan iptal davası açma hakkına ilişkin süre hak düşürücü bir süredir. Bu husus dikkate alınarak maddenin başlığı ve ifadesi düzeltilmiş fakat yürürlükteki Kanunda kabul edilmiş süreler aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 373 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:36)

 Bilgi  [MK. 151] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 118 inci maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığıyla birlikte Arılaştırılmak ve daha anlaşılır hâle getirmek üzere yeniden kaleme alınmış, içeriğinde değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 372 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:35)

 Bilgi  [MK. 150] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 117 nci maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığıyla birlikte sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hâle getirilmek üzere yeniden kaleme alınmış, içeriğinde değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 371 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:34)

 Bilgi  [MK. 149] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 116 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığıyla birlikte sadeleştirilmek ve daha anlaşılır hâle getirilmek üzere yeniden kaleme alınmış, içeriğinde değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 370 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:33)

 Bilgi  [MK. 148] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 115 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu başlığı "B.Nisbi butlan" şeklinde korunmuş bunu takip eden birinci kenar başlık "I. Eşlerin dava hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. Burada eşlerin dava hakkından birincisi olarak, maddenin kenar başlığında "1.Temyiz kudretinden mahrumiyet" ifadesi yerine "Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk" ifadesi kullanılmıştır. Bu yolla bu maddenin temyiz kudretinden her yoksunluk hâlini kapsamadığı buraya sadece geçici yoksun...
(Şerh No: 369 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:32)

 Bilgi  [MK. 147] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 114 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde kenar başlığıyla birlikte Türkçeleştirilerek yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasında dava hakkı, ayırt etme gücüne sonradan sahip olan veya afal hastalığı iyileşmiş olan eşe de tanınmıştır. Bu düzenleme isabetli olmadığından, ikinci fıkra değiştirilmek suretiyle dava hakkı sadece ayırt etme gücüne sahip değilken ya da akıl hastası iken ayırt etme gücünü sonradan kazanan ya da akıl hastalığı i...
(Şerh No: 368 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:30)

 Bilgi  [MK. 146] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 113 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddede sadece dava açma hakkı değil aynı zamanda Cumhuriyet savcıları için böyle bir davayı açma, görev olarak düzenlenmiş olduğundan kenar başlık "Dava açma görevi ve hakkı" şeklinde değiştirilmiştir. Madde iki fıkra hâline getirilmiştir. Birinci fıkrada Cumhuriyet savcıları bakımından dava açma görevi, ikinci fıkrada ilgililer bakımından dava açma hakkı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 367 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:28)

 Bilgi  [MK. 145] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 112 nci maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu ve kenar başlıktan "A.Mutlak Butlan" "1. Sebepleri" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin (2) numaralı bendindeki "akıl hastalığı veya daimî bir sebep neticesi mümeyyiz" olmama hâli iki ayrı bent hâline getirilmiştir. Maddenin (2) numaralı bendinde "sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksunluk"; (4) numaralı bendinde ise "evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı" hâli kaleme alınmıştır. Bu yolla her...
(Şerh No: 366 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:56)

 Bilgi  [MK. 144] Gerekçe; Maddeyle, yürürlükteki Kanunun 111 inci maddesinde öngörülen nizamname yerine yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir. Bu yönetmelikle evlenme işlemi, evlenme kütüğü, evlenmeye ilişkin yazışmalar ve evlenme başvurusu ve töreniyle ilgili diğer konular düzenlenecektir.
(Şerh No: 365 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:53)

 Bilgi  [MK. 143] Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 110 uncu maddesinden sadeleştirilmek suretiyle alınmış ve kaynak Kanuna uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiştir.
(Şerh No: 364 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:51)

 Bilgi  [MK. 142] Gerekçe;Madde yürürlükteki Kanunun 109 uncu maddesinden sadeleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 363 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:50)

 Bilgi  [MK. 141] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 108 inci maddesini karşılamaktadır. Maddeyle evlenme merasiminin yeri ve usulü düzenlenmektedir. Buna göre evlenme töreni evlendirme memuru ile iki ergin ve ayırt etme gücüne sahip tanığın önünde ve açık (alenî) olarak yapılmak zorundadır. Kural olarak evlenme tören yeri evlendirme dairesidir. Fakat istem üzerine evlendirme memurluğunun uygun bulacağı diğer yerlerde de bu tören yapılabilecektir.
(Şerh No: 362 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:49)

 Bilgi  [MK. 140] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 106 ncı maddesini karşılamaktadır. Yapılan düzenlemede daha açık olarak, evlenme koşullarının bulunmadığının tespit edildiği hâllerle, evlendirme belgesi verilmesinden sonra dahi evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya evlenme belgesinin verilmesinden itibaren altı ayın geçmesi hâlinde evlendirme memurunun evlenme törenini yapamayacağı belirtilmiştir.
(Şerh No: 361 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:47)

 Bilgi  [MK. 139] Gerekçe; Maddede, evlendirme memurunun, evlenmelerine engel hâl bulunmayanlara veya evlenme istemleri ret edilmesine rağmen bu reddin mahkemece kaldırılması hâlinde taraflara evlenme gün ve saatini bildirmesi ya da evlenme izin belgesini vermesi hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrası, evlenme izin belgesi ile tarafların altı ay içerisinde herhangi bir evlendirme memurluğu önünde evlenme hakkına sahip bulunduklarını tekrarlamaktadır.
(Şerh No: 360 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:46)

 Bilgi  [MK. 138] Gerekçe; Maddede evlenme isteminin reddi kararına karşı taraflara mahkemeye itirazda bulunma olanağı tanınmıştır. Bu itiraz çekişmeli yargı davasıyla değil, evrak üzerinde incelenecek olan bir itiraz şeklinde hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, evlendirme memurluğunun evlenme istemini ret kararının mutlak butlan sebeplerinden birine dayanmış olması hâlinde, buna itiraz davasının basit yargılama usulüyle görülen bir dava şeklinde açılması ve davada Cumhuriyet savcısının hazır bulu...
(Şerh No: 359 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:44)

 Bilgi  [MK. 137] Gerekçe; Madde başvurunun incelenmesi ve evlenme isteminin reddini düzenlemektedir. Birinci fıkra, başvuruda bir eksiklik görülmesi hâlinde, eksikliklerin bizzat evlendirme memurluğu tarafından tamamlanmasını veya evleneceklere tamamlattırılması düzenlemektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise, evlenme başvurusunun usulüne uygun yapılmadığı ya da tarafların evlenme ehliyetlerinin bulunmaması yahut evlenmelerine yasal bir engelin bulunması hâlinde evlenme isteminin reddedilmesini ve bunun evlenme ...
(Şerh No: 358 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:43)

 Bilgi  [MK. 136] Gerekçe; Maddede, evlenme için başvuruda bulunacakların başvuruya eklemeleri gerekli olan belgeler belirlenmiştir.
(Şerh No: 357 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:42)

 Bilgi  [MK. 135] Gerekçe;Maddede evlenme başvurusunun ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Bu başvurunun eskiden olduğu gibi yazılı veya sözlü olabileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 356 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:39)

 Bilgi  [MK. 134] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 97 nci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metnin "Evlenmenin ilânı ve akdi" şeklindeki üçüncü ayırım başlığı, "Evlenme başvurusu ve töreni" şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin konu ve kenar başlıktan içeriğiyle uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Maddede birbiriyle evlenecek erkek ve kadının içlerinden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna birlikte başvurmaları öngörülmüştür. Bununla erkeğin yerleşim yerinin bulunduğu yer evlendirme memur...
(Şerh No: 355 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:38)

 Bilgi  [MK. 133] Gerekçe; Akıl hastalığının evlenme engeli oluşturmasına ilişkin hüküm, yürürlükteki Kanunda, evlenme şartlarından temyiz kudretini düzenleyen 89 uncu maddede yer almaktadır. Bu durum, akıl hastalığının, temyiz kudretini kaldırması sebebiyle evlenmeye engel oluşturacağı gibi bir anlam çıkarılmasına müsaittir. Oysa doktrinde isabetle belirtildiği üzere, temyiz kudreti açısından akıl hastalığının ayrıca belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Akıl hastalığı, temyiz kudretini devamlı olarak kaldırmasa ve ...
(Şerh No: 354 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:37)

 Bilgi  [MK. 132] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 95 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin "2. Müddetler" "a. Kadın için" şeklindeki konu ve kenar başlıktan "2. Kadın için bekleme süresi" şeklinde tek başlık hâline getirilmiştir. Zira bunu takip eden eski 96 ncı madde 3444 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olup, artık boşanan kadın için bir cezaî bekleme süresi söz konusu olmadığından, madde bir tek bekleme süresiyle sınırlı hâle getirilmiştir. Maddenin birinci fıkrası yeniden ve daha uygun bir ifade...
(Şerh No: 353 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:35)

 Bilgi  [MK. 131] Gerekçe;Yürürlükteki Kanunun 94 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 3444 sayılı Kanunla yürürlükteki 94 üncü maddeye evliliğin sona erdirilmesi hususunda getirilen yeni bir sebep "gaiplik kararını alan eşin bunu kendi istediği zamanda götürüp nüfus idaresine vermesi"dir. Bu yöntem Medenî Kanunumuzun sistemine yabancıdır. Zira Medenî Kanunumuza göre evlilik ya kendiliğinden sona erer (ölüm); ya da mahkeme kararıyla sona erdirilir (boşanma, iptal, evliliğin...
(Şerh No: 352 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:34)

 Bilgi  [MK. 130] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 93 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu ve kenar başlıktan arılaştırılmıştır. Maddede yeniden evlenmek için önceki evliliğin sona erme sebeplerinin tek tek sayılması yerine "önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek" şeklinde bir ifade tercih edilmiştir. Bu ifade sayesinde önceki evliliğin sona erme sebebi ne olursa olsun bunu kanıtlayan kişinin yeniden evlenebileceği ortaya konulmuştur.
(Şerh No: 351 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 30-10-2009 22:32)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,29278588 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.