Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 2

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 2
B - HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI
I. DÜRÜST DAVRANMA
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Gerekçesi için Bkz.
 11  İçtihat    3 Bilgi    2  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 2 İçtihatları

Taşınmaz mülkiyet nakli borcunu içeren sözleşme resmi biçim koşuluna uyularak yapılmadığından geçersiz ise de; 30.09.1988 tarihli ve 2/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmak üzere yapımına başlanan taşınmazdan bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafların bağımsız bölüm satımında anlaşarak alıcının borçlarını eda etmesi ve satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına rağmen satıcının tapuda ...
(Şerh No: 16246 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-05-2015)

Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Yani bir hak sahibi hakkını kullanırken ve borçlu borcunu öderken objektif iyi niyet kurallarına uymak, dürüst davranmak, başkalarını zarara uğratmamak zorundadır. Hak sahibi başkasına zarar vermek amacını taşımasa bile hareketi açıkça iyi niyet kurallarına aykırı ise ve başkasını zarara uğratıyor...
(Şerh No: 15658 - Ekleyen: Av.İsmail DUYGULU - Tarih : 05-07-2014)

Ortaklığın giderilmesi davasını etkilemek amacıyla tesis edilen muvazaalı intifa hakkının terkini MK. 2 ve BK. hükümleri çerçevesinde paydaşlar tarafından talep edilebilir.
(Şerh No: 14172 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 25-12-2012)

Vekil ile sözleşme yapan kişi Medeni Kanun'un 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekalet görevini kötüye kullansa dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz. Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar v...
(Şerh No: 13534 - Ekleyen: Av.Mine ALTINBAŞ - Tarih : 27-04-2012)

Emprevizyon(Beklenmeyen Hal)Teorisi:"Akit yapıldığı sırada mevcut bulunan şartlar önemli surette değişmişse,tarafların akitle bağlı olmaması kuralına "Clausula Rebus Sic Stantibus" (Beklenmeyen Hal Şartı) denilmekte, bu görüş öğretide "Emprevizyon Teorisi" adıyla anılmaktadır. Alman Hukuku bu teoriyi "İşlem Temelinin Çökmesi Kuramı"(edim ve karşı edim arasındaki dengenin taraflardan biri için artık çekilmez, katlanılamaz biçimde bozulması) olarak daha da geliştirmiştir.(Bkz.Jozef Esser/Elke Sch...
(Şerh No: 8535 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-11-2010)

TMK m.2'de düzenlenen "dürüstlük kuralı" ve dürüstlük kuralının bağlantısı olan "güven ilkesi" hakkında.
(Şerh No: 8465 - Ekleyen: Hüseyin AŞIK - Tarih : 29-10-2010)

Taşınmaz satışı resmi şekle tabi olup, resmi şekil şartına uyulmadan yapılan taşınmaz satış sözleşmeleri geçersiz sayılır ise de, taraflardan birisi edimini ifa ettikten sonra diğer tarafın şekil eksikliği nedeniyle geçersizlik iddiasını dile getirmesi MK.2'ye aykırı sayılabilir.
(Şerh No: 5100 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-04-2010)

Mağaza sahibi alış-veriş için işyerine gelen müşterinin mal güvenliğini, özellikle kendi muhafazasına terkedilmiş bir eşyasını asgari özen yükümlülüğünde korumak ve kollamak zorunda bulunmasına göre, bu davalının diğer temyiz itirazları yerinde değil ise de, bir kişinin zarara kendisinin kusuru ile sebebiyet vermesi halinde zaara o kişinin kendisinin katlanması gerektiği genel hukuk ilkelerindendir. Kaldı ki, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz. Ne var ki zarar görenin ağır kusuru illiyet ba...
(Şerh No: 4764 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 13-03-2010)

Kredinin işlediği süre içinde,faiz oranının kredi müşterisine ihbar edilmeksizin artırılabileceğine dair hakka dayanılarak,faiz oranının artırıldığı tarihten önceki süreye de artan faiz oranının uygulanması ve KREDİ BORÇLUSUNA İHBAR EDİLMEKSİZİN UYGULANAN YENİ FAİZ ORANLARINA GÖRE OLUŞAN BORÇ TUTARINA KREDİ BORÇLUSUNUN TAHAMMÜL ETMESİNİN İSTENMESİ OBJEKTİF İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRIDIR.
(Şerh No: 3169 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 08-01-2010)

Davalı bankanın kredi faiz oranını tek taraflı olarak artırma yetkisi bulunmaktadır. Ancak, kredi sözleşmesindeki yetkisine dayanarak bankanın, hak etmediği bir yararı sağlaması hukuken mümkün bulunmamaktadır. Davalı bankaca belirlenen faiz oranının makul olup olmadığının tespiti için ise, davalı banka ile aynı sektörde faaliyet gösteren bankaların faiz oranlarının tespiti ve onlarla mukayesesi yapılarak artırılan faiz oranlarının ayrıca objektif iyiniyet kurallarına uygun olduğunun denetlenmesi...
(Şerh No: 3019 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 03-01-2010)

Dava konusu sözleşme, Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir sözleşmedir. Mevcut uygulamaya davacı uzun süre ses çıkarmamıştır. Ve somut olayda olduğu gibi, daha iyi şartlarda bir iş başvurusunun kabul edilmesinden sonra bu hakkını ileri sürülmüştür. Bu durum MK. nun 2.maddesinde belirtilen iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz ve hukuken himaye edilemez. Yapılması gereken; davalının itirazında bildirmiş olduğu bu hususların incelenip değerlendirilmesidir. Bu nedenlerle mahkemece, objektif iyiniyet kura...
(Şerh No: 2942 - Ekleyen: Av.Murat ÇETİN - Tarih : 26-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 2 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
(B MEDENİ HAKLARIN ŞÜMULÜ : I - UMUMİ VAZİFELER : Madde 2 - Herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir. Bir hakkın sırf gayri izrar eden suiistimalini kanun himaye etmez.
(Şerh No: 2713 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 2 nci maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu başlığı "Medenî hakların şümulü" yerine "Hukukî ilişkilerin kapsamı" şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekten de yürürlükteki Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde kişilerin medenî haklarının kapsamı değil, kişilerin hukuk ilişkilerinde hakları kazanmaları ile borçlarını ifa etmelerinin kapsamı düzenlenmiştir. Bu sebeple 2, 3 ve 4 üncü maddelerin konu başlığı olarak "Hukukî ilişkilerin kapsamı" deyimi kullanılmıştır. Yürür...
(Şerh No: 742 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Dürüstlük kuralı, sadece Türk Medeni Kanunu'nun değil hukuk düzeninin tamamını kapsayan genel ilkedir. Dürüstlük kuralı, çelişkili davranma yasağının, edim yükümünden bağımsız borç ilişkilerinin yani yan yükümlerin dayanağıdır. Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılmasını engelleyen işlevi yanında sözleşme benzeri sorumluluk kaynağına da yaşam vermektedir. Sözleşme benzeri sorumluluk ile kast edilen, sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmeden doğan sor...
(Şerh No: 632 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 09-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 2 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 2 Yabancı Dil Çevirileri

Every person must act in good faith when exercising his/her rights and performing his/her obligations. The manifest abuse of a right is not protected by law.
(Şerh No: 11285 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 20-11-2011)

Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
(Şerh No: 4360 - Çeviren: Av.Durmuş CEVLAN - Tarih : 21-02-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 2 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 2 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6478 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,08625293 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.