Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas. 2004/4849; K.2005/1452 İçtihat

Üyemizin Özeti
K.H.K.nin 165/3. maddesinin iptal edilmesi ile zarar gören üçüncü kişilerin hükümsüzlük davası açabilmeleri artık her hangi bir süreye tabi değildir. Hükümsüzlük davasının koruma süresi boyunca istenebilmesi mümkündür.
(Karar Tarihi : 21.2.2005)
DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 10.06.2003 tarih ve 2002/757-2003/310 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, dünyada yıllardır üretilen, müvekkili şirketinde üretimini yaptığı hiçbir yenilik ve ayırt edici niteliği bulunmayan plastik malzeme ile kaplı küresel vananın davalılar adına 551 S.H.K.H.K.nin 154. maddesine aykırı olarak faydalı model tescil belgesi aldığını, anılan belgenin yasal unsurları taşımadığını ileri sürerek, hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davalının eylemlerinin haksız rekabet teşkil edip etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının itiraz hakkını 165/3 ve 161. maddeye uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle bu davanın dinlenemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunma ve dosyadaki belgelere göre, 551 S.K.H.K.nin 161. maddesi uyarınca 3 aylık süre zarfında itiraz edilmediği, 165. maddeye göre davacının bu durumda hükümsüzlük davası açamayacağı, davalının faydalı model belgesine dayanarak imalatta bulunması nedeniyle haksız rekabetin kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece 551 S.K.H.K.nin 165/3. maddesine göre davacının hükümsüzlük davası açabilmesi için anılan kararnamenin 161. maddesinde belirtilen üç aylık süre içerisinde başvuruya itiraz etmemiş olması gerektiği, davacının bu maddeye uygun itirazının bulunmadığı, bu nedenle hükümsüzlük davası açamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargılamanın devamı sırasında Anayasa Mahkemesi bir başka davada kendisine yapılan müracaat üzerine 23.03.2004 tarih 2001/1, 2004/36 sayılı kararı ile 551 S.K.H.K.nin 165/3. maddesini Anayasaya aykırı bularak iptaline karar vermiştir.

Anayasanın 156/6. maddesinde "iptal kararları geriye yürümez" hükmü, iptal kararlarının kesinleşen işlemlere tesir etmeyeceği anlamında olup, elde bulunan, uyuşmazlığın sürdüğü davalarda "geriye yürümeme" kuralı uygulanmaz. Diğer bir deyimle, bir davada uygulanması gereken kanun maddesi, başka bir dava vesilesiyle iptal edilmiş ise, bu madde artık eldeki davada da uygulanamaz. Zira davanın yasal dayanağı kalkmıştır.

O halde, somut olayda, anılan K.H.K.nin 165/3. maddesinin iptal edilmesi ile zarar gören üçüncü kişilerin hükümsüzlük davası açabilmeleri artık her hangi bir süreye tabi değildir. Hükümsüzlük davasının koruma süresi boyunca istenebilmesi mümkündür.

Bu durumda mahkemece, davanın süresinde açılmış olduğunun kabulü ile işin esasına girilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 21.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : İşbu kararın özeti tarafımızdan azılmış olup, karar metni Kazancı yayınlarından alınmıştır.
İlgili Mevzuat Hükmü : Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK MADDE 161 :ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İTİRAZI

Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, özellikle 156 ncı madde hükmüne göre yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür.

Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir.

İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebiir.

Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Enstitüye yapılan talepler kabul edilmez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mehmet Saim DİKİCİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 13-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02356291 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.