Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [İİK. 46] TAKİP TÜRLERİ VE UYGULAMASI.
İcra hukukunda genel haciz yolu ile taki en çok kullanılan takip türüdür.Para ve teminat alacaklarının icra yolu tahsil edilmesi ilamsız icra yolu ile mümkündür.Genel haciz yolu ile takip(hacizli takip-adi takip) te borçluya gönderilecek olan ödeme emrinde basılı kağıtlardan ÖRNEK 7 ödeme emri kullanılır. Takip türlerini ilamlı ve ilamsız takip olarak ikiye ayrımak mümkündür.İlamlı takip deniliği zaman;alacak bir ilama yada ilam mahiyetindeki bir belgeye yada özel kanunlar gereğince ilam hükm...
(Şerh No: 11652 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 19:04)

 Bilgi  [İİK. 44] İİK 44 ÜZERİNE KİŞİSEL BİR DÜŞÜNCE.
Ticari faaliyetlerine son vermek isteyen tacir;ticari ilişkilerini sonlandıracağı hususunu bağlı bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline bildirmeye(beyan vermeye),alacaklı ve borçlularının isim ve adresleri ile mevcut olan aktif ve pasif(borçlarını) mevcudiyetini ticaret siciline beyan etmek zorundadır.Bu beyan ticaret sicili tarafından münsaip ilan ve vasıtalarla ilan olunur.Bu ilanın yapılması için keyfiyetini beyan eden tacirin ilan masraflarını da peşinen vermesi gerekmektedir aksi takdirde İİK 4...
(Şerh No: 11651 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 17:55)

 Bilgi  [İİK. 43] İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.
İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Dolayısıyla takip talebinde borçlu olan şahsın mutlaka iflasa tabii şahıslardan olması iflas yolu ile takip için zorunlu şartlardandır.Alaca...
(Şerh No: 11650 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 16:56)

 Bilgi  [İİK. 40] İİK 40.MADDENİN TEORİK OLARAK ANLATIMI
İcranın eski hale iadesi kavramı ilamlı icra takipleri ile ilgilidir.Aleyhine ilamlı icra takibi başlatılan borçlu;ilamı veren mahkemeden almış olduğu temyiz yoluna başvurulduğuna daire derkenar ile icra müdürlüğünden mehil isteyip ve mehil süresinde de tehiri icra kararını dosyaya sunarsa o halde temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra takip muameleleri olduğu yerde durur.Temyiz sonucunda aleyhine icra takibi başlatılan kişinin hiç yada o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla tahakkuk eders...
(Şerh No: 11649 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 13:35)

 Bilgi  [İİK. 33] İİK 33.MADDENİN TEORİK AÇIKLAMASI VE YORUMU
İİK 33.madde ilamların icrası hakkındaki hükümleri için uygulanacak olan bir kanun maddesidir.Alacaklının elinde mahkemeden alınmış bir ilam yada ilam mahiyetine haiz olan belgelerden birisi var ise;bu ilamın gereğini yapmak için ilamlı icra takibi başlatılır.İlamın muhteviyatı;para yada malvalığı alacağı olabileceği gibi;şahıs varlığına ilişkin bir hakta olabilir.İlamlı icra takibine girişen alacaklının başlatmış olduğu bu takibe karşı,borçlu olan kişi yasada sayılan çeşitli ve tahdidi sebepler...
(Şerh No: 11647 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 12:30)

 Bilgi  [İİK. 22] ŞİKAYETİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Şikayet takip hukukuna ilişkin bir kanun yolu olmakla birlikte;şikayet konusu işlem hakkında icranın durdurulması kararı uygulamak icra mahkemesi hakiminin takdirindedir.Şikayet konusu işlem ile ilgili icranın durdurması kararı verilmemişse; red kararına kadar satış işlemi dışında haciz ve muhafaza işlemleri yapılabilir.
(Şerh No: 11646 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 22:32)

 Bilgi  [İİK. 20] SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI
İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerde...
(Şerh No: 11645 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 22:25)

 Bilgi  [İİK. 18] İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.
Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir.Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir.Öncelikl...
(Şerh No: 11644 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 13:41)

 Bilgi  [İİK. 17] ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI.
İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın...
(Şerh No: 11643 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 13:27)

 Bilgi  [İİK. 8] İCRA DAİRELERİNDEKİ TUTANAKLARIN NİTELİĞİ VE YORUMU
İcra dairesi kendisine vaki talepleri tutanağa geçirmek ve altının ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla görevlidir.İcra dairelerinde esas olan yazılılık usulüdür yani sözlü taleplerin ilgili memur tarafından tutanağa geçirilmesi gerekir.Bu tutanaklarda silinti yada kazıntı olmamalı yanlış yazılan kısımların üzeri çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır.Bu tutanaklarını görmek ve örnek almak isteyenlerin dosyada hukuki bir menfaati olduğunu belgelendirmek zorundadır.Avukatlar icra tutanakl...
(Şerh No: 11642 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:16)

 Bilgi  [İİK. 5] İCRA MÜDÜRÜNÜN DİĞER PERSONELİN YAPTIĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU
Her icra ve iflas dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanmış olan icra müdürü,müdür yardımcısı ve müstahdem bulunur.İcra ve iflas hukukuna ilişkin taleplerde karar vermek yetkisi icra ve iflas dairesinin müdür ve müdür yardımcısına aittir.İcra müdür yardımcısının vermiş olduğu kararlar, icra müdürünün daimi gözetimi ve denetimi altında olduğundan dolayıdır ki;icra müdür yardımcısının kanuna aykırı olarak yapmış olduğu işlemden dolayı meydana gelen zararların tazmininden icra müdürü de mütese...
(Şerh No: 11641 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:04)

 Bilgi  [İİK. 4] İCRA MAHKEMESİ'NİN ŞİKAYET KONUSU İŞLEMLE İLGİLİ YETKİSİ
İcra İflas Kanunu'nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas müdürlüklerinin olumlu yada olumsuz olarak İİK 16.maddeye aykırı olarak yaptıkları işlemlerin iptali yada düzeltilmesi için başvurulacak olan merci;sözkonusu işlemi yapan icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.Bu yetki hususu kesin olup taraflarca değiştirilemez.İhtiyati haciz(İİK 257) hususunda;ihtiyati haczin infazı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin inceleme mercii ihtiyati haczi uygulayan icra dairesinin bağlı bulun...
(Şerh No: 11640 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:15)

 Bilgi  [İİK. 1] İİK MADDE 1'İN UYGULAMASI.
İcra ve İflas dairesi olmayan yerlerde icra ve iflas işlerini yürütmekle görevli birinci dereceden sorumlu kişi mahkeme yazı işleri müdürüdür.Bu nedenle mahkeme yazı işleri müdürü vazife başında iken mahkeme katibinin icra müdürüne vekalet yetkisi yoktur.Ayrıca birinci derecede sorumlu olan mahkeme yazı işleri müdürü ile ikinci derece sorumlu olan zabıt katibinin sorumlulukları;icra iflas dairesi olmayan yada örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde bu görevlendirme durumu geçerli ol...
(Şerh No: 11636 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 15-05-2011 21:02)

Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, yapılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.
(Şerh No: 11634 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 14-05-2011 11:13)

Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini bildirdiği 24.06.2009 tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, borçlu vekilince 25.06.2009 tarihinde yapılan fesih isteminin yasal süre içinde yapıldığının kabulü gerekir. Mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin süre yönünden reddi isabetsizdir.
(Şerh No: 11496 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-05-2011 12:51)

İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebilir; Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Karar Kesindir
(Şerh No: 11414 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 12:53)

 Bilgi  [İİK. 354] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.354
Davanın ve Cezanın Düşmesi: Madde 354: Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer. İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.
(Şerh No: 11350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 12:22)

 Bilgi  [İİK. 353] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.353
İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 11349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 12:19)

MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZ
(Şerh No: 11311 - Ekleyen: Av.Şehper Ferda DEMİREL - Tarih : 04-04-2011 14:52)

MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZ
(Şerh No: 11310 - Ekleyen: Av.Şehper Ferda DEMİREL - Tarih : 04-04-2011 14:50)

Borçlu şirket temsilcisi, ödeme emrini tebellüğ edip itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğinden bu feragati itiraz ve şikayet sürelerini de kapsadığından ilgili müdürlükçe ödeme emri tebligatının dönüşünün beklenmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 11030 - Ekleyen: Av.Mehmet Fikri ATEŞ - Tarih : 27-03-2011 19:44)

Haciz ihbarnamesinin bankaya tebliği anında banka hesabında para bulunması durumunda banka aleyhine tazminata hükmedilemez. Bankanın bu para üzerinde hapis hakkı bulunup bulunmadığını banka kayıtları üzerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda oluşacak sonuca göre tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11032 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011 19:38)

Dava, 6183 SK uyarınca açılmış tasarrufun iptali talebine ilişkindir. Kıyasen uygulanması gereken İİK`nın 280. maddesine göre, ticari işletmenin tamamını veya önemli bir bölümünü satın alan kişi gerekli ilanları yapmamış ve satın alırken alacaklılara haber verilmemiş ise borçlunun mal kaçırma kastını bildiği karine olarak kabul edilmektedir. 6183 SK`da da borçlunun mal kaçırma kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerle yaptığı işlemlerin tarihi ne olursa olsun geçersiz olacağı hükme bağlan...
(Şerh No: 11015 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-03-2011 17:10)

Borçlu sanığın icra kefili olduğu ve sanığa icra emri tebliğ edilmediği için icra takibinin kesinleşmediği ve yapılan taahhüdün de borcun tamamını kapsamadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmamıştır. Sanığın beraati gerekir.
(Şerh No: 11014 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-03-2011 17:08)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücrettir; bu durumda gerekli kesintilerin yapılarak net ücret üzerinden ilamlı takip başlatılması gerekmektedir.
(Şerh No: 10996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011 15:22)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücret olarak belirlenmiştir. Bu durumda gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan net miktar için ilamlı takip yapılabilir.
(Şerh No: 10995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011 15:22)

Borçlunun mahkemeye başvurusu, hacze konu menkullerin haczedilmezliğine yönelik şikayettir. Şikayet süresi kural olarak (7) gün olup, bu süre şikayet edenin, şikayet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren (7) gündür (İİK'nın 16. maddesi). Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.
(Şerh No: 10935 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-03-2011 18:28)

İş kazası nedeniyle manevi tazminat alacağının iş ilişkisinden doğduğu tartışmasız olup; bu tür alacaklar da İİK m.206 düzenlemesinde "Birinci Sıra" kapsamında değerlendirilmelidir.
(Şerh No: 10936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-03-2011 17:06)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa; yeniden haciz uygulanabilmesi için, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 17:13)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 17:12)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 17:12)

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suç...
(Şerh No: 10766 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 11-03-2011 14:01)

Borçlunun, hakkında yürütülen icra takibinde, 12.11.2007 tarihinde adresinde yapılan haciz işlemi sırasında, haciz tutanağında 16.860,98.-TL borcu için; 12.12.2007 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.01.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.02.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.03.2008 tarihinde 4.260,98.-TL ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, alacaklı vekilinin de borçlunun taahhüdünü kabul ettiği, ancak borçlunun 12.12.2007 tarihli ilk taksiti ödememesi üzerine, alacaklı vekilinin 11.03.2008 havale tarihli dilekçe...
(Şerh No: 10812 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-03-2011 21:55)

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Bankalarca Açılan Davalarda Genel Mahkemeler Görevlidir
(Şerh No: 10765 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 10-03-2011 12:09)

Takipten sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkündür. Takibe itiraz edilmesi bu ihtiyati haciz kararının kesin hacze dönüşmesine engel teşkil eder ve itirazın kaldırılması isteğinin kabulü halinde ise ihtiyati haciz kararı kesin hacze dönüşür.
(Şerh No: 10764 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 14:09)

Haczolunacak malların başka yerde olması ve haczin, bu yer icra dairesinin istinabesi ile gerçekleştirilmesi halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, istinabe olunan yer İcra Mahkemesi yetkilidir. Asıl icra dairesinin doğrudan tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazması ile haczin uygulanması halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi yetkilidir.
(Şerh No: 10767 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 11:54)

İtirazın iptali davalarında haklılık durumu, takip tarihi itibariyle belirlenir. Asıl alacağa işlemiş faiz ile diğer fer'i alacaklar katılarak yapılan icra takibine itirazın iptali ile ilgili olarak; geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemeyeceğine ilişkin BK m.104/son hükmü dikkate alınarak karar verilmelidir.
(Şerh No: 10768 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 11:43)

Dava müruruzamanının kat'ı sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır. Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz.
(Şerh No: 10730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-03-2011 13:09)

Şikayetçi, 3. sırada pey süren kişidir. İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuk...
(Şerh No: 10576 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:24)

İcra Müdürlüğünce ihalenin kesinleşmesinden itibaren KATMA DEĞER VERGİSİ'nin yatırılması için alacaklıya muhtıra tebliği gerekirken, muhtıra tebliği yapılmadığı anlaşılan karardan sonra ihalenin düşürülmesine karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 10579 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:17)

İ.İ.K.'nun 133. maddesi gereğince taşınmaz yeniden satışa çıkarılmıştır. 11.5.2004 tarihli yeni ihalede bu defa alacaklı vekilinin 15.000.000.000.-TL. bedel teklif ettiği ve alacağına mahsuben taşımazın alacaklıya ihale edildiği anlaşılmıştır. Alıcı-alacaklının ilk ihalede teklif ettiği bedeli yatırmayarak ihalenin düşmesine neden olması ve aradan geçen 1 yılda taşınmazın değer kazandığı da düşünülürse bu defa aynı işlemin tamamlanması için daha düşük bedel tebliğ etmesi iyiniyetle bağdaşmayıp i...
(Şerh No: 10580 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:15)

Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir.
(Şerh No: 10533 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 13:06)

Hissedara satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir ve İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmiş olması; varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının incelenmesine engel teşkil etmez.
(Şerh No: 10578 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:44)

Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten itibaren iki senede yapılmaması, mahkemece re'sen gözetilmesi gereken ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10597 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:38)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10598 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:35)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10599 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:31)

Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya satılan malın esaslı unsurlarındaki hataya yahut ihaleye fesat karıştırıldığına sonradan haberdar olunması hallerinde şikayet süresi ıttıla tarihinden başlar ise de; bu süre ihale tarihinden itibaren 1 seneyi geçemez.
(Şerh No: 10526 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 10:25)

Kanun koyucunun amacı, ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasıdır. İcra ve İflas Kanunu'nun, 133 maddesi uyarınca ihalenin feshi süre ile sınırlı değil ise de taşınmaza alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişiye teklif ve ona ihale edilebilmesi için ilgililerin (özellikle alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişinin) hemen icra müdüründen ihalenin feshini istemeleri gerekir. Açılan ihalenin feshi davası reddedildikten sonra 17.05.2006 tarihinde borçlu vekili ihale bedelini yasada öng...
(Şerh No: 10577 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 26-02-2011 10:50)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10548 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 24-02-2011 23:50)

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı icrai satışı engellemez. Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarında «dava konusu taşınmazın/taşınırın cebri icra yoluyla da satılamayacağı» ayrıca belirtilmiş olmadıkça, dava konusu şeyin rızai devrini önler. İhtiyati tedbir kararı, yapılan icra takibine (ve yapılacak ihaleye) etkili olmaz.
(Şerh No: 10532 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 23:38)

Taşınmazın ihale alıcısı verilen sürede ihale bedelini ödemezse, icra müdürü 2. ihale alıcısına ihalde sürdüğü bedelle taşınmazı almak isteyip istemediğini teklif eder. Ekteki örnekler bütün olarak bu işlemlerin ifasına yönelik olarak verilmiştir. Faydalı olması dileğiyle.
(Şerh No: 10531 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 22:44)

İcra ve İflas Kanunu'nun 114/2 maddesi gereğince satış ilanının şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü, gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların yararları dikkate alınarak takdir ve tayin olunur.
(Şerh No: 10409 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 15:58)

İİK.'nun 127. maddesi uyarınca tebligat çıkartılmış ise de; tebligatta satış günlerinin gerçeği yansıtmadığı, ihale tarihinden farklı günleri içerdiği anlaşıldığından ve bu hususta şikayet konusu yapıldığından mahkemece bu şikayetçi yönünden de satış ilanının usulsüz yapıldığından bahisle ihalenin feshine karar vermek gerekirken eksik inceleme ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 10408 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 14:30)

Talimat İcra Dairesi'nin görevi; esas icra müdürlüğünün gönderdiği talimata uygun olarak haczi uygulayıp tutanağı ilgili icra dairesine göndermekten ibarettir. Haczin kaldırılması ve tedbir kararı gereği takibin durdurulması yönündeki istekler, asıl icra dairesi tarafından karara bağlanmalıdır.
(Şerh No: 10525 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 23:28)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10524 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 22:50)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10523 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 22:46)

İİK'nun 71. maddesine dayanan istemin incelenebilmesi, bu istemin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir.
(Şerh No: 10522 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2011 14:28)

Savcılık tarafından, aracın sicil kaydına konulan "satılamaz" kaydı, aracın rızai satışını önlemeye yönelik bir önlemdir. Açıklanan şerh rızai satışları engellemek amacıyla alındığından böyle bir kaydın varlığı, söz konusu aracın cebri icra yolu ile satışına engel değildir.
(Şerh No: 10521 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 00:06)

Borçlunun, İcra ve İflas Kanunu'nun 134/2 maddesinde belirtilen ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshini istemesi gerekir.
(Şerh No: 10363 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 19-02-2011 00:10)

İcra tutanağında yapılan ödeme taahhüdünde toplam borç miktarının bütün ferileriyle birlikte açıkça gösterilmemesi nedeniyle, taahhüdün hukuken geçerli olmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 10357 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-02-2011 23:37)

İİK. nun 269 ve müteakip maddeleri gereğince icra takibi ancak gayrimenkul kiraları ile ilgili olarak yapılabilir.
(Şerh No: 10325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 14:14)

İİK.nun 269 ve sonraki maddelerine göre yapılacak ilamsız tahliye takibi, sadece gayrimenkuller için mümkündür ve menkul niteliğindeki büfe için uygulanamaz.
(Şerh No: 10324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 14:12)

Kiralananın menkul olması, ilamsız icra yoluyla kira parasının istenmesine engel oluşturmaz.
(Şerh No: 10323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 14:10)

1-İİK.44. maddesinde, ticareti terk eden tacir açısından, muhatapların haklarını korumaya yönelik olarak bir takım yükümlülükler öngörülmüş, bu yükümlülüklere aykırı davranmanın yaptırımı 337/a maddesinde düzenlenmiştir. 2-Yaptırımın gerekçesi"..Bilhassa son senelerde ticareti terk eden kötü niyetli borçluların,işyerlerini terk edip ellerinde malları başkalarına devrederek alacaklılarını zarara uğratmalarının sık görülen bir realite olması, bu tip kötü niyetli kişi ve eylemlerle tesirli bir şek...
(Şerh No: 10322 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-02-2011 11:37)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10151 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 13-02-2011 01:07)

Para alacaklarının haczinde satış isteme süresi söz konusu değildir. Para alacaklarının haczinde, haciz tutanağının İcra ve İflas Kanunu'nun, 103. maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemesi, haczi geçersiz kılmaz.
(Şerh No: 10095 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 22:59)

Alacak haczedildikten sonra üçüncü kişiye tezkere yazılması, İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi kapsamına giren bir işlemdir. Buna karşı üçüncü kişiden bir itiraz ve şikayet öne sürülmediğine göre, dosyaya gönderilen paranın alacaklısına ödenmesi gerekir.
(Şerh No: 10094 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 22:21)

Taşınmazın değeri ile hem alacaklının hem de borçlunun mefaati göz önünde bulundurularak, satış ilanının mahalli gazetede yayınlanması ile yetinilebilir. İcra memuru tarafların menfaatini gözetmek durumundadır.
(Şerh No: 10025 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 13:47)

Cebri icra yolu ile taşınır veya taşınmaz satışlarında, ilanın ne şekilde yapılacağı İİK md. 114'e göre ilgililerin çıkarlarına uygun olarak yapılması gerekir. Satış; satılacak şeyin türüne göre tirajı yüksek ulusal gazetelerde dahi ilan edilmelidir.
(Şerh No: 9952 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 16:49)

Borçlu aleyhine başlatılan takip henüz kesinleşmemiş ise diğer bir deyimle borçluya İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca ödeme emri çıkardıktan sonra borçlu, henüz ödeme emrini tebellüğ etmeden önce borcunu icra dairesine gelip yatırırsa bu aşamada harç ödeme mükellefiyetinden de kurtulmuş olur.
(Şerh No: 9950 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 16:43)

İcra takibine konu edilmiş bir ilamı temyiz eden taraf; İcra ve İflas Kanunu'nun 36. maddesine göre icranın geri bırakılmasını talep etmişse (takip masrafları eklenmeksizin) ilamdaki miktar kadar teminat getirmelidir.
(Şerh No: 9830 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 16:40)

Takip talepnamesine ekli vekaletnamede alacaklı asilin açık adresi mevcut olduğundan; borçlunun çıkarlarını zarara uğratan bir durum söz konusu olmamakla bu husus, takibin ve icra emrinin iptalini gerektirmez. Takip talebinde ve icra emrinde faizin başlangıç tarihi ve oranının gösterilmemiş olması icra emrinin iptalini gerektirmez. Takipte talep edilen faiz oranının veya islemiş faizinin fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, icra emrinin düzeltilmesi gerekip, icra emrinin tamamen iptal...
(Şerh No: 9955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2011 14:32)

Ekli Dosya
(Şerh No: 9953 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 08-02-2011 00:02)

İcra dosyasında vekaletname bulunması halinde mercii dosyasında vekaletname bulunması zorunlu değildir.
(Şerh No: 9837 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-02-2011 12:57)

İcra ve İflas Kanunu'nun 36. maddesinde açıklandığı gibi ilamı temyiz eden borçlu hükmolunan paranın takabül ettiği miktar kadar teminat göstermeğe mecburdur. Maddede ayrıca takip vekalet ücretinin ve alacaklıya ait olan tahsil harcının depo edileceğine dair bir kayıt bulunmadığı halde memurlukça depo edilmesine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 9947 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 06-02-2011 22:40)

Görülmektedir ki, İİK. 62. maddede takibe kısmi itiraz halinde itiraz edilen kısmın; yetkiye ve imzaya itiraz halinde de buna ilişkin itirazların, açıkça gösterilmesi gerekliliği belirtilmesine karşın, borcun tamamına itiraz halinde bunun dilekçede açıkça beyan edilmesi gereğine işaret eden bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yasanın getirmediği bir kısıtlamanın uygulama ile getirilmesi olanaklı değildir. Borcun tamamına İtiraz halinde borçlunun sebep bildirmesi gerekmediği gibi itirazında bel...
(Şerh No: 9826 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-01-2011 11:25)

Şikayet niteliğindeki başvuruda, taraflar gelmese de hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 9825 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 30-01-2011 17:20)

İcra Müdürünün İlama Aykırı Davrandığı İddiası Şikayet Niteliğindedir
(Şerh No: 9823 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 30-01-2011 17:12)

Davacının mal teslimini kanıtlayamaması davacının takibinde kötüniyetli olduğunu göstermeyeceğinden davacı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesi yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 9820 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 26-01-2011 16:50)

Süresinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve bu nedenle hakkındaki icra takibi kesinleşen borçlu, takibi durdurabilmek için bu borcu cebri icra tehdidi altında ödemek zorundadır. Maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalan borçlu, ödediği parayı geri alabilmek için istirdat davası açabilir. Davacının borçlu olmadığı bir parayı ödemiş olması, istirdat davasının maddi hukuka ilişkin tek şartıdır. BK md. 62'dekinin aksine, burada davacı, yalnız borç...
(Şerh No: 9683 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-01-2011 13:19)

Senedin rakam hanesinde tahrifat yapılmış olduğunun saptanması halinde, bedelin yazı ile kaydedilen bölümüne itibar edilmez.
(Şerh No: 9810 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-01-2011 13:15)

Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesinin tamamının haczi kabildir.
(Şerh No: 9812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-01-2011 18:12)

İlamda yazılı olan asıl alacak ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti yönünden tek bir takip yapılabileceği gibi ayrı ayrı takip yapılması da mümkündür. İlamda hükmedilen asıl alacak ve buna bağlı fer'i alacaklar yönünden ayrı ayrı takip yapılmasını engelleyen yasa hükmü de yoktur. Şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 9698 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-01-2011 11:33)

İcra takibinde meskeniyet iddiasında bulunma hakkı yalnız borçluya aittir. Borçlu dışındaki üçüncü şahısların bu konuda hakları yoktur. Merci hakimliğinin bu nedenle şikâyetin reddine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
(Şerh No: 9685 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 17-01-2011 17:48)

Takip talebinde alacağın Türk Lirası karşılığının gösterilmesi zorunludur. Somut olayda, takip talebinde yabancı para alacağının TL karşılığı gösterilmemiştir. Söz konusu noksanlık kamu düzeni ile ilgili olduğundan her aşamada re`sen gözetilmesi gerekli olup takibin iptali nedenidir. Yerel mahkemece yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi hatalıdır.
(Şerh No: 9449 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011 22:29)

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede üç yıl süreyle dosyada işlem yapılmadığını iddia ederek zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Takibin kesinleşmesinden sonraki zamanaşımı itirazları süreye tabi olmayıp her zaman icra mahkemesinde ileri sürülebilir. Açıklanan nedenlerle esasa girilmesi gerekirken itirazın süreden reddi hatalıdır.
(Şerh No: 9448 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011 22:26)

Davacı banka, itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebinde bulunmuştur. Banka kredi sözleşmesinden doğan alacak likit (belirlenebilir, bilinebilir) niteliktedir. Bu nedenle İcra ve İflas Kanunu`nun 67. maddesi uyarınca hükmedilen miktar üzerinden davacı alacaklı lehine icra inkar tazminatına karar verilmesi gerekirken aksi yönde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 9447 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011 22:21)

Dava, icra takibinde borçludan fazla para tahsil edildiği iddiasına dayalı istirdat talebine ilişkindir. Açılmış bir davanın esasının incelenebilmesi bazı şartların tahakkukuna bağlı olup bunlara dava şartı denir. Dava şartlarından biri de davacının o davayı açmakta hukuki yararının bulunmasıdır. Açılmasında hukuki yarar bulunmayan davanın reddi gerekir. İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil edilerek alacaklıya verildiği veya yanlışlıkla bir tarafa para verildiği anlaşılırsa ayrıca bir h...
(Şerh No: 9446 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011 22:19)

Dava, itfa nedeniyle takibin iptali ve haczin kaldırılması talebine ilişkindir. Mahkemece istem aşılarak haciz masrafları ve yediemin ücretinin alacaklıdan tahsiline karar verilmesi hatalıdır. Bütün masraflar borçluya ait olduğundan haksız haciz iddiasıyla masrafların alacaklıdan tahsili, genel hükümlere göre açılacak tazminat davasında değerlendirilebilir.
(Şerh No: 9445 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-01-2011 22:15)

Adaletin dağıtılması, iç ve dış güvenliğin sağlanması, vergi düzenlemeleri ve askerlik gibi hizmet ve tasarruflar kamu yararına dönük olduğundan devletin egemenlik tasarrufları olarak kabul edilmelidir. Bu tasarruflardan doğan tazminat davalarına da adliye mahkemelerinde bakılmalıdır.
(Şerh No: 9443 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-01-2011 15:53)

Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 237. maddesi devlet memurlarının sorumluluğunu düzenlemişse de İcra ve İflas Kanunu 5. maddesi icra memurlarının sorumluluğu için özel düzenleme niteliğindedir.
(Şerh No: 9442 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-01-2011 15:42)

Bir alacak için başlatılan icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleşmesi, o alacak için açılan menfi tespit davasında borçlunun borcu ikrar ettiğine dair karine teşkil etmemelidir. Menfi tespit davasının davalısı konumundaki alacaklının alacağını ispat etmesi gerekir.
(Şerh No: 9422 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 06-01-2011 18:34)

04.05.1978 tarih, 4/5 sayılı İBK'ya göre ölü kişi hakkında takip yapılamaz; açılan takip mirasçılarına yöneltilemez. Bu husus kamu düzenine ilişkindir ve süresiz şikayete tabidir.
(Şerh No: 9424 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-01-2011 13:40)

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter.
(Şerh No: 9420 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-01-2011 23:24)

Genel haciz yoluyla icra takibinde, takip talebinde ve ödeme emrinde borçlunun iki ayrı adresi gösterilmiştir. Dosya kapsamından, borçlunun iki adresine de ödeme emri tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. İkinci kez tebliğ edilen ödeme emri ile borçluya yeni bir itiraz hakkı tanınmış sayılır. İkinci tebliğ tarihi dikkate alındığında yapılan şikayet süresindedir. Bu halde işin esasının incelenmesi gerekir.
(Şerh No: 9417 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-01-2011 15:13)

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 123. maddesinde yapılan değişiklik ile banka ve finans kuruluşlarının kredilerin geri dönüşümüne ilişkin giriştikleri icra takiplerinde yapacakları işlemler icra harçlarından istisna tutulmuştur. Alacaklısının banka olduğu bir takip dosyasında tahsil harcı alınması yerinde değildir.
(Şerh No: 9405 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-01-2011 18:22)

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlu ödeme def’inde bulunması; Tediye Makbuzunda takip dayanağı senede açıkça atıfta bulunularak borcun ödendiği belirtilmesi; Makbuzdaki İmzanın alacaklı tarafından kabul edilmemesi;
(Şerh No: 9406 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 01-01-2011 17:41)

İİK.150/b maddesi uyarınca, ipotekli taşınmazın kiracısına (3.kişiye),kira paralarını icra dosyasına yatırması yönünde yazı gönderilmesi halinde, bu tarihten sonra kira paralarını icra dosyasına ödemesi, anılan yazıya yönelik şikayetlerini icra mahkemesine bildirmesi gerekir. 3.Kişi kiracının İcra Mahkemesine bu yönde bir başvurusu ve kira borcu bulunmadığı yönünde mahkemeden almış olduğu bir karar da bulunmadığı bir durumda,kiracı 3.kişinin muhtıranın tebliğinden itibaren kira paralarını icra d...
(Şerh No: 9403 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-12-2010 14:29)

İİK.150/e maddesi gereğince,alacaklının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınmazlar için 2 yıl içinde şatış isteme zorunluluğu vardır. Aynı maddenin son bendinde ise (İİK.nun 78/2. maddesinin rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde de kıyasen uygulanacağı) hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borçlu tarafından takibe itiraz edilmesi ve alacaklının itirazın iptali davası açması halinde, itirazın iptali kararının kesinleşmesine kadar geçecek zaman,2 yıllık satış isteme süresin hesa...
(Şerh No: 9402 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-12-2010 14:11)

İpoteğin İmar Kanunu uyarınca,imar uygulaması sonucunda oluşturulduğu(tarafların özgür iradesiyle düzenlenmiş ipotek akit tablosu bulunmadığı)bir durumda, İİK.148. ve sonraki maddelerinde öngörülen nitelikte bir hukuki ilişkinin varlığından söz edileyeceğinden, artık İİK.153/2. madde hükmünün olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.
(Şerh No: 9401 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 31-12-2010 13:46)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,13450909 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.