Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu - Son Eklenen Şerhler

İcra dairelerince tanzim olunan tutanakların aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan ve aksinin aynı mahiyette bir delille ispatlanması gereken tutanaklar olduğu,her ne kadar dosyanın taraflarınca tanzim edilen tutanaklar ve talepler olsa da bu taleplerin ve tutanakların ancak icra mdürü veya memurları tarafından imzalanmaları veya havale edilmeleri sureti ile geçerlik ve hukuki koruma kazanacağı,bonoya dayalı yapılan takipte bonoya ilişkin zamanşımı süresi olan 3 yılın dosyadaki son işlem tarihi...
(Şerh No: 9397 - Ekleyen: Av.Ömer Faruk ÜSTÜNDAĞ - Tarih : 13-09-2011 16:06)

Alacaklının, genel haciz yoluyla başlattığı takibin dayanağı Kredi kartı ve Bireysel Kredi Sözleşmesidir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ( İİK ) 68/b maddesi koşullarında borçluya tebliğ olunan kat ihtarına borçlu, herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Durum bu olunca, kat ihtarındaki asıl alacak miktarı ve talep edilen faiz oranı kesinleşmiş; itiraz edilmeyen hesap özeti İİK.68.maddede yazılı belgelerden sayılma niteliğine dönüşmüştür. Dar yetkili icra mahkemesinde yapılan itirazın kald...
(Şerh No: 12070 - Ekleyen: Av.Selen ŞAVLI - Tarih : 20-08-2011 10:36)

Alacaklının kötü niyet tazminatı ile sorumlu tutulabilmesi için icra takibine haksız ve kötü niyetle girişmiş olması gerekir.Eldeki dava uyuşmazlık,arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yorumundan kaynaklandığından davacının kötü niyetli olarak kabulübe olanak yoktur.
(Şerh No: 12066 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 12-08-2011 15:30)

Tahliye isteğinin yer almadığı takip talebi alacalıya tahliye açısından hakbahşetmez.
(Şerh No: 12072 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 12-08-2011 15:17)

Hamile karşı ikame ettiği menfi tespit davası reddedilen keşidecinin, cirantaya karşı borçlu olmadığının tespitini istemesinde hukuki yararı vardır.
(Şerh No: 12032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 28-07-2011 15:05)

Alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde bankadaki paranın İcra Dosyasına istenmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11944 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:14)

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11943 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:11)

Takip dayanağı senette iki ayrı vade bulunduğundan takibin iptaline karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 11942 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-07-2011 20:07)

3. şahıs bankaya 89/1-1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, bankanın sorumluluğu haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek para ile ilgili bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11863 - Ekleyen: Keziban ÇOLAK - Tarih : 13-07-2011 22:57)

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.
(Şerh No: 11837 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-07-2011 22:22)

Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar Haciz Edilemez.
(Şerh No: 11779 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 02-07-2011 17:34)

İhtiyati haciz isteyen tarafından kullandırılan tarımsal kredi için asıl borçludan ipotek alınmış, ancak, aleyhlerine ihtiyati haciz istenen müşterek borçlu ve müteselsil kefillerden ipotek veya rehin alınmamıştır. Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. İhtiyati hacze karar verilebilmesi için gerekli koşullardan biri de alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır. Bahse konu yasal düzenlemele...
(Şerh No: 11713 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011 18:06)

İİK. nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun haline münasip evi haczedilemez.
(Şerh No: 11712 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011 18:03)

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ilamına dayanılarak yapılacak ihalelerde satış memurluğunca taşınmazların satışa esas kıymet takdirinin yapılması gerekir. Somut olayda satış memurluğunca sulh hukuk mahkemesindeki yargılama sırasında davanın kendi koşulları içinde belirlenen kıymet takdirine dayalı olarak satış yapılmıştır. Mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi doğru görülmemiştir.
(Şerh No: 11711 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011 18:00)

Tahliye davası acele davalardan olduğu için Adli tatilde de tahliye davası görülmektedir.
(Şerh No: 11710 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011 17:56)

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde takip süreci, rehin konusu malın satışı ve bedelin alacaklılara dağıtılması ile son bulur. Borçlunun rehinli malının bedeli araç üzerindeki hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmezse, başka malların haczi suretiyle takibe devam edilemez. Bu durumda alacaklılara rehin açığı belgesi verilir ve alacaklılar bu belgeye dayanarak borçlu hakkında haciz ya da iflas yolu ile takip yollarına müracaat edebilirler.
(Şerh No: 11708 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-06-2011 21:36)

Davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı hakkında ...
(Şerh No: 11707 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-06-2011 21:33)

Kıymet takdir raporu borçlulara ipotek belgesinde bildirdikleri adrese usulüne uygun tebliğ edilmiştir.
(Şerh No: 11674 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:39)

İİK. nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. Mahkemece, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişil...
(Şerh No: 11673 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:35)

Kira alacağının tahsili için icra takibine geçilmiş ve borçluya 51 örnek ihtarlı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlunun icra dosyasına başvurarak takibe itiraz etmediği görülmektedir. Alacaklı vekili takip talepnamesinde (sözlü kira akdine) dayanmış, borçlu tarafından bu ilişkiye karşı çıkılmamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki kiracılık ilişkisi ve talep edilen kira bedeli kesinleşmiştir. İstemin kabulü ile borçlunun mecurdan tahliyesi yerine davanın reddi isabetsizdir.
(Şerh No: 11672 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:33)

Vadenin, tanzim tarihinden önce olması halinde kambiyo vasfı etkilenecektir. Ancak, her iki tarihin aynı olması bono niteliğini etkilemez.
(Şerh No: 11671 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:31)

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir Belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunmamaktadır.
(Şerh No: 11670 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 16:28)

5271 S.K. m.264 ve Anayasa'nın 36.maddesi birlikte değerlendirildiğinde; şikayet dilekçesinin hatalı mercie verilmesi halinde, verildiği tarihten itibaren evrakın ilgili mercie gönderilmesine ya da doğrusu da gösterilmek suretiyle hatalı mercie başvurduğu hususu ilgilisine bildirildiği tarihe kadar şikayete ilişkin sürenin işlemeyeceğinin kabulü gerekir.
(Şerh No: 11669 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-06-2011 09:49)

Yedieminlik görevini suistimal suçu, teslim amacı dışında tasarufta bulunulması durumunda oluşmaktadır.
(Şerh No: 11661 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011 09:43)

İİK m.277 mucibince ikame edilen tasarrufun iptali davasında ihtilaf, taşınmazın aynına ilişkin olmadığından; işbu davada hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilamın kesinleşmesi gerekmez.
(Şerh No: 11668 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2011 17:26)

İİK m.277 mucibince ikame edilen tasarrufun iptali davasında ittihaz edilen kararın amacı alacaklıya, borçlunun tasarrufuna konu maldan alacağını tahsil olanağı sağlamak olduğundan; tasarrufun iptali davasının konusu ayni değil, şahsi hak doğurucu niteliktedir.
(Şerh No: 11667 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2011 17:26)

 Bilgi  [İİK. 39] İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..
İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile 1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğu...
(Şerh No: 11648 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 19:55)

 Bilgi  [İİK. 46] TAKİP TÜRLERİ VE UYGULAMASI.
İcra hukukunda genel haciz yolu ile taki en çok kullanılan takip türüdür.Para ve teminat alacaklarının icra yolu tahsil edilmesi ilamsız icra yolu ile mümkündür.Genel haciz yolu ile takip(hacizli takip-adi takip) te borçluya gönderilecek olan ödeme emrinde basılı kağıtlardan ÖRNEK 7 ödeme emri kullanılır. Takip türlerini ilamlı ve ilamsız takip olarak ikiye ayrımak mümkündür.İlamlı takip deniliği zaman;alacak bir ilama yada ilam mahiyetindeki bir belgeye yada özel kanunlar gereğince ilam hükm...
(Şerh No: 11652 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 18:04)

 Bilgi  [İİK. 44] İİK 44 ÜZERİNE KİŞİSEL BİR DÜŞÜNCE.
Ticari faaliyetlerine son vermek isteyen tacir;ticari ilişkilerini sonlandıracağı hususunu bağlı bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline bildirmeye(beyan vermeye),alacaklı ve borçlularının isim ve adresleri ile mevcut olan aktif ve pasif(borçlarını) mevcudiyetini ticaret siciline beyan etmek zorundadır.Bu beyan ticaret sicili tarafından münsaip ilan ve vasıtalarla ilan olunur.Bu ilanın yapılması için keyfiyetini beyan eden tacirin ilan masraflarını da peşinen vermesi gerekmektedir aksi takdirde İİK 4...
(Şerh No: 11651 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 16:55)

 Bilgi  [İİK. 43] İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.
İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.Dolayısıyla takip talebinde borçlu olan şahsın mutlaka iflasa tabii şahıslardan olması iflas yolu ile takip için zorunlu şartlardandır.Alaca...
(Şerh No: 11650 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 15:56)

 Bilgi  [İİK. 40] İİK 40.MADDENİN TEORİK OLARAK ANLATIMI
İcranın eski hale iadesi kavramı ilamlı icra takipleri ile ilgilidir.Aleyhine ilamlı icra takibi başlatılan borçlu;ilamı veren mahkemeden almış olduğu temyiz yoluna başvurulduğuna daire derkenar ile icra müdürlüğünden mehil isteyip ve mehil süresinde de tehiri icra kararını dosyaya sunarsa o halde temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra takip muameleleri olduğu yerde durur.Temyiz sonucunda aleyhine icra takibi başlatılan kişinin hiç yada o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla tahakkuk eders...
(Şerh No: 11649 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 12:35)

 Bilgi  [İİK. 33] İİK 33.MADDENİN TEORİK AÇIKLAMASI VE YORUMU
İİK 33.madde ilamların icrası hakkındaki hükümleri için uygulanacak olan bir kanun maddesidir.Alacaklının elinde mahkemeden alınmış bir ilam yada ilam mahiyetine haiz olan belgelerden birisi var ise;bu ilamın gereğini yapmak için ilamlı icra takibi başlatılır.İlamın muhteviyatı;para yada malvalığı alacağı olabileceği gibi;şahıs varlığına ilişkin bir hakta olabilir.İlamlı icra takibine girişen alacaklının başlatmış olduğu bu takibe karşı,borçlu olan kişi yasada sayılan çeşitli ve tahdidi sebepler...
(Şerh No: 11647 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 22-05-2011 11:30)

 Bilgi  [İİK. 22] ŞİKAYETİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
Şikayet takip hukukuna ilişkin bir kanun yolu olmakla birlikte;şikayet konusu işlem hakkında icranın durdurulması kararı uygulamak icra mahkemesi hakiminin takdirindedir.Şikayet konusu işlem ile ilgili icranın durdurması kararı verilmemişse; red kararına kadar satış işlemi dışında haciz ve muhafaza işlemleri yapılabilir.
(Şerh No: 11646 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 21:32)

 Bilgi  [İİK. 20] SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI
İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerde...
(Şerh No: 11645 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 21:25)

 Bilgi  [İİK. 18] İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.
Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir.Takipte taraf olan alacaklının şikayette de taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir.Öncelikl...
(Şerh No: 11644 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:41)

 Bilgi  [İİK. 17] ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI.
İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın...
(Şerh No: 11643 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 12:27)

 Bilgi  [İİK. 8] İCRA DAİRELERİNDEKİ TUTANAKLARIN NİTELİĞİ VE YORUMU
İcra dairesi kendisine vaki talepleri tutanağa geçirmek ve altının ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla görevlidir.İcra dairelerinde esas olan yazılılık usulüdür yani sözlü taleplerin ilgili memur tarafından tutanağa geçirilmesi gerekir.Bu tutanaklarda silinti yada kazıntı olmamalı yanlış yazılan kısımların üzeri çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır.Bu tutanaklarını görmek ve örnek almak isteyenlerin dosyada hukuki bir menfaati olduğunu belgelendirmek zorundadır.Avukatlar icra tutanakl...
(Şerh No: 11642 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:16)

 Bilgi  [İİK. 5] İCRA MÜDÜRÜNÜN DİĞER PERSONELİN YAPTIĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUĞU
Her icra ve iflas dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanmış olan icra müdürü,müdür yardımcısı ve müstahdem bulunur.İcra ve iflas hukukuna ilişkin taleplerde karar vermek yetkisi icra ve iflas dairesinin müdür ve müdür yardımcısına aittir.İcra müdür yardımcısının vermiş olduğu kararlar, icra müdürünün daimi gözetimi ve denetimi altında olduğundan dolayıdır ki;icra müdür yardımcısının kanuna aykırı olarak yapmış olduğu işlemden dolayı meydana gelen zararların tazmininden icra müdürü de mütese...
(Şerh No: 11641 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 11:04)

 Bilgi  [İİK. 4] İCRA MAHKEMESİ'NİN ŞİKAYET KONUSU İŞLEMLE İLGİLİ YETKİSİ
İcra İflas Kanunu'nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas müdürlüklerinin olumlu yada olumsuz olarak İİK 16.maddeye aykırı olarak yaptıkları işlemlerin iptali yada düzeltilmesi için başvurulacak olan merci;sözkonusu işlemi yapan icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.Bu yetki hususu kesin olup taraflarca değiştirilemez.İhtiyati haciz(İİK 257) hususunda;ihtiyati haczin infazı ile ilgili itiraz ve şikayetlerin inceleme mercii ihtiyati haczi uygulayan icra dairesinin bağlı bulun...
(Şerh No: 11640 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011 10:15)

 Bilgi  [İİK. 1] İİK MADDE 1'İN UYGULAMASI.
İcra ve İflas dairesi olmayan yerlerde icra ve iflas işlerini yürütmekle görevli birinci dereceden sorumlu kişi mahkeme yazı işleri müdürüdür.Bu nedenle mahkeme yazı işleri müdürü vazife başında iken mahkeme katibinin icra müdürüne vekalet yetkisi yoktur.Ayrıca birinci derecede sorumlu olan mahkeme yazı işleri müdürü ile ikinci derece sorumlu olan zabıt katibinin sorumlulukları;icra iflas dairesi olmayan yada örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde bu görevlendirme durumu geçerli ol...
(Şerh No: 11636 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 15-05-2011 20:02)

Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, yapılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.
(Şerh No: 11634 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 14-05-2011 10:13)

Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini bildirdiği 24.06.2009 tarihi tebliğ tarihi kabul edileceğinden, borçlu vekilince 25.06.2009 tarihinde yapılan fesih isteminin yasal süre içinde yapıldığının kabulü gerekir. Mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin süre yönünden reddi isabetsizdir.
(Şerh No: 11496 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 07-05-2011 11:51)

İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebilir; Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Karar Kesindir
(Şerh No: 11414 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 24-04-2011 11:53)

 Bilgi  [İİK. 354] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.354
Davanın ve Cezanın Düşmesi: Madde 354: Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticelerile beraber ceza düşer. İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.
(Şerh No: 11350 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:22)

 Bilgi  [İİK. 353] 6217 S.K. Değişikliğinden Önce İİK m.353
İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 11349 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2011 11:19)

MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZ
(Şerh No: 11311 - Ekleyen: Av.Şehper Ferda DEMİREL - Tarih : 04-04-2011 13:52)

MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZ
(Şerh No: 11310 - Ekleyen: Av.Şehper Ferda DEMİREL - Tarih : 04-04-2011 13:50)

Borçlu şirket temsilcisi, ödeme emrini tebellüğ edip itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğinden bu feragati itiraz ve şikayet sürelerini de kapsadığından ilgili müdürlükçe ödeme emri tebligatının dönüşünün beklenmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 11030 - Ekleyen: Av.Mehmet Fikri ATEŞ - Tarih : 27-03-2011 18:44)

Haciz ihbarnamesinin bankaya tebliği anında banka hesabında para bulunması durumunda banka aleyhine tazminata hükmedilemez. Bankanın bu para üzerinde hapis hakkı bulunup bulunmadığını banka kayıtları üzerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda oluşacak sonuca göre tespit edilmesi gerekmektedir.
(Şerh No: 11032 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 27-03-2011 18:38)

Dava, 6183 SK uyarınca açılmış tasarrufun iptali talebine ilişkindir. Kıyasen uygulanması gereken İİK`nın 280. maddesine göre, ticari işletmenin tamamını veya önemli bir bölümünü satın alan kişi gerekli ilanları yapmamış ve satın alırken alacaklılara haber verilmemiş ise borçlunun mal kaçırma kastını bildiği karine olarak kabul edilmektedir. 6183 SK`da da borçlunun mal kaçırma kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerle yaptığı işlemlerin tarihi ne olursa olsun geçersiz olacağı hükme bağlan...
(Şerh No: 11015 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-03-2011 16:10)

Borçlu sanığın icra kefili olduğu ve sanığa icra emri tebliğ edilmediği için icra takibinin kesinleşmediği ve yapılan taahhüdün de borcun tamamını kapsamadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmamıştır. Sanığın beraati gerekir.
(Şerh No: 11014 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-03-2011 16:08)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücrettir; bu durumda gerekli kesintilerin yapılarak net ücret üzerinden ilamlı takip başlatılması gerekmektedir.
(Şerh No: 10996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011 14:22)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücret olarak belirlenmiştir. Bu durumda gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan net miktar için ilamlı takip yapılabilir.
(Şerh No: 10995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011 14:22)

Borçlunun mahkemeye başvurusu, hacze konu menkullerin haczedilmezliğine yönelik şikayettir. Şikayet süresi kural olarak (7) gün olup, bu süre şikayet edenin, şikayet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren (7) gündür (İİK'nın 16. maddesi). Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.
(Şerh No: 10935 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-03-2011 17:28)

İş kazası nedeniyle manevi tazminat alacağının iş ilişkisinden doğduğu tartışmasız olup; bu tür alacaklar da İİK m.206 düzenlemesinde "Birinci Sıra" kapsamında değerlendirilmelidir.
(Şerh No: 10936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 15-03-2011 16:06)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa; yeniden haciz uygulanabilmesi için, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10910 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 16:13)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 16:12)

Yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmışsa yeniden haciz uygulanabilmesi için; borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 10911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-03-2011 16:12)

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suç...
(Şerh No: 10766 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 11-03-2011 13:01)

Borçlunun, hakkında yürütülen icra takibinde, 12.11.2007 tarihinde adresinde yapılan haciz işlemi sırasında, haciz tutanağında 16.860,98.-TL borcu için; 12.12.2007 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.01.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.02.2008 tarihinde 4.200,00.-TL, 12.03.2008 tarihinde 4.260,98.-TL ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, alacaklı vekilinin de borçlunun taahhüdünü kabul ettiği, ancak borçlunun 12.12.2007 tarihli ilk taksiti ödememesi üzerine, alacaklı vekilinin 11.03.2008 havale tarihli dilekçe...
(Şerh No: 10812 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-03-2011 20:55)

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Bankalarca Açılan Davalarda Genel Mahkemeler Görevlidir
(Şerh No: 10765 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 10-03-2011 11:09)

Takipten sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkündür. Takibe itiraz edilmesi bu ihtiyati haciz kararının kesin hacze dönüşmesine engel teşkil eder ve itirazın kaldırılması isteğinin kabulü halinde ise ihtiyati haciz kararı kesin hacze dönüşür.
(Şerh No: 10764 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 13:09)

Haczolunacak malların başka yerde olması ve haczin, bu yer icra dairesinin istinabesi ile gerçekleştirilmesi halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, istinabe olunan yer İcra Mahkemesi yetkilidir. Asıl icra dairesinin doğrudan tapu sicil müdürlüğüne müzekkere yazması ile haczin uygulanması halinde; hacizle ilgili şikayetlerde, asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi yetkilidir.
(Şerh No: 10767 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 10:54)

İtirazın iptali davalarında haklılık durumu, takip tarihi itibariyle belirlenir. Asıl alacağa işlemiş faiz ile diğer fer'i alacaklar katılarak yapılan icra takibine itirazın iptali ile ilgili olarak; geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemeyeceğine ilişkin BK m.104/son hükmü dikkate alınarak karar verilmelidir.
(Şerh No: 10768 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 09-03-2011 10:43)

Dava müruruzamanının kat'ı sebeplerinden biri olan hükümle kesilmiş bulunan müruruzaman müddeti, her ne olursa olsun hükümden sonra başlayan yeni müruruzaman müddeti daima on sene olmakla beraber; bu husus icraya mahsus olmayıp dava müruruzamanıdır. Hüküm ile kararın tebliği arasında on sene veya daha ziyade bir müddet geçmiş olması hali bozma sebebidir ve esasa girilerek temyiz incelemesi yapılamaz.
(Şerh No: 10730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-03-2011 12:09)

Şikayetçi, 3. sırada pey süren kişidir. İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuk...
(Şerh No: 10576 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 12:24)

İcra Müdürlüğünce ihalenin kesinleşmesinden itibaren KATMA DEĞER VERGİSİ'nin yatırılması için alacaklıya muhtıra tebliği gerekirken, muhtıra tebliği yapılmadığı anlaşılan karardan sonra ihalenin düşürülmesine karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 10579 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 12:17)

İ.İ.K.'nun 133. maddesi gereğince taşınmaz yeniden satışa çıkarılmıştır. 11.5.2004 tarihli yeni ihalede bu defa alacaklı vekilinin 15.000.000.000.-TL. bedel teklif ettiği ve alacağına mahsuben taşımazın alacaklıya ihale edildiği anlaşılmıştır. Alıcı-alacaklının ilk ihalede teklif ettiği bedeli yatırmayarak ihalenin düşmesine neden olması ve aradan geçen 1 yılda taşınmazın değer kazandığı da düşünülürse bu defa aynı işlemin tamamlanması için daha düşük bedel tebliğ etmesi iyiniyetle bağdaşmayıp i...
(Şerh No: 10580 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 12:15)

Mahcuz malın ipotekli bulunduğu ve ipoteğin hacizlerden öncesine ilişkin bulunduğu gözetilerek satılan ipotekli ve mahcuz taşınmazın bedelinden öncelikle ipotek alacağının karşılanmasından sonra kalan paranın paylaşımı için hacizli alacaklar yönünden sıra cetveli yapılması gerekir.
(Şerh No: 10533 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 12:06)

Hissedara satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir ve İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmiş olması; varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının incelenmesine engel teşkil etmez.
(Şerh No: 10578 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 09:44)

Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten itibaren iki senede yapılmaması, mahkemece re'sen gözetilmesi gereken ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10597 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 09:38)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10598 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 09:35)

İİK.'nun 114.maddesine göre ilanın şekli hakkında icra müdürlüğünün takdir hakkı var ise de; işbu takdir hakkının tarafların menfaatlerine, olaya en uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi, ihalenin feshi sebebidir.
(Şerh No: 10599 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 09:31)

Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya satılan malın esaslı unsurlarındaki hataya yahut ihaleye fesat karıştırıldığına sonradan haberdar olunması hallerinde şikayet süresi ıttıla tarihinden başlar ise de; bu süre ihale tarihinden itibaren 1 seneyi geçemez.
(Şerh No: 10526 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011 09:25)

Kanun koyucunun amacı, ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasıdır. İcra ve İflas Kanunu'nun, 133 maddesi uyarınca ihalenin feshi süre ile sınırlı değil ise de taşınmaza alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişiye teklif ve ona ihale edilebilmesi için ilgililerin (özellikle alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişinin) hemen icra müdüründen ihalenin feshini istemeleri gerekir. Açılan ihalenin feshi davası reddedildikten sonra 17.05.2006 tarihinde borçlu vekili ihale bedelini yasada öng...
(Şerh No: 10577 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 26-02-2011 09:50)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10548 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 24-02-2011 22:50)

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı icrai satışı engellemez. Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarında «dava konusu taşınmazın/taşınırın cebri icra yoluyla da satılamayacağı» ayrıca belirtilmiş olmadıkça, dava konusu şeyin rızai devrini önler. İhtiyati tedbir kararı, yapılan icra takibine (ve yapılacak ihaleye) etkili olmaz.
(Şerh No: 10532 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 22:38)

Taşınmazın ihale alıcısı verilen sürede ihale bedelini ödemezse, icra müdürü 2. ihale alıcısına ihalde sürdüğü bedelle taşınmazı almak isteyip istemediğini teklif eder. Ekteki örnekler bütün olarak bu işlemlerin ifasına yönelik olarak verilmiştir. Faydalı olması dileğiyle.
(Şerh No: 10531 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 21:44)

İcra ve İflas Kanunu'nun 114/2 maddesi gereğince satış ilanının şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü, gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların yararları dikkate alınarak takdir ve tayin olunur.
(Şerh No: 10409 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 14:58)

İİK.'nun 127. maddesi uyarınca tebligat çıkartılmış ise de; tebligatta satış günlerinin gerçeği yansıtmadığı, ihale tarihinden farklı günleri içerdiği anlaşıldığından ve bu hususta şikayet konusu yapıldığından mahkemece bu şikayetçi yönünden de satış ilanının usulsüz yapıldığından bahisle ihalenin feshine karar vermek gerekirken eksik inceleme ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
(Şerh No: 10408 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 23-02-2011 13:30)

Talimat İcra Dairesi'nin görevi; esas icra müdürlüğünün gönderdiği talimata uygun olarak haczi uygulayıp tutanağı ilgili icra dairesine göndermekten ibarettir. Haczin kaldırılması ve tedbir kararı gereği takibin durdurulması yönündeki istekler, asıl icra dairesi tarafından karara bağlanmalıdır.
(Şerh No: 10525 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 22:28)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10524 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 21:50)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10523 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 21-02-2011 21:46)

İİK'nun 71. maddesine dayanan istemin incelenebilmesi, bu istemin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir.
(Şerh No: 10522 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-02-2011 13:28)

Savcılık tarafından, aracın sicil kaydına konulan "satılamaz" kaydı, aracın rızai satışını önlemeye yönelik bir önlemdir. Açıklanan şerh rızai satışları engellemek amacıyla alındığından böyle bir kaydın varlığı, söz konusu aracın cebri icra yolu ile satışına engel değildir.
(Şerh No: 10521 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 20-02-2011 23:06)

Borçlunun, İcra ve İflas Kanunu'nun 134/2 maddesinde belirtilen ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshini istemesi gerekir.
(Şerh No: 10363 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 18-02-2011 23:10)

İcra tutanağında yapılan ödeme taahhüdünde toplam borç miktarının bütün ferileriyle birlikte açıkça gösterilmemesi nedeniyle, taahhüdün hukuken geçerli olmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 10357 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 16-02-2011 22:37)

İİK. nun 269 ve müteakip maddeleri gereğince icra takibi ancak gayrimenkul kiraları ile ilgili olarak yapılabilir.
(Şerh No: 10325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 13:14)

İİK.nun 269 ve sonraki maddelerine göre yapılacak ilamsız tahliye takibi, sadece gayrimenkuller için mümkündür ve menkul niteliğindeki büfe için uygulanamaz.
(Şerh No: 10324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 13:12)

Kiralananın menkul olması, ilamsız icra yoluyla kira parasının istenmesine engel oluşturmaz.
(Şerh No: 10323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011 13:10)

1-İİK.44. maddesinde, ticareti terk eden tacir açısından, muhatapların haklarını korumaya yönelik olarak bir takım yükümlülükler öngörülmüş, bu yükümlülüklere aykırı davranmanın yaptırımı 337/a maddesinde düzenlenmiştir. 2-Yaptırımın gerekçesi"..Bilhassa son senelerde ticareti terk eden kötü niyetli borçluların,işyerlerini terk edip ellerinde malları başkalarına devrederek alacaklılarını zarara uğratmalarının sık görülen bir realite olması, bu tip kötü niyetli kişi ve eylemlerle tesirli bir şek...
(Şerh No: 10322 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-02-2011 10:37)

Ekli Dosya
(Şerh No: 10151 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 13-02-2011 00:07)

Para alacaklarının haczinde satış isteme süresi söz konusu değildir. Para alacaklarının haczinde, haciz tutanağının İcra ve İflas Kanunu'nun, 103. maddesi uyarınca borçluya tebliğ edilmemesi, haczi geçersiz kılmaz.
(Şerh No: 10095 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 21:59)

Alacak haczedildikten sonra üçüncü kişiye tezkere yazılması, İcra ve İflas Kanunu'nun 89. maddesi kapsamına giren bir işlemdir. Buna karşı üçüncü kişiden bir itiraz ve şikayet öne sürülmediğine göre, dosyaya gönderilen paranın alacaklısına ödenmesi gerekir.
(Şerh No: 10094 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 21:21)

Taşınmazın değeri ile hem alacaklının hem de borçlunun mefaati göz önünde bulundurularak, satış ilanının mahalli gazetede yayınlanması ile yetinilebilir. İcra memuru tarafların menfaatini gözetmek durumundadır.
(Şerh No: 10025 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 12-02-2011 12:47)

Cebri icra yolu ile taşınır veya taşınmaz satışlarında, ilanın ne şekilde yapılacağı İİK md. 114'e göre ilgililerin çıkarlarına uygun olarak yapılması gerekir. Satış; satılacak şeyin türüne göre tirajı yüksek ulusal gazetelerde dahi ilan edilmelidir.
(Şerh No: 9952 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 15:49)

Borçlu aleyhine başlatılan takip henüz kesinleşmemiş ise diğer bir deyimle borçluya İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca ödeme emri çıkardıktan sonra borçlu, henüz ödeme emrini tebellüğ etmeden önce borcunu icra dairesine gelip yatırırsa bu aşamada harç ödeme mükellefiyetinden de kurtulmuş olur.
(Şerh No: 9950 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 15:43)

İcra takibine konu edilmiş bir ilamı temyiz eden taraf; İcra ve İflas Kanunu'nun 36. maddesine göre icranın geri bırakılmasını talep etmişse (takip masrafları eklenmeksizin) ilamdaki miktar kadar teminat getirmelidir.
(Şerh No: 9830 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 10-02-2011 15:40)

Takip talepnamesine ekli vekaletnamede alacaklı asilin açık adresi mevcut olduğundan; borçlunun çıkarlarını zarara uğratan bir durum söz konusu olmamakla bu husus, takibin ve icra emrinin iptalini gerektirmez. Takip talebinde ve icra emrinde faizin başlangıç tarihi ve oranının gösterilmemiş olması icra emrinin iptalini gerektirmez. Takipte talep edilen faiz oranının veya islemiş faizinin fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, icra emrinin düzeltilmesi gerekip, icra emrinin tamamen iptal...
(Şerh No: 9955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-02-2011 13:32)

Ekli Dosya
(Şerh No: 9953 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 07-02-2011 23:02)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,05028009 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.