Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 100

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 100
HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:
İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

1 - İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2 - Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 - Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 - Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.
 7  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 100 İçtihatları

üçüncü kişi nezdinde doğacak (beklenen) alacakların tezkere yazılması suretiyle haczi mümkün değildir. Bu itibarla şikayet olunanın alacaklı olduğu takip dosyasından Kazan Mal Müdürlüğü'ne gönderilen 03.06.2009 tarihli yazı, yasanın 89. maddesinde düzenlenen haciz ihbarnamesi niteliğinde olmayıp, haciz tezkeresi olarak kabul edilebilir. Haciz tezkeresi ile borçlunun üçüncü kişilerde doğacak alacaklarına haciz konulması mümkün değildir.
(Şerh No: 16758 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 14-03-2018)

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde takip süreci, rehin konusu malın satışı ve bedelin alacaklılara dağıtılması ile son bulur. Borçlunun rehinli malının bedeli araç üzerindeki hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmezse, başka malların haczi suretiyle takibe devam edilemez. Bu durumda alacaklılara rehin açığı belgesi verilir ve alacaklılar bu belgeye dayanarak borçlu hakkında haciz ya da iflas yolu ile takip yollarına müracaat edebilirler.
(Şerh No: 11708 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-06-2011)

Davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı hakkında ...
(Şerh No: 11707 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 22-06-2011)

İİK.nun 100. maddeye esas olacak bilgilerin gösterilmemesi ve alacaklının alacağına mahsuben taşınmazı alması ihalenin feshi nedeni yapılamaz.
(Şerh No: 9203 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-12-2010)

İcra takibi yapan alacaklının, takip talebi tarihinden önceki bir tarihte ikame edilmiş davada alınan ilama dayanan alacaklının, aynı sırada hacze iştirak hakkı vardır.
(Şerh No: 5118 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2010)

Borçlunun muvafakatı ile konulan haciz, 3. kişiler yönünden, İİK m.20 mucibince ödeme süresinin sonunda konulmuş sayılır.
(Şerh No: 5116 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2010)

İşçi alacakları iflas hakkında İİK. m.206 nın birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde (İİK m.100'de sayılan belgelere dayanan işçi alacaklarının ilk hacze iştirakle derece meydana gtirmeleri dışında) haciz tarihi önce olan alacaklının önüne geçemez.
(Şerh No: 5114 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-04-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 100 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Hacze iştirak hakkında makale
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 45. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/343 KARAR NO : 2021/233 KAMU ALACAĞININ İŞTİRAKİ VE GARAMETEN TAKSİM KOŞULLARI …davalı kurumların kamu kurumu olması nedeniyle kamu alacaklarından dolayı konulan hacizlerde İİK 206 madde değil 6183 sayılı kanunun 21/1 maddesine göre kamu alacakları hacze iştirak edebileceğinden ve aralarında satış bedeli garameten taksim edilmesi gerektiği gözetildiğinden icra memurluğunca satış bedelinin garameten paylaştırılmış olması ned...
(Şerh No: 17320 - Ekleyen: Sedat BAYSAL - Tarih : 27-03-2024)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 100 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 100 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 100 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03704810 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.