Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.H.D. 2009/24854 E.-2010/7094 İçtihat

Üyemizin Özeti
MÜKERRERLİK İTİRAZI BORCA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLUP; İİK.M.62 GEREĞİ YASAL SÜRE İÇİNDE İCRA DAİRESİNE BİLDİRİLMEYEN İTİRAZ, MAHKEMEDE SONUÇ DOĞURMAZ
(Karar Tarihi : 25.03.2010)
İncelenen Kararın Mahkemesi: Ayvalık İcra Hukuk Mahkemesi
Tarihi: 31.07.2009
Numarası: 2009/26-173 E.-K.
Dava türü: İcra takibine itiraz

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla, okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı banka tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile yapılan takipte, Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3069 esas sayılı takip dosyasında borçluya örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlu vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda aynı alacakla ilgili olarak Ayvalık İcra Müdürlüğünün 2008/3158 esas sayılı takip dosyası ile de ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıldığını, İİK.nun 45. maddesi gereğince bu takip sonuçlanmadan yapılan ilamsız takibin mükerrer olduğunu ileri sürmüştür.

Mükerrerlik itirazı borca itiraz niteliğinde olup, İİK.nun 62.maddesi gereğince borçlunun bu itirazını yasal süresi içinde icra dairesine bildirmesi zorunludur. İcra mahkemesine yapılan bu başvurunun hukuki sonuç doğurmayacağından reddi gerekirken, işin esası incelenerek takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
F.KADI N.HACIMAHMUTOĞLU N.ŞİMŞEK Y.Z.AKSOY N.TANLIK
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 62 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/33 md.)

İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. (Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./13. md.) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./13. md.) Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./13. md.) Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./103. md.)

Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır.

Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Şehper Ferda DEMİREL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 04-04-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01859593 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.