Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 133

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 133
İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ:
(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
 9  İçtihat    1  Ekli Dosya    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 01-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 133 İçtihatları

İ.İ.K.133.Maddesi gereği iki ihale bedeli arası fark ile temerrüt faizinin ayrıca hükme hacet kalmaksızın aynı icra dosyası üzerinden tahsil edilebileceğinden ayrı bir takip konusu yapılmaz
(Şerh No: 16755 - Ekleyen: Fatih KABADAYI - Tarih : 27-02-2018)

İİK.nun 133. maddeye göre belirlenen ikinci satış gününde talipli çıkmadığından satışın düşmesi ve gayrimenkulün İİK. nun 123. maddeye göre yeniden satışa çıkarılması hâlinde ilk alıcıların İİK. nun 133. maddesi uyarınca iki ihale arasındaki farktan sorumluluklarına karar verilemez. Onlar hakkında ancak genel hükümlere göre tazminat davası açılabilir.
(Şerh No: 14571 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 16-05-2013)

İİK m.133'te düzenlenen iki ihale bedeli arası farktan sorumluluk; söz konusu taşınmazın İİK'nun 133.maddesi uyarınca yeniden ihale olunmasıyla mümkündür.
(Şerh No: 13794 - Ekleyen: Av.Abddurrahman YILDIRIM - Tarih : 28-06-2012)

Şikayetçi, 3. sırada pey süren kişidir. İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuk...
(Şerh No: 10576 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

İcra Müdürlüğünce ihalenin kesinleşmesinden itibaren KATMA DEĞER VERGİSİ'nin yatırılması için alacaklıya muhtıra tebliği gerekirken, muhtıra tebliği yapılmadığı anlaşılan karardan sonra ihalenin düşürülmesine karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 10579 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

İ.İ.K.'nun 133. maddesi gereğince taşınmaz yeniden satışa çıkarılmıştır. 11.5.2004 tarihli yeni ihalede bu defa alacaklı vekilinin 15.000.000.000.-TL. bedel teklif ettiği ve alacağına mahsuben taşımazın alacaklıya ihale edildiği anlaşılmıştır. Alıcı-alacaklının ilk ihalede teklif ettiği bedeli yatırmayarak ihalenin düşmesine neden olması ve aradan geçen 1 yılda taşınmazın değer kazandığı da düşünülürse bu defa aynı işlemin tamamlanması için daha düşük bedel tebliğ etmesi iyiniyetle bağdaşmayıp i...
(Şerh No: 10580 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

Hissedara satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir ve İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmiş olması; varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının incelenmesine engel teşkil etmez.
(Şerh No: 10578 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 03-03-2011)

Kanun koyucunun amacı, ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasıdır. İcra ve İflas Kanunu'nun, 133 maddesi uyarınca ihalenin feshi süre ile sınırlı değil ise de taşınmaza alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişiye teklif ve ona ihale edilebilmesi için ilgililerin (özellikle alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişinin) hemen icra müdüründen ihalenin feshini istemeleri gerekir. Açılan ihalenin feshi davası reddedildikten sonra 17.05.2006 tarihinde borçlu vekili ihale bedelini yasada öng...
(Şerh No: 10577 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 26-02-2011)

İhale alıcısı olup da ihale bedelini yatırmamakla ihalenin düşürülmesine neden olan şikayetçinin İcra Müdürlüğü ne yatırdığı teminatın, alacaklının -iki ihale bedeli arasındaki farktan kaynaklı- talebi üzerine İcra Müdürlüğünce paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi söz konusudur. Şikayetçinin, işbu İcra Müdürlüğü işlemini şikayeti; ihale bedelini yatırmayarak teminatının paraya çevrilmesi gereğinin başlangıcı tarihi ile teminatın paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi tarihi arasında 1 yıldan faz...
(Şerh No: 7794 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-09-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 133 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 133 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 133 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 133 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Dosya Ekleyin

İİK. MADDE 133 Ekli Dosyalar

Ekli Dosya
(Şerh No: 10548 - Ekleyen: Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA - Tarih : 24-02-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03655291 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.