Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ 2015/7307 ESAS, 2015/16853 KARAR İçtihat

Üyemizin Özeti
İ.İ.K.133.Maddesi gereği iki ihale bedeli arası fark ile temerrüt faizinin ayrıca hükme hacet kalmaksızın aynı icra dosyası üzerinden tahsil edilebileceğinden ayrı bir takip konusu yapılmaz
(Karar Tarihi : 16/06/2015)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK'nun 133/2.fıkrası hükmüne göre; "...ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur". Bu hükme göre icra memuru kendiliğinden yapacağı tahsilatı öncelikle ihale sırasında yatırılan teminat bedelinden tahsil eder. Teminat bedeli iki ihale bedeli arası fark ile temerrüt faizini karşılamaya yetmez ise arta kalan bedelin ödenmesi için bu bedelden sorumlu olan alıcılara ihtar gönderilir. İhtara rağmen ödeme olmaz ise icra memuru ayrıca bir hükme gerek kalmadan talep üzerine sorumlu alıcıların mallarını haczettirip satarak alacağı tahsil eder.

Somut olayda iki ihale bedeli arası farktan sorumlu olan SS ____ Kooperatifi'nin mallarına haciz konulması talebinin reddi kararını şikayet üzerine Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 27.11.2013 tarihli kesinleşen kararı ile iptal edildiği, bunun üzerine şikayetçinin söz konusu kooperatifin ihalede aldığı taşınmazın satışını talep ettiği, Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi'nin temyize konu kararında 27.11.2013 tarihli Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi kararının ilamlı icraya konularak alacağın tahsil edilebileceği gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen ilke ve kurallar uyarınca iki ihale bedeli arası fark ile temerrüt faizinin ayrıca hükme hacet kalmaksızın aynı icra dosyası üzerinden tahsil edilebileceğinden ayrı bir takip konusu yapılmasında hukuki yararın bulunmadığı, kaldı ki 27.11.2013 tarihli Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi kararının eda hükmünü içeren bir karar olmayıp ilamlı icraya konu yapılamayacağından 14.10.2014 tarihli Kemer Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ek kararı gerekçesi doğru değil ise de anılan bedelin ödenmesi için öncelikle söz konusu kooperatife ihtar çıkarılması sonuç alınamaması halinde kooperatifin mallarının haczi talep edilmesi gerekirken kooperatifin taşınmazının doğrudan satışının talep edilmesi usulsüz olduğundan şikayetin bu gerekçe ile reddi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru kararın yukarıda yazılı gerekçe ile onanması cihetine gidilmiştir.

KARAR : Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Fatih KABADAYI
Hukuk Profesyoneli
İcra Müdür Yrd.
Şerh Son Güncelleme: 27-02-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01740503 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.