Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 1995/18823 Esas, 1996/41 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Hissedara satış ilanının tebliğ edilmemesi ihalenin feshi nedenidir ve İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmiş olması; varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının incelenmesine engel teşkil etmez.
(Karar Tarihi : 15.01.1996)
Kararın temyizine ilişkin dilekçenin reddine mutazammın 25.09.1995 tarih ve 12970/11977 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 22.12.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

09.02.1995 tarihli mahkeme kararı temyiz eden İ____ T____`e tebliğ edilmemiştir. HUMK`nun 437. maddesi uyarınca temyiz süresi tebliğ tarihi itibari ile başlar. Bu durumda temyiz eden tarafından 13.04.1995 tarihinde verilen temyiz dilekçesi süresindedir. Bu nedenle mahkemece temyiz dilekçesinin reddine ilişkin 14.04.1995 tarihli karar doğru bulunmadığından İ____ T____`in karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 25.09.1995 tarih 95/12970-11977 sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilerek işin esası incelendi:

Dosya kapsamına göre şikayetçi hissedar İ____ T____`ye satış ilanı tebliğ edilmemiştir. Dairemizin sürekli ve değişmeyen uygulamasına göre ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmemesi tek başına ihalenin feshi nedenidir. İİK`nun 133. maddesine göre İcra Müdürlüğü`nce ihalenin feshine karar verilmesi; İİK`nun 134. maddesine göre açılmış ihalenin feshi davasının, varılan hukuki sonuçların farklı olması nedeni ile incelenmesine engel teşkil etmez şikayetçiye satış ilanı tebliğ edilmediğinden ihalenin feshine karar vermek gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi İ____ T____`nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.01.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 03-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01842189 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.