Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2003/4645 Esas, 2003/7837 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Şikayetçi, 3. sırada pey süren kişidir. İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuki dayanaktan yoksun bulunduğundan icra müdürlüğünce müşteki isteminin 18.11.2002 tarihinde reddine karar verilmesi yerindedir.
(Karar Tarihi : 10.04.2003)
Dava : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının bozulmasını mutazammın 06.02.2003 tarih, 2421/2305 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Alacaklı-Alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar : 30.10.2001 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, müşteki S____ K____ 3. sırada pey süren kişidir. Öncellikle belirtelim ki bir ihalenin İİK.'nun 133. maddesi nedeniyle fesih olunması halinde anılan madde gereğince ihale 2. pey sürene (koşulların oluşması) halinde teklif edilir. Bu nedenle bir ihalede 2. pey sürenden önce 3. derecede pey süren kişinin bu ihalenin feshini istemesinde İİK. hükümleri çerçevesinde hukuki yararı yoktur. Bu nedenle kendisine İİK.'nun 133. maddesi gereğince gayrimenkul teklif edilemeyerek müştekinin icra müdürlüğüne başvurusu İİK.'nun 133. maddesi karşısında hukuki dayanaktan yoksun bulunduğundan icra müdürlüğünce müşteki isteminin 18.11.2002 tarihinde reddine karar verilmesi yerindedir. Ayrıca hemen belirtelim ki, alacağına mahsuben alacaklının ilahe konusu mahcuzu alması halinde, mahcuz üzerinde alacaklının alacağına tercihi olan başka hacizlerin bulunmaması halinde alacaklının ihale bedelini dosyaya yatırması gerekmez. Tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde müştekinin şikayetini reddeden mercii kararının onanması gerekirken, müştekinin borçlu olarak algılanarak Dairemizce mercii kararının bozulması yanılgıya müstenit bulunduğundan alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Sonuç : Alacaklı (Alıcı) vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06.02.2003 tarih 2003/2421-2305 sayılı bozma kararının kaldırılarak merci kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mercii kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 10.04.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 03-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01761508 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.