Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2007/2705 Esas, 2007/5170 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Kanun koyucunun amacı, ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasıdır.

İcra ve İflas Kanunu'nun, 133 maddesi uyarınca ihalenin feshi süre ile sınırlı değil ise de taşınmaza alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişiye teklif ve ona ihale edilebilmesi için ilgililerin (özellikle alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişinin) hemen icra müdüründen ihalenin feshini istemeleri gerekir.

Açılan ihalenin feshi davası reddedildikten sonra 17.05.2006 tarihinde borçlu vekili ihale bedelini yasada öngörülen 10 günlük ödeme süresinde yatırılmadığından prosedürün işletilmesi yönündeki talebi icra müdürünce reddedilmesi üzerine, işlem şikayet edilmiştir.

İhalenin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldan fazla süre geçtikten sonra İİK.'nun 133. maddesine göre işlem yapılması mümkün değildir.
(Karar Tarihi : 19.03.2007)
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4949 Sayılı yasa ile değişik İİK. 134/4 maddesinde , aynı kanunun 130. maddesinde ise düzenlemeleri yer almaktadır.

Yasada belirtilen bu süre içerisinde ihalenin feshi davası açılmış ise alıcı satış bedelini nakden ödeyecek yerde bu bedeli karşılayacak muteber bir banka kefaleti verebilir. Alıcı ihale bedelini ödemediği veya muteber bir banka kefaleti göstermediği cihetle ihale icra müdürünün kararının geri alınması ve alıcıdan evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye teklif edilmesi gerekir. (İİK.'nun 133. maddesi) İİK.'nun 134. maddesi uyarınca ihalenin feshinin istenmesi bu davanın sonucunun beklenmesini gerektirmez. Zira İİK.'nun 133. ve 134. maddelerine göre ihalenin feshi koşulları ve doğurduğu sonuçlar; farklıdır. İİK.'nun 133. maddesi uyarınca icra müdürü ihale kararını kaldırdıktan sonra hemen en yüksek teklifte bulunan kimseye muhtıra göndermelidir. İcra müdürünün bu işlemi yapabilmesi için ihaleyi derhal feshetmiş olması gerekir. Aksi halde icra müdürü ihaleyi geç feshederse taşınmazın normal ihale hükümlerine göre yeniden artırmaya çıkarılması zorunlu hale gelecektir. İİK.'133 maddesine göre ihalenin feshi süre ile sınırlı değil ise de taşınmaza alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişiye teklif ve ona ihale edilebilmesi için ilgililerin (özellikle alıcıdan önce en yüksek pey sürmüş olan kişinin) hemen icra müdüründen ihalenin feshini istemeleri gerekir. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı Sayfa 588).

Somut olayda taşınmaz 20.11.2003 tarihinde ihale olunup satış bedelinin teminat dışında kalan kısmının ödenmesi için 20 gün süre verilmiş 09.12.2003 tarihinde satış bedeli dosyaya yatırılmıştır. İİK.'nun 134. maddesi koşullarında açılan ihalenin feshi davası reddedildikten sonra 17.05.2006 tarihinde borçlu vekili ihale bedelini yasada öngörülen 10 günlük ödeme süresinde yatırılmadığından İİK. 133. madde prosedürünün işletilmesi yönündeki talebi icra müdürünce reddedilmesi üzerine şikayete gelmiştir. Kanun koyucunun amacı ihalenin bir an önce sonuçlandırılmasıdır. İhalenin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldan fazla süre geçtikten sonra bu maddeye göre işlem yapılması mümkün değildir. Bu nedenlerle İcra Md. kararı yerinde olduğundan borçlu vekilinin şikayetinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 19.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Mustafa Nehir GÜÇKAYA
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 26-02-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01796198 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.