Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Esas: 1988/10005, Karar: 1988/10464 İçtihat

Üyemizin Özeti
İİK.nun 133. maddeye göre belirlenen ikinci satış gününde talipli çıkmadığından satışın düşmesi ve gayrimenkulün İİK. nun 123. maddeye göre yeniden satışa çıkarılması hâlinde ilk alıcıların İİK. nun 133. maddesi uyarınca iki ihale arasındaki farktan sorumluluklarına karar verilemez. Onlar hakkında ancak genel hükümlere göre tazminat davası açılabilir.
(Karar Tarihi : 06.12.1988)
"Taraflar arasındaki satış muamelesini şikayet davası üzerine yapılan yargılama sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ____ Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğunun 1987/20 E. sayılı satış dosyasındaki 2 ihale arasındaki farkın taleple tahsili yolunda N____ K____ ve M____ S____ vekilinin talebinin reddine dair 6.6.1988 tarihli işleminin iptaline ilişkin kararın süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu:

KARAR : İcra İflas Kanunun 3222 Sayılı kanunla değişik 133. maddesinde gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararının icra memuru tarafından kaldırılarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin sürdüğü pey, 129. maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa gayrimenkul icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırmada, teklifin, 129. maddenin ikinci fıkrasındaki hükümlere uyması şartıyla gayrimenkul ençok artırana ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler denilmektedir.

İnceleme konusu olan bu işte 8.000.000 lira muhammen bedeli gayrimenkul 11.1.1988 tarihinde yapılan açık artırmada seksenbir milyon liraya T____ K____ ve arkadaşlarına ihale olunmuş ancak alıcı T____ K____ ve arkadaşları verilen yirmi günlük süre içinde satış bedelini yatırmadıklarından satış memurluğunca alıcıdan sonra en fazla pey süren N____ K____'ya teklif olunmuş kabul etmeyince gayrimenkulün İİK. nun 133/1. maddesine göre satışına karar verilmiştir. 1.3.1988 günü olarak belirlenen satış gününde talipli çıkmadığı için gayrimenkul satılamayıp satışın düşmesi üzerine memurlukca İİK. 123. maddesine göre yeniden satışa çıkarılmış ve gayrimenkul 13.5.1988 tarihli artırmada (altı buçuk milyon liraya) N____ K____ ve arkadaşlarına satılmıştır. Hissedarlardan N____ K____ ve M____ S____ tarafından satış memurluğuna müracaatla, iki satış bedeli arasındaki farkın ilk alıcı olan T____ K____ ve arkadaşlarından tahsili istenilmiş ise de son satışın İİK. nun 133. maddeye göre yapılmadığından bahisle reddedilmiş; mahkemece ise, adı edilenlerin satış memurluğunun işlemine şikayetleri kabul edilmiştir.

İİK. nun 133. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iki ihale arasındaki farktan sorumluluk için satışın İİK.nun 133. maddesine göre belirlenen ikinci satış gününde gerçekleşmesi gereklidir. Oysa olayımızda İİK.nun 133. maddeye göre belirlenen ikinci satış günü olan 1.3.1988 de talipli çıkmadığından satış düşmüş, gayrimenkul İİK. nun 123. maddeye göre yeniden satışa çıkarılmıştır. Bu durumda ilk alıcıların İİK. nun 133. maddesi uyarınca iki ihale arasındaki farktan sorumluluklarına karar verilmez. Onlar hakkında ancak genel hükümlere göre tazminat davası açılabilir. Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin şikayetin kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 6.12.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi."
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 16-05-2013

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01746893 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.