Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/23780, Karar: 2009/2625 İçtihat

Üyemizin Özeti
İİK m.133'te düzenlenen iki ihale bedeli arası farktan sorumluluk; söz konusu taşınmazın İİK'nun 133.maddesi uyarınca yeniden ihale olunmasıyla mümkündür.
(Karar Tarihi : 09.02.2009)
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ümraniye I. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/06 2008
NUMARASI : 20O8/493-2008/452
DAVACI ; ŞİKAYETÇİ : B____ GIDA LTD.ŞTİ.
VEKİLİ :Av. Abdurrahman YILDIRIM
DAVALI :BORÇLU :
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda ____ bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK'nun 133/son maddesi uyarınca, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer taraftan ayrıca temerrüt faizi ile de müteselsil sorumludur. Kanunun bu maddesinin uygulanabilmesi için söz konusu taşınmazın İİK'nun 133.maddesi uyarınca yeniden ihale olunması gerekir. Aksi takdirde, bu hüküm uygulanmaz.

Somut olayda, taşınmaz 2. artırmada şikayetçi alıcıya taşınmaz ihale olunmuş, şikayetçinin süresi içerisinde ihale bedelini yatırmaması üzerine ikinci pey süren alıcıya taşınmaz ihale olunmuştur. Görüldüğü gibi taşınmaz şikayetçi tarafından bedel yatırılmadığından bahisle ihale feshedilmeyip, ikinci pey sürene ihale olunduğundan, şikayetçi aradaki farkdan sorumlu tutulamaz. Kabule göre de; muhtıra tarihi itibariyle yasal faiz işletilerek iki ihale arasındaki bedel farkı talep edilebilirken ticari faiz işletilerek muhtıranın çıkarıldığı tarihten 1 gün öncesi itibarı ile faiz yürütülmesi de isabetsizdir.

KARAR : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA). 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : ihalenin sonraki en çok artıranda kalması ikinci ihale değildir.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 133 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/16 md.)

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Abddurrahman YILDIRIM
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 28-06-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02019095 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.