Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 16

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 16
ŞİKAYET VE ŞARTLAR:
(Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.
 21  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Özgür KARABULUT, 21-05-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 16 İçtihatları

İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemez. Satışı istenemeyecek mallar için kıymet takdiri, muhafaza ve yakalama yapılamaz.
(Şerh No: 17026 - Ekleyen: Kamil ERTUĞRUL - Tarih : 09-07-2020)

İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediğinden, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder
(Şerh No: 16555 - Ekleyen: Stj.Av.Fatih KABADAYI - Tarih : 05-01-2017)

Somut olayda borçlu aleyhine yapılan takipte tahsili istenen birikmiş nafaka alacağıdır. Mahkemece ihtilafın nafaka alacağı nedeniyle başlatılan icra takibinde yapılan hukuki yardımdan kaynaklı olduğu ve vekalet ücretinin tarifenin 11/1. maddesi atfıyla uygulanması gereken 3. kısmına göre belirleneceği nazara alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, nafaka davalarında uygulanacak 9/1. maddesine göre icra vekalet ücretinin hesap edileceğinin kabulü ile şikayetin reddi yönünde hü...
(Şerh No: 16296 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 24-06-2015)

Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ ettirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Buna rağmen yeni bir takip açılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye bağlanmış usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalara açılması ve her dosyanın değişik şikayetlere ko...
(Şerh No: 16239 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-05-2015)

Boşanmanın eki niteliğindeki sözleşmeler, boşanma davası süreci içinde yapılmak koşuluyla hakimin onayı ve davanın boşanmayla sona ermesiyle geçerlilik kazanır. Dayanak ilamın hüküm fıkrasında taraflar arasındaki anlaşmadan bahsedildiği gibi, hükmün gerekçesinde de tarafların anlaşmasının mahkemece de uygun bulunduğu belirtildiğinden ve dolayısıyla protokol, dayanak boşanma ilamının eki olup koşullarına aynen uyulması gerektiğinden ilamlı takibe konu edilebileceği düşünülmeksizin takibin iptalin...
(Şerh No: 15347 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2014)

Murisin mirasçısı sıfatıyla icra takibi yapılan borçlu, mirası reddettiğini bildirerek hakkındaki takibin iptalini icra mahkemesinden şikayet yoluyla isteyebilir. Bu konudaki şikayet taraf ehliyetine ilişkin olup, kamu düzeni ile ilgili olduğundan süreye tâbi değildir.
(Şerh No: 14981 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-09-2013)

Temyize konu olayda banka, KDV'den muaf olduğundan bahisle ihale sonrası ödediği KDV tutarının iadesini talep etmektedir. İcra dairesi, ihale gerçekleştirildikten sonra KDV'nin tarh ve tahakkuk işlemlerini bu verginin mükellefi sıfatıyla yürütmektedir. İcra dairesinin verginin mükellefi sıfatıyla yaptığı işlemlerden doğan ihtilaflarının çözüm yeri vergi mahkemesidir.
(Şerh No: 14684 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-06-2013)

Müzayede mahallinde satışın yapılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelir ve KDV icra memurunca satışın kesinleşmesi üzerine yasada belirtilen oran üzerinden tahsil edilir. İcrada hesaplanan KDV oranına itiraz talebi icra memurluğunca reddedilen alıcı, icra müdürünün bu ret kararını İcra Hakimliği'nde şikayet konusu yapabilir.
(Şerh No: 14645 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 31-05-2013)

Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen kişiye tebliğ edilen ödeme emri yok hükmündedir ve her hangi bir sonuç doğurmaz. Bu şekilde tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayet İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresizdir.
(Şerh No: 14424 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-03-2013)

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilmiş olsa dahi, bu kişi adına tescil işlemi gerçekleşmedikçe mülkiyetin intikalini sağlamaz. Tapu Kanunu`nun 26. maddesi uyarınca sicile şerh verilen satış vaadi sözleşmesi 5 (beş) yıl süre ile 3.kişilere karşı ileri sürülebilir. Haczin kaldırılması için, anılan süre içerisinde tescil davası açılması ve 3.kişi adına taşınmazın tescil işleminin tamamlanması zorunludur. Somut olayda, tescil davasının 11.1.2008 tarihinde açıldığı, ta...
(Şerh No: 14160 - Ekleyen: Av.Avni OLCAY - Tarih : 21-12-2012)

Şahsın mernis adresine tebligat yapılması halinde nerede olduğunun komşu, kapıcı, yönetici gibi kimselerden araştırılması ve şahsın adreste bulunmama nedeninin tebliğe işlenmesi geçerlilik şartı değildir. Ki tebligat üzerine "Adres Kayıt Sistemindeki Adresidir TK 21'e göre iade olunmaması ihtar olunur" şerhi de düşülmüştür. Şu halde tebliğ usulüne uygun kabul edilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
(Şerh No: 14090 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 20-11-2012)

Borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği, ona yeni bir itiraz hakkı tanır.
(Şerh No: 13420 - Ekleyen: Av.İbrahim YİĞİT - Tarih : 08-04-2012)

Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar Haciz Edilemez.
(Şerh No: 11779 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 02-07-2011)

Vadenin, tanzim tarihinden önce olması halinde kambiyo vasfı etkilenecektir. Ancak, her iki tarihin aynı olması bono niteliğini etkilemez.
(Şerh No: 11671 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011)

Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, yapılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekmektedir.
(Şerh No: 11634 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 14-05-2011)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücrettir; bu durumda gerekli kesintilerin yapılarak net ücret üzerinden ilamlı takip başlatılması gerekmektedir.
(Şerh No: 10996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011)

Takibe mesnet kılınan ilamda alacaklı yararına hükmedilen ücret, brüt ücret olarak belirlenmiştir. Bu durumda gerekli kesintiler yapıldıktan sonra kalan net miktar için ilamlı takip yapılabilir.
(Şerh No: 10995 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-03-2011)

Şikayet niteliğindeki başvuruda, taraflar gelmese de hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 9825 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 30-01-2011)

04.05.1978 tarih, 4/5 sayılı İBK'ya göre ölü kişi hakkında takip yapılamaz; açılan takip mirasçılarına yöneltilemez. Bu husus kamu düzenine ilişkindir ve süresiz şikayete tabidir.
(Şerh No: 9424 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-01-2011)

Genel haciz yoluyla icra takibinde, takip talebinde ve ödeme emrinde borçlunun iki ayrı adresi gösterilmiştir. Dosya kapsamından, borçlunun iki adresine de ödeme emri tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. İkinci kez tebliğ edilen ödeme emri ile borçluya yeni bir itiraz hakkı tanınmış sayılır. İkinci tebliğ tarihi dikkate alındığında yapılan şikayet süresindedir. Bu halde işin esasının incelenmesi gerekir.
(Şerh No: 9417 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 05-01-2011)

İcra takibinde taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğundan bu konuya dair şikayetler için 7 günlük süre şartı aranmaz.
(Şerh No: 913 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 16 Şerhler, Notlar, Yorumlar

ilama aykırı takip-dosyanın infazen kaldırılmış olması- süresiz şikayet
İlama aykırı takip yapıldığında süresiz şikayet yoluna gidilebilir. “Takibe konu 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/861 E. – 2004/393 K. s. ilamın hüküm kısmının 2.maddesinde açılan istirdat davasına ait olarak sair davalılardan alacağın ayrı ayrı miktar ve isim belirlenerek hüküm altına alındığı borçlu Ahmet .... aleyhine açıkça bir hüküm tesis edilmediği anlaşılmış olmakla borçlu hakkında ilamda belirtilen alacağa ait olarak ilamlı takip yapılamaz. Mahkemece, şikayetin bu sebeple kabulü ile tak...
(Şerh No: 4759 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 31-12-2021)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 16 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 16 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 16 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03725290 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.