Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/3855 KARAR NO : 2015/14526 İçtihat

Üyemizin Özeti
İhtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediğinden, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder
(Karar Tarihi : 28.05.2015)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte borçlunun ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu iddiasıyla, şikayet yoluyla Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/39 Esas sayılı dosyasına başvurduğu, borçlunun 30.6.2011 tarihinde icra dosyasına 27.090 TL yatırdığı, mahkemece 01.07.2011 tarihinde asıl alacağın %15 oranındaki teminatın borçlu tarafından yatırılması karşılığı olarak takip dosyası kapsamında icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi açısından tedbir kararı verildiği ve icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde icra müdürlüğüne müzekkere yazdığı, mahkemece 10.08.2011 tarihli ara karar ile, 6.519,28 TL lik kısım açısından konulan tedbirin kaldırılmasına, bu kısım dışında kalan miktar açısından ise tedbire ilişkin kararın devamına karar verildiği, 29.02.2012 tarihinde usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verildiği ve kararın temyiz edildiği, 22.03.2012 tarihinde icra dosyasında bulunan paranın alacaklıya ödendiği görülmektedir.
Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi'nin 29.02.2012 tarihli şikayetin reddine ilişkin kararın yürürlükte bulunduğu HMK'nun 397/2 maddesi gereğince ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediğinden, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder.
O halde mahkemece, Sarayköy İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/39 Esas sayılı dosyasında verilen ihtiyati tedbir kararına aykırı olarak icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmesi nedeniyle, icra müdürlüğünce paranın alacaklıdan geri istenerek, icra kasasında muhafaza edilmesi yönünde işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetin kabulü ile alacaklı tarafa fazla ödenen kısmın borçlu tarafa iadesi yönünde işlem yapılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 16 :(Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Fatih KABADAYI
Hukuk Profesyoneli
İcra Müdür Yrd.
Şerh Son Güncelleme: 05-01-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01943302 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.