Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 269

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 269
ONUNCU BAP: KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/109 md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.


İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI:
MADDE 269/a.

(Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./65. md.)

Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.


İTİRAZ VE KALDIRILMASI USULÜ:
MADDE 269/b.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def'ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır.

Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def'ide bulunamaz.

Takip yukarda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/51 md.) Kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.


KİRA AKDİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE:
MADDE 269/c.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.


KIYASEN UYGULANACAK MADDELER:
MADDE 269/d.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır.
 24  İçtihat    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 269 İçtihatları

Kira tespit davası için çekilen ihtarda kullanılan "ödenmekte olan kira" ifadesi, kiralayanın bu kirayı kabulü anlamına gelmediği gibi, bu ihtar da İİK’nın 269/c maddesinde yazılı olan belgeler niteliğinde sayılmaz.
(Şerh No: 17257 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Sözleşmenin özel şartlar 5.maddesi ile “Kiracı taahhütnameye göre oturmaya devam ederse kira oranı TEFE-ÜFE olarak belirlenecektir” düzenlemesine yer verilerek kira parasının ne şekilde arttırılacağı kararlaştırılmıştır. Özgür irade ile kararlaştırılmış olan bu şart geçerli olup tarafları bağlar ve yenilenen kira dönemlerinde de geçerliğini sürdürür. Ancak sözleşmede kira parasının eski isimlendirme ile TEFE yeni isimlendirme ile ÜFE oranında arttırılacağı kararlaştırılmış ise de bu oranın nasıl...
(Şerh No: 17247 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Kontratta TEFE - TÜFE ortalaması olarak belirlenenen artış lartı belli, muayyen ve geçerlidir.6257 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Toptan Eşya Fiyat Endeksine (TEFE) yapılmış olan atıflar Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) yapılmış sayılır. Davalı kiracı bakımından takip konusu dönemlerde kira paralarını kira sözleşmesindeki artış oranına göre artış yapmadan alacaklının banka hesabına artışsız olarak ödemesi ve ödenen tutarların ihtirazi kayıt ileri sürülmeden alınmış olması davacının...
(Şerh No: 17246 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 15-04-2023)

Kira sözleşmesinin özel koşullarında " yıllık kira artış % Tefe Tüfe olarak artırılacaktır" ifadesi bulunması durumunda artış oranını "belirli" ve "net"tir. Bu sözleşmelerde kira artış oranları tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirlenmelidir.
(Şerh No: 17245 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 10-04-2023)

İcra takibine konu edilen kira döneminde aylık kira parasının sözleşmedeki artırım şartına bağlı olarak tespiti gerekir. Davacı alacaklının kira tespit davası açmak üzere davalı borçluya gönderdiği ihtarnamede halen ödenmekte olan aylık kira parasının 1.250.-TL olduğunu belirtmesi kira parasının 1.250.-TL olduğunu kabul ettiği anlamına gelmez. Kira sözleşmesindeki artırım oranına uygun ödeme yapmayan davalı borçlu temerrüde düştüğünden kiralananın tahliyesi ile artırım oranı dahilinde ödenmeyen ...
(Şerh No: 17244 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-03-2023)

kira sözleşmesindeki artırım oranına uygun kira borcunu ödemeyen borçlu temerrüde düştüğünden mahkemece itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi gerekir
(Şerh No: 17243 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-03-2023)

Davalı kiracı borçlu vekili itiraz dilekçesinde kira akdinin varlığını ve kira miktarını kabul ederek kiralanana kira parasından mahsup edilmek üzere tadilat ve tamirat masrafları yapıldığını savunmuştur. Takipte dayanılan kira sözleşmesindeki imzasına bir itirazı yoktur. Bu durumda, davalı kiracının söz konusu savunmasını İİK.’nun 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlayamadığından mahkemece işin esası incelenerek esasa ilişkin bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde uyuşmazlığın ç...
(Şerh No: 17242 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-03-2023)

Borçluya ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde, borçlunun takipten haricen haberdar olup yedi gün içinde itirazını icra dairesine bildirdiğinin ve alacaklının da anlaşmazlığı ve takibi sürdürme iradesinin mevcut olduğunun anlaşılması halinde ödeme emri tebliğ edilemese bile borçlunun itirazı geçerli olup alacaklının itirazın kaldırılmasını istemekte hukuki yararı vardır.
(Şerh No: 17225 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 27-01-2023)

Davalı borçlu kira akdine itiraz etmemiş olmakla akdi kabul etmiş sayılır ve bu durumda borca yönelik itirazını ancak İİK'nun 269/c maddesinde yazılı belgeler ile ispatlayabilir.
(Şerh No: 16785 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 18-06-2018)

Kira borcunun ödenmesi halinde faiz ve icra giderleri gibi diğer alacaklar ödenmemiş olsa dahi tahliye için gerekli olan temerrüt oluşmaz.
(Şerh No: 16744 - Ekleyen: Av.Yakup AYDIN - Tarih : 17-01-2018)

Tahliye isteme hakkı alacak hakkından ayrı olarak temlik edilemez. Buna karşılık sadece alacağın temliki mümkündür. Somut olayda; temerrüt sebebiyle tahliye davası alacağa bağlı olarak açılan bir dava olup, satımdan sonra alacak yeni malike temlik edilmemiş, bilakis eski malik kiralayanlar tarafından tahsil edilmiştir. Davanın açılmasından sonra kiralananın satılmasıyla önceki malik ve kiralayanların kiralayan sıfatı kalmadığından tahliye davasının reddi gerekir.
(Şerh No: 16158 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-03-2015)

Dava ve mesnedi takip kira sözleşmesine dayalıdır. Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan sıfatı ile davacı ve kiracı sıfatıyla davalıdır. Kira sözleşmesini kiralayan sıfatı ile imzalayan davacının kendi akidi olan davalıya karşı kira sözleşmesine dayanarak takibe girişmesi ve itiraz üzerine de eldeki itirazın kaldırılması ve tahliye konulu davayı açması olanaklıdır ve davacının aktif dava ehliyeti bulunmaktadır. Kiralanan taşınmazın paylı mülkiyete konu olması, paydaşlar arasındaki iç ilişkide ...
(Şerh No: 15708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-09-2014)

Borçluya gönderilen örnek 13 ödeme emrinde yasal otuz günlük ödeme süresinin açıkça yazılması zorunlu olup dipnota gönderme yapılması ödeme emrinin yasaya uygun şekilde düzenlendiği anlamına gelmez.
(Şerh No: 13926 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-09-2012)

Kural olarak; tahliye isteminin, tahliyeye hak kazanıldığı tarihten itibaren makul süre kapsamında kalan 1 yıl içinde kullanılması gerekir.
(Şerh No: 13434 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-04-2012)

İİK.nun 269 ve takip eden maddelerine göre yapılan kira alacağının tahsili ve temerrüt halinde tahliye isteğini havi takipte; ihtarlı ödeme emrine süresinde itiraz edilmemesi veya süreden sonra itiraz olunması ya da yasanın aradığı bazı işlemlerin yerine getirilmesinin ihmali nedeni ile itiraz edilmemiş sayılma halinin gerçekleşmesi ve takibin kesinleşmiş bulunması, borçlunun takibin kesinleşmesinden evvelki zamanda ödeme yaptığını bildirerek mütemerrit bulunmadığını tevsike ve isbatına yasal en...
(Şerh No: 13152 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-02-2012)

Taşınmazın tahliyesine karar verebilmek için takibin bütün kiralayanlar tarafından birlikte açılması gerekmektedir.
(Şerh No: 12091 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 26-09-2011)

Tahliye davası acele davalardan olduğu için Adli tatilde de tahliye davası görülmektedir.
(Şerh No: 11710 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 25-06-2011)

Kira alacağının tahsili için icra takibine geçilmiş ve borçluya 51 örnek ihtarlı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Borçlunun icra dosyasına başvurarak takibe itiraz etmediği görülmektedir. Alacaklı vekili takip talepnamesinde (sözlü kira akdine) dayanmış, borçlu tarafından bu ilişkiye karşı çıkılmamıştır. Bu durumda taraflar arasındaki kiracılık ilişkisi ve talep edilen kira bedeli kesinleşmiştir. İstemin kabulü ile borçlunun mecurdan tahliyesi yerine davanın reddi isabetsizdir.
(Şerh No: 11672 - Ekleyen: Av.Barış TİRYAKİ - Tarih : 04-06-2011)

İİK. nun 269 ve müteakip maddeleri gereğince icra takibi ancak gayrimenkul kiraları ile ilgili olarak yapılabilir.
(Şerh No: 10325 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011)

İİK.nun 269 ve sonraki maddelerine göre yapılacak ilamsız tahliye takibi, sadece gayrimenkuller için mümkündür ve menkul niteliğindeki büfe için uygulanamaz.
(Şerh No: 10324 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011)

Kiralananın menkul olması, ilamsız icra yoluyla kira parasının istenmesine engel oluşturmaz.
(Şerh No: 10323 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 14-02-2011)

Adi kiraya ve hasılat kirasına ait takiplerde hangi aylar kirasının ve ne kadar eksik yatırıldığının açıklanması gerekmez.
(Şerh No: 8700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-12-2010)

Adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takiplerde, kira sözleşmesi örneğinin, ödeme emri ekinde, borçluya tebliği gerekmez.
(Şerh No: 8699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 04-12-2010)

Asıl alacak dışında fer'ilerinin yatırılmaması temerrüde esas teşkil etmez.
(Şerh No: 6179 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-07-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 269 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 269 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 269 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 269 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04039788 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.