Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İstanbul Bam 54. HD 2022/3744E.2024/1280K. İçtihat

Üyemizin Özeti
30 günlük icra takibinde kira sözleşmesine ve imzaya açıkça itiraz etmeyen kiracı, kirayı ödediğini ispatla ve ödeme belgelerini de sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlüğününü yerine getirmeyen kiracının mahkemenin banka kayıtları celp etmeyerek eksik inceleme yaptığı şeklindeki istinaf başvurusu yerinde olmayıp reddi gerekir.
(Karar Tarihi : 30/05/2024)
Dairemizde bulunan istinaf basvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda,
GEREGI GÖRÜSÜLDÜ DÜSÜNÜLDÜ;
Istinaf isteminde usul islemleri tamam oldugundan, ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf basvuru dilekçesinin ve davanın esası istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda dosyada dairemizce karar verilmesi için
eksiklik bulunmadıgı anlasıldı.

Istinaf sebepleri: Davalı vekili süresinde sundugu istinaf basvuru dilekçesinde;

Mahkemece banka kayıtları celp edilmeden eksik inceleme ile karar verildigini belirterek, kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmistir.

DELILLERIN DEGERLENDIRILMESI VE GEREKÇE:

Yargılama konusu olayda: Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı ile müvekkili arasında dört ayrı yere iliskin kira sözlesmesi olup, 4a nolu dükkanın kira borcunun ödememesi üzerine Istanbul Anadolu 25. Icra Müdürlügünün 2022/2056 Esas sayılı takip dosyasında tahliye talepli olarak icra takibi baslatıklarını, davalının takibe haksız olarak
itiraz ettigini belirterek, davalının itirazının aldırılmasına, % 20 icra inkar tazminatına
hükmedilmesine, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmistir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; kira ücretinin TBK amir hükmü geregi 12 aylık TÜFE miktarına göre hesaplanması gerekirken davacı buna riayet etmedigini, taraflar arasındaki kira sözlesmesinin Mart 2020 tarihinden itibaren askıda oldugunu, kiraların ödemelerinin pandemi nedeniyle gecikmis olabilecegini, pandemi nedeni ile dükkanın kapalı
kaldıgını ve sadece paket servis yapabilen ve müsteri çevresini kaybetmis olan davalının tüm bu yasanan zorluklara karsın Temmuz-Agustos-Eylül-Kasım 2020 kira bedellerini eksiksiz ve tam ödedigini, kira bedellerini ödeme noktasında sadece içine düsmüs oldugu mücbir sebeplerin etkisi altında ödemelerini yapamadıgını, talep edilen adi kanuni faizin herhangi bir dayanagının bulunmadıgını, bu nedenlerle davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmistir.

Mahkemece;Davanın kabulüne ile, Istanbul Anadolu 25. Icra Dairesi'nin 2022/2056 Esas sayılı takip dosyasında, davalının itirazının asıl alacak üzerinden kaldırılmasına, takibin bu miktar üzerinden devamına,Itirazın kaldırılmasına karar verilen asıl alacagın %20'si oranında inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı tarafın kira sözlesmesine konu tasınmazdan tahliyesine, kira sözlesmesinin feshine, karar verilmistir.

Dava, icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ile kiralananın IIK nun 269. maddesi uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyesi istemine iliskindir.

Dosya içerisinde bir örnegi bulunan ve taraflar arasında ihtilaf konusu olmayan 15.10.2016 baslangıç tarihli 10 yıl süreli is yeri vasfındaki kiralanana iliskin kira sözlesmesi uyarınca 2020 yılı nisan,mayıs,haziran,2021 yılı subat , 2020 yılı ekim,aralık,2021 yılı ocak,mart,nisan,mayıs,haziran,temmuz,agustos,eylül ayları kira farkları ve islemis faizleri 133.887,58 TL. üzerinden 13/02/2021 tarihinde Istanbul Anadolu 25. Icra Müdürlügünün 2022/2056 Esas sayılı dosyası ile icra takibi baslatılmıs, icra takibinde "Haciz ve Tahliye" talep edilmis, itiraz için 7 gün, ödeme için 30 gün süre verilen ödeme emri borçlu kiracıya 04/03/2022 tarihinde teblig edilmis, ödeme emrine yasal süresi içinde 07/03/2022 tarihinde itiraz edilmis, dava 21/04/2022 tarihinde süresi içerisinde açılmıstır.

Icra ve Iflas Kanunu'nun 269/2. maddesi hükmü geregince ödeme emrinin tebligi üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz sebeplerini aynı yasanın 62. maddesi hükümleri dâhilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmez ise, akdi kabul etmis sayılır. Icra
ve Iflas Kanunu'nun 269/c maddesine göre borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendigini veya sair bir sebeple istenemeyecegini bildirerek itiraz etmis ise, itiraz sebeplerini ve istegini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmis veya alacaklı tarafından ikrar olunmus bir
belge ile ispat etmeye mecburdur.

Somut olayda, davalı borçlu itiraz dilekçesinde açıkça ve ayrıca kira sözlesmesine ve kira bedeline itiraz etmemistir, kira sözlesmesinde her ayın 25 ine kadar kira bedelinin
ödenecegi kararlastırılmıstır.

Davalı borçlunun kira sözlesmesine ve imzaya açıkça karsı çıkmaması karsısında IIK'nun 269/2. maddesi geregince kira iliskisinin kesinlestiginin kabulü gerekir. Bu durumda
davalı borçlu kiranın ödendigini veya sair bir sebeple istenemeyecegini IIK'nun 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlamak durumundadır. Davalı borçlu itiraz dilekçesinde belirttigi itiraz sebepleri ile baglı olup, yargılama asamasında bu sebepleri degistiremez ve genisletemez.

Davalı tarafından yargılama devam ederken ve istinaf dilekçesi ekinde de ödeme belgelerinin sunulmadıgı anlasılmıstır.

Davalı tarafından ödeme emrinin tebliginden itibaren otuz günlük ödeme süresi içinde söz konusu borcun ödendigini ve ileri sürdügü sebepler ile istenemeyecegini gösterir resmi bir makbuz veya imzası alacaklı tarafından ikrar olunmus bir belge ibraz edilememis olması karsısında, davalının ödeme süresinde borcu ödemeyerek temerrüde düstügü, istinaf
sebeplerinin yerinde olmadıgı anlasılmıstır.

Dairemiz ilk derece mahkemesi kararını hem maddi olay, hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit edilen yargılama hatalarını bizzat düzeltmek amacıyla yapılan inceleme sonunda; dairemizce durusma yapılmasına gerek olmadıgı,dosyadaki yazılara, kararın dayandıgı kanıtlara, yasal gerektirici nedenlere göre karar
verilmis olması sebebiyle, incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun oldugu, istinaf sebepleri yerinde olmadıgından basvurunun HMK 353/1-b/1 maddesi
geregince esastan reddine karar vermek gerekmistir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davalının istinaf basvurusunun ESASTAN REDDINE,
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 269 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/109 md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.


İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI:
MADDE 269/a.

(Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./65. md.)

Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.


İTİRAZ VE KALDIRILMASI USULÜ:
MADDE 269/b.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def'ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır.

Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def'ide bulunamaz.

Takip yukarda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/51 md.) Kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.


KİRA AKDİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE:
MADDE 269/c.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.


KIYASEN UYGULANACAK MADDELER:
MADDE 269/d.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 02-07-2024

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03356600 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.