Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi 2018/691 Esas 2018/1037 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Davalı borçlu kira akdine itiraz etmemiş olmakla akdi kabul etmiş sayılır ve bu durumda borca yönelik itirazını ancak İİK'nun 269/c maddesinde yazılı belgeler ile ispatlayabilir.
(Karar Tarihi : 17.05.2018)
T.C.
BURSA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/961
KARAR NO : 2018/1037

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Y... İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ
:
NUMARASI :
DAVACI : B.T.
VEKİLİ : Av. C.A.
DAVALI : M.N.B.
DAVANIN KONUSU : İcra Takibine İtirazın Kaldırılması
KARAR TARİHİ : 17/05/2018
KARAR YAZIM TARİHİ: 23/05/2018


Yukarıdaki mahal esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya mündericatına tüm bilgi ve belger okunup tetkik edilldikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonunda duruşma açılmasına gerek görülmeksizin gereği görüşülüp düşünüldü.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekili 07/12/2017 dava dilekçesinde özetle; davalı hakkında Y... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, davalı borçluya usule uygun tebligatın yapıldığını, borçlu davalının kira ilişkisini kabul ettiğini ancak hiç bir borcu olmadığını beyan ederek takibe itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ancak davalının yapmış olduğu itirazın haksız ve dayanaksız olduğunu, davalının kötü niyetli itiraz yaptığını davalının itirazının kaldırılarak davalının %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde, davacı alacaklının kira alacağı için ilamsız icra takibi başlattığı ve bu takiple ilgili olarak kira sözleşmesinin İİK'nun 68/1. Maddesinde belirtilen mücerret borç ikrarı içeren belgelerden olmadığı, alacağın varlığının yargılamayı gerektirdiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ : İlk derece mahkemesi kararına karşı, davacı alacaklı vekili tarafından yasal süresi içerisinde istinaf talebinde bulunulmuş, gerekli istinaf harçları yatırılmıştır.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; davalı borçlunun itiraz dilekçesinde kira ilişkisini kabul ettiğini, borca yönelik itirazda bulunduğunu, bu itibar ile artık kira sözleşmesinin imzası ikrar edilmiş bir belge niteliğinde olup, ispat yükünün de borçlu tarafa ait olacağını, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE : Tüm dosya kapsamı uyarınca; somut olayda davacı alacaklı tarafça davalı borçlu aleyhine 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait ... TL kira alacağının tahsili istemi ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, davalı borçlunun süresinde itirazı üzerine takibin durdurulduğu, borçlunun kira akdine karşı çıkmayıp, borca itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

Davalı borçlu kira akdine itiraz etmemiş olmakla akdi kabul etmiş sayılır ve bu durumda borca yönelik itirazını ancak İİK'nun 269/c maddesinde yazılı belgeler ile ispatlayabilir ki, herhangi bir yazılı belge ibraz edememiştir. Hal böyle olunca da itirazının kesin olarak kaldırılması gerekir.
İtirazın esasa ilişkin nedenler ile kesin olarak kısmen kaldırılması ve alacaklı tarafın talebi karşısında davacı alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi için gerekli yasal koşullar da gerçekleşmiştir.

Dolayısı ile ilk derece mahkemesince, izaha çalışılan bu hususlar nazara alınarak, davanın kabulü ile itirazın kesin olarak kaldırılmasına ve davacı alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmolunması gerekirken, hatalı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ile davanın reddedilmesi hukuka aykırı olduğundan, davacı alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile hüküm kurulması yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere,
1-Davacı tarafın istinaf başvurusunun KABULÜ ile hüküm kurulması yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,
2-Davanın KABULÜ ile; davalının itirazının kesin olarak kaldırılmasına, TAKİBİN DEVAMINA,
3-Yasal şartlar oluştuğundan davalının itirazında haksız çıktığı asıl alacak (... TL) üzerinden %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlk Derece Mahkemesi Yargılaması Yönünden;
3-Alınması gereken harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
4-Davacı tarafından yapılan 81,00 TL tebligat, 50,50 TL harç olmak üzere toplam 131,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine ,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürülükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 725 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-HMK'nun 121. maddesi gereği davacı yanca yatırılan delil avansından arta kalan miktarın karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

İstinaf Yargılaması Yönünden ;
7-Alınması gereken harç yeterli olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
8-Davacı tarafça yapılan 98,10 TL başvurma harcı gideri ve 27 TL istinaf posta gideri olan toplam 125,10 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafça yatırılan 31,40 TL istinaf karar ve ilam harcının istek halinde ilk derece mahkemesince davacı tarafa iadesine,
10-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
11-Gerekçeli kararın taraflara tebliğine,
Dair yapılan inceleme sonunda İİK'nun 364. ve 7035 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile değişik HMK'nun 361/1 Maddeleri gereğince kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.17/05/2018
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 269 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/109 md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur. İtirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemiyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.


İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI:
MADDE 269/a.

(Değişik madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./65. md.)

Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.


İTİRAZ VE KALDIRILMASI USULÜ:
MADDE 269/b.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def'ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır.

Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def'ide bulunamaz.

Takip yukarda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/51 md.) Kira sözleşmesindeki imzanın inkarından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.


KİRA AKDİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE:
MADDE 269/c.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkarı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

İcra mahkemesinin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongün geçmesi lazımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.


KIYASEN UYGULANACAK MADDELER:
MADDE 269/d.

(Ek madde: 18/02/1965 - 538/110 md.)

62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72 nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Cengiz ALADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 18-06-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01828408 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.