Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 8

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 8
TUTANAKLAR:
(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/4 md.)

İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya muavini veya katibi tarafından imzalanır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.2) "“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”

İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir. İcra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.


(EK MADDE: 6352 S.K./02.07.2012/m.3; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013)
“ELEKTRONİK İŞLEMLER:

MADDE 8/a – İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(Ek Fıkra: 7155 S.K. m.10; Yürürlük: 1.1.2019) Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabilir veya sorgulanmasını talep edebilir. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır. Adalet Bakanlığı yeniden değerleme oranında arttırılan ücreti beş katına kadar artırmaya veya azaltmaya ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz. Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip gideri olarak borçluya yüklenemez.

Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
 2  İçtihat    2 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 25-12-2018 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 8 İçtihatları

Somut olayda şikâyetçi-borçlu ... aleyhine icra takibi yapılmış ve ödeme emri borçluya 29.07.2013 günü tebliğ edilmiştir. Borçlu olmadığı kanısında bulunan belediye başkanlığının bu aşamada yapması gereken iş, yasal yedi günlük süre dolmadan, en geç 05.08.2013 günü akşamı mesai saati sonuna kadar itiraz dilekçesini icra dairesine havale ettirmek suretiyle teslim etmek ve dilekçenin dosyaya konulduğu hususunda icra tutanağının düzenlenmesini istemekten ibarettir. Oysa dosyanın incelenmesinde dile...
(Şerh No: 16856 - Ekleyen: Stj.Av.Rıza GÜNDOĞDU - Tarih : 21-09-2018)

İİK.8/1 ve Yönetmeliğin 20.maddesi hükmünce,itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip, icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Aksi takdirde, alacaklının bu yöne ilişkin şikayeti üzerine borçlunun itiraz dilekçesi geçerli kabul edilmez. Çünkü "ödeme emrine itiraz tarihi", "itiraz dilekçesinde yazılı olan tarih" olmayıp, "bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir. İcra müdürünün dilekçenin kendisine verilmesine karşın tutanağa geçirmek yerine yapacağı aksine bir muamelenin ...
(Şerh No: 8446 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 27-10-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 8 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İCRA DAİRELERİNDEKİ TUTANAKLARIN NİTELİĞİ VE YORUMU
İcra dairesi kendisine vaki talepleri tutanağa geçirmek ve altının ilgilisi tarafından imzalanmasını sağlamakla görevlidir.İcra dairelerinde esas olan yazılılık usulüdür yani sözlü taleplerin ilgili memur tarafından tutanağa geçirilmesi gerekir.Bu tutanaklarda silinti yada kazıntı olmamalı yanlış yazılan kısımların üzeri çizildikten sonra doğrusu yazılmalıdır.Bu tutanaklarını görmek ve örnek almak isteyenlerin dosyada hukuki bir menfaati olduğunu belgelendirmek zorundadır.Avukatlar icra tutanakl...
(Şerh No: 11642 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 21-05-2011)

İİK 8 HAKKINDA KİŞİSEL BİR AÇIKLAMA
İcra dairesinde tutanak altına alınacak olan bütün bilgi ve belgelerin yazılı olması gereklidir. Bu husus icra dairelerinin yapmış oldukları işlemlerin bağlı bulunduğu icra mahkemesi ya da Cumhuriyet Savcıları tarafından denetlenmesini de kolaylaştıracaktır. Tutanak yada talep altında icra müdür yada memurun imzası olmadığı zaman o belge yada tutanak icra dairesinin onayından geçmemiş kabul edilir. Uygulamada kullanılan "GÖRÜLDÜ" kararı icra müdür yada müdür yardımcısının takdirine dayalı olarak...
(Şerh No: 3635 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 23-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 8 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 8 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 8 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04119992 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.