Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TK. 1017] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 894 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15854 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:40)

 Bilgi  [TK. 1016] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 893 üncü, 938 inci, 939 uncu, 940 ıncı maddelerinden değiştirilerek alınmıştır. Yabancı para üzerinden ipotek tesisi Türk Medenî Kanununun 851 inci maddesine paralel olarak düzenlenmiştir. Emre yazılı tahvil düzenlemek mümkün olmadığından “nama veya hâmile yazılı tahviller” deyimi sadece “tahvil” terimi ile değiştirilmiştir. Yedinci fıkradaki eklemeler ise, Gemi Sicili Nizamnamesinin 39 uncu maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15853 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:40)

 Bilgi  [TK. 1015] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 876 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden; ikinci fıkrasının birinci cümlesi 876 ncı maddenin ikinci fıkrasından; beşinci fıkrası 876 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden uluslararası gemi siciline atıf eklenerek ve altıncı fıkrası, 938 nci maddenin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır; maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunda mevcut olmaya...
(Şerh No: 15852 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:40)

 Bilgi  [TK. 1014] Gerekçesi
Tasarının birinci fıkrasına 6762 sayılı Kanunun 875 inci maddesi dili güncelleştirilerek ve bir ekleme yapılarak alınmıştır. Birinci fıkrada, gemi ipoteğinin bir teminat ipoteği olup, tedavül ipoteği şeklinde kurulamayacağı belirtilmiştir. Bundan başka, sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı rehninin ancak gemi ipoteği ile kurulabileceği ve kıymetli evraka bağlı alacakların dahi gemi ipoteğine konu teşkil edeceği vurgulanmıştır. İkinci fıkrada, gemi ipoteğinin hak sahibine sadece ala...
(Şerh No: 15851 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:39)

 Bilgi  [TK. 1013] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 877 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Her ne kadar burada “kanun”dan doğan “ipotek” değil, malikin rıza göstermemesi halinde o ipoteğin tescilini mahkemeden talep etme hakkı ise de, tamamlayıcı hüküm olarak atıfta bulunulan 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 895 ilâ 897 nci maddelerinin başlıklarında ve metinlerinde “kanuni ipotek” teriminin kullanılmış olması sebebiyle, Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine uygun olarak, Tasarının 93...
(Şerh No: 15850 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:39)

 Bilgi  [TK. 1012] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemede iştirak payının niteliği gereği sahibine gemi üzerinde bir hak bahşedildiğinden, teslime bağlı rehne ilişkin hükümler yerine, alacakların rehnine dair hükümlere yollama yapılmıştır.
(Şerh No: 15849 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:38)

 Bilgi  [TK. 1012] 1012 ilâ 1058 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemi rehnine ilişkin Üçüncü Ayırımda sadece sicile kayıtlı gemiler ve gemi payları üzerindeki sicilli rehin (ipotek) değil, aynı zamanda sicile kayıtlı olmayan gemiler üzerindeki iştirak paylarının rehni de düzenlenmiş olduğundan, ayrımın başlığı “gemi rehni” olarak değiştirilmiştir. 6762 sayılı Kanunda iştirak payının rehni, teslime bağlı rehne dair hükümlere tabi kılınmıştı. Tasarıda iştirak payının bir şirketteki ortaklık payı gibi, sahibine bazı haklar bahşettiği ve borçlar yüklediği nazara ...
(Şerh No: 15848 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:38)

 Bilgi  [TK. 1011] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin birinci fıkrasından, yollama yapılan ilgili maddelerin içerikleri açıklanmak ve anlatımı değiştirilmek suretiyle alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 971 inci maddesinin ikinci fıkrası, yapı ortaklığı ile ilgili hükümler Tasarıya alınmadığından metinden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 15847 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:38)

 Bilgi  [TK. 1010] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hükümdür. Daha önce yapı halindeki gemilere mahsus sicile kaydolunmayan yapılar ve yapı payları üzerindeki mülkiyetin ne şekilde intikal edeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmuyor ve bu yüzden farklı uygulamalarla karşılaşılıyordu. Bu hususta ortaya çıkan farklılıkları gidermek için bu alandaki boşluk, gemi siciline kayıtlı olmayan gemilerle aynı esaslar dairesinde yeni bir madde vaz edilmek suretiyle doldurulmuştur.
(Şerh No: 15846 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:38)

 Bilgi  [TK. 1009] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir hüküm olup, iştirak payı üzerindeki mülkiyetin zıyaının gemi mülkiyetinin zıyaına ilişkin hükümler dairesinde düzenlenmesi için vaz edilmiştir.
(Şerh No: 15845 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:37)

 Bilgi  [TK. 1008] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 963 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bırakmanın, asli mi, yoksa devren iktisap mı olduğu tartışılmış, ancak devren iktisap olduğu sonucuna varılarak üçüncü fıkraya ilave yapılmıştır. Sınırlı ayni sorumluluk yerine sınırlı şahsi sorumluluk prensibi benimsendiğinden, birinci fıkrada sınırlı sorumluluğa işaret eden ibare çıkarılmış ve donatma iştirakinde alacağın sınırlı sorumluluk doğurması değil, Tasarının 1352 nci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi uyarınca de...
(Şerh No: 15844 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:37)

 Bilgi  [TK. 1007] Gerekçesi
Bu maddenin birinci ilâ üçüncü fıkraları 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 965 inci maddesinden; son fıkrası ise aynı Kanunun 870 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Böylece gemi payı ve iştirak payının devri ile geminin devrine benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı gemi payı ile iştirak payının temliki ile ilgili olarak farklı maddelerde yer alan hükümler birleştirilmiş ve sadelik sağlanmıştır. Adale...
(Şerh No: 15843 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:37)

 Bilgi  [TK. 1006] Gerekçesi
Bu madde 6762 sayılı Kanunda olmayan yeni bir hükümdür. Evvelce sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerindeki mülkiyetin ne şekilde iktisap edileceğine dair bir hüküm olmadığından, bu mesele yorum yoluyla hallediliyordu. Genel kanıya göre bu nevi paylara da sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerektiğinden bu hüküm sevk edilmiştir.
(Şerh No: 15842 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:36)

 Bilgi  [TK. 1005] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu hüküm, zamanaşımı yoluyla mülkiyetin iktisabını düzenleyen 999 ve 1000 inci maddeleri tamamlamak üzere Tasarıya eklenmiştir. Anılan maddelere göre önceki malikin kaybettiği mülkiyetin yeni malik tarafından hangi anda kazanılacağı Tasarının 1005 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre tescil davasının sonuçlandığı anda mülkiyet kaybedilmektedir; oysa 1000 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeni malik mülkiyeti ancak tescil ile kazanmak...
(Şerh No: 15841 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:36)

 Bilgi  [TK. 1004] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından anlatımı değiştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrası, mülkiyetin iktisabıyla ilgili olduğundan, bu hususun düzenlendiği Tasarının 998 inci maddesinin birinci fıkrasına nakledilmiştir.
(Şerh No: 15840 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:35)

 Bilgi  [TK. 1003] Gerekçesi
Bu madde, mülkiyetin konusunun zayi olması sebebiyle gemi üzerindeki mülkiyetin sona ereceğini ifade etmek üzere Tasarıya konulmuş yeni bir hükümdür. Eğer sözkonusu araç Tasarının 931 inci maddesi anlamında “gemi” niteliğini kaybetmiş, ama mülkiyet konusu olabilecek “yararlanılabilir enkaz” kalmışsa, bu enkaz üzerindeki mülkiyet, “taşınır mülkiyeti” olarak devam edecektir. Dolayısıyla, geminin sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, enkazın mülkiyeti, taşınır mülkiyetinin nakli hükümlerine...
(Şerh No: 15839 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:35)

 Bilgi  [TK. 1002] Gerekçesi
Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 869 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarından dili güncelleştirilerek aynen, üçüncü fıkra ise 6762 sayılı Kanunun 870 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden, gemi payının temlikinde yolculuğun kâr ve zararı 1007 nci maddenin son fıkrasında düzenlenmiş olduğu için “gemi payı” ibaresi çıkartılarak alınmıştır. Gemi mülkiyetinin devren kazanılmasında devrin kapsamı ile ilgili bütün hükümler bu maddede bir araya toplanmıştır. 6762 sayı...
(Şerh No: 15838 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:35)

 Bilgi  [TK. 1001] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek alınmıştır. Değişiklik, gemi mülkiyetinin Türk Medenî Kanununda taşınır mülkiyetinin intikali için öngörülmüş olan usule uygun olarak anlaşma ve gemi zilyetliğinin nakli suretiyle intikal edeceğini ifade etmek üzere, maddeye “gemi zilyetliğinin nakli şarttır” ibaresinin eklenmesi suretiyle yapılmıştır. Mülkiyeti iktisap edilecek olan taşınırın büyük bir ekonomik değer taşıması ve hukuk emniyeti bakımından mülkiyetin intik...
(Şerh No: 15837 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 17:35)

 Bilgi  [TK. 1000] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 873 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ancak maddenin birinci fıkrasında taşınmazlar hakkındaki hükümlere uygun olarak sadece sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan geminin mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı hükümlerine göre iktisap olunabileceği tasrih edilmiştir. Bunun dışında fıkranın dili Türk Medenî Kanununun taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımını düzenleyen hükümlerindeki anlatıma uydurulmuştur. Tasarının 1000 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birin...
(Şerh No: 15836 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:11)

 Bilgi  [TK. 999] Gerekçesi
Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 872 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve zamanaşımı süresinin başladığı tarih tasrih edilerek alınmıştır. Zamanaşımı süresinin dolmasıyla, mülkiyetin ipso jure kazanılacağını belirtmek üzere ikinci fıkra eklenmiştir.
(Şerh No: 15835 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:10)

 Bilgi  [TK. 998] Gerekçesi
Tasarının birinci fıkrasının birinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden değiştirilerek alınmıştır. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin birinci fıkrasından alınmış olan Tasarının 1004 üncü maddesiyle uyumlu olarak, hangi gemilerin sahipsiz sayılacağını açıklığa kavuşturmak üzere metne ilave edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü maddesinin ikinci fıkrasından alınmıştır.
(Şerh No: 15834 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:10)

 Bilgi  [TK. 997] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 867 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. Bu fıkranın diğer cümleleri, Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetinin iktisabı ile alakalı kurallarından ayrılmayı gerektirecek herhangi bir sebep olmadığından Tasarıya alınmamıştır. İkinci fıkra aynen alınmış, üçüncü fıkra ise, gemi üzerindeki ayni haklarla değil gemi satışıyla ilgili olduğundan keza Tasarıya alınmamıştır. Bu madde, Tasarının 936 ncı maddesindeki genel kurala uygun o...
(Şerh No: 15833 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:10)

 Bilgi  [TK. 996] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 866 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sayılı Kanun hükmünde yer alan ikinci fıkra, bu konunun 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiş olması sebebiyle, Tasarıya alınmamıştır.
(Şerh No: 15832 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:10)

 Bilgi  [TK. 996] 996 ilâ 1011 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemiler üzerindeki aynî hakların düzenlenmesinde hareket edilen aslî prensip, Tasarının 1 inci maddesinde yer alan Ticaret Kanununun Medenî Kanunun ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği kuralıdır. Bu yüzden Tasarıda sadece, gemiler üzerindeki aynî haklar bakımından farklı bir şekilde düzenlenmesi gereken hususlarda ilgili hükümlere yer verilmiştir. Tasarının 1 inci maddesinde ifade edilen genel prensip uyarınca bu Bölümde farklı şekilde düzenlenmemiş bütün hususlarda 4721 sayılı Türk Medenî Kanun...
(Şerh No: 15831 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:10)

 Bilgi  [TK. 995] Gerekçesi
4490 sayılı Kanun ile Türk uluslararası gemi sicilinin ihdası ve bu sicilin tutulması, sicile kaydolunacak gemi ve yatlara ve bunlar üzerindeki hakların devri, terkini, kısacası sicil işlemlerine ilişkin esasların ayrıca düzenlenmiş olması karşısında Türk uluslararası gemi siciliyle ilgili özel hükümleri saklı tutmak üzere yeni bir madde sevkedilmesi gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 15830 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:03)

 Bilgi  [TK. 994] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 865 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15829 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:03)

 Bilgi  [TK. 993] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 864 üncü maddesinden anlatımı değiştirilerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 993 üncü maddesiyle, sicil memurunun kararlarına Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olunabileceği belirtilmektedir. Oysa itirazı düzenleyen 34 üncü maddede sicil memurundan bahsedilmediğinden, 993 üncü maddenin başlığı ile metninde değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15828 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:03)

 Bilgi  [TK. 992] Gerekçesi
Birinci ve ikinci fıkralar 6762 sayılı Kanunun 863 üncü maddesinden alınmıştır. Üçüncü fıkra hükmü, yapı halindeki gemilere mahsus sicilin gerçeğe uygun halde bulundurulmasını teminen Tasarıya alınmış olan yeni bir hükümdür. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 992 nci maddesinde, 962 nci maddede belirtilen gerekçeyle "terkin olunur" ibaresi yerine "silinir" şeklinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
(Şerh No: 15827 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:02)

 Bilgi  [TK. 991] Gerekçesi
Birinci fıkra 6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. İkinci fıkrası sicil karinelerinin yapı halindeki gemilere mahsus sicile kayıt ve terkin olunan hususlar hakkında da cari olacağını tasrih eden yeni bir hükümdür. Üçüncü fıkra ise, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinin ikinci fıkrasından kısmen alınmıştır.
(Şerh No: 15826 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:02)

 Bilgi  [TK. 990] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 862 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Tasarının 964 üncü maddesinin dördüncü fıkrasıyla uyumun sağlanması için birinci fıkranın ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan hükümler metne ilave edilmiştir.
(Şerh No: 15825 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:02)

 Bilgi  [TK. 989] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 861 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15824 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:02)

 Bilgi  [TK. 988] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 860 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarından dili güncelleştirilerek alınmıştır, ikinci fıkraya ise, 6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesi, Tasarının 987 nci maddesine alınırken yapılan değişiklik nedeniyle ihtiyaç kalmamıştır.
(Şerh No: 15823 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 987] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesinden tersane sahibinin yapının maliki olduğu intibaını uyandıran birinci fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılmak suretiyle alınmıştır. Esasen birinci cümlede yapının tescilini talep yetkisinin yapının malikine tanınmış olması karşısında böyle bir hükmün sevkine ihtiyaç da kalmamıştır.
(Şerh No: 15822 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 986] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 858 inci maddesine göre inşa halindeki bir gemi (“yapı”) ancak bir gemi ipoteğinin veya haczin sözkonusu olması halinde yapı siciline tescil edilebilir. Bu kural 19/12/1940 tarihli Alman Gemi Sicili Tüzüğünün 66 ncı maddesinden alınmıştır. Maddede böyle bir sınırlamaya gidilmesi hakkında bir gerekçe bildirilmemiştir. Ancak sebebin şu olduğu anlaşılmaktadır: Yapılar üzerinde ipotek tesisi Almanya’da ilk kez 4/07/1926 tarihli “İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde Rehin Tesisi Hakkın...
(Şerh No: 15821 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 985] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 889 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15820 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 984] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 888 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15819 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 983] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 885 inci maddesinden. başlığı düzenlediği hususa uygun olarak değiştirilerek ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ayrıca maddede gemi siciline güven ilkesinden yararlanılmasına engel olacağı belirtilen “iktisap edenin suiniyet sahibi bulunmuş olması” hali, mehaz Müseccel Gemilerle Yapı Halindeki Gemiler Üzerindeki Haklara Dair Alman Kanununa uygun olarak iktisap edenin “kaydın doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi” şeklinde ifade olunmuştur. Nihayet gemi sicil...
(Şerh No: 15818 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:01)

 Bilgi  [TK. 982] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, ihtiyati tedbir kararının kalkması halinde bu karara istinaden sicile geçirilen itiraz veya şerhin mukadderatının ne olacağı hususunda ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek üzere Tasarıya ilave olunmuştur.
(Şerh No: 15817 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 981] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 881 inci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 980] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 882 nci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15815 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 979] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 883 üncü maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 978] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 880 inci maddesi, hakkın tehlikede olduğunun “kuvvetle muhtemel gösterilmesi” yerine önceki maddelerde tercih olunan ifade tarzı ile uyum sağlamak üzere “inandırıcı bir şekilde ortaya konması” ibaresi ikame olunmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 978 inci maddesinde, 976 ncı maddede açıklanan gerekçeler doğrultusunda "yaklaşık ispat" ibaresi tercih edilerek değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik Komisyonumuzca da uygun g...
(Şerh No: 15813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 977] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 879 uncu maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. Mehaz Alman Kanununa uygun olarak anılan maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 977 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiş; ayrıca, maddede redaksiyon yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 13:00)

 Bilgi  [TK. 976] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinin birinci fıkrası aynen, ikinci fıkrası ise, Tasarının 973 üncü maddedeki anlatıma paralel olarak, “kuvvetle muhtemel gösterilmesi” ibaresi yerine “inandırıcı bir şekilde ortaya konması” ibaresi tercih olunmak suretiyle alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 976 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinden alınan bu hükmün ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "hakkın tehlikede olduğunun kuvv...
(Şerh No: 15811 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:59)

 Bilgi  [TK. 975] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 886 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek alınmış ve madde başlığı düzenlemenin içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 975 inci maddesinin birinci fıkrası, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiş; ayrıca, maddenin üçüncü fıkrasında Komisyonumuzca, redaksiyon yapılmıştır.
(Şerh No: 15810 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:58)

 Bilgi  [TK. 974] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 884 üncü maddesinden başlığı ve Türk Medenî Kanununun yollama yapılan hükmü değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15809 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:58)

 Bilgi  [TK. 973] Gerekçesi
Gemi siciline tescille ilgili hükümlerin arkasından sicile tescile bağlanan hüküm ve sonuçlarla ilgili kurallara yer vermenin metot itibarıyla daha uygun ve tutarlı olacağı düşünülmüş ve 6762 sayılı Kanunun sicilin aleniyeti, sicil karineleri ve sicilin gerçek hukuki duruma uygun hale getirilmesi, sicil kayıtlarına itirazlar, şerhler ve sicile güven ilkesi ile ilgili hükümleri bir başlık altında toplanmıştır. Sicilin aleniyetini düzenleyen 973 üncü maddede 6762 sayılı Kanunun 842 nci maddesi iki...
(Şerh No: 15808 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:58)

 Bilgi  [TK. 972] Gerekçesi
Belli taleplerde bulunmak veya gerekli belgeleri ibraz ile yükümlü olan kimselerin çeşitli maddelere yollamalarda bulunularak belirlenmesi yerine talep ve ibraz yükümlülüğünün mevcut olduğu hallerin sayılması yoluna gidilmiş, diğer hususlarda 6762 sayılı Kanunun 850 nci maddesi hükmünde herhangi bir değişiklik yapılmamış, sadece maddenin yeri değiştirilmiştir.
(Şerh No: 15807 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:58)

 Bilgi  [TK. 971] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 856 ncı maddesinin birinci fıkrası dili güncelleştirilerek alınmıştır. Aynı fıkranın üçüncü cümlesinde 850 nci maddeye yapılan atıf, bu hususun sicil işlemlerini yaptırmaya davetle ilgili 972 nci madde içerisinde düzenlenmesi daha isabetli görüldüğü için fıkradan çıkartılmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 971 inci maddesinde, gemi siciline tescil olunan hususlardaki değişiklikler, mülkiyet geçişi, pay değişikliği gibi hususların ibrazının si...
(Şerh No: 15806 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:57)

 Bilgi  [TK. 970] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 855 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15805 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:57)

 Bilgi  [TK. 969] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 857 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ancak menfi bir hususun ispatını talep etmek olacağından, 6762 sayılı Kanundan ayrılınarak, gemi tasdiknamesinin zıyaa uğradığının ispatı şartı aranmamış, onun inandırıcı bir şekilde ortaya konulması yeterli görülmüştür. Ayrıca maddenin yeri önce gemi tasdiknamesinin yeniden düzenlenmesi, sonraki değişikliklerin gemi tasdiknamesine kaydı ve bu münasebetle tasdiknamenin sicil memurluğuna ibrazı mecburiyeti ile ilgili h...
(Şerh No: 15804 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:57)

 Bilgi  [TK. 968] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 854 üncü maddesinden genel olarak tescil için gerekli belgelere atıfta bulunmak suretiyle ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasında Tasarının 960 ıncı maddesinin (f) bendine de atıf yapılmak suretiyle, 6762 sayılı Kanunun 854 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki eksiklik giderilmiştir; niketim gemi tasdiknamesinde geminin malikinin de açıkça bildirilmiş olması zorunlu görülmüştür.
(Şerh No: 15803 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:57)

 Bilgi  [TK. 967] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 853 üncü maddesinden “Münakalât Vekâleti” ibaresi ve bazı kelimeler değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15802 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:57)

 Bilgi  [TK. 966] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 852 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve ilânın yapılacağı gazete tasrih edilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15801 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:56)

 Bilgi  [TK. 965] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 851 inci maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır. Birinci fıkraya, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir sebeple bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak “her ne suretle olursa olsun” ibaresi eklenmiştir. Üçüncü fıkradaki “müseccel gemi ipotekleri bahis mevzuu olmadığı nispette” ibaresinin yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşünülerek, bu ibare mehaza uygun bir suretle “tescil edilmiş gemi ipotekl...
(Şerh No: 15800 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:56)

 Bilgi  [TK. 964] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin ilk fıkrası münferit maddeler yerine genel olarak sicile geçirilmiş olan değişikliklere atıfta bulunmak, ikinci fıkrası aynen, diğerleri ise dili güncelleştirilerek alınmıştır. Üçüncü fıkra da 6762 sayılı Kanunun 849 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmış, geminin yurtiçinde veya yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yahut başka bir sebeple bayrak çekme hakkını kaybetmesi ihtimalleri gözönünde tutularak “her ne suretle olursa olsun” ibaresi eklenmiştir...
(Şerh No: 15799 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:56)

 Bilgi  [TK. 963] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 848 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları birleştirilip birinci fıkra olarak, dördüncü fıkra ikinci fıkra olarak alınmıştır. Bu suretle hüküm kısaltılmış ve kaydın yetkili sicil memuru tarafından imzalanacağı 848 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallere de teşmil edilmiştir.
(Şerh No: 15798 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:56)

 Bilgi  [TK. 962] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi Tasarının 958 inci maddesine alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 962 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "terkin ettirmesi" ibaresi anlamı daha iyi ifade etmesinin sağlanması amacıyla "sildirmesi" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Yapılan bu deği...
(Şerh No: 15797 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:55)

 Bilgi  [TK. 961] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 846 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek ve birinci fıkrada bayrak çekme hakkının dayandığı olguların ve ölçme sonuçlarının gerekli belgelerle tevsikinin zorunlu olduğuna işaret edilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15796 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:55)

 Bilgi  [TK. 960] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 845 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve (f) ile (i) bentlerine “TC kimlik numarası” ibaresi eklenerek alınmıştır. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 960 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri, içerik olarak değiştirilmeden, amacı daha iyi ifade eden bir cümle yapısına kavuşturularak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür.
(Şerh No: 15795 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:55)

 Bilgi  [TK. 959] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 843 üncü maddesinden anlatımı düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15794 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 12:55)

 Bilgi  [TK. 958] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, gemilerin sicile kayıtlı olup olmamalarına göre yapılan ayırımın tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması amacıyla eklenmiştir. Yabancı gemiler hakkındaki hüküm, 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Bu düzenleme, Gemi Sicili Nizamnamesinin 10 uncu maddesiyle de uyum içerisindedir.
(Şerh No: 15793 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:58)

 Bilgi  [TK. 957] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 844 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen alınmış, ikinci fıkrası ise, gereksiz olduğu mülahazası ile çıkarılmıştır.
(Şerh No: 15792 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 956] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 840 ıncı maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15791 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 955] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 841 inci maddesinden ikinci fıkrası değiştirilerek, diğer fıkraların dili güncelleştirilerek alınmıştır. Geminin seferlerinin bir kara şehrinden veya bizzat gemiden yönetilebileceği de dikkate alınarak, bu takdirde malike sicil limanını seçme serbestisi tanınmıştır.
(Şerh No: 15790 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 954] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 839 uncu maddesinden bir ve üçüncü fıkralar aynen, ikinci fıkra değiştirilerek alınmıştır. Bir yerde Ticaret Mahkemesi kurulmuşsa o mahkemenin, kurulmamış ise o yerde görevli ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemesinin ve eğer ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme mevcut ise, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemenin Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesi uygun görülmüştür. Adalet Komisyonu Raporu...
(Şerh No: 15789 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 953] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 838 inci maddesindeki “nizamname” kelimesi “tüzük” olarak değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15788 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:57)

 Bilgi  [TK. 952] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 837 nci maddesindeki “Türkiye dışında“ ibaresi “yabancı bir ülkede veya açık denizde” ibaresi ile değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15787 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 951] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 836 ncı maddesinden alınmıştır. Kasıt veya ihmal yerine sadece kasıt veya sadece ihmal kavramlarının konulup konulmaması tartışılmış ve bazı Komisyon üyeleri bu suçların şekli bir suç haline getirilmesini teklif etmişlerdir. Sonuçta maddenin olduğu gibi bırakılarak tereddütlerin ilmi ve kazaî içtihatlar tarafından giderilmesinin isabetli olacağına karar verilmiştir. Adalet Komisyonu Raporu'ndan: Alt Komisyonca, Tasarının 951 inci maddesinde, 947 ila 950 nci maddelerde t...
(Şerh No: 15786 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 950] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 834 üncü maddesinden ceza miktarları güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15785 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:56)

 Bilgi  [TK. 949] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 835 inci maddesinden para cezası miktarları güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15784 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 948] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 833 ve 834 üncü maddelerinden para cezası miktarları güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15783 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 947] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 832 nci maddesinden diğer maddelere yollama yapılmaksızın cezalandırılan fiiller belirlenmek suretiyle alınmış ve para cezası miktarları güncelleştirilmiştir. Müsadere müeyyidesi ise metinden çıkartılmıştır.
(Şerh No: 15782 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 946] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 819 uncu maddesindeki “limandır” tabiri “yerdir” şeklinde değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15781 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:55)

 Bilgi  [TK. 945] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 829 uncu maddesinden genişletilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemilerin sicile kaydı zorunlu olmadığı halde, aynı Kanunun 829 uncu maddesinde bunlara yollama yapılmadığından, bu eksiklik giderilmiştir.
(Şerh No: 15780 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:54)

 Bilgi  [TK. 944] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 828 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15779 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:54)

 Bilgi  [TK. 943] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 827 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 15778 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:54)

 Bilgi  [TK. 942] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 825 inci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bayrak çekme hakkının kaybını Denizcilik Müsteşarlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Geminin üzerindeki müseccel hak sahiplerinin menfaatleri korunmak maksadıyla Müsteşarlığın altı aylık geçiş dönemi için bayrak çekme izni verebileceği açıklanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 826 ncı maddesinde, donatma iştirakine ait bir geminin Türk gemisi olma vasfını kaybetmesi halinde Türk vatandaşı olan paydaş donatanların menfaatlerin...
(Şerh No: 15777 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:54)

 Bilgi  [TK. 941] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 824 üncü maddesinden önceki maddeye yapılan atıflarda ve “münakalât vekâleti” ibaresinde değişiklik yapılarak alınmıştır. İki yılda bir izin için Denizcilik Müsteşarlığına başvurulmasından doğabilecek güçlükler ise, iki yıllık izin süresi kaldırılarak aşılmaya çalışılmıştır.
(Şerh No: 15776 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:54)

 Bilgi  [TK. 940] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 823 üncü maddesinin birinci fıkrasından, diğer fıkraları ise aynı maddenin kalan fıkralarından bazı değişikliklerle alınmıştır. Madde metni düzenlenirken, yapılacak değişikliklerin 1926 tarihli Kabotaj Kanunu ile uyum içerisinde olmasına itina edilmiş ve aksine siyasi irade tecelli edene kadar Türk gemilerine bahşedilen kabotaj hakkının zedelenmemesi görüşü hâkim olmuştur. Maddeye birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kimselere ait olan g...
(Şerh No: 15775 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:53)

 Bilgi  [TK. 939] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 831 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15774 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:52)

 Bilgi  [TK. 938] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 830 uncu maddesinde kullanılan “Münakalât Vekili” yerine “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi konulmak suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 15773 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:52)

 Bilgi  [TK. 937] Gerekçesi
Maddenin birinci fıkrası, 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılması sebebiyle doğabilecek boşluğu gidermek üzere kabul edilmiştir. “Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler”e ilişkin Sekizinci Kısım ve 2004 sayılı Kanun bakımından gemiler, 936 ncı maddenin genel kuralı uyarınca “taşınır” eşyadır. Ancak, ilgili maddelerde bildirilen gerekçeler uyarınca, 2004 sayılı Kanunun taşınmazlara ilişkin bazı hükümleri gemilere de uygulanacaktır (bakınız. Tasarının 1380, 1...
(Şerh No: 15772 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:52)

 Bilgi  [TK. 936] Gerekçesi
Aşağıda, “Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler”e ilişkin Sekizinci Kısıma ait gerekçelerde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, 2004 sayılı Kanunun bazı gemileri taşınmaz hükümlerine tâbi tutan 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, uygulamada bütün gemilerin taşınmaz hükmünde tutulması eğilimine yol açmıştır. Türk Özel Hukuk ilkelerine tümüyle aykırı olan bu eğilim, 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin isabetsiz bir yorumuna dayanmaktaydı; nitekim o maddeye göre sicile kayıtlı gemiler yalnızca o Kanun...
(Şerh No: 15771 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:52)

 Bilgi  [TK. 935] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Önce genel olarak ticaret gemileri hakkında bu Kanunun Beşinci Kitabında yer alan hükümlerin uygulanacağı açıklanmıştır. İkinci fıkranın (a) bendinde, atıf yapılan maddeler Kısımdan başlayarak sıralanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 1236 ncı maddesindeki sınırlı sorumluluğa ilişkin atfa Tasarının hükümleri karşısında gerek kalmadığı dikkate alınarak, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer verilmemiştir. Aynı fıkranın (c) bendinde,...
(Şerh No: 15770 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:52)

 Bilgi  [TK. 934] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 821 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15769 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:51)

 Bilgi  [TK. 933] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 818 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 15768 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:51)

 Bilgi  [TK. 932] Gerekçesi
931 inci maddedeki değişikliklere paralel olarak 6762 sayılı Kanunun 817 nci maddesinde de “tekne” yerine “gövde”, “deniz” yerine “su” kelimeleri tercih edilmiş, üçüncü fıkra ise 6762 sayılı Kanunun 1019 uncu maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Denize elverişli gemi ibaresi, Türk denizciliğinde terim olarak yerleşmiş olduğundan suda elverişli gemi yerine bu terimin kullanılması uygun görülmüştür. Denize elverişliliğin yapılan yolculuğa bağlı nisbî bir kavram olması dolayısıyla, sadece açı...
(Şerh No: 15767 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:51)

 Bilgi  [TK. 931] Gerekçesi
6762 sayılı Kanunun 816 ncı maddesinden değiştirilerek alınmıştır. “Tekne” kavramı, “araç” kavramı ile ve “kazanç” kavramı ise, “ekonomik menfaat” kavramı ile değiştirilmiştir. Teknik ve iktisadî hayattaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, “gemi” kavramının kapsamı mümkün olduğunca genişletilmeye çalışılmıştır. Yargıtay kararlarında “gemi” kavramının dar yorumlanmasının sakıncalı sonuçlarını bertaraf etmek için, kendiliğinden hareket etme kabiliyetini haiz olmasa dahi, bir aracın gemi olabil...
(Şerh No: 15766 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:24)

 Bilgi  [TK. 931] 931 ilâ 995 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan gemi ve bazı gemi nevileri ile ilgili tanımlar, aradan geçen zaman içerisinde ilmî ve kazaî içtihatlarda işaret olunan eksiklik ve hatalar göz önünde bulundurularak tamamlanmak ve düzeltilmek suretiyle Tasarıya alınmıştır. Tasarının “Deniz Ticareti”ne dair Beşinci Kitabı hükümlerinin uygulama alanı, Tasarıya alınmayan fasıllara, maddelere ve fıkralara yapılan yollamalar çıkarılmak, genel yollamalar yerine belli hükümlere yollama yapılmak ve yollamaları...
(Şerh No: 15765 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 22-09-2014 11:23)

Arsa sahibi, kesin vadede fesih hakkını kullanmayıp müteahhide gönderdiği ihtarda kesin bir süre de vermeyerek kira bedeli istemiş; müteahhit de inşaata devam etmiştir. Anılan şekliyle; müteahhide mehil vermeden, taraflar arasında belirsiz hale gelen kesin vadeye dayanılarak, akdin bozulmasına (feshine) karar verilmesi doğru değildir.
(Şerh No: 15764 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-09-2014 14:59)

Davada; taraflar arasında akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin paylaşıma dair maddesindeki "imar müsaade ettiği takdirde kattan çıkacak bölüm ve dairelerin yükleniciye ait olacağı" hükmünün hile ve gabine mesnetle iptali ve tapu iptal ve tescil istenmektedir. Tecrübesizlik, gabinin sübjektif unsurlarındandır ve gabinin diğer şartı ise karşılıklı edimler arasında açık nispetsizlik bulunmasıdır. Olayda sözleşme dışında elde edilen dairelerin adedi gözetildiğinde açık oransızlığın bulun...
(Şerh No: 15763 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-09-2014 12:13)

Bir temsilci tarafından hakimlerin mesuliyetine ait özel hükümlere dayanılarak tazminat davası açılabilmesi için temsilciye açıkça salahiyet verilmiş ve bu salahiyetin temsil belgesine ( vekaletnameye ) yazılmış olması gerekir.
(Şerh No: 15762 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-09-2014 11:55)

16.6.2010 tarihinde ikame edilen dava, 18.10.2004 günü meydana gelen kazada davacılar murisinin vefatı sebebiyle davalılardan manevi tazminat tahsiline karar verilmesi istemlidir. Davalılar, davanın zamanaşımına uğradığını belirterek, davanın reddini savunmuştur. Haksız eylemin gerçekleştiği 18.10.2004 tarihinde yürürlükte olan mülga 765 sayılı TCK'nun 455/1.maddesinde öngörülen suça ilişkin cezanın üst sınırı dikkate alındığında, aynı Kanunun 102/4.maddesi uyarınca ceza davası zamanaşımı sü...
(Şerh No: 15761 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:12)

Davacı, kardeşi (davalı) ile 2001 yılından beri %50 hisseli mali müşavirlik ofisi işletmek üzere adi ortaklık kurduğunu, ortaklığın 2010 yılı Ocak ayında sona erdiğini, ortaklığa ait kâr payı ile ilgili olarak kendisine ödeme yapılmadığını iddia ederek kâr payı alacağının tahsilini talep ve dava etmiştir. Ortaklığın faaliyetlerinden dolayı uğradığı zararın veya kâr payının talep edilmesi, aynı zamanda ortaklığın feshini ve tasfiyeyi de kapsar. Kararda; mahkemece, adi ortaklık tasfiyesinin ne şek...
(Şerh No: 15752 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:09)

Dava, belediyenin yol çalışmaları esnasında davacıya ait kablolara verdiği zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalı idare, yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetine dair olarak uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde yol çalışması yapmaktadır; yol çalışması sırasındaki kazı sebebiyle zararın doğduğu ileri sürüldüğünden, dava, hizmet kusuruna dayanmakta olup, tam yargı davası niteliğindedir ve uyuşmazlığın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 15760 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:04)

Davalı anne, kocasının ölümünden sonra çocuklarıyla ilgilenmemiş, dava devam ederken de başkasıyla gayri resmi bir birliktelik yaşamaya başlamıştır. İdrak çağında olan çocuklar da anneleri yanında kalmak istemediklerini, dedeleriyle yaşamak istediklerini beyan ettiklerinden, annenin, çocukları üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına karar verilmelidir.
(Şerh No: 15759 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:04)

Dava, davalı şirketin yönetim kurulunun görev süresi bittiği, bu sebeple şirketin organsız kaldığı iddiasına dayalı kayyım tayini istemine ilişkindir. Görev süresi dolmuş olan yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırabileceğinden; davacının da yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle genel kurulu davet yetkisi mevcut olmakla, işbu davayı açmada hukuki yararı yoktur.
(Şerh No: 15758 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:04)

Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır ve mülkiyet karinesine güvenerek zilyetten (subjektif) iyiniyetle hak iktisap edenin, bu kazanımı korunur. İyiniyet asıl olup karine olarak var kabul edilir ise de; durumun gereklerine uygun olarak kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.
(Şerh No: 15757 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:04)

Dava, ecrimisil taleplidir. Yargılamada, hazine ve kamu kurumlarına ait taşınmazların karşılıksız veya rızaya dayalı olarak kullanılmasının mümkün olmadığının gözetilmesi gerekir.
(Şerh No: 15756 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-09-2014 17:03)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,09084201 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.