Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2014/34886 Esas 2015/1364 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
HMK.nun 1.maddesine göre, mahkemelerin görevini düzenleyen kurallar kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re'sen gözetilmesi gerekir. Ayrıca göreve ilişkin kuralların uygulanmasında aleyhe bozma yasağı uygulanmaz.
(Karar Tarihi : 21.01.2015)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi H____ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 6183 sayılı kanun kapsamında alacağın tahsili için işlemlere başlandığı, borçluya ait aracın ihalesinin yapıldığı, ihale alıcısının, ihale konusu aracın satış ilanında belirtilen özellikleri taşımadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin süre aşımından reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 88. maddesinin 19. fıkrasında; " Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce prim alacağının tahsili için 6183 Sayılı Kanuna dayalı olarak takip başlatıldığı ve şikayetçinin menkul ihalesi alıcısı olduğu görülmektedir.

HMK.nun 1.maddesine göre, mahkemelerin görevini düzenleyen kurallar kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re'sen gözetilmesi gerekir. Ayrıca göreve ilişkin kuralların uygulanmasında aleyhe bozma yasağı uygulanmaz. Kaldı ki, şikayetçi, iş mahkemesinin görevli olduğu hususunu da temyiz nedeni olarak ileri sürmüştür.

O halde, mahkemece, görevsizlik kararı verilerek, dosyanın, görevli ve yetkili, alacaklı Sigorta Müdürlüğü'nün bulunduğu yer iş mahkemesi olan, Sivas İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken esasın incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

KARAR : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İIK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 1 :Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 29-04-2015

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01752901 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.